Spreading Out Buddha' Teaching

Preserving Vietnamese Culture

Lessons - Bài học

26. Kinh Pháp Cú – Chương 26: Phẩm Bà La Môn – The Brahmana – Song ngữ

By Middle Way | March 30, 2023
Read More

25. Kinh Pháp Cú – Chương 25: Phẩm Tỳ Kheo – The Monk – Song ngữ

By Middle Way | March 29, 2023
Read More

24. Kinh Pháp Cú – Chương 24: Phẩm Tham Ái – Craving – Song ngữ

By Middle Way | March 28, 2023
Read More

23. Kinh Pháp Cú – Chương 23: Phẩm Voi Rừng – The Elephant – Song ngữ

By Middle Way | March 27, 2023
Read More

22. Kinh Pháp Cú – Chương 22: Phẩm Địa Ngục – The Hell state – Song ngữ

By Middle Way | March 26, 2023
Read More

21. Kinh Pháp Cú – Chương 21: Phẩm Tạp Lục – Miscellaneous – Song ngữ

By Middle Way | March 26, 2023
Read More

20. Kinh Pháp Cú – Chương 20: Phẩm Chánh Đạo – The Path – Song ngữ

By Middle Way | March 25, 2023
Read More

19. Kinh Pháp Cú – Chương 19: Phẩm Pháp Trụ – Established – Song ngữ

By Middle Way | March 25, 2023
Read More

18. Kinh Pháp Cú – Chương 18: Phẩm Cấu Uế – Impurities – Song ngữ

By Middle Way | March 24, 2023
Read More

17. Kinh Pháp Cú – Chương 17: Phẩm Phẫn Nộ – Anger – Song ngữ

By Middle Way | March 24, 2023
Read More

16. Kinh Pháp Cú – Chương 16: Phẩm Hỷ Ái – Affection – Song ngữ

By Middle Way | March 24, 2023
Read More

15. Kinh Pháp Cú – Chương 15: Phẩm An Lạc – Happiness – Song ngữ

By Middle Way | March 24, 2023
Read More

14. Kinh Pháp Cú – Chương 14: Phẩm Phật Đà – The Buddha – Song ngữ

By Middle Way | March 23, 2023
Read More

13. Kinh Pháp Cú – Chương 13: Phẩm Thế Gian – The world – Song ngữ

By Middle Way | March 23, 2023
Read More

12. Kinh Pháp Cú – Chương 12: Phẩm Tự Ngã – The Self – Song ngữ

By Middle Way | March 22, 2023
Read More

11. Kinh Pháp Cú – Chương 11: Phẩm Già Yếu – Old Age – Song ngữ

By Middle Way | March 22, 2023
Read More

10. Kinh Pháp Cú – Chương 10: Giảng Lược Phẩm Hình Phạt – Punishment – Song ngữ

By Middle Way | March 22, 2023
Read More

09. Kinh Pháp Cú – Chương 9: Giảng Lược Phẩm Ác Hạnh – Evil – Song ngữ

By Middle Way | March 22, 2023
Read More

08. Kinh Pháp Cú – Chương 8: Phẩm Muôn Ngàn – Thousands – Song ngữ

By Middle Way | March 22, 2023
Read More

07. Kinh Pháp Cú – Chương 7: Phẩm A La Hán – The Arahant – Song ngữ

By Middle Way | March 22, 2023
Read More

06. Kinh Pháp Cú – Chương 6: Giảng Lược Phẩm Hiền Trí – The wise – Song ngữ

By Middle Way | March 22, 2023
Read More

05. Kinh Pháp Cú – Chương 5: Giảng Lược Phẩm Ngu – Fools – Song ngữ

By Middle Way | March 22, 2023
Read More

04. Kinh Pháp Cú – Chương 4 – Giảng Lược Phẩm Hoa – Flowers – Song ngữ

By Middle Way | March 21, 2023
Read More

03. Kinh Pháp Cú – Chương 3: Giảng Lược Phẩm Tâm Ý – The Mind – Song ngữ

By Middle Way | March 21, 2023
Read More

02. Kinh Pháp Cú – Chương 2: Phẩm Tinh Cần – Heedfulness – Song ngữ

By Middle Way | March 21, 2023
Read More

01b. Chương 1b Phẩm song yếu – Twin verses (11-20) – Song ngữ

By Middle Way | March 20, 2023
Read More

01a. Chương 1a: Phẩm song yếu – Twin verses (01-10) – Song ngữ

By Middle Way | March 20, 2023
Read More

43. Phiền não là gì? – What is Defilement? – Song ngữ

By Middle Way | March 19, 2023
Read More

42. Làm Sao Gở Rối Tơ Lòng? – One’s Undefilements (Self-help to release defilements) – Song ngữ

By Middle Way | March 18, 2023
Read More

41. Hạnh Phúc là gì? – What is Happiness? – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

152. Quyển III – Chương 152. Kinh Căn tu tập – MN 152. The Development of the Faculties – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

151. Quyển III – Chương 151. Kinh Khất thực thanh tịnh – MN 151. The Purification of Almsfood – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

150. Quyển III – Chương 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda – MN 150. To the Nagaravindans – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

149. Quyển III – Chương 149. Đại kinh Sáu xứ – MN 149. The Great Sixfold Base – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

148. Quyển III – Chương 148. Kinh Sáu sáu – MN 148. The Six Sets of Six – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

147. Quyển III – Chương 147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la – MN 147. The Shorter Discourse of Advice to Rahula – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

146. Quyển III – Chương 146. Kinh Giáo giới Nandaka – MN 146. Advice from Nandaka – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

145. Quyển III – Chương 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na – MN 145. Advice to Punna – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

144. Quyển III – Chương 144. Kinh Giáo giới Channa – MN 144. Advice to Channa – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

143. Quyển III – Chương 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc – MN 143. Advice to Anathapindika – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

142. Quyển III – Chương 142. Kinh Phân biệt cúng dường – MN 142. The Exposition of Offerings – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

141. Quyển III – Chương 141. Kinh Phân biệt về Sự thật – – MN 141. The Exposition of the Truths – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

140. Quyển III – Chương 140. Kinh Giới phân biệt – MN 140. The Exposition of the Elements – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

139. Quyển III – Chương 139. Kinh Vô tránh phân biệt – MN 139. The Exposition of Non-Conflict – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

138. Quyển III – Chương 138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết – MN 138. The Exposition of a Summary – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

137. Quyển III – Chương 137. Kinh Phân biệt sáu xứ – MN 137. The Exposition of the Sixfold Base – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

136. Quyển III – Chương 136. Đại kinh Nghiệp phân biệt – MN 136. The Greater Exposition of Action – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

135. Chương 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt – MN 135. The Shorter Exposition of Action – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

134. Chương 134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả – MN 134. Lomasakangiya and One Fortunate Attachment – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

133. Chương 133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả – – MN 133. Maha Kaccana and One Fortunate Attachment – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

132. Chương 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả – MN 132. Ananda and One Fortunate – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

131. Chương 131. Kinh Nhất dạ hiền giả – MN 131. One Fortunate Attachment – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

130. Chương 130. Kinh Thiên sứ – MN 130. The Divine Messengers – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

129. Chương 129. Kinh Hiền Ngu – MN 129. Fools and Wise Men – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

128. Chương 128. Kinh Tùy phiền não – MN 128. Imperfections – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

127. Chương 127. Kinh A-na-luật – MN 127. Anuruddha – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

126. Chương 126. Kinh Phù-di – MN 126. Bhumija – Song ngữ

By Middle Way | March 17, 2023
Read More

Dhammapada Sutta (The Path of Truth)

By admin | March 16, 2023
Read More

125. Chương 125. Kinh Điều Ngự địa – MN 125. The Grade of the Tamed – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

124. Chương 124. Kinh Bạc-Câu-La – MN 124. Bakkula – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

123. Chương 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp – MN 123. Wonderful and Marvellous – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

122. Chương 122. Kinh Đại không – MN 122. The Greater Discourse on Voidness – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

121. Chương 121. Kinh Tiểu không – MN 121. The Shorter Discourse on Voidness – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

120. Chương 120. Kinh Hành sanh – MN 120. Reappearance by Aspiration – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

119. Chương 119. Kinh Thân hành niệm – MN 119. Mindfulness of the Body – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

118. Chương 118. Kinh Quán niệm hơi thở – MN 118. Mindfulness of Breathing – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

117. Chương 117. Đại kinh Bốn mươi – MN 117. The Great Forty – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

116. Chương 116. Kinh Thôn tiên – MN 116. The Gullet of the Seers – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

115. Chương 115. Kinh Đa giới – MN 115. The Many Kinds of Elements – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

114. Chương 114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì – MN 114. To Be Cultivated and Not To Be Cultivated – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

113. Chương 113. Kinh Chân nhân – MN 113. The True Man – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

112. Chương 112. Kinh Sáu Thanh tịnh – MN 112. The Sixfold Purity – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

111. Chương 111. Kinh Bất đoạn – MN 111. One by One As They Occurred – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

110. Chương 110. Tiểu kinh Mãn nguyệt – MN 110. The Shorter Discourse on the Full-moon Night – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

109. Chương 109. Đại kinh Mãn nguyệt – MN 109. The Greater Discourse on the Full-moon Night – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

108. Chương – Kinh Gopaka Moggallàna – MN 108. To Gopaka Moggallàna – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

107. Chương 107. Kinh Ganaka Moggallàna – MN 107. To Ganaka Moggallana – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

106. Chương 106. Kinh Bất động lợi ích – MN 106. The Way to the Imperturbable – Song ngữ

By Middle Way | March 16, 2023
Read More

[43] Chương IX – Tập IV – Tương Ưng Vô Vi – Connected Discourses on the Unconditioned – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

Vipassanā Bhāvanā – Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo – The Thirty-Seven Bodhipakkhiya-Dhamma – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

105. Chương 105. Kinh Thiện tinh – MN 105. To Sunakkhatta – Song ngữ105. Chương 105. Kinh Thiện tinh – MN 105. To Sunakkhatta – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

104. Chương 104. Kinh Làng Sama – MN 104: At Samagama – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

103. Chương 103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào? – MN 103: What Do You Think About Me? – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

102. Chương 102: Kinh Năm và Ba – MN 102: The Five and Three – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

102. Chương 102: Kinh Năm và Ba – MN 102: The Five and Three – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

101. Chương 101: Kinh Devadaha – MN 101: At Devadaha – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

003. MN – Part III – Mục Lục – Contents – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

100. Chương 100: Kinh Sangàrava – MN 100: To Sangarava – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

99. Chương 99: Kinh Subha – MN 99: To Subha – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

98. Chương 98: Kinh Vàsettha – MN 98: To Vasettha – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

97. Chương 97: Kinh Dhànanjàni – MN 97: To Dhananjani – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

96. Chương 96: Kinh Esukàrì – MN 96: To Esukari – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

95. Chương 95: Kinh Cankì – MN 95: With Canki – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

94. Chương 94: Kinh Ghotamukha – MN 94. To Ghotamukha – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

93. Chương 93: Kinh Assalàyana – MN 93: To Assalayana – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

92. Chương 92. Kinh Sela – MN 92: To Sela – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023
Read More

91. Chương 91. Kinh Brahmàyu – MN 91: Brahmayu – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023
Read More

90. Chương 90: Kinh Kannakatthala – MN 90: At Kannakatthala – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023
Read More

89. Chương 89: Kinh Pháp trang nghiêm – MN 89: Monuments to the Dhamma – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023
Read More

88. Chương 88. Kinh Bàhitika – MN 88: The Cloak – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023
Read More


Purpose and Guideline
Mục đích và Chủ trương

Website “buddhalessons.org” was established in September 26, 2022, was the advice, encouragement and help from of some religious faith with good knowledge of Buddhism Mahayana tradition and Theravada Buddhism, who were scattered all the way around the world, and are directly run by the voluntary lay Buddhists, and also public and voluntary offering, disinterested, and completely independent.
Trang web “buddhalessons.org” được thành lập từ ngày 26 tháng 09 năm 2022, được sự cố vấn, khuyến khích và giúp đở của một số quí vị tôn đức thiện tri thức của Phật Giáo Bắc Truyền và Phật Giáo Nam Truyền, người ở rải rác đó đây khắp mọi nẻo đường trên thế giới, và được trực tiếp điều hành bởi các cư sĩ phật tử tự nguyện, và cũng tự nguyện đóng góp công và của, không vụ lợi, và hoàn toàn độc lập.

Since April 30, 1975, the Southern Democratic Vietnam was lost to the Northern Communist Vietnam. Consequentially, Vietnamese refugees had resettled all over the world. So, by providing bilingual languages: English, and Vietnamese website; the intent was to help the young Vietnamese to retain their own language; culture roots to contribute towards their families’ growth. Permit them (Health workers, Teachers, Students, Police officers etc.) to effectively interact with language and culture in the new found land of freedom.
Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Dân chủ Miền Nam bị mất vào tay Cộng sản Miền Bắc. Do đó, những người tị nạn Việt Nam đã phải tái định cư khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, bằng cách cung cấp trang web song ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt; mục đích là giúp những người trẻ Việt Nam giữ được nguồn gốc ngôn ngữ; văn hóa của riêng họ để đóng góp vào sự phát triển của gia đình họ. Cho phép họ (Nhân viên y tế, Giáo viên, Sinh viên, Cảnh sát, v.v.) tiếp xúc hiệu quả với ngôn ngữ và văn hóa ở vùng đất tự do mới được tìm thấy.

The website was directly run by volunteer lay Buddhists based on the content contributions from crowd sourced, shared offers. As such, this diverse publication is only interested to share unbiased Buddha Shakyamuni’s teaching and is completely independent and free from special interest.
Trang web được điều hành trực tiếp bởi các Phật tử tại gia tình nguyện dựa trên nội dung đóng góp từ các nguồn tài liệu khác nhau, chia sẻ. Do đó, ấn phẩm đa dạng này chỉ quan tâm đến việc chia sẻ lời dạy không thiên vị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hoàn toàn độc lập và không chú trọng đặc biệt vào bất cứ chủ đề nào.

Although majority of the content originates from Buddha’s teaching; or lessons learned from faithful Buddhists, non-Buddhists are equally welcomed to share; learn applicable content that could benefit their lives.
Mặc dù phần lớn nội dung bắt nguồn từ lời dạy của Đức Phật; hoặc các bài học kinh nghiệm từ những học giả hoặc quí vị thiện tri thức Phật giáo. Những người không phải là Phật tử đều được hoan nghênh chia sẻ; tìm hiểu nội dung áp dụng có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống của họ.

The articles sourced mainly from the internet and books - all of which specify the origin - to the reader as a handy reference, and it also doubly serves as both ESL (English as a Second language) for the Vietnamese people who wants to learn English, or VSL (Vietnamese as a Second language) for English speakers learning Vietnamese. As all sources are publicly shareable, please feel free to copy and use as needed – specifically for educational purposes.
Các bài viết được trích dẩn chủ yếu là từ trên mạng internet và sách - tất cả đều có ghi rỏ xuất xứ - để người đọc tiện việc tham khảo, và xin phép được tạm soạn ra theo dạng như là một bài để đọc hoặc để học song ngữ ESL (English as a Second Language) cho người biết tiếng Việt muốn học tiếng Anh, hoặc VSL (Vietnamese as a Second Language) cho người biết tiếng Anh muốn học tiếng Việt. Các trích dẩn từ nguồn tư liệu này xin được xử dụng tự do và hoan nghinh bất cứ lúc nào - miển là được dùng trong mục đích giáo dục.

With sincere thanks to all article authors sharing on this website buddhalessons.org, we initiate our pages with some general communication information below.
Tiện đây, chúng tôi xin thành thật cám ơn đến quí tác giả có các bài viết được dùng trên trang mạng “buddhalessons.org” này.

We joyfully welcome readers’ opinions. Please send the email with comments, questions, and articles ... to this email address: buddhalessons2022@gmail.com
Chúng tôi hoan hỷ xin được đón nhận mọi ý kiến của quí đọc giả. Xin vui lòng gửi các thư đóng góp ý kiến, thắc mắc, bài vở…về địa chỉ email:
buddhalessons2022@gmail.com.

Hands like lotus
Devotion is like a flower
May people love each other forever
Although life is stormy
Đôi tay như sen hé
Lòng kính thành như hoa
Nguyện người thương nhau mãi
Dù cuộc đời phong ba

On behalf of the editorial website board: buddhalessons.org.
Thay mặt ban biên tập trang web: buddhalessons.org.

San Jose, California – September 26, 2022
San Jose, California - ngày 26 tháng 09 năm 2022