92. Tham – Craving – Song ngữ

By Middle Way | March 2, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Compile: Lotus group Tham – Craving – Song ngữ While residing at the Jētavana Monastery, the Buddha spoke this verse with reference to five lay-disciples. Trong khi cư trú tại Tu Viện Kỳ Viên (Jetavana), Đức…

91. Mười Điều Thiện – Ten Good Deeds – Song ngữ

By Middle Way | March 2, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Complile: Lotus group Mười Điều Thiện – Ten Good Deeds   Beside the Five Basic Principles of Human Nature, our Buddha also advises us to practice the Ten Good Deeds so that we can have a…

90. Năm Nhân Tính Căn Bản – Five Basic Principles of Human Nature

By Middle Way | March 2, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Thánh Tri Việt ngữ: Tỳ Kheo Thích Minh Điền Complile: Lotus group Năm Nhân Tính Căn Bản – Five Basic Principles of Human Nature “Buddha’s Teaching: Do not speaking sarcastically. Do not hurt people. Do not show off.  Do not find fault. Thus, will turn enemies into…

89. Nhân nào quả nấy? – We are what we do? – Song ngữ

By Middle Way | March 1, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Compile: Lotus group   Nhân nào quả nấy? – We are what we do?   “Nghiệp có nghĩa là hành động. Làm mọi   thứ thay đổi thông qua hành động, Chứ không phải   bằng…

88. Ngũ Uẩn – The Five Aggregates – Song ngữ

By Middle Way | March 1, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Compile: Lotus group   Ngũ Uẩn – The Five Aggregates – Song ngữ   “The Buddha says that the five aggregates have to   be fully understood. The five aggregates are our burden,   But at the…

87. Niêm Hoa Vi Tiếu – The Flower Sermon – Song ngữ

By Middle Way | March 1, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Complile: Lotus group   Niêm Hoa Vi Tiếu – The Flower Sermon “The Flower Sermon, in which Śākyamuni Buddha,   Transmits direct wisdom to disciple Mahākāśyapa.” “Niêm Hoa Vi Tiếu, nói là Phật Thích Ca, Truyền…

86. Niết Bàn – Nirvana – Song ngữ

By Middle Way | March 1, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Compile: Lotus group Niết Bàn – Nirvana “Niết bàn là một cảnh giới, nơi mà lửa tham, lửa sân, lửa si đã bị dập tắt, và chỉ còn lại một kinh nghiệm an lạc đích thực…

85. Ta không tranh luận với đời – I do not dispute with the world – Song ngữ

By Middle Way | March 1, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Compile: Lotus group Ta không tranh luận với đời – I do not dispute with the world    “Just as a gorgeous blossom    Brilliant but unscented,    So fruitless the well-spoken words    Of one…

84. Tam Bảo – Three Treasures or Three Jewels – Song ngữ

By Middle Way | March 1, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Compile: Lotus group Tam Bảo – Three Treasures or Three Jewels “Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng”   In Buddhism, there are 3 refuges that together can provide protection from the three types of dangers:…

83. Tâm Bình Yên – Peace of Mind – Song ngữ

By Middle Way | March 1, 2023

Buddha Dharma Lessons Bài học Phật Pháp English: Anonymous, Collected lessons Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm Compile: Lotus group Tâm Bình Yên – Peace of Mind – Song ngữ   “Không có gì giàu có hơn thế giới này bằng Tâm Bình Yên”   Buddha’s Advice to Calm a Disturbed Mind Lời…