Seng-ts’an Patriarch – Tam Tổ Tăng Xán

By Middle Way | January 11, 2023

Trust In Mind Tín Tâm Minh English: Barbara Hillmer Việt ngữ: Thích Thanh Từ, Thuần Bạch, Thuần Tỉnh & Ngọc Bảo Compile: Middle Way Group 01. Tổ Tăng Xán: Tín Tâm Minh – Seng-ts’an Patriarch: Faith in Mind – Song ngữ          01. Tổ Tăng Xán: Tín Tâm Minh – Song ngữ…