[43] Chương IX – Tập IV – Tương Ưng Vô Vi – Connected Discourses on the Unconditioned – Song ngữ

By Middle Way | March 14, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group   I. THE FIRST SUBCHAPTER – Phần Một – Phẩm Một II. THE SECOND SUBCHAPTER – Phần Hai – Phẩm Hai   I. THE FIRST SUBCHAPTER – Phần Một…

[56b] Chương XII – Tập V – Tương Ưng Sự Thật – Connected Discourses on the Truths – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group   V. THE PRECIPICE – Phẩm Vực Thẳm (10 lessons). VI. THE BREAKTHROUGH – Phẩm Chứng Ðạt (10 lessons). VII. FIRST RAW GRAIN REPETITION SERIES – Phẩm Bánh Xe…

[56a] Chương XII – Tập V – Tương Ưng Sự Thật – Connected Discourses on the Truths – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group I. CONCENTRATION – Phẩm Ðịnh (10 lessons). II. SETTING IN MOTION THE WHEEL OF THE DHAMMA – Phẩm Chuyển Pháp Luân. III. KOṬIGĀMA – Phẩm Kotigàma (10 lessons). IV.…

[55b] Chương XI – Tập V – Tương Ưng Dự Lưu – Connected Discourses on Stream-Entry – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group   III. SARAKĀNI – Phẩm Saranàni IV. STREAMS OF MERIT – Phẩm Phước Ðức Sung Mãn V. STREAMS OF MERIT WITH VERSES – Phẩm Phước Ðức Sung Mãn Với…

[55a] Chương XI – Tập V – Tương Ưng Dự Lưu – Connected Discourses on Stream-Entry – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group I. BAMBOO GATE – Phẩm Veludvàra II. THE THOUSANDFOLD, OR ROYAL PARK – Phẩm Một Ngàn, hay Vườn Vua   I. BAMBOO GATE – Phẩm Veludvàra    1 (1)…

[54] Chương X – Tập V – Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra – Connected Discourses on Breathing – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group I. ONE THING – Phẩm Một Pháp II. THE SECOND SUBCHAPTER – Phẩm Thứ Hai   I. ONE THING – Phẩm Một Pháp    1 (1) One Thing –…

[53] Chương IX – Tập V – Tương Ưng Thiền – Connected Discourses on the Jhānas – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group   I. GANGES REPETITION SERIES – Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết    1 (1)-12 (12) The River Ganges—Eastward, Etc. – Thanh Tịnh Thứ Nhất   1-2) At Sāvatthī… —…

[52] Chương VIII – Tập V – Tương Ưng Anuruddha – Connected Discourses with Anuruddha – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group   I. ALONE – Phẩm Ðộc Cư (10 lessons). II. THE SECOND SUBCHAPTER – Phẩm Thứ Hai (10 lessons).   I. ALONE – Phẩm Ðộc Cư    1 (1)…

[51] Chương VII – Tập V – Tương Ưng Như Ý Túc – Connected Discourses on the Bases for Spiritual Power – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group I. CĀPĀLA – Phẩm Càpàla II. THE SHAKING OF THE MANSION – Phẩm Lầu Rung Chuyển III. THE IRON BALL – Phẩm Thứ Ba IV. GANGES REPETITION SERIES –…

[50] Chương VI – Tập V – Tương Ưng Lực – Connected Discourses on the Powers – Song ngữ

By Middle Way | March 13, 2023

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group I. GANGES REPETITION SERIES – Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết II. DILIGENCE – Phẩm Không Phóng Dật III. STRENUOUS DEEDS – Phẩm Sức Mạnh (Viễn Ly) IV. SEARCHES –…