108. Con trùn và đống phân – The worm and his lovely pile of dung – Song ngữ

By Middle Way | March 8, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   The worm and his lovely pile of dung – Con trùn và đống…

107. Đau mà cười – Cracking up – Song ngữ

By Middle Way | March 8, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   Cracking up – Đau mà cười   In my first year in…

106. Người có bốn vợ – The man with four wives – Song ngữ

By Middle Way | March 8, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   The man with four wives – Người có bốn vợ A man,…

105. Chết rồi, Đi lên hay đi xuống? – The ups and downs of death – Song ngữ

By Middle Way | March 8, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   The ups and downs of death – Chết rồi, Đi lên hay…

104. Lá Rụng – Falling leaves – Song ngữ

By Middle Way | March 8, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   Falling leaves – Lá Rụng Probably the hardest of deaths for us…

103. Sầu Muộn, Mất Mát và Mừng cho cuộc sống – Grief, loss and celebrating a life – Song ngữ

By Middle Way | March 8, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   Grief, loss and celebrating a life – Sầu Muộn, Mất Mát và…

102. Làm vơi nỗi u sầu của tang chế – The lighter side of death – Song ngữ

By Middle Way | March 8, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   The lighter side of death – Làm vơi nỗi u sầu của…

101. Thăm bệnh – Visiting the sick – Song ngữ

By Middle Way | March 8, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   Visiting the sick – Thăm bệnh   How many of us say,…

100. Ngã bệnh là một cái tội? – What’s wrong with being sick? – Song ngữ

By Middle Way | March 7, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   What’s wrong with being sick? – Ngã bệnh là một cái tội?…

99. Lời khuyên người bệnh – Advice for when you are sick – Song ngữ

By Middle Way | March 7, 2023

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness Mở Rộng Cửa Tâm Mình English: Ajahn Brahm Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi Compile: Lotus group   Chương 11: Suffering and letting go – Khổ đau và buông xả   Advice for when you are sick – Lời khuyên người bệnh  …