Five period’s Buddha Dharma
Ngũ Thời Phật Pháp

By Middle Way | December 23, 2022

The 5 Periods of Shakyamuni Buddha’s teachings. Ngũ Thời Phật Pháp English: Master Hsuan Hua (H.T. Tuyên Hóa) Việt Ngữ: Vạn Phật Thánh Thành – The City of Ten Thousand Buddhas Compile: Middle Way Group Ngũ Thời Phật Pháp – The 5 Periods of Shakyamuni Buddha’s teachings – Song ngữ.          …