Five period’s Buddha Dharma
Ngũ Thời Phật Pháp

The 5 Periods of Shakyamuni Buddha’s teachings.

Ngũ Thi Pht Pháp

English: Master Hsuan Hua (H.T. Tuyên Hóa)

Vit Ng: Vn Pht Thánh Thành – The City of Ten Thousand Buddhas

Compile: Middle Way Group

 1. Ngũ Thi Pht Pháp – The 5 Periods of Shakyamuni Buddha’s teachings – Song ng.

 

 

 

 

 

 

Ngũ Thi Pht Pháp – Song ng

Ngũ Thi Pht Pháp – The 5 Periods of Shakyamuni Buddha’s teachings.

Photo above: Chan Master Hsuan Hua, center, with

American monastic disciples. Gold Mountain

Monastery, Mission District, San Francisco, 1973.

The following are some notes from Master Hsuan Hua’s lectures on the Lotus Sutra on how the Buddha’s teaching can be classified into 5 different periods:

Sau đây là mt s lưu ý t các bài ging Kinh Pháp Hoa ca Hòa Thượng Tuyên Hóa, thi gian ging dy ca Đc Pht có th được phân thành 5 giai đon khác nhau:

The T’ien T’ai School (1 of the 2 great Teachings schools of Chinese Buddhism – the other being the Hsien Shou school) was systematized by Great Master Chih Che (also called Master Zhi yi) who divided the Buddha’s teaching into 5 periods – like the:

Theo Ngài Trí Gi Đi SưTông Thiên Thai (1 trong 2 giáo trường ln ca Pht giáo Trung Quc) đã chia mt đi thuyết pháp ca Đc Pht ra làm năm thi kỳ như sau:

 • Journey of milk from being raw and unprocessed being turned into clarified butter – the finest and most subtle of all tastes.

Như hành trình ca sa là nguyên liu chưa qua chế biến và được biến thành bơ – tt nht, tinh tế nht và có s hp dn cho tt c các th hiếu.

 • The path that the sun travels from when it rises in the early morning until it reaches its full glory at midday.

Như mt tri chiếu sáng t lúc bình minh va ló dng vào bui sáng sm cho đến khi đng bóng lúc gia trưa.

  1. Avatamsaka Period/The Sudden Teaching:

     Thi kỳ Hoa nghiêm (Avatamsaka) (Nhũ V): Ksira

   • Whole milk – raw and unprocessed.
   • Newly rising Sun hitting the high mountain peaks (the Bodhisattvas who are the highest amongst living beings).
   • Spoken immediately after the Buddha’s enlightenment was the Avatamsaka Sutra. But only the Bodhisattvas could hear it. So, this Sutra was spoken to teach the Great Bodhisattvas, Mahasattvas of the 10 directions. It’s said that Nagarjuna (Dragon tree Bodhisattva), having mastered worldly literature, went to the Dragon Palace and memorized the last volume of this Sutra after having read it only once. So only this volume exists in the human realm, the other 2 volumes are in the Dragon Palace.

Thi kỳ Hoa nghiêm (Avatamsaka) (Nhũ V): Ksira Sau khi Pht thành Đo trong 21 ngày lin Pht thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Đó là theo tên Kinh mà đt tên.

Fresh milk—Buddha’s first preaching. This period is called Avatamsaka (Hoa Nghiêm) for sravakas and pratyeka-buddhas.

Sau khi mi thành đo, Đc Pht dùng tu nhãn nhìn thy rõ tâm đa các v Đi B Tát và các bc căn trí Đi tha đã thun thc, nên Ngài nói Kinh Hoa Nghiêm đ giáo hóa và điu ng h. Trong s đó cũng có nhng bc Tiu tha ngi nghe, nhưng li chng hiu Đc Pht nói gì c.

2.  Agama (Incomparable) Period/Storehouse Teaching:

     Thi kỳ A Hàm (Agamas)

   • Coagulated milk – good for children.
   • Sun has risen a little and starting to light the darkness of the valleys that the initial sun couldn’t reach.
   • Here, the small vehicle (seeking Nirvana for yourself) teaching was set forth. It is called incomparable because it’s said that none of the non-Buddhist teachings can compare to it.

Thi kỳ A Hàm (Agamas) Lc v (dadhi)—Sa cô đc được chế ra t sa tươi: Thi kỳ Đc Pht nói Kinh “T A Hàm”:

 1. Dirghàgamas sùtra (Trường A Hàm)
 2. Madhyamàgamas sùtra (Trung A Hàm)
 3. Ekottarikàgamas sùtra (Tăng Nht A Hàm)
 4. Samyaktàgamas sùtra (Tp A Hàm) và

Khudhana sùtra (Tiu A Hàm).

Tp Tng thì gi là “Ngũ A Hàm“. B kinh này đu tiên Đc Pht ging ti vườn hoa Lc Uyn (Sarnath), nên sau này còn gi là thi kỳ Lc Uyn Sau khi thuyết Kinh Hoa Nghiêm trong khong 12 năm Pht thuyết Kinh A Hàm Tiu Tha ti vườn Lc dã. Đó là ly tên đt mà đt tên Kinh, vì căn cơ ca các hàng Thanh Văn (thuc Tiu Tha) còn thp kém nên Ngài nói pháp “T Diu Đế” (Catuariyasaca: Kh, Tp, Dit, Đo); din ging trong bn b kinh thuc v A Hàm, đ giáo hun các bc sơ cơ Tiu Tha.

3.  Vaipulya (Extensive) Period/Pervasive Teaching:

      Thi kỳ Phương đng (Vaipulya):

   • This teaching pervades the teachings that become before and after it (the Agama and the Prajna).
   • Curdled milk – good for children and adults – so both people studying the small and great vehicles can study it.
   • Sun is between 9 and 10 am – it shines both on the ground and the high peaks.

“Phương đng” Sanh tô v (navanita) for the Mahayana Thuyết Kinh A Hàm xong, trong vòng tám năm Pht thuyết Kinh Đi Tha, bàn rng bn khoa giáo: Tng, Thông, Bit, Viên. Đó là theo pháp Ngài thuyết mà đt tên có nghĩa là thi kỳ thuyết giáo chung cho hết thy chúng sanh, gm có bn giáo Tng – Thông – Bit – Viên. V thi kỳ này, Đc Pht nói kinh Vimalakirti (Duy Ma Ct), đ giáo hóa các bc Tiu tha, rng giáo pháp thuc Tiu Tha giáo chưa phi là ch rt ráo, cùng tt, đã vi cho là đ, tc Ngài có ý gián tiếp qu trách đ h biết t hi mà ham m giáo lý Đi tha.

 • Tng giáo, tc Tam Tng giáo pháp ca Tiu tha, như Đc Pht nói kinh T A Hàm….
 • Thông giáo, tc có nghĩa là Đc Pht thuyết pháp cho c Đi – Tiu Tha đu nghe. Hàng đ t căn cơ ám đn khi nghe giáo pháp y thì “thông” vào Tng giáo; bc căn trí sáng láng, nghe giáo pháp y ri thì được “thông” vào Bit giáo và Viên giáo, nên gi là Thông giáo.
 • Bit giáo, tc là Đc Pht nói pháp cho hàng B Tát, khác vi Tng giáo, Thông giáo k trên và Viên giáo sau này, nên gi là Bit giáo.
 • Viên giáo, Đc Pht đi vi các bc B Tát có căn trí thông tu mà nói ra giáo pháp cao siêu, mu nhim, dy đ Viên, Đn cho nên gi là Viên giáo.
 • Trong bn giáo pháp nói trên, TNG, THÔNG, BIT là ba giáo thuc v Quyn giáo, VIÊN giáo thuc v Tht giáo.

4. Prajna Period/Separate Teaching:

    Thi kỳ Bát Nhã (Prajnãpàramità):

 • It is separate because it is separate from the teaching that comes before and after it.
 • Butter – which has just been extracted from the curdled milk before it – suitable for adults.
 • Sun is from 10 to 11 am where it shines upon the entire earth and is approaching but has not reached its peak just yet.
 • Is a means of entry into the Great Vehicle.

Thi kỳ Bát Nhã (Prajnãpàramità) Thc tô v (ghola or butter) for the Mahayana Ti 22 năm sau Pht thuyết các b Kinh Bát Nhã. Đó là theo tên ca Kinh mà đt tên, tc thi kỳ Đc Pht nói các kinh v Bát Nhã đ m mang Kiến, Văn, gii, cho hàng Tiu tha, có khuynh hướng Đi tha; nhưng hãy còn có ch c chp, chưa dt b hết được, nên Ngài nói Pháp “Bát Nhã không tu” đ phá chp, giúp cho h thông đt lý CHÂN KHÔNG DIU HU ca các “pháp” (Đy chng qua là “gi tướng”, ch thc ra không có cái gì là thc th hin hu trên cõi đi này). Nh đó mà hàng Tiu tha sm đt được Gii thoát.

5.  Dharma Flower and Mahaparinirvana periods

     (also called the Lotus-Nirvana period) /Perfect Teaching

     Thi kỳ Pháp HoaNiết Bàn (Saddharma pundarikam – Nirvàna)

 • Perfect because it is pure and complete in itself and not mixed with the previous 3 teachings.
 • The Ultimate Teaching of the Buddha – the most final Dharma door.  The teachings of all 4 periods before this were taught for the sake of this. So, the first 4 periods were preparing the ground – manifesting the provisional for the sake of the real. The Lotus Sutra and the Maha Parinirvana Sutra (also called the Nirvana Sutra) annuls the provisional and establishes the real, thus dispensing with all former expedient Dharma doors. This was the final goal of the Buddha’s life.
 • The Lotus and Nirvana Sutras are the Buddha’s True Mind, his True Body – his true Dharma body, true Reward body and true Response body. This is the genuine taste of the Dharma, the genuine meaning of the Dharma – therefore the Lotus Sutra is called a “wonderful Dharma”.
 • Clarified butter – the finest and most wonderful and subtle of tastes – nothing tastes better!
 • 2 Sutras were spoken in this period:

i. The Lotus Sutra (also called the Dharma Flower Sutra) – took 8 years to speak.
ii. The Nirvana Sutra – took
1 day and 1 night right before the Buddha’s Parinirvana.

 • The blazing sun at its highest – shining on absolutely everything – all living beings.

Thi kỳ Pháp HoaNiết Bàn (Saddharma pundarikam – Nirvàna), Đ h v (sarpirmanda or clarified butter) for the Mahayana. Đó là theo tên ca Kinh mà đt tên.

 • Sau 22  năm thuyết Kinh Bát Nhã, tc thi kỳ Đc Pht nói Kinh Diu Pháp Liên Hoa tám năm và Kinh Niết Bàn mt ngày mt đêm cho mi căn cơ, mi loài người (t thượng căn, bc căn trí thông tu đến trung căn, bc căn trí trung bình, và h căn, bc căn trí thp kém), tt c đu được nghe và hiu, tùy mi căn tính chúng sinh cũng gi là ” hi tam qui nht” khi đã thun thc, nên Đc Pht trc ch nghĩa Khai, Quyn, Hin, Thc, tc là ch thng tht tánh, tht tướng ca các “Pháp”; không ngoài mc đích = Khai Th Ng Nhp Pht Tri Kiến” cho chúng sinh đu được chng đo qu “Vô Thượng B Đ” (Anuttara Samyak Sambodhi). Ngoài ra, cũng có nhng căn cơ vì quá thp kém thì Đc Pht ging kinh Niết Bàn đ đ tn chúng sinh cùng vào b “đi hi thanh tnh” chng đo qu “giác ng” và “gii thoát”.
 • Theo Niết Bàn tông, khoa giáo năm thi kỳ được phân ra như sau: 
 • 1. Tam tha Bit giáo: Đi vi nhng Kinh A Hàm riêng thuyết bn đế, mười hai nhân duyên sau hp ba s: Thanh Văn, Duyên giác, B Tát.
 • 2. Tam tha Thông giáo: Chuyên thuyết các Kinh Bát Nhã, gião hóa luôn c ba tha.
 • 3. c vt giáo: Thuyết các Kinh Duy Ma Tư ích,tán dương B Tát, đánh đ Thanh Văn.
 • 4. Đng qui giáo: Thuyết Kinh Pháp Hoa, khiến cho ba tha đng theo vô mt nơi cùng cc.
 • 5. Thường tr giáo: Thuyết giáo Niết Bàn gii rõ tánh Pht qu thường tr.
 • + Theo Lưu Câu lp ra khoa giáo năm thi kỳ như sau : V đi Tn nhà n sĩ núi Võ Đô là Lưu Câu, mi phân ra hai khoa giáo : Đn ( vn tt ), Tim ( ln lượt ), ly Kinh Hoa Nghiêm làm đn giáo, còn ngoài ra làm Tim giáo, Trong đó phân ra làm năm thi kỳ : 
 • 1. Trước hết Pht thuyết Kinh Đ V, khai ra khoa giáo nhơn Thiên ngũ gii, Thp thin.
 • 2. Sau khi thành Đo, trong khong mười hai năm Pht thuyết nhng Kinh A Hàm, khai ra giáo ba tha khác nhau tng bc.
 • 3. Sau khi Đc Pht thành Đo trong khong ba mươi năm. Ngài thuyết nhng Kinh Bát Nhã, Duy ma, thuyết cái lý, “không” đng cho ba tha cùng nhau quán xét.
 • 4. Sau khi Đc Pht thành Đo khong 40 năm, kế đó trong tám năm. Ngài thuyết Kinh Pháp Hoa bin minh Nht tha.
 • 5. Lúc Đc Pht sp dit đ, trong khong mt ngày mt đêm Ngài thuyết Kinh Niết Bàn t l ai ai cũng đu có tánh Pht thường tr.
 • + Theo Khuê Phong ngũ giáo lp ra dy t Pháp thế gian đến pháp xut thế gian.
 • 1. Nhơn Thiên giáo.
 • 2. Tiu tha giáo.
 • 3. Đi tha tướng giáo.
 • 4. Đi tha phá tướng giáo.
 • 5. Nht tha hin tánh giáo.
 • Có l đây là thuyết cui cùng.

Sources:

Tài liu tham kho:

 1. https://essenceofbuddhism.wordpress.com/2014/05/08/the-5-periods-of-the-buddhas-teachings/
 2. Photo 2: https://www.dharmasite.net/VMHsuanHuasCentennialBirthday_BookandPhotoExhibition.htm