22. Kinh Pháp Cú – Chương 22: Phẩm Địa Ngục – The Hell state – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth)

Kinh Pháp Cú

English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993

Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996

Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw

Compile: Lotus group

Chapter 22: Niraya Vagga – The Hell state (306-319)
22. Kinh Pháp Cú – Chương 22: Giảng Lược Phẩm Địa Ngục – Song ngữ

                   

Verse 306. Liars Suffer Tortures Of Hell

 

With one denying truth there goes to hell

that one who having done says ‘I did not’.

Both of them are making kammas base

are equal after death.

“Nói láo đọa địa ngục
Có làm nói không làm,
Cả hai chết đồng đẳng,
Làm người, nghiệp hạ liệt.”

Explanation:

With one denying truth there goes to hell that one who having done says “I did not”. Both of them are making kammas base are equal after death.

 1. Thường nói lời vọng ngữ, có làm mà nói không; người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục.

 

Verse 307. Evil Men Get Born In Bad States

 

Many who wear the yellow robe

are unrestrained in evil things,

these evil ones by evil deeds,

in hell do they arise.

“Nhiều người khoác cà sa,
Ác hạnh không nhiếp phục.
Người ác, do ác hạnh,
Phải sanh cõi Ðịa ngục.”

Explanation:

Many who wear the yellow robe are unrestrained in evil things, these evil ones by evil deeds, in hell do they arise.

 1. Không ngăn trừ ác hạnh thì dù mặc áo Ca sa, người ác cũng sẽ vì nghiệp ác, chết phải đọa địa ngục.

                          

Verse 308. Food Fit For Sinners

Better to eat a ball of iron

glowing as flame of fire

than one should eat country’s alms

immoral and unrestrained.

“Tốt hơn nuốt hòn sắt
Cháy đỏ như than hồng,
Hơn ác giới, buông lung
Ăn đồ ăn quốc độ.”

Explanation:

Better to eat a ball of iron glowing as flame of fire than one should eat country’s almsimmoral and unrestrained.

 1. Phá giới chẳng tu hành, thì thà nuốt hoàn sắt nóng hừng hực lửa đốt thân còn hơn thọ lãnh của tín thí.

        

Verse 309. The Man Who Covets Another’s Wife

 

Four things befall that heedless one

sleeping with one who’s wed:

demerit gained but not good sleep,

third is blame while fourth is hell.

“Bốn nạn chờ đợi người,
Phóng dật theo vợ người;
Mắc họa, ngủ không yên,
Bị chê là thứ ba,
Ðọa địa ngục, thứ bốn.”

Explanation:

Four things befall that heedless one sleeping with one who’s wed:demerit gained but not good sleep, third is blame while fourth is hell.

 1. Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội, ngủ không yên, bị chê, đọa địa ngục.

                               

Verse 310. Shun Adultery

 

Demerit’s gained and evil birth,

scared man and women – brief their joy,

the king decrees a heavy doom:

so none should sleep with one who’s wed.

“Mắc họa, đọa ác thú,
Bị hoảng sợ, ít vui.
Quốc vương phạt trọng hình.
Vậy chớ theo vợ người.”

Explanation:

Demerit’s gained and evil birth, scared man and women-brief their joy, the king decrees a heavy doom: so none should sleep with one who’s wed.

 1. Vô phước, đọa ác thú, bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà dâm. Vậy chớ nên phạm đến.

    

Verse 311. Wrong Monastic Life Leads To Bad States

 

As blady grass when wrongly grasped

the hand does lacerate

so a mishandled monastic life

drags one off to hell.

“Như cỏ sa (1) vụng nắm,
Tất bị họa đứt tay
Hạnh Sa môn tà vạy,
Tất bị đọa địa ngục.”

Explanation:

As blady grass when wrongly grasped the hand does lacerate so a mishandled monastic life drags one off to hell.

 1. Cũng như vụng nắm cỏ cô sa (kusa = cỏ thơm) thì bị đứt tay, làm Sa môn mà theo tà hạnh thì bị đọa địa ngục.

      

Verse 312. Three Things That Will Not Yield Good Results

Whatever of kammas slacks,

whatever of vows corrupt,

a faltering in the holy life

never brings ample fruit.

“Sống phóng đãng buông lung,
Theo giới cấm ô nhiễm,
Sống Phạm hạnh đáng nghi
Sao chứng được quả lớn?

Explanation:

Whatever of kammas slack, whatever of vows corrupt, a faltering in the holy life never brings ample fruit.

 1. Những người giải đãi, nhiễm ô và hoài nghi việc tu phạm hạnh, sẽ không làm sao chứng thành quả lớn.

 

Verse 313. Do Merit With Commitment

                 

If there’s aught that should be done

let it be done then steadily,

in truth a slack monastic life

all the more stirs up the dust.

“Cần phải làm, nên làm
Làm cùng tận khả năng
Xuất gia sống phóng đãng,
Chỉ tăng loạn bụi đời.”

Explanation:

If there’s aught that should be done let it be done then steadily, in truth a slack monastic life all the more stirs up the dust.

 1. Việc đáng làm phải làm cho hết sức, phóng đãng và rong chơi chỉ tăng thêm trần dục mà thôi.

 

Verse 314. Good Deeds Never Make You Repent

Better an evil deed not done

for misdeed later on torments.

Better done is deed that’s good,

which done, does not torment.

“Ác hạnh không nên làm,
Làm xong, chịu khổ lụy,
Thiện hạnh, ắt nên làm,
Làm xong, không ăn năn.”

Explanation:

Better an evil deed not done for misdeed later on torments. Better done is deed that’s good, which done, does not torment.

 1. Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhất định thọ khổ; làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhất định thọ vui.

                            

Verse 315. Guard The Mind

Even as a border town

guarded within and without,

so should you protect yourselves.

Do not let this moment pass

for when this moment’s gone they grieve

sending themselves to hell.

“Như thành ở biên thùy,
Trong ngoài đều phòng hộ
Cũng vậy, phòng hộ mình,
Sát na chớ buông lung.
Giây phút qua, sầu muộn.
Khi rơi vào địa ngục.”

Explanation:

Even as a border town guarded within and without, so should you protect yourselves. Do not let this moment pass for when this moment’s gone they grieve sending themselves to hell.

 1. Như thành quách được phòng hộ thế nào, thì tự thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ như thế. Một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ một giây lát buông lung là một giây lát sa đọa địa ngục.

                     

Verse 316. False Beliefs Lead To Hell

 

They are ashamed where shame is not

but where is shame are not ashamed

so by embracing evil views

beings go to an evil birth.

“Không đáng hổ, lại hổ.
Việc đáng hổ, lại không.
Do chấp nhận tà kiến,
Chúng sanh đi ác thú.”

Explanation:

They are ashamed where shame is not but where is shame are not ashamed so by embracing evil views beings go to an evil birth.

 1. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa.

 

Verse 317. Fear And Fearlessness In Wrong Places

       

They are afraid where fear is not

but where is fear are unafraid,

so by embracing evil views

beings go to an evil birth.

“Không đáng sợ, lại sợ,
Ðáng sợ, lại thấy không,
Do chấp nhận tà kiến.
Chúng sanh đi ác thú.”

Explanation:

They are afraid where fear is not but where is fear are unafraid, so by embracing evil views beings go to an evil birth.

 1. Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa.

                           

Verse 318. Right And Wrong

Faults they see where fault is not

but where is fault they see it not,

so by embracing evil views

beings go to an evil birth.

“Không lỗi, lại thấy lỗi,
Có lỗi, lại thấy không,
Do chấp nhận tà kiến,
Chúng sanh đi ác thú.”

Explanation:

Faults they see where fault is not but where is fault they see it not, so by embracing evil views beings go to an evil birth.

 1. Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa.

                        

Verse 319. Right Understanding

A fault they understand as such,

they know as well where fault is not,

so by embracing righteous views

beings go to a happy rebirth.

“Có lỗi, biết có lỗi,
Không lỗi, biết là không,
Do chấp nhận chánh kiến,
Chúng sanh đi cõi lành.”

Explanation:

A fault they understand as such, they know as well where fault is not, so by embracing righteous views beings go to a happy rebirth.

 1. Lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy chẳng xa.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://thanhtruc-thanhtrucgdth.blogspot.com/2011/02/kinh-phap-cu.html
 2. http://www.buddhanet.net/dhammapada/d_hell.htm
 3. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/dhp/dhp.23.budd.html
 4. https://www.pinterest.com/nasponline/school-psychology-funnies/
 5. Tam Tu Metta Buddhist Temple & Heritage Garden – 610 Fisher Ave, Morgan Hill, CA 95037
 6. https://quangduc.com/a29858/kinh-phap-cu-chu-giai-tap-3