Chương 34: Trường Bộ Kinh – Kinh Thập thượng – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group   Chapter 34: Dasuttara Sutta: Expanding Decades – Page 879 – 901 Chương 34: Trường Bộ Kinh – Kinh Thập thượng   [272] 1.1. THUS HAVE I HEARD.1133 Once the Lord was staying at Campā beside the…

Chương 33: Trường Bộ Kinh – Kinh Phúng tụng – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group Chapter 33: Sangīti Sutta: The Chanting Together – Page 820 – 879 Chương 33: Trường Bộ Kinh – Kinh Phúng tụng   [207] 1.1. THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was touring in the Malla country…

Chương 32: Trường Bộ Kinh – Kinh A-sá-nang-chi – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group Chapter 32: Ātānātiya Sutta: The Ātānātā Protective Verses – Page 807 – 819 Chương 32: Trường Bộ Kinh – Kinh A-sá-nang-chi   [194] 1. THUS HAVE I HEARD.986 Once the Lord was staying at Rajagaha on Vultures’…

Chương 31: Trường Bộ Kinh – Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group   Chapter 31: Sigālaka Sutta: To Sigālaka – Page 791 – 806 Chương 31: Trường Bộ Kinh – Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt   Advice to Lay People   [180] 1. THUS HAVE I HEARD. Once the Lord…

Chương 30: Trường Bộ Kinh – Kinh Tướng – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group   Chapter 30: Lakkhana Sutta: The Marks of a Great Man- Page 760 – 790 Chương 30: Trường Bộ Kinh – Kinh Tướng   [142] 1.1. THUS HAVE I HEARD.939 Once the Lord was staying at Savatthi,…

Chương 29: Trường Bộ Kinh – Kinh Thanh tịnh – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group   Chapter 29: Pasadika Sutta: The Delightful Discourse- Page 739 – 759 Chương 29: Trường Bộ Kinh – Kinh Thanh tịnh   [117] 1. THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was staying among the Sakyans, at…

Chương 28: Trường Bộ Kinh – Kinh Tự hoan hỷ – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group Chapter 28: Sampasādanīya Sutta: Serene Faith – Page 723 – 739 Chương 28: Trường Bộ Kinh – Kinh Tự hoan hỷ [99] 1. THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was styaing at Nālandā in Pāvārika’s mango-grove.…

Chương 27: Trường Bộ Kinh – Kinh Khởi thế nhân bổn – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group   Chapter 27: Aggañña Sutta: On Knowledge of Beginnings – Page 707 – 722 Chương 27: Trường Bộ Kinh – Kinh Khởi thế nhân bổn – Song ngữ   [80] 1. THUS HAVE I HEARD.810 Once the…

Chương 26: Trường Bộ Kinh – Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group   Chapter 26: Cakkavatti-Sῑhanāda Sutta: The Lion’s Roar on the Turning of the Wheel – Page 688 – 706 Chương 26: Trường Bộ Kinh – Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống   [58] 1. THUS…

Chương 25: Trường Bộ Kinh – Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống – Song ngữ

By Middle Way | February 8, 2023

English: Maurice Walshe Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – Phật Lịch 2535 – 1991 Compile: Lotus group   Chapter 25: Udumbarika-Sῑhanāda Sutta: The Great Lion’s Roar to the Udumbarikans – Page 671 – 687 Chương 25: Trường Bộ Kinh – Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống   [36] 1. THUS HAVE I HEARD. Once the…