Phẩm 40: Phổ Hiền Hạnh Nguyện – Hán bộ quyển thứ 81

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984 Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983 Compile: Lotus group    Phẩm 40: Phổ Hiền Hạnh Nguyện – Hán bộ quyển thứ 81   Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền…

Phẩm 39f: Nhập Pháp Giới (Phần sau) – Entry into the Realm of Reality – Song ngữ

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group.   39f. Book Thirty-Nine (f): Entry into the Realm of Reality – (MsW:1459 – 1518) 39f. Phẩm 39f: Kinh Hoa…

Phẩm 39e: Nhập Pháp Giới (Phần sau) – Entry into the Realm of Reality – Song ngữ

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group. 39e. Book Thirty-Nine (e): Entry into the Realm of Reality – (MsW:1398 – 1459) 39e. Phẩm 39e: Kinh Hoa Nghiêm…

Phẩm 39d: Nhập Pháp Giới (Phần sau) – Entry into the Realm of Reality – Song ngữ

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group.   39d. Book Thirty-Nine (d): Entry into the Realm of Reality – (MsW:1329 – 1398) 39d. Phẩm 39d: Kinh Hoa…

Phẩm 39c: Nhập Pháp Giới (Phần trên) – Entry into the Realm of Reality – Song ngữ

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group.   39c. Book Thirty-Nine (c): Entry into the Realm of Reality – (MsW:1263 – 1329) 39c. Phẩm 39c: Kinh Hoa…

Phẩm 39b: Nhập Pháp Giới (Phần trên) – Entry into the Realm of Reality – Song ngữ

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group. 39b. Book Thirty-Nine (b): Entry into the Realm of Reality – (MsW: 1198 – 1263) 39b. Phẩm 39b: Kinh Hoa…

Phẩm 39a: Nhập Pháp Giới (Phần trên) – Entry into the Realm of Realit – Song ngữ

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group. 39a. Book Thirty-Nine (a): Entry into the Realm of Reality – (MsW: 1135 – 1198) 39a. Phẩm 39a: Kinh Hoa…

Phẩm 38b: Ly Thế Gian – Detachment from the Wold – Song ngữ

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group.   Book Thirty-Eight: Detachment from the Wold – Page 969 – 1080 (MsW: 1022 – 1133) Phẩm 38b: Kinh Hoa…

Phẩm 38a: Ly Thế Gian – Detachment from the Wold – Song ngữ

By Middle Way | February 17, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group. Book Thirty-Eight: Detachment from the Wold – Page 969 – 1080 (MsW: 1022 – 1133) Phẩm 38a: Kinh Hoa Nghiêm…

Phẩm 37: Như Lai Xuất Hiện – Manifestation of Buddha – Song ngữ

By Middle Way | February 16, 2023

The Avatamsaka Sutra The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra) Kinh Hoa Nghiêm English: Thomas Cleary – 1984 Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983 Compile: Lotus group   Book Thirty-Seven: Manifestation of Buddha – Page 917 – 968 (MsW: 969 – 1021) Phẩm 37: Kinh Hoa Nghiêm…