67. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Cung Thủ – The simile of the Archer – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group.   Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Cung Thủ – The simile of the Archer – Song ngữ…

66. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Thực Phẩm – The simile of the Food – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Thực Phẩm – The simile of the Food – Song ngữ   ‘Venerable…

65. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về thuốc giải độc – The simile of the Antidote – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về thuốc giải độc – The simile of the Antidote – Song ngữ  …

64. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về ruộng Lúa – The simile of the Rice Field – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group.   Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về ruộng Lúa – The simile of the Rice Field – Song ngữ…

63. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Lọng Che – The simile of the Sunshade – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group. 63. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Lọng Che – The simile of the Sunshade – Song ngữ  …

62. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Sắt đen – The simile of the Black Iron – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Sắt đen – The simile of the Black Iron – Song ngữ  …

61. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về cái Lu nước – The simile of the Water pot – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group.   Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về cái Lu nước – The simile of the Water pot – Song…

60. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Thợ Mộc – The simile of the Carpenter – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group.   Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Thợ Mộc – The simile of the Carpenter – Song ngữ…

59. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Câu cá – The simile of the Fisherman – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group.   Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Câu cá – The simile of the Fisherman – Song ngữ…

58. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Thợ Săn – The simile of the Hunter – Song ngữ

By Middle Way | February 27, 2023

The Debate of King Milinda King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language. Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng). Compile: Lotus group. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Thợ Săn – The simile of the Hunter – Song ngữ  …