62. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Sắt đen – The simile of the Black Iron – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Sắt đen – The simile of the Black Iron – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those two qualities of black iron you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của sắt đen nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as black iron even when beaten out carries weight; just so, O king, should the mind of the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be able, by his habit of thoughtfulness, to carry heavy burdens. This, O king, is the first quality of black iron he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như sắt đen hoạt động khi đã được tẩm nước đầy đủ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của vị hành giả thiết tha tu tập hoạt động khi được gắn chặt ở sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của sắt đen nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as black iron does not vomit up the water it has once soaked in 2; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, never give up the faith he has once felt in the greatness of the Blessed One, the Supreme Buddha, in the perfection of his Doctrine, in the excellence of the Order–never give up the knowledge he has once acquired of the impermanence of forms, or of sensations, or of ideas, or of qualities, or of modes of consciousness. This, O king, is the second quality of black iron he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods:

“That man who is in insight purified,

Trained in the doctrine of the Noble Ones,

Grasping distinctions as they really are,

What need hath he to tremble? Not in part

Only, but in its full extent, shall he

To the clear heights of Arahatship attain 3.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, sắt đen một khi đã được tẩm nước thì không loại bỏ nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, một khi niềm tin đã được sanh khởi rằng: ‘Đức Thế Tôn ấy là bậc Chánh Đẳng Giác cao cả, Giáo Pháp đã khéo được tuyên thuyết, hội chúng đã thực hành tốt đẹp,’ thì không nên để vuột mất lần nữa; một khi trí tuệ đã được sanh khởi rằng: ‘Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, thức là vô thường,’ thì không nên để vuột mất lần nữa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của sắt đen nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

              ‘Người đã được thanh tịnh về sự nhận thức,

              vững chãi, biết được đặc điểm ở Thánh Pháp,

              thì không bị lay chuyển về nhiều khía cạnh,

              và vị ấy có trạng thái đứng đầu so với tất cả.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx