Bài số 31: Yêu thương và nhân từ – Loving-Kindness – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An. Compile: Lotus group.   Bài số 31: Yêu thương và nhân từ – Loving-Kindness. Chuyện số 10: Con voi Na La Gi Ri – The Elephant Nalagiri.    The Elephant Nalagiri – Con voi Na La Gi Ri Devadatta was one of…

Bài số 30: Tầm quan trọng của giữ giới – The importance of keeping to the precepts – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An. Compile: Lotus group. Bài số 30: Tầm quan trọng của giữ giới – The importance of keeping to the precepts. Câu chuyện số 9: đã vi phạm giới cấm sát sinh – broke the precept against killing.   Once there…

Bài số 29: Giới thứ Năm – Tránh uống chất gây hại và ma túy – The Fifth Precept – Avoiding intoxicant drinks and drugs – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An. Compile: Lotus group.   Bài số 29: Giới thứ Năm – Tránh uống chất gây hại và ma túy – The Fifth Precept – Avoiding intoxicant drinks and drugs. Chuyện số 8: Con ruồi và con voi – A Fly…

Bài số 28: Giới thứ Ba – Không quan hệ tình dục sai trái – The Third Precept – No sexual misconduct – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 28: Giới thứ Ba – Không quan hệ tình dục sai trái – The Third Precept – No sexual misconduct – Song ngữ Chuyện số 7: Thói quen xấu ngoại tình – Habit of…

Bài số 27: Giới thứ Nhất – Không sát sinh – The First Precept – No killing – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An. Compile: Lotus group.   Bài số 27: Giới thứ Nhất – Không sát sinh – The First Precept – No killing Chuyện số 6: Con chim cút can đảm – The Brave Quail. The Brave Quail – Con chim cút…

Bài số 26: Cần nói đúng: Tránh từ thô lỗ trong nói chuyện – Right Speech: Avoid using harsh words in speech – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 26: Cần nói đúng:  Tránh từ thô lỗ trong nói chuyện – Right Speech:         Avoid using harsh words in speech. Chuyện số 5: Bạn không thể làm bẩn bầu trời – You Cannot Dirty…

Bài số 25: Chân lý cao quý thứ Tư: đường dẫn đến chấm dứt khổ – The Fourth Noble Truth Path: leading to the end of suffering – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An. Compile: Lotus group.   Bài số 25: Chân lý cao quý thứ Tư: đường dẫn đến chấm dứt khổ – The Fourth Noble Truth Path: leading to the end of suffering – Song ngữ Chuyện số 4: Cái bè –…

Bài số 24: Chân lý cao quý thứ ba: chấm dứt đau khổ – The Third Noble Truth: the end of suffering – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 24: Chân lý cao quý thứ ba: chấm dứt đau khổ – The Third Noble Truth: the end of suffering Chuyện số 3: Một tỳ kheo hạnh phúc – A Happy Monk The king finally…

Bài số 23: Chân lý cao quý thứ Nhì: nguyên nhân đau khổ – The truth of cause of suffering – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An. Compile: Lotus group. Bài số 23: Chân lý cao quý thứ Nhì: nguyên nhân đau khổ – The second Noble Truth: The truth of cause of suffering.   Chuyện số 2: Bẫy khỉ – The Monkey Trap “Dính mắc lìa bỏ,…

Bài số 22: Chân lý cao quý thứ Nhất: đau khổ – The First Noble Truth: suffering (Dukkha) – Song ngữ

By Middle Way | February 11, 2023

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An. Compile: Lotus group. Bài số 22: Chân lý cao quý thứ Nhất: đau khổ – The First Noble Truth: suffering (Dukkha) Chuyện số 1: Kisa Gautami   Kisa Gautami was a young woman from a rich family who was married to…