Bài số 31: Yêu thương và nhân từ – Loving-Kindness – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Bài số 31: Yêu thương và nhân từ – Loving-Kindness.

Chuyện số 10: Con voi Na La Gi Ri – The Elephant Nalagiri.

 

 The Elephant Nalagiri – Con voi Na La Gi Ri

Devadatta was one of the Buddha’s disciples and also his cousin. He therefore expected to become the future leader among the monks. To his surprise, the Buddha treated him like everyone else. This made him so angry that he plotted to harm the Buddha.

Đề Bà Đạt Đa vừa là đệ tử của Đức Phật và cũng là người em họ của ngài. Bởi vậy, Đức Phật mong ông ta trở thành người lãnh đạo tương lai trong số các tỳ kheo. Đức Phật đối xử với ông ta giống như những tỳ kheo khác. Điều này làm cho ông ta giận dữ và bày mưu làm hại Đức Phật.

 

In the village, there was an elephant known to be a man killer. Her name was Nalagiri. One day, Devadatta gave Nalagiri some alcohol to make her go wild. He then drove the elephant onto the path where the Buddha was walking. As soon as Nalagiri caught sight of the Buddha, she rushed towards him in a mad fury.

Trong ngôi làng, có một con voi chuyên sát hại người. Voi tên là Na La Gi Ri. Một ngày kia, Đề Bà Đạt Đa  cho voi uống rượu để nó trở nên hung hãn. Rời ông ta dẫn nó đi đến nơi Đức Phật thường đi qua. Không bao lâu, Voi  Na La Gi Ri nhìn thấy bóng dáng của Đức Phật, nó điên cuồng lao đến ngài.

 

People scattered in fright in all directions. They shouted, “Mad elephant! Run for your lives!” To everyone’s surprise, the Buddha faced Nalagiri calm-ly as he raised his hand to touch her.  The huge creature felt the power of the Buddha’s com-passion and readily went on her knees in front of him, as if bowing humbly.

Mọi người ai cũng lo lắng sợ hãi. Họ la lên “Con voi điên ! Ngài hãy chạy đi.”

Mọi người quá đỗi ngạc nhiên, khi thấy Đức Phật bình tĩnh đối mặt với voi dữ bằng cách giơ tay chạm vào nó. Con voi to lớn cảm thấy có năng lượng xuất phát từ sự khoan dung của Đức Phật, khiến nó quỳ gối trước ngài một cách lễ phép.

 

Advice – Lời khuyên

 

Loving-kindness can turn hostility into respect.
Yêu thương và nhân từ có thể chuyển hóa sự thù hận thành ngưỡng mộ.

 

“Constant kindness can accomplish much. As the sun makes ice melt.”

“Lòng tốt liên tục có thể đạt tới hoàn mỹ. Như mặt trời làm băng tan chảy.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  2. http://english.sina.com/china/p/2012/0409/456424.html
  3. https://www.flickr.com/photos/53442871@N07/4975949401
  4. https://www.youtube.com/watch?v=dawiVxpziXI
  5. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350