Bài số 28: Giới thứ Ba – Không quan hệ tình dục sai trái – The Third Precept – No sexual misconduct – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 28: Giới thứ Ba – Không quan hệ tình dục sai trái – The Third Precept – No sexual misconduct – Song ngữ

Chuyện số 7: Thói quen xấu ngoại tình – Habit of Committing Adultery.

 

There was once a man who had the habit of committing adultery. Even though he had been arrested a number of times for his misconduct, he did not change his ways.  In desperation, his father brought him to the Buddha for advice. The Buddha pointed out that a person who indulges in sexual misconduct creates problems and suffering for himself as well as others. He not only squanders his money and loses his reputation but also creates enemies for himself.

Một người đàn ông có thói quen quan hệ tình dục sai trái. Dù ông ta bị bắt giam vài lần về tội quan hệ tình dục sai trái nhưng ông ta vẫn không từ bỏ thói xấu đó. Tuyệt vọng, cha của ông ấy dẫn ông ấy đến xin Đức Phật khuyên nhủ. Đức Phật chỉ cho người đàn ông đó thấy rằng, thỏa mãn dục vọng của mình bằng quan hệ tình dục sai trái sẽ gây rắc rối, đau khổ cho bản thân ông ta và nhiều người khác. Ông ấy không chỉ lãng phí tiền bạc, mất uy tín mà tạo ra nhiều kẻ thù quanh ông ta.

 

Advice – Lời khuyên

 

Serious consequences often result from sexual misconduct,

But they are usually overlooked at the time when it is being committed.

Hậu quả của quan hệ tình dục sai trái thường nặng nề.

Nhưng chúng không được nhận thức đầy đủ vào thời điểm thói xấu xảy ra.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3371388/Irritating-habits-divorces-adultery.html
  2. http://www.ezsoftech.com/stories/mis52.asp
  3. http://geyserofawesome.com/post/2539780505/tiny-elephant-vs-regular-fly-or-regular-elephant
  4. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350