Bài số 24: Chân lý cao quý thứ ba: chấm dứt đau khổ – The Third Noble Truth: the end of suffering – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 24: Chân lý cao quý thứ ba: chấm dứt đau khổ – The Third Noble Truth: the end of suffering

Chuyện số 3: Một tỳ kheo hạnh phúc – A Happy Monk

The king finally understood what true happiness was.

He honored the two monks before returning to his palace.

 

There was once a man of wealth and high position who realized that suffering was the same for rich and poor alike. So he became a monk to practice meditation in order to develop his mind. Soon, this old monk had a following of 500 monks. One of these monks always wore a smile, unlike the others who usually looked serious. The old monk was the only one who knew his source of happiness, and this happy monk was soon made his chief assistant.

Một người giàu có và giữ chức vụ cao trong xã hội, nhận ra rằng đau khổ tương tự vấn đề giàu và nghèo. Vì vậy ông ta đã trở thành một tỳ kheo thực tập thiền định với mục đích phát triển ý thức. Không bao lâu, người tỳ kheo già này trở thành thủ lĩnh với 500 đệ tử. Có một đệ tử của ông luôn nỉm cười, không giống như những người khác luôn luôn suy tư. Người tỳ kheo già là người biết rõ tại sao vị tỳ kheo này hay cười.  Và vị tỳ kheo hạnh phúc này sớm làm phụ tá cho ông ta.

 

A year later, while they were spending the rainy season in the royal garden at the king’s invitation, the old monk was asked to stay in residence at the palace. The happy monk became the new leader of the group. One day, this happy monk went to pay the old monk a visit at the palace. All he would stay to the old monk on seeing him was, “What happiness! What happiness!”

Một năm sau, trong khi họ an cư trong vườn hoàng gia theo lời mời của nhà vua. Người tu sĩ già đã được mời ở lại hẳn trong cung điện. Người tu sĩ hạnh phúc kia đã trở thành người lãnh đạo nhóm. Một ngày kia, người tu sĩ hạnh phúc này đến thăm người tu sĩ già tại cung điện. Người tu sĩ đã ngồi để tu sĩ già nhìn ngắm và nói “Thật hạnh phúc! Thật hạnh phúc! ”

 

The king, who happened to visit the old monk at that time, felt insulted when he was not greeted by this happy monk, who was not even aware of the king’s entrance.

Nhà vua tình cờ đi thăm vị tu sĩ già lúc đó cảm thấy bị lăng mạ khi ngài không được đón tiếp bởi người tỳ kheo hạnh phúc kia, vị tu sĩ này thậm chí không ý thức được nhà vua đang đi vào.

 

Seeing the king’s displeasure, the old monk said to him: “Have patience, my king, and I will tell you the source of this monk’s happiness. Not many people know of it. He was once a king like you. But having given up his kingly life for that of a monk, he had found his present joy! Sitting alone in the forest, he had nothing to fear and no need for armed guards to surround him. Free from the worry over wealth and power, his wisdom now protects himself and others. He has found such inner peace in meditation that he cannot help saying: “What happiness! What happiness!”

Thấy nhà vua không hài lòng, vị tu sĩ già nói với nhà vua,

“Xin nhà vua hãy bình tỉnh. Tôi sẽ nói với ngài nguồn gốc của vị tỳ kheo hạnh phục này.” Rất ít người biết, trước đây ông ấy từng là vị vua. Nhưng ông ấy đã từ bỏ cuộc sống ngai vàng để trở thành một tu sĩ. Ông ấy đã tìm thấy sự hoan hỉ trong hiện tại. Ngồi một mình trong rừng, nhưng ông ấy đã không sợ hãi và không cần phải có lính canh gác xung quanh ông ta. Thoát khỏi những lo lắng về sức khỏe và quyền lực, ông ấy đã dùng trí tuệ để bảo vệ cho chính ông ta và người khác. Ông ấy đã nhìn thấy hạnh phúc nội tại trong thiền định đến nỗi tôi phải thốt lên Thật hạnh phúc! Thật hạnh phúc!”

 

The king finally understood what true happiness was. He honored the two monks before returning to his palace.

Nhà vua cuối cùng hiểu ra. Ông ấy khen ngợi hai vị tỳ kheo trước khi trở lại hoàng cung.”

 

Advice – Lời khuyên

 

Unattached to wealth and power, happiness increases.

This is the Third Noble Truth.

Không ràng buộc với giàu có và quyền lực, hạnh phúc sẽ tăng lên.

Đây là cao quý thứ ba.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.pinterest.com/pin/263179171946894169/
  2. https://www.pinterest.com/pin/246783254552101688/
  3. https://www.pinterest.com/pin/406449935093174286/
  4. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350