Bài số 22: Chân lý cao quý thứ Nhất: đau khổ – The First Noble Truth: suffering (Dukkha) – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

Bài số 22: Chân lý cao quý thứ Nhất: đau khổ – The First Noble Truth: suffering (Dukkha)

Chuyện số 1: Kisa Gautami

 

Kisa Gautami was a young woman from a rich family who was married to a wealthy merchant. When her only son was about a year old, he suddenly fell ill and died.  Overcome with grief, Kisa Gautami took the dead child in her arms and went from house to house asking people if they knew of a medicine that could restore her child’s life. Of course no one was able to help her. Finally, she met a follower of the Buddha, who advised her to see the Buddha.

Kisa Gau Ta Mi là một phụ nữ trẻ trong một gia đình giàu có. Người kết hôn với một thương nhân giàu có. Khi người con trai duy nhất của cô ta được một tuổi, đứa bé đột nhiên bị ốm và chết. Rối trí và đau buồn, Kisa mang xác của con mình trên tay và đi từ nhà này sang nhà khác để hỏi họ, liệu có phương thuốc nào có thể cứu lấy mạng sống con cô ta. Dĩ nhiên không một người nào có thể giúp đỡ cô ta làm điều đó. Cuối cùng, mọi người khuyên cô ta gặp Đức Phật để xin lời khuyên.

 

When she carried the dead child to the Buddha and told him her sad story, he listened with patience and compassion. He said to her, “There is only one way to solve your problem. Go and get me five mustard seeds from any family in which there has never been a death.” Kisa Gautami set off to look for such a household but without success. Every family she visited had experienced the death of one person or another. At last, she understood what the Buddha had wanted her to find out for herself — that death comes to all. Accepting the fact that death is inevitable, she no longer grieved. She took the child’s body away and later returned to the Buddha to become one of his followers.

Khi Kisa bế đứa con bị chết đến gặp Đức Phật và thưa với Ngài về câu chuyện đau buồn này. Đức Phật lắng nghe kiên nhẫn và thương xót. Ngài nói với cô ta, “Chỉ còn một cách để cứu cháu bé”. “Đi tìm và đem về cho ta năm hạt mù tạt từ gia đình nào chưa bao giờ có người bị chết.” Kisa đi từ nhà này sang nhà khác nhưng không tìm ra. Mỗi nhà cô ấy viếng thăm đều có một hoặc nhiều người. Cuối cùng, cô ấy hiểu rằng Đức Phật muốn cô ta nhận thức, cái chết đến với tất cả mọi người. Chấp nhận cái chết là điều không tránh khỏi. Kisa không đau khổ nữa, Kisa mang xác của đứa con đi chôn và sau đó trở lại xin Đức Phật truyền giới để trở thành đệ tử của Ngài.

 

Advice – Lời khuyên

 

The Buddha taught us:

To recognise that suffering is a fact of life,

And that no one can avoid it, as stated in the First Noble Truth…

Đức Phật dạy chúng ta:

Nhận biết khổ đau là một yếu tố của cuộc sống,

Và không một người nào có thể tránh nó, đây là Chân lý cao quý thứ Nhẩt.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thejanuaryjournals.wordpress.com/
  2. http://blog.healingstreamsusa.org/the-monkey-trap/
  3. http://tmf.vn/nhung-cau-truyen-ve-phat-giao/606-cuoc-doi-duc-phat-thich-ca.html
  4. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350