Bài số 26: Cần nói đúng: Tránh từ thô lỗ trong nói chuyện – Right Speech: Avoid using harsh words in speech – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 26: Cần nói đúng:  Tránh từ thô lỗ trong nói chuyện – Right Speech:         Avoid using harsh words in speech.

Chuyện số 5: Bạn không thể làm bẩn bầu trời – You Cannot Dirty the Sky.

One day, an angry man with a bad temper went to see the Buddha. The man used harsh words to abuse the Buddha. The Buddha listened to him patiently and quietly, and did not say anything as the man spoke. The angry man finally stopped speaking. Only then did the Buddha ask him, “If someone wants to give you something, but you don’t want to accept it, to whom does the gift belong?”

Một ngày kia, người đàn ông với tính khí thất thường, giận dữ đến gặp Đức Phật. Ông ta dùng những từ thô lỗ để lăng mạ Đức Phật. Đức Phật lắng nghe ông ta kiên nhẫn, lặng lẽ và không nói điều gì trong khi người đàn ông đang nói. Sau khi người đàn ông nói xong. Đức Phật hỏi ông ta, “Liệu người nào đó cho anh món quà, nhưng anh không nhận ngươi đó sẽ làm gì với món quà đó?

 

“Of course it belongs to the person who tried to give it away in the first place,” the man answered.

“Dĩ nhiên nó sẽ thuộc về người muốn tống khứ nó cho người khác.” Người đàn ông đáp.

 

“Likewise, it is with your abuse,” said the Buddha. “I do not wish to accept it, and so it belongs to you. You would have to keep this gift of harsh words and abuse for yourself. And I am afraid that in the end you will have to suffer for it, for a bad man who abuses a good man can only bring suffering on himself. It is as if a man wanted to dirty the sky by spitting at it. His spittle can never make the sky dirty, it would only fall onto his own face and make it dirty instead.”

Đức Phật nói, “Tương tự như vậy, với sự thóa mạ của ông, ta sẽ không nhận nó, vì vậy nó vẫn thuộc về ông. Ông sẽ giữ món quà này, những từ ngữ thô lỗ và tồi tệ của ông. Và tôi e ngại rằng cuối cùng ông sẽ đau khổ vì nó, vì một người xấu xa thô lỗ với người khác có thể gây đau khổ cho chính bản thân người ấy. Nó giống như một người đàn ông muốn làm bẩn bầu trời bằng cách ngửa mặt lên trời khạc nhổ. Sự khạc nhổ của ông ấy sẽ không bao giờ làm dơ bẩn bầu trời. Nó sẽ chỉ rơi vào chính mặt ông ta, thay vì làm dơ bẩn bầu trời”

 

The man listened to the Buddha and felt ashamed. He asked the Buddha to forgive him and became one of his followers.

Ngươi đàn ông lắng nghe Đức Phật và cảm thấy xấu hổ. Ông ấy xin ngài tha thứ cho ông ta và trở thành một đệ tử của ngài.

 

Advice – Lời khuyên

 

Only kind words and reasoning can influence and transform others.

Một lời nói và hành động đẹp có thể làm ảnh hưởng và chuyển lay người khác.

 

“Only kind words and reasoning can transform others.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.dadazi.net/tabi/grnpa01/quail.html
  2. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  3. https://epicbuddha.com/right-speech-samma-vaca/