Bài số 30: Tầm quan trọng của giữ giới – The importance of keeping to the precepts – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

Bài số 30: Tầm quan trọng của giữ giới – The importance of keeping to the precepts.

Câu chuyện số 9: đã vi phạm giới cấm sát sinh – broke the precept against killing.

 

Once there was a layman who received the Five Precepts. At first, these precepts were very important to him and he strictly observed them. After a time, however, his past habits came back and he longed for a taste of alcohol. He thought, of the five precepts, the one against drinking is really unnecessary.

Một người Cư sĩ thực hành năm giới. Đầu tiên, ý thức tầm quan trọng của các giới, ông ấy giữ giới rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sau đó, ông ấy trở lại uống rượu, một thói quen xấu lúc trước của ông ta. Ông ấy nghĩ, trong năm giới, thì giới cấm uống rượu là không cần thiết.

 

“What’s wrong with a tot or two?” He bought three bottles of wine and started to drink.  As he was drinking the second bottle, the neighbor’s little chicken ran into his house. “They’ve sent me a snack,” he thought. “I’ll put this chicken on the menu to help send down my wine.” He then grabbed the bird and killed it. Thus, he broke the precept against killing. Since he took the chicken without the owner’s permission, he also broke the precept against stealing.

Suddenly, the lady next door walked in and said,

“Say, did you see my chicken?”

 

“Chẳng có cái gì sai trái khi ta chỉ uống 1 ly hoặc 2 ly rượu.” Ông ấy mua ba chai rượu và bắt đầu uống. Lúc ông ấy uống đển chai thứ hai, con gà nhỏ của người hàng xóm chạy vào nhà ông ta. Ông ấy nghĩ “Họ biếu ta một bữa ăn đây, ta sẽ làm thịt con gà này thành các món ăn để uống rượu.” Ông ấy chộp lấy con gà và giết nó. Như vậy ông ta đã vi phạm giới cấm sát sinh. Vì ông ta bắt con gà mà không xin phép chủ của nó, ông ấy đã vi phạm giới cấm ăn cắp. Thình lình, người phụ nữ đi ngang qua cửa nhà và nói “Ông có thấy con gà của tôi không?”

 

Drunk as he was, and full of chicken, he slurred, “No… I didn’t see no chicken. Your old pu… pu… pullet didn’t run over here.” So saying, he broke the precept against lying. Then he took a look at the woman and thought she was quite pretty.  He molested the lady and broke the precept against sexual misconduct. Not keeping to one precept that he thought was not important had led him to break all the precepts.

Rượu đã uống và gà đã ăn hết, ông ấy xấu hổ lắp bắp “Không… không, tôi không thấy con gà nào cả… con gà mái già của cô không chạy qua đây.” Khi nói như vậy ông ta đã vi phạm giới cấm nói dối. Rồi khi nhìn người đàn bà, ông ta nghĩ bà ta rất xinh đẹp. Ông ấy tản tỉnh sàm sỡ với người đàn bà và vi phạm giới cấm quấy rối tình dục. Không giữ được một giới mà ông ta nghĩ nó không quan trọng đã dẫn đến phá vỡ hết tất cả các giới.

 

Advice – Lời khuyên

 

“O “As an acrobat clears the ground before he shows his tricks,

So good conduct (keeping the precepts) is the basis of all good qualities.” (Questions of King Melinda).

“O” Là một acrobat phóng mặt bằng trước khi ông cho thấy thủ đoạn của mình, Ứng xử rất tốt (giữ giới) là cơ sở của tất cả các phẩm chất tốt đẹp.

“(Câu hỏi của vua Melinda)

 

“Two fake monks are seen drinking and flirting with women on the subway.”

“Hai sư giả được nhìn thấy uống rượu và tán tỉnh phụ nữ trên tàu điện ngầm.”

 

Sources:                           

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  2. http://english.sina.com/china/p/2012/0409/456424.html
  3. https://www.flickr.com/photos/53442871@N07/4975949401
  4. https://www.youtube.com/watch?v=dawiVxpziXI
  5. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350