Bài số 27: Giới thứ Nhất – Không sát sinh – The First Precept – No killing – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Bài số 27: Giới thứ Nhất – Không sát sinh – The First Precept – No killing

Chuyện số 6: Con chim cút can đảm – The Brave Quail.

The Brave Quail – Con chim cút can đảm

In a forest near Varanasi, there once lived some quails.  The shady grove in which they nested was also the favorite grazing ground of a herd of elephants. A wise and righteous elephant was the leader of that herd.

Trong một khu rừng gần thành Ba La Nại, có một vài con chim cút sinh sống. Ngay dưới bóng cây che mát cho chim cút làm tổ là bãi cỏ lý tưởng của đàn voi. Trong đàn có một con voi uy nghi thông thái và công bằng, lãnh đạo đàn voi.

 

One day, one of the quails laid some eggs. Soon the fledglings were hatched, but the quail was worried they might be trampled to death by the elephants. The elephant leader assured the quail that the fledglings will not be harmed by his herd because he would stand over the nest when the other elephants grazed. But he warned the quail that a rogue elephant that was coming their way might bring them harm.

Một ngày kia, một con chim cút đẻ một vài cái trứng. Ngay khi con chim non vừa nở, con chim cút đã lo sợ các con chim non có thể bị dẫm đạp đến chết bởi con voi. Nhưng con voi đầu đàn bảo đảm  chim cút rằng con chim non sẽ không bị dẫm đạp bởi bầy voi của nó. Nó sẽ đứng canh gần tổ chim khi các con voi khác đi qua. Và nó cảnh báo các voi rằng trên đường đi hãy cẩn thận, vì có thể gây ra thương cho các con thú khác.

 

Soon after the good elephant and his herd had left, the rogue elephant arrived. The mother quail begged at his feet for mercy. Despite this, the rogue elephant lashed his trunk at the nest and killed all the fledglings.

Ngay sau khi một con voi tốt bụng rời đàn đi kiếm mồi, một con voi tinh nghịch đến. Con chim cút mẹ xin xỏ dưới chân nó hãy ban ơn dừng sát hại những chim non mới nở. Mặc kệ những lời xin xỏ của chim cút, con voi xấu xa kia đã quất vòi của nó đến gần tổ chim và giết chết tất cả các con chim non.

 

Grief over her dead children made the quail bold and set her thinking hard. She went to tell the crow about this, and asked him to peck out the elephant’s eyes. Then she went to an ant to tell her sad story, and the ant offered to lay eggs in the empty sockets of the elephant’s eyes.

Đau khổ về cái chết của những con chim non làm cho chim cút cứng rắn và suy nghĩ cách trả thù.  Cút mẹ đến nhờ đám quạ mổ vào mắt voi hung dữ và yêu cầu quạ mổ mắt con voi kia. Rồi cô ta đi đến đến gặp  kiến để kể chuyện đau buồn của mình và nhờ  kiến đẻ trứng trong hốc mắt của con voi.

 

She further went to the frog to unfold her plans: When the ants hatch from the eggs, the rogue elephant will be badly stung. He will run blindly looking for water to ease his pain. If the frog croaked from the steep precipice nearby, the elephant would follow the sound and go to the edge of the cliff. One step further towards the sound would send him hurtling down to his death.
This was exactly what happened later.

Cút mẹ đi đến con rùa và nỏi về kế hoạch của cô ta: “Khi kiến ấp trứng, con voi xấu xa kia sẽ bị đốt đau đớn. Nó sẽ chạy dò dẫm đi lấy nước để làm dịu cơn đau, lúc này rùa kêu ộp ộp từ dốc núi dựng đứng gần đó, con voi sẽ chạy theo hướng âm thanh và đi đến vách đá. Một khi càng bước gần về phía âm thanh, nó càng gần với thần chết. Cái chết của con voi dữ tợn là không tránh khỏi.

 

Advice – Lời khuyên

 

This story is a good lesson,

To all the strong ones, who want to harm the weak and the helpless.

Câu chuyện này là bài học tốt,

Cho tất cả kẻ mạnh, muốn làm hại đến kẻ yếu thế.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.dadazi.net/tabi/grnpa01/quail.html
  2. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  3. https://positivepsychology.com/impermanence/