65. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về thuốc giải độc – The simile of the Antidote – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về thuốc giải độc – The simile of the Antidote – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those two qualities of medicine you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as vermin are not produced in medicine; just so, O king, should no evil dispositions be allowed to arise in the mind of the strenuous Bhikshu, earnest in effort. This, O king, is the first of the qualities of medicine he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như các con giòi không tồn tại ở thuốc giải độc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các phiền não tồn tại ở tâm. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của thuốc giải độc nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as medicine is an antidote to whatever poison may have been imparted by bites or contact, by eating or by drinking in any way; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, counteract in himself the poison of lusts, and malice, and dullness, and pride, and wrong belief, This, O king, is the second of the qualities of medicine he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all the gods:

“The strenuous recluse who longs to see

Into the nature, and the meaning true,

Of the constituent elements of things,

Must as it were an antidote become,

To the destruction of all evil thoughts 1.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc ngăn chận tất cả chất độc do đã bị cắn, bị chạm vào, bị ngộ độc, bị ăn vào, bị uống, bị nhai, bị nếm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ngăn chận tất cả chất độc luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của thuốc giải độc nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

‘Với ước muốn nhìn thấy bản thể và ý nghĩa của các pháp tạo tác, vị hành giả nên giống như thuốc giải độc trong việc tiêu trừ chất độc phiền não.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx