66. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Thực Phẩm – The simile of the Food – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Thực Phẩm – The simile of the Food – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those three qualities of food you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của vật thực nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as food is the support of all beings, just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be a handle, as it were, by which all beings may open the door of the noble eightfold path. This, O king, is the first of the qualities of food he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là sự nâng đỡ về Đạo Lộ cho tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của vật thực nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as food increases people’s strength; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, grow in increase of virtue. This, O king, is the second of the qualities of food he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức mạnh của chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tăng trưởng sự phát triển của phước báu. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của vật thực nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as food is a thing desired of all beings; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be desired of all the world. This, O king, is the third of the qualities of food he ought to have. For it was said, O king, by Mahâ Moggallâna, the Elder:

“By self-restraint, training, and righteousness,

By duty done, and by attainments reached,

The strenuous recluse should make himself

To all men in the world a thing desired 1″‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực là được mong mỏi đối với tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên được mong mỏi bởi tất cả thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của vật thực nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Mahāmoggallāna nói đến:

‘Nhờ vào sự thu thúc, nhờ vào sự kềm chế, nhờ vào giới, nhờ vào sự thực hành, vị hành giả sẽ là được mong mỏi đối với tất cả thế gian.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx