58. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Thợ Săn – The simile of the Hunter – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Thợ Săn – The simile of the Hunter – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those four qualities of the hunter you say he ought to have, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bốn tính chất của người thợ săn nên được hành trì,’ bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as the hunter is indefatigable, so also, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be indefatigable. This, O king, is the first quality of the hunter he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như người thợ săn thì ít ngủ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ít ngủ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người thợ săn nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as the hunter keeps his attention fixed on the deer; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, keep his attention fixed on the particular object which is the subject of his thought. This, O king, is the second quality of the hunter he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn thì trói buộc tâm chỉ ở các con thú. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên trói buộc tâm chỉ ở các đối tượng (của đề mục thiền). Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thợ săn nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as the hunter knows the right time for his work; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, know the right time for retirement, saying to himself: “Now is the right time to retire. Now is the right time to come out of retirement.” This, O king, is the third quality of the hunter he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn biết thời điểm của công việc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha nên biết thời điểm của việc thiền tịnh: ‘Giờ này là của thiền tịnh, giờ này là của việc xuất ly.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thợ săn nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as the hunter on catching sight of a deer experiences joy at the thought: “Him shall I get!” just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, rejoice at the sight of an object for contemplation, and experience joy at the thought: “Thereby shall I grasp the specific idea of which I am in search 1.” This, O king, is the fourth quality of the hunter he ought to have. For it was said, O king, by Mogharâga, the Elder:

“The recluse who, with mind on Nirvâna bent,

Has acquired an object his thoughts to guide,

Should be filled with exceeding joy at the hope:

‘By this my uttermost aim shall I gain 1.'”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn sau khi nhìn thấy con thú thì sanh khởi sự vui mừng rằng: ‘Ta sẽ đạt được con này.’ Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha nên thích thú với các đối tượng (của đề mục thiền), nên sanh khởi sự vui mừng rằng: ‘Ta sẽ chứng đắc sự thành đạt hơn nữa.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của người thợ săn nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Mogharāja nói đến:

‘Sau khi đạt được các đối tượng (của đề mục thiền), vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết nên sanh khởi sự vui mừng hơn nữa rằng: ‘Ta sẽ chứng đắc hơn nữa.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx