63. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Lọng Che – The simile of the Sunshade – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

63. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Lọng Che – The simile of the Sunshade – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those three qualities of the sunshade you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của cái lọng che nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as the sunshade goes along over one’s head; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be of a character above all evil dispositions. This, O king, is the first quality of the sunshade he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như cái lọng che di chuyển ở phía trên đầu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự di chuyển ở phía trên đầu của các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cái lọng che nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as the sunshade is held over the head by a handle; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, have thoughtfulness as his handle. This, O king, is the second quality of the sunshade he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cái lọng che là vật che chở cái đầu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có trạng thái che chở sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cái lọng che nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the sunshade wards off winds and heat and storms of rain; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, ward off the empty winds of the opinions of the numerous Samanas and Brahmans who hold forth their various and divergent nostrums, ward off the heat of the threefold fire (of lust, malice, and dullness), and ward off the rains of evil dispositions. [416] This, O king, is the third quality of the sunshade he ought to have. For it was said, O king, by Sâriputta, the Elder, and the Commander of the Faith:

“As a broad sunshade spreading far and firm,

Without a hole from rim to rim, wards off

The burning heat, and the god’s mighty rain;

So doth the Buddha’s son, all pure within,

Bearing the sunshade brave of righteousness,

Ward off the rain of evil tendencies,

And the dread heat of all the threefold fire 1.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cái lọng che ngăn cản gió, sức nóng, và các cơn mưa từ đám mây. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn phàm phu có tà kiến gồm nhiều loại, thì nên ngăn cản các làn gió suy nghĩ, sự đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại (tham sân si), và các cơn mưa phiền não của họ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của cái lọng che nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến:

‘Cũng giống như cái lọng che rộng lớn, không lỗ thủng, vững chãi, chắc chắn che cản gió, sức nóng, và những cơn mưa lớn từ trên trời.

Y như thế ấy, người con trai của đức Phật, được trong sạch, cầm chiếc lọng che là giới, cản lại cơn mưa phiền não và ngọn lửa gồm ba loại có sự đốt nóng.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx