59. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Câu cá – The simile of the Fisherman – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về người Câu cá – The simile of the Fisherman – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those two qualities of the fisherman you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của người câu cá nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as the fisherman draws up the fish on his hook; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, draw up by his knowledge, and that to the uttermost, the fruits of Samanaship. This, O king, is the first quality of the fisherman he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như người câu cá giật lên các con cá nhờ vào lưỡi câu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên giật lên các quả vị Sa-môn cao hơn nữa nhờ vào trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người câu cá nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as the fisherman by the sacrifice of a very little comes to great gain 2; just so, O king, [413] should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, renounce the mean baits of worldly things; then by that renunciation will he gain the mighty fruits of Samanaship. This, O king, is the second quality of the fisherman he ought to have. For it was said, O king, by Râhula, the Elder:

“Renouncing the baits of the world he shall gain

The state that is void of lust, anger, and sin,–

Those conditions of sentient life–and be free,

Free from the cravings that mortals feel,

And the fruits of the stages of th’ Excellent Way

And the six modes of Insight shall all be his 3.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người câu cá gây tổn thương vật nhỏ rồi đạt được lợi lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi. Tâu đại vương, sau khi buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi, vị hành giả thiết tha tu tập chứng đắc quả vị Sa-môn to lớn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người câu cá nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Rāhula nói đến:

‘Sau khi từ bỏ vật chất thế gian, ngươi hãy đạt được không tánh, vô tướng, và vô nguyện giải thoát, bốn Quả, và sáu Thắng Trí.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx