61. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về cái Lu nước – The simile of the Water pot – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về cái Lu nước – The simile of the Water pot – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the waterpot you say he ought to take, which is it?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của Lu (chum) nước nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

 

‘Just, O king, as the waterpot when it is full gives forth no sound; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, even when he has reached the summit of Samanaship, and knows all tradition and learning and interpretation, yet should give forth no sound, not pride himself thereon, not show himself puffed up, but putting away pride and self-righteousness, should be straightforward, not garrulous of himself, neither deprecating others. This, O king, is the quality of the waterpot he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the Sutta Nipâta:

“What is not full, that is the thing that sounds,

That which is full is noiseless and at rest;

The fool is like an empty waterpot,

The wise man like a deep pool, clear and full 1.”‘

“Tâu đại vương, giống như chum nước đầy thì không làm thành tiếng vang. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt đến sự toàn hảo về Kinh điển, về sự chứng đắc, về pháp học, về bản thể Sa-môn thì không nên làm thành tiếng vang, không nên thể hiện sự ngã mạn vì điều ấy, không nên phô bày sự kiêu ngạo, nên có sự ngã mạn được lắng xuống, nên có sự kiêu ngạo được lắng xuống, nên thẳng thắn, không nói nhiều, không có sự khoe khoang. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của chum nước nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tập: [15]

‘Cái gì thiếu kém cái ấy làm thành tiếng vang, cái gì được đầy cái ấy thật yên tịnh. Kẻ ngu tương tợ cái chum rỗng, bậc sáng trí tợ như hồ nước đầy tràn.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx