Phẩm 39f: Nhập Pháp Giới (Phần sau) – Entry into the Realm of Reality – Song ngữ

The Avatamsaka Sutra

The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra)

Kinh Hoa Nghiêm

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Lotus group.

 

39f. Book Thirty-Nine (f): Entry into the Realm of Reality – (MsW:1459 – 1518)

39f. Phẩm 39f: Kinh Hoa Nghiêm – Nhập Pháp Giới (Phần sau) – (Hán bộ quyển 77 – 80) – Song ngữ

 

Meditations, liberations, and vows.

Practicing these for endless eons;

The mindful offspring of Buddha are in here.

 

Here abide the offspring of Buddha, various, diverse;

They carry out many instructive talks,

And, eonsidering arts and sciences beneficial to the world.

They dwell here, in the abode of the wise.

 

Here they dwell, in knowledge of means of supercognition.

Of all the different patterns of existence everywhere;

They see births and deaths everywhere,

While grounded in liberation within illusion, unhindered in action.

 

Abiding here, from their first determination,

They show spiritual practice based on the good;

Filling the cosmos with multitudes of emanations,

Thus they show hundreds of miracles.

 

Those who awaken to enlightenment in an instant of awareness

Enter an endless variety of acts of knowledge;

This is the abode of those who have reached what is hard to attain.

Such that the thought of it would drive the worldling mad.

 

This is the abode of those whose minds are unhindered.

Who course in the unobstructed reality realm.

Whose sphere is that of nongrasping,

Whose will and intellect are pure.

 

This is the abode of the peerless ones

Who live and act in all worlds

Without attachment, who abide

In knowledge of nonduality.

 

This is the abode of the dispassionate

Who realize phenomena are like space in essence.

Without any basis, quiescent.

And live among them as in space.

 

Here abide the merciful

Who see the world injured by pain and sorrow

And concentrate on the welfare of the world,

Filled with great compassion.

 

H ere the infinitely liberated

Appear in the abodes of all beings

 

Page 1461 – Entry into the Realm of Reality

 

Like the sun and moon,

Free from the snare of the mundane whirl.

 

Here the offspring of Buddha stay.

Yet in the presence of all buddhas.

Appearing in all lands,

Throughout endless eons.

 

While here they pervade all directions

With multitudes of emanations,

As many as the bodies of all enlightening beings,

Equal to the universe.

 

The valiant ones are all in here

Examining the sphere of the enlightened;

They abide for countless eons

Yet never become surfeited.

 

Here, in each instant awakening

To untold millions of concentrations.

They reveal the realm of buddhahood

In accord with the concentration they enter.

 

Those of vast perception here

Instantly gain access to

Eons, lands, and buddha-names,

Throughout measureless eons.

 

Here they enter infinite eons

In a single thought.

Free ol false ideas.

By control of thoughts of the world.

 

Here, in the abode of concentration,

They see past, present, and future.

Pinpointed on each instant,

As they roam in the palace of liberation.

 

While here in this abode,

Sitting cross-legged, without disappearing

They simultaneously appear

In all lands, everywhere.

 

Abiding here, these mighty ones

Drink of the ocean of buddhas’ teachings.

 

Page 1462 – The Flower Ornament Scripture

 

Having gone into the sea of knowledge

And reached the other shore of inexhaustible virtue.

 

Here, with unobstructed thought,

They think of the number of all buddhas,

The number of all lands and ages.

And the number of all phenomena as well.

 

Staying here, the offspring of buddhas

Instantly discern the formation and decay

Of all the lands there be

In past, present, and future.

 

Here, in the palace of enlightening beings.

They observe in all their difference

The action of the buddhas,

The aspirations and faculties of beings.

 

In a single atom they see

Congregations, lands, beings, and ages,

As numerous as all atoms.

All there without obstruction.

 

In the same way

They see in all atoms

Congregations, lands, beings, and ages.

All clearly defined.

 

Here they discern the essence of things,

Of all lands, ages, and buddhas,

As without inherent existence,

Through the principles of nonbecoming.

 

Here they observe the equality

Of beings, phenomena, and buddhas,

And discern the equality of lands and endeavors

Of past, present, and future.

 

The steadfast ones here in this best of abodes

Guide millions of other beings.

Gforify millions of buddhas.

And also contemplate phenomena.

 

In millions of eons I could not tell

The scope of the undertakings and knowledge

Of the wise, beyond thought.

So endlessly vast is it.

 

Page 1463 – Entry into the Realm of Reality

 

I bow in respect to the abode

Of the blameless ones in the realm of nonobstruction

And to the noble Maitreya, best of enlightening beings,

Unhindered in action, incomparably pure in mind, always aware.

Lâu các đây là chỗ ở của
Ðức Từ-Thị lợi ích thế-gian
Quán-đảnh đại-bi thanh-tịnh-trí
Pháp-Vương-Tử nhập Như-Lai cảnh.
Tất cả Phật-tử có tiếng tăm
Ðã nhập môn giải-thoát đại thừa
Du hành pháp-giới tâm không nhiễm
Bậc vô-đẳng ở lâu các nầy.
Thí, giới, nhẫn, tấn, thiền, trí, huệ,
Phương-tiện, nguyện, lực và thần thông
Những bậc đầy đủ đại-thừa-hạnh
Mười ba-la-mật ở lầu nầy.
Trí-huệ rộng lớn như hư-không
Khắp biết tam thế tất cả pháp
Vô-ngại, vô-y, không chấp lấy
Biết rõ các cõi ở lầu nầy.
Khéo biết rõ được tất cả pháp
Không tánh, không sanh, không sở-y
Như chim bay không, được tự-tại
Bậc có đại-trí ở lầu nầy.
Biết rõ phiền-não chân-thật-tánh
Phân-biệt nhơn-duyên hư-vọng khởi
Cũng chẳng nhàm nó mà cầu ra
Lầu nầy của bậc tịch-tịnh ở.
Ba môn giải-thoát, tám thánh-đạo
các uẩn, xứ, giới và duyên-khởi
Ðều hay quán-sát chẳng nhập diệt
Bậc thiện-xảo đây ở lầu nầy.
Mười phương quốc-độ và chúng-sanh
Dùng trí vô-ngại đều quán-sát
Biết tánh đều không chẳng phân biệt
Bậc chứng tịch-diệt ở lầu nầy.
Ði khắp pháp-giới đều vô-ngại
Mà cầu tánh đi chẳng thể được
Như gió trong không chẳng chỗ đi
Lầu nầy của bậc vô-y ở.
Thấy khắp ác-đạo loài quần-sanh
Chịu những khổ độc không nơi về
Phóng đại-từ-quang đều trừ diệt
Lầu nầy của bậc từ-mẫn ở.
Thấy các chúng-sanh mất chánh-đạo
Như kẻ đui mù đi đường hiểm
Dẫn họ vào thẳng thành giải-thoát
Lầu nầy của bậc Ðạo-Sư ở.
Thấy các chúng-sanh vào lưới ma
Sanh lão bệnh tử thường bức bách
Cứu họ thoát khổ được an vui
Lầu nầy của bậc dũng-kiện ở.
Thấy các chúng-sanh mang phiền-não
Nên sanh lòng bi-mẫn quảng đại
Dùng thuốc trí-huệ đều trừ diệt
Lầu nầy của bậc y-vương ở.
Thấy các quần-sanh chìm biển khổ
Nổi trôi chịu bao sanh tử khổ
Ðều dùng pháp-thuyền cứu vớt họ
Lầu nầy của bậc khéo độ ở.
Thấy các chúng-sanh tại phiền-não
Hay phát tâm bồ-đề diệu-bửu
Ðều vào trong đó để cứu họ
Lầu nầy của bậc khéo vớt ở.
Hằng dùng cập mắt đại từ-bi
Quán khắp tất cả các chúng-sanh
Cứu họ thoát khỏi biển sanh tử
Lầu nầy của Kim-Sí-Vương ở.
Như vầng nhật nguyệt tại hư-không
Tất cả thế-gian được soi sáng
Ánh sáng trí-huệ cũng như vậy
Lầu nầy của bậc Chiếu-Thế ở.
Bồ-Tát vì độ một chúng-sanh
Khắp cả vị-lai vô-lượng kiếp
Vì độ tất cả cũng như vậy
Lầu nầy của bậc Cứu-Thế ở.
Tại một quốc-độ cứu chúng-sanh
Tận vị-lai kiếp không thôi nghĩ
Mỗi mỗi quốc-độ đều như vậy
Lầu nầy của bậc kiên-cố ở.
Chánh-pháp của chư Phật diễn nói
Bồ-Tát nghe lãnh đều khắp hết
Suốt kiếp vị-lai đều vậy cả
Lầu nầy của bậc trí-hải ở.
Ði khắp tất cả thế-giới-hải
Vào khắp tất cả đạo tràng-hải
Cúng-dường tất cả như-lai-hải
Lầu nầy của bậc tu hành ở.
Tu hành tất cả diệu-hạnh-hải
Phát khởi vô-biên đại-nguyện-hải
Như vậy trải qua những kiếp-hải
Lầu nầy của bậc công-đức ở.
Chỗ một đầu lông vô-lượng cõi
Phật, chúng-sanh, kiếp bất-khả-thuyết
Thấy rõ như vậy đều cùng khắp
Lầu nầy của bậc vô-ngại-nhãn.
Một niệm nhiếp khắp vô-biên kiếp
Quốc-độ, chư Phật và chúng-sanh
Trí-huệ vô-ngại đều chánh biết
Lầu nầy của bậc đủ đức ở.
Mười phương quốc-độ nghiền làm bụi
Tất cả đại-hải cùng lông chấm
Bồ-Tát phát nguyện số như vậy
Lầu nầy của bậc vô-ngại ở.
Thành-tựu tổng-trì môn tam-muội
Ðại nguyện thiền-định và giải thoát
Mỗi mỗi đều trụ vô-biên kiếp
Lầu nầy của bậc chân Phật-Tử.
Vô-lượng vô-biên các Phật-Tử
Luôn luôn thuyết pháp độ chúng-sanh
Cũng nói thế-gian các kỹ-thuật
Lầu nầy của bậc tu hành ở.
Thành-tựu thần-thông trí phương-tiện
Tu hành như huyễn diệu-pháp-môn
Mười phương ngũ thú đều hiện sanh
Lầu nầy của bậc vô-ngại ở.
Bồ-Tát bắt đầu sơ-phát-tâm0
Tu hành đầy đủ tất cả hạnh
Hoá-thân vô-lượng khắp pháp-giới
Lầu nầy của bậc thần-lực ở.
Một niệm thành-tựu đạo bồ-đề
Làm khắp vô-biên hạnh trí-huệ
Thế-tình suy toán rối loạn tâm
Lầu nầy của bậc nan-lượng ở.
Thành-tựu thần-thông không chướng-ngại
Du hành pháp-giới đều cùng khắp
Nơi tâm chưa từng có sở-đắc
Lầu nầy của bậc tịnh-huệ ở.
Bồ-Tát tu hành huệ vô-ngại
Vào các quốc-độ không nhiễm trước
Dùng trí vô-nhị chiếu khắp nơi
Lầu nầy của bậc vô-ngã ở.
Biết rõ các pháp không y-chỉ.
Bổn-tánh tịch-diệt đồng hư-không
Thường đi trong cảnh-giới như vậy
Lầu nầy của bậc ly-cấu ở.
Thấy khắp quần-sanh chịu khốn khổ
Pháp tâm nhơn từ đại trí-huệ
Nguyện thường lợi ích các thế-gian
Lầu nầy của bậc bi mẫn ở.
Phật-Tử ở lầu nầy
Hiện khắp chỗ chúng-sanh
Dường như vầng nhật nguyệt
Khắp trừ tối thế-gian.
Phật-Tử ở lầu nầy
Thuận khắp tâm chúng-sanh
Biến hiện vô-lượng thân
Sung-mãn mười phương cõi.
Phật-Tử ở lầu nầy
Ði khắp các thế-giới
Tất cả chỗ Như-Lai
Vô-lượng vô-số kiếp.
Phật-Tử ở lầu nầy
Tư-lương các phật-pháp
Vô-lượng vô-số kiếp
Tâm không hề nhàm mỏi.
Phật-Tử ở lầu nầy
Niệm niệm nhập tam-muội
Mỗi mỗi môn tam-muội
Xiển minh cảnh-giới Phật.
Phật-Tử ở lầu nầy
Ðều biết tất cả cõi
Vô-lượng vô-số kiếp
Danh-hiệu Phật, chúng-sanh.
Phật-Tử ở lầu nầy
Một niệm nhiếp các kiếp
Chỉ tùy tâm chúng-sanh
Mà không lòng phân-biệt.
Phật-Tử ở lầu nầy
Tu tập các tam-muội
Trong mỗi mỗi tâm-niệm
Biết rõ pháp tam-thế.
Phật-Tử ở lầu nầy
Kiết-già thân bất-động
Hiện khắp tất cả cõi
Trong tất cả các loài.
Phật-Tử ở lầu nầy
Uống nước biển phật-pháp
Vào sâu biển trí-huệ
Ðầy đủ biển công-đức.
Phật-Tử ở lầu nầy
Biết rõ số các cõi
Số đời, số chúng-sanh
Số phật-danh cũng vậy.
Phật-Tử ở lầu nầy
Một niệm đều biết rõ
Trong tất cả tam thế
Quốc-độ thành hay hoại.
Phật-Tử ở lầu nầy
Biết rõ hạnh nguyện Phật
Bồ-Tát hạnh tu hành
Chúng-sanh căn, tánh, dục.
Phật-Tử ở lầu nầy
Thấy trong một vị-trần
Vô-lượng cõi đạo-tràng
Chúng-sanh và các kiếp.
Như trong một vi-trần
Tất cả trần cũng vậy
Các thứ đều đầy đủ
Xứ xứ đều vô-ngại.
Phật-Tử trụ ở đây
Quán khắp tất cả pháp
Chúng-sanh, cõi và đời
không sanh, không sở-hữu.
Quán-sát những chúng-sanh
Chánh-pháp và Như-Lai
Quốc-độ cùng chí-nguyện
Tam-thế đều bình-đẳng.
Phật-Tử ở lầu nầy
Giáo-hóa các quần-sanh
Cúng-dường chư Như-Lai
Tư-duy các pháp-tánh.
Vô-lượng ngàn muôn kiếp
Tu tập nguyện, trí, hạnh
Rộng lớn chẳng thể lường
Tán dương chẳng thể hết.
Các bậc đại dũng-mãnh
Chỗ làm không chướng-ngại
An trụ ở trong đây
Tôi chắp tay kính lễ.
Trưởng-Tử của chư Phật
Ðức Di-Lặc Bồ-Tát
Nay tôi cung kính lễ
Cúi xin thương tưởng tôi.

 

Having praised and honored the enlightening beings dwelling in the

great tower of the chamber of adornments of Vairocana in this way with

innumerable eulogies of enlightening beings, Sudhana stood at the foot of

the tower wishing to see the great enlightening being, desirous of meeting

Maitreya. Then he saw Maitreya outside the tower, coming from some-

where else, followed by a great number of beings, respectfully flanked by

the gods Indra, Brahma, and the world guardians, surrounded by many rela-

tives and priests, coming toward the great tower of the chamber of the

adornments of Vairocana. Seeing Maitreya, Sudhana was uplifted in mind,

very happy and joyful, and prostrated himself before Maitreya from afar.

 

Now Maitreya, seeing Sudhana, pointed him out to the crowd with

his right hand and spoke these verses eulogizing the virtuous qualities

he had actualized:

Sau khi dùng vô-lượng pháp xưng tán để tán dương chư Bồ-Tát ở trong đại lâu-các Tỳ-Lô-Giá-Na-Trang-Nghiêm, Thiện-Tài cung kính đảnh lễ nhất-tâm nguyện thấy Di-Lặc Bồ-Tát để thân-cận cúng-dường, bèn thấy đức Di-Lặc Bồ-Tát từ chỗ khác đến, vô-lượng Thiện, Long, Bát-Bộ, Ðế-Thích, Phạm-Vương, Tứ-Thiện-Vương cùng vô-lượng thân-quyến và vô-số chúng-sanh theo Di-Laặc Bồ-Tát.

Thiện-Tài vui mừng hớn hở, gieo mình mọp lạy.

Di-Lặc Bồ-Tát quan-sát Thiện-Tài, chỉ-thị với đại-chúng về công-đức của Thiện-Tài mà nói kệ rằng:

 

Look at Sudhana, pure in mind, born of enduring riches;

Seeking the practice of supreme enlightenment, this wise one has come to me.

 

Welcome, son of compassion and love, universally kind;

Welcome, tranquil eyes; do not flag in practice.

 

Welcome, pure of heart, tireless in mind;

Welcome, buoyant in sense; do not flag in practice.

 

Having set out to contemplate all truths, guide all beings,

And follow all spiritual benefactors.

You are welcome, with your unshakable, steadfast resolve.

 

You are welcome, having come by a good path, on the path of virtue;

You are welcome, having set forth on the path of the Victors;

May you succeed, never stopping.

 

Welcome, full of virtue, enriched by goodness;

Your scope of action is endless; it is rare to see such as you in the world.

 

You eonsider gain and not gaining equal, you are beyond censure.

Misery, and ill repute; like a lotus, unstained by worldly things,

You are undistracted in mind.

 

Your heart is pure, free of guile and deceit, a good receptacle.

 

Page 1464 – The Flower Ornament Scripture

 

Free from pride and conceit; free from anger, not arrogant.

You are a welcome sight.

 

Attentive to all fields of awareness, born of the treasures of every dimension.

Developing the treasuries of all buddhas; welcome, indefatigable one.

 

Aware of past, present, and future, absorbed in the reality realm,

Born of the womb of virtues of all buddhas; welcome, tireless hero.

 

Sprung from the ground of Manjushri’s knowledge, grown by the watering

Of Meghashri, having sought out all enlightening beings, come —

I will show you the unimpeded realm.

 

See this net of vows, pervading the cosmos, inconceivable;

Spreading it, drawing forth the path of enlightening practice, Sudhana has come.

 

Seeking the realm of the Victors, pursuing the practice of the undefiled,

Inquiring into the ocean of vows, this indefatigable one has arrived.

 

Asking where the past guides have studied, what the future ones will learn.

And what the present ones practice, he has come here.

 

He comes with the thought of spiritual teachers,

Guides to the realization of all truths,

Teachers of the path of enlightening practice —

Thus he has come here.

 

He comes with these thoughts: “Enlightening beings increase my wisdom

And grant me enlightenment, they are praised by the buddhas.

 

“They are my parents, my wet nurses of virtue, always protecting

my limbs of enlightenment, keeping me free from all harm.

 

“As physicians they release me from old age and death,

As celestial beings they shower the ambrosia of immortality;

They are like the moon, clear and full, like the sun.

Showing the way to peace.

 

“They are like polar mountains, impartial to friend and foe,

Like oceans, unshakable in mind, like pilots and protectors.

 

“They are valiant givers of fearlessness, reliable caravan leaders,

 

Page 1465 – Entry into the Realm of Reality

 

guides who give me well-being” — with these thoughts he serves the Friends.

“They always show all spheres of truth,

Showing the virtue and knowledge of all buddhas;

Removing the ills of all states of woe.

They show me what is good.

 

“They bestow the treasures of buddhas,

They guard the treasuries of the Victors;

They are holders of the seerets of the buddhas” —

Thus this wise one follows the Friends.

 

See this wise one of lofty aspiration serving the Friends;

You should study as he indicates.

 

By virtue of past goodness he saw Manjushri and set out for enlightenment,

Acting on Manjushri’s instructions; observe his perseverance.

 

Having given up all comforts, home, family, and wealth, like an immortal,

He attends the Friends as a servant.

 

Having purified his mind and relinquished his body, this wise one

Will see the abode of all buddhas and henceforth develop this fruit.

 

Seeing people afflicted with sickness, beings tortured by a hundred pains.

Burning with the fears and sorrows of birth and death.

He compassionately acts for their benefit.

 

Seeing the world beaten by the mechanisms of suffering.

In the repetitious circle of conditioning,

He seeks the adamantine knowledge

That breaks the mechanism of suffering and the circle of conditioning.

 

Aiming to clear all lands of the weeds and brambles of lust and hatred,

Infestations of clinging to views, sprouts of harm,

He seeks the strong plow of wisdom.

 

The mind of the world is thick with delusion and ignorance,

Bereft of the eye of wisdom, without a guide;

He will become a leader of the world,

Showing the way to the abode of safety.

 

He will be a eonveyor of tolerance and liberation,

 

Page 1466 – The Flower Ornament Scripture

 

Assailing the enemy afflictions with the sword of knowledge,

Heroic bestower of freedom from fear, teacher of the world.

 

He is assembling the ship of the Teaching,

Having learned the route of the ocean of knowledge;

He is a helmsman on the sea of existence.

Leading to the treasure island of peace.

 

This buddha-sun will rise in the sky of reality, a great light,

An orb of vows with rays of knowledge, illumining the abodes of all beings.

 

This buddha-moon will rise, a full orb of virtues

Equally cooling with higher love, exquisite light impartial toward all.

 

Based on a firm ground of will, enlightenment practice gradually rising,

He will become an ocean of knowledge, mine of all spiritual jewels.

 

Born of the dragon of the mind of enlightenment, ascended into the sky of reality.

Raining the teachings everywhere, he fosters all good fruits.

 

He will light the lamp of truth, the pure wick.

Dispelling the darkness of defilement.

The lamp in a strong vessel of love and awareness,

Glowing with the pure flame of the spirit of enlightenment.

 

From the embryo of the aspiration for enlightenment, compassion, and love.

Gradually developing the limbs of enlightenment, this baby buddha is growing.

 

He will develop the embryo of virtue and clarify the path of knowledge;

He is recognized as an embryo of knowledge, developed in accord

With the womb of vows.

 

One like this, girt with compassion and love,

An altruist determined to liberate beings.

Is hard to find in the world, celestial or human,

So pure is his mind.

 

Based on good roots of mind, grown through steadfast effort,

Shading the three realms of being — such a fruit-bearing tree of knowledge

Is hard to find.

Aiming to develop all virtues, inquire into all truths.

 

Page 1467 – Entry into the Realm of Reality

 

And break through all doubts, he serves the Friends with diligence.

 

Destroying the afflictions of demons, clearing a way views, defilement, and craving.

Intent on freeing all beings, he has learned to do what is best.

 

He will clear a way the states of woe and show heaven; he will lead the world

On the road of liberation, on which virtuous path he stands.

 

He will become a destroyer of conditioned existence,

Cutting through the net of all states of being,

Liberating beings in all states from misery

And giving them well-being.

 

He will free them from the straits of views.

Cut through the entanglements of the web of craving,

Clear a way blameworthy passion,

And become a guide on the path for the world.

 

He will be a refuge for the world, providing light for all beings,

A guide in the three realms of existence, knowing becoming and decay everywhere.

 

He will purify people asleep in affliction, wisely pulling them from the mud of lust,

Freeing them from clinging to notions, liberating them from bondage.

 

Rejoice, Sudhana, for you will illumine the various aspects of reality,

Illumine the various aspects of the world.

And reach the goal of the various aspects of all truths.

 

As your behavior is mild, as your faith is impeccable,

As your intention is virtuous, you shall fulfill them all.

 

You will see all buddhas soon, you will soon go to all lands.

You will soon know all truths — such good have you done on your own.

 

You will purify many lands and liberate masses of beings;

You will fulfill myriad practices — such are your many attainments.

 

You will be a vessel of virtues, a source of good;

You will be equal to the offspring of buddhas, in accord with your devotion.

 

You have eonquered the demons and purified your actions;

 

Page 1468 – The Flower Ornament Scripture

 

You have cleared a way the afflictions in accord with your vows.

 

You will clear the path of knowledge and realize the path of truth;

Before long you will halt the course of the mechanism of suffering.

Which is due to afflictions in action.

 

You will turn the supreme wheel of truth, breaking the cycle of suffering

Of all beings, which is based on the routines of the world,

The circle of becoming, gone astray in repetition of mundane states.

 

You will preserve the lineage of buddhas, purify the lineage of the Teaching,

Support the spiritual Community, and become a source of treasures.

 

You will remove the web of craving and the dense net of views,

You will free the world from the net of suffering.

Having purified such a network of vows.

 

You will perfect beings, purify the world, and establish

The realm of knowledge — such is your intention.

 

You will bring greater felicity, beneficially gladdening sentient beings,

Gladdening the family of enlightening beings, satisfying the wishes of all buddhas.

 

You will be a buddha clearly seeing the abodes of all states of being.

Seeing reflections of all lands and the scope of all truths.

 

You will be a light illumining the reality realm,

Extinguishing all states of woe, bringing felicity to existence.

 

You will show the door of heaven and open the door of enlightenment

in the world;

You will lead the world to the door of liberation, the doorway you have cleared.

 

You will lead a way from false paths into the path of sages;

You will humbly follow the path of enlightenment, resolute and diligent.

 

Intent on freeing beings in the sea of existence from suffering,

You will save the world from the sea of existence —

Become such an ocean of virtue.

 

You will evaporate the sea of afflictions of beings

With the transcendent lights of the sun of knowledge;

Introducing them to the ocean of spiritual practice,

 

Page 1469 – Entry into the Realm of Reality

 

You will lead them into the ocean of knowledge.

 

You will increase the ocean of understanding

And purify the ocean of practice;

Soon you will plunge deep into the ocean

Of the vows of all buddhas.

 

You will view many oceans of lands and see the oceans of congregations therein;

By the power of the ocean of understanding, you will imbibe the ocean

of teachings.

 

You will see multitudes of buddhas and will make myriads of offerings;

You will hear millions of truths — such are the vows you make.

 

You will go to the abodes of all lands, to all the abodes of beings.

And will observe the abodes of all buddhas — this is the direction you

are taking.

 

You will observe the abode of concentration and tell of the abodes

of liberation;

You will dwell in spiritual powers, grounded in the reality realm.

 

You will rise over the abodes of all beings, like the light of sun and moon.

And ascend to the presence of the buddhas — such is your climb on the

great path.

 

You will walk in the realm of good, in the realm unattached to any world,

And attain supreme peace — such is your realm of higher knowledge.

 

The differentiations of the cosmic network,

And all the differentiations of the network of lands,

Soon you will see, pervading, like the wind unhindered in the sky.

 

You will see the extent of the reality realm.

You will go to the reaches of the worlds.

You will see all buddhas of all times;

So rejoice, Sudhana.

 

Do not be downhearted, be happy and content.

In that you have seen, see, and will see yet such liberation as this.

 

Sudhana, you are a good vessel of virtues, following the instructions of Buddha;

You are fit to bear this Teaching — by it you see this wonder.

 

Such as are hard to see in millions of eons, much more to reveal their virtues,

 

Page 1470 – The Flower Ornament Scripture

 

You have seen carrying out good practice, enlightening beings

In the realm of nonattachment.

 

You are welcome in the human world; ineonceivably great is your gain.

That you have seen Manjushri face to face and made such a vessel of virtue.

 

You have left all states of woe, cleared a way the misfortune of situations

Inopportune for attaining enlightenment, transcended all evil things —

Do not be weary or distressed.

 

You have left the stage of the ignorant and are firmly grounded

In the virtues of enlightening beings; having fulfilled

The greatest knowledge, soon you will attain buddhahood.

 

Enlightening practice is like an ocean, enlightened knowledge is like space,

The ocean of vows is equally vast — you should be happy with these.

 

The Friends are indefatigable, firm in will, and sure in application;

Those who follow such Friends as these will soon become guides themselves.

 

Seeing how various are the many practices of enlightening beings

To educate sentient beings, do not become perplexed

About enlightenment practice that confronts all realities.

 

Your achievement of virtue is inconceivable;

You are useful, righteous, virtuous, and faithful.

By this accomplishment today you see such enlightening beings.

 

See how great is your gain in seeing enlightening beings continuously;

They each show you your vows, and you follow them all.

 

Hard to find even in hundreds of lifetimes

Is such a participant in the practices of enlightening beings;

Therefore the enlightening beings, one after another,

Show you their ways of liberation.

 

People live with enlightening beings for millions and billions of ages

Yet do not know of their state, nor make themselves vessels of virtue.

 

You hear this teaching, and see what is hard to find in the world.

The spiritual manifestation of greatness of enlightening beings —

You should be uplifted in mind.

 

Page 1471 – Entry into the Realm of Reality

 

All the buddhas are minding you, the enlightening beings are caring for you,

And you are grounded in their teaching — bravo, Sudhana, you live a good life.

 

You live according to the principles of the family of enlightening beings.

And learn the qualities of the offspring of buddhas;

You will prolong the lineage of buddhas — you should be most joyful.

 

All buddhas are your peerless parents, all enlightening beings your siblings;

The elements of enlightenment are all your relatives —

Nobly born are you, as an offspring of the buddhas.

 

Sustainer of the lineage of spiritual sovereigns,

Prolonger of the lineage of enlightening beings.

You will attain buddhahoodsoon, so be happy, Sudhana, full of joy.

 

Soon you will receive the supreme marvelous coronation of all buddhas

And become equal to the peerless heirs of the Victors.

 

As a man sows a seed, so shall he reap the fruit;

Today I bring you glad tidings, that you may find inconceivable joy.

 

Even unthinkable millions of enlightening beings

Who have carried out this practice for millions of eons

Have not attained such accomplishment

As you have realized in one lifetime.

 

This is all the fruit of devotion and firmness and vigor of will;

Those who admire this practice should take up what Sudhana has done.

 

All practice derives from vows, all qualities derive from application;

Sudhana, you have accomplished this, forever the best course of conduct.

 

The extent to which the dragons will is the extent to which rain is produced;

The extent of the scope of vows and knowledge is the extent of pervasion

Of enlightenment practice.

 

This should be shown to you, Sudhana, by the practice of the good;

Once one realizes this, one will be serving the Friends thereby.

 

Remember the millions of bodies past that you squandered uselessly for lust;

Now pursuing the path of enlightenment, this body, well disciplined,

Should be critical.

 

Page 1472 – The Flower Ornament Scripture

 

Over millions of eons past you experienced all miseries in conditioned states;

Having turned a way from myriad buddhas, you did not hear such a doctrine as this.

 

Now you have got your chance as a human, in the presence of Buddha,

With such spiritual friends; how could one not be purified

when one has heard of the practice of supreme enlightenment?

 

Even if there are buddhas existing and the Teaching is heard

From spiritual friends and benefactors.

If one does not listen to this doctrine one’s mind will not be purified.

 

By it an attitude of faith and devotion is produced, supreme respect;

Getting rid of desire, views, and lassitude, listen to this Teaching more and more.

 

Hearing of such an entry into practice, whoever accomplishes this undertaking

Makes a supreme gain, inconceivable — this human life is worthwhile.

 

For one whose mind is thus purified, the buddhas are not hard to find,

The enlightening beings are all friends, and there is no more doubt of enlightenment.

 

One who has entered such a teaching keeps all the precepts.

Abandons all causes of misery, and embraces all virtues.

 

Soon, relinquishing this body, you will go to a buddha-land, purified;

You will see the abode of enlightening beings and behold the buddhas everywhere.

 

You have completed a set of past causes, Sudhana, based on your devotion;

You serve the Friends with the highest aim, thereby growing like a lotus in water.

 

Intent on rapport with all spiritual friends and with all buddhas.

Intent on seeking out all truths, arise, well disciplined, and do not weary.

 

Set out to apply all truths and follow all the paths; offspring of Buddha,

Grounded on vows, arise, vessel of all virtues.

 

Through such perfect devotion you have paid this honor to me;

Soon you will come into the presence of the assemblies of all buddhas.

 

Bravo, Sudhana, buoyant in mind, conscious of the vows of all buddhas;

 

Page 1473 – Entry into the Realm of Reality

 

Firm in resolve, you soon will reach the perfection of virtue of buddhas.

 

Ask Manjushri about ultimate liberation in the realm of knowledge;

He will initiate you into the highest practice of good in your final existence.

Ðại-chúng xem Thiện-Tài
Tâm trí-huệ thanh-tịnh
Vì cầu hạnh bồ-đề
Nên đến lầu của ta.
Lành thay viên-mãn-từ!
Lành thay thanh-tịnh-bi!
Lành thay tịch-tịch-nhãn!
Tu hành không lười mỏi.
Lành thay thanh-tịnh ý!
Lành thay quảng-đại-tâm!
Lành thay bất-thối-căn!
Tu hành không lười mỏi.
Lành thay bất-động-hạnh!
Thường cầu thiện-tri-thức
Thấu rõ tất cả pháp
Ðiều phục các quần-sanh.
Lành thay hành diệu-đạo!
Lành thay trụ công-đức!
Lành thay xu phật-quả!
Chưa từng có mỏi nhọc.
Lành thay đức làm thể
Lành thay pháp tư nhuận
Lành thay vô-biên-hạnh
Thế-gian khó được thấy.
Lành thay lìa mê hoặc
Thế pháp chẳng nhiễm được
Lợi, suy, chê, khen thảy
Tất cả không phân biệt.
Lành thay chí an lạc
Ðiều-nhu kham dược độ
Tâm siểm cuống sân mạn
Tất cả đều trừ-diệt.
Lành thay chân Phật-Tử
Ðến khắp cả mười phương
Thêm lớn các công-đức
Ðiều-nhu không lười mỏi.
Lành thay tam-thế trí
Biết khắp tất cả pháp
Khắp sanh tạng công-đức
Tu hành chẳng mỏi nhàm.
Văn-Thù, Ðức-Vân thảy
Tất cả các Phật-Tử
Bảo ngươi đến gặp ta
Dạy ngươi chỗ vô-ngại.
Tu đủ hạnh bồ-tát
Nhiếp khắp các quần-sanh
Người quảng đại như đây
Nay đến tìm gặp ta.
Vì cầu những cảnh-giới
Thanh-tịnh của Như-Lai
Nên hỏi nguyện quảng-đại
Nay đến tìm gặp ta.
Phật quá, hiện, vị-lai
Ðã thành tựu công-hạnh
Người muốn tu học cả
Nay đến tìm gặp ta.
Với chư thiện-tri-thức
Ngươi cầu pháp vi-diệu
Muốn thọ bồ-tát-hạnh
Nay đến tìm gặp ta.
Ngươi nghĩ thiện-tri-thức
Ðược chư Phật khen ngợi
Làm cho người thành đạo
Nay đến tìm gặp ta.
Ngươi nghĩ thiện-tri-thức
Như cha mẹ sanh thành
Nuôi nấng như nhũ-mẫu
Lớn bồ-đề cho mình.
Như y-sư trị-bệnh,
Như trời rưới cam-lộ,
Như mặt nhật soi đường,
Như mặt nguyệt thanh-tịnh,
Như núi vững không lay,
Như biển không tăng giảm,
Như lái thuyền tế độ,
Nay tìm đến gặp ta.
Ngươi xem thiện-tri-thức
Dường như tướng dũng-mãnh
Cũng như chủ thương-gia
Lại như đại đạo-sư,
Hay dựng tràng chánh-pháp,
Hay bày phật công-đức,
Hay diệt các ác-đạo,
Hay mở cửa đường lành,
Hay hiển thân chư Phật,
Hay gìn tạng chư Phật,
Hay giữ pháp chư Phật,
Nên ngươi nguyện kính thờ.
Muốn đủ trí thanh-tịnh
Muốn đầy thân đoan-chánh
Muốn sanh nhà tôn-quý
Nay ngươi đến gặp ta.
Ðại-chúng xem người nầy
Gần-gũi thiện-tri-thức
Chỗ người nầy tu học
Tất cả phải thuận hành.
Do phước-duyên thuở trước
Văn-Thù khiến phát tâm
Tùy thuận không trái nghịch
Tu hành chẳng mỏi nhọc.
Cha mẹ cùng thân thuộc
Cung-điện và tài sản
Tất cả đều bỏ lìa
Khiêm hạ cầu tri-thức.
Tịnh trị ý như vậy
Rời hẳn thân thế-gian
Thường sanh cõi cước Phật
Hưởng quả báo thù thắng.
Thiện-Tài thấy chúng-sanh
Khổ sanh, già, bệnh, chết
Vì phát ý đại-bi
Siêng tu đạo vô-thượng.
Thiện-Tài thấy chúng-sanh
Ngũ-thú thường lưu chuyển
Vì cầu kim-cang-trí
Ðể phá những khổ-luân.
Thiện-Tài thấy chúng-sanh
Tâm-điền rất hoang dơ
Vì trừ gai tam độc
Chuyên cầu cày trí bén.
Chúng-sanh ở si tối
Ðui mù mất chánh-đạo
Thiện-Tài làm đạo-sư
Chỉ cho chỗ an ổn.
Giáp nhẫn, xe giải-thoát,
Trí-huệ làm gươm bén
Hay ở trong ba cõi
Phá các giặc phiền-não.
Thiện-Tài lái thuyền pháp
Tế độ khắp hàm-thức
Vượt qua biển lửa dữ
Mau đến xứ tịnh-bửu.
Thiện-Tài mặt nhật sáng
Vầng trí-quang đại-nguyện
Ði khắp pháp-giới-không
Chiếu khắp nhà quần-mê.
Thiện-Tài mặt nguyệt sáng
Pháp lành đều viên-mãn
Từ tam-muội thanh-lương
Chiếu khắp tâm chúng-sanh.
Thiện-Tài biển thắng-trí
An-trụ nơi trực-tâm
Hạnh bồ-đề lần sâu
Xuất sanh những pháp-bửu.
Thiện-Tài rồng đại-tâm
Bay lên pháp-giới-không
Nổi mây tuôn mưa ngọt
Sanh thành tất cả quả.
Thiện-Tài thắp đèn pháp
Tim: tin, dầu: từ bi,
Bình: niệm, sáng: công-đức
Diệt trù tối tam độc.
Giác-tâm: ca-la-lã,
Bi: bào thai, từ: thịt,
Bồ-đề phần: chi tiết
Lớn nơi như-lai-tạng.
Thêm lớn phước-đức-tạng,
Thanh-tịnh trí-huệ-tạng,
Khai hiển phương-tiện-tạng,
Xuất sanh đại-nguyện-tạng,
Ðại-trang-nghiêm như vậy
Cứu hộ các quần-sanh
Trong tất cả thiên nhơn
Khó nghe khó thấy được.
Cây trí-huệ như vậy
Rễ sâu chẳng lay động
Công-hạnh lần tăng trưởng
Che mát khắp quần-sanh.
Muốn sanh tất cả đức
Muốn hỏi tất cả pháp
Muốn dứt tất cả nghi
Chuyên cầu thiện-tri-thức.
Muốn phá những ma hoặc
Muốn trừ những kiến chấp
Muốn mở trói chúng-sanh
Chuyên cầu thiện-tri-thức.
Phải diệt các ác-đạo,
Phải chỉ đường nhơn thiên,
Khiến ta công-đức-hạnh,
Mau nhập thành niết-bàn,
Phải độ nạn chấp kiến,
Phải cắt lưới chấp kiến,
Phải khô nước ái dục,
Phải chỉ đường ba cõi,
Phải làm chỗ đời nương
Phải làm săng đời soi
Phải làm thầy ba cõi
Chỉ cho chỗ giải-thoát.
Cũng phải khiến thế-gian
lìa tất cả tưởng chấp
Ðánh thức giấc phiền-não
Thoát bùn lầy ái dục.
Phải biết tất cả pháp,
Phải tịnh tất cả cõi
Tất cả đều rốt ráo
Trong lòng rất hoan-hỉ.
Hạnh ngươi rất điều-nhu
Tâm ngươi rất thanh-tịnh
Những công-đức muốn tu
Tất cả sẽ viên-mãn.
Ngươi sẽ thấy chư Phật
Thấu rõ tất cả pháp
Nghiêm tịnh tất cả cõi
Thành-tựu đại bồ-đề.
Sẽ viên-mãn hạnh-hải
Sẽ thấu rõ pháp hải
Sẽ độ chúng-sanh-hải
Tu các hạnh như vậy.
Sẽ đến bờ công-đức
Sẽ sanh những thiện-phẩm
Sẽ đồng chư Phật-Tử
Tâm quyết định như vậy.
Sẽ dứt tất cả hoặc
Sẽ sạch tất cả nghiệp
Sẽ phục tất cả ma
Ðầy đủ nguyện như vậy.
Sẽ sanh diệu-trí-đạo
Sẽ khai chánh-pháp-đạo
Chẳng lâu sẽ bỏ rời
Hoặc, nghiệp và khổ-đạo.
Tất cả chúng-sanh-luân
Trầm mê tam-hữu-luân
Ngươi sẽ chuyển pháp-luân
Cho họ hết khổ-luân.
Ngươi sẽ gìn phật-chủng
Ngươi sẽ tịnh pháp-chủng
Ngươi hay họp tăng-chủng
Tam-thế đều cùng khắp.
Sẽ cắt những lưới ái
Se xé những lưới chấp
Sẽ cứu những lưới khổ
Sẽ thành những lưới nguyện.
Sẽ độ chúng-sanh-giới
Sẽ tịnh quốc-độ-giới
Sẽ chứa tri-tuệ-giới
Sẽ thành tâm-nguyện-giới.
Sẽ làm chúng-sanh-mừng
Sẽ làm Bồ-Tát mừng
Sẽ làm chư Phật mừng
Sẽ thành sự vui mừng.
Sẽ thấy tất cả loài
Sẽ thấy tất cả cõi
Sẽ thấy tất cả pháp
Sẽ thành thấy của Phật.
Sẽ phóng sáng phá tối
Sẽ phóng sáng dứt nóng
Sẽ phóng sáng diệt ác
Trừ sạch khổ ba cõi.
Sẽ mở cửa thiên-đạo
Sẽ mở cửa Phật-đạo
Sẽ chỉ cửa giải-thoát
Sẽ bảo chúng-sanh vào.
Sẽ chỉ cho chánh-đạo
Sẽ dứt hết tà-đạo
Như vậy siêng tu hành
Thành-tựu bồ-đề đạo.
Sẽ tu công-đức-hải
Sẽ độ tam-hữu-hải
Khiến khắp chúng-sanh-hải
Thoát khỏi những khổ-hải.
Phải nơi chúng-sanh-hải
Tiêu diệt phiền-não-hải
Khiến tu những hạnh-hải
Mau vào đại-trí-hải.
Ngươi sẽ thêm trí-hải
Ngươi sẽ tu hạnh-hải
Ngươi sẽ đều đầy đủ
Chư Phật đại-nguyện-hải.
Ngươi sẽ nhập sát-hải
Ngươi sẽ quán chúng-hải
Ngươi sẽ dùng trí-lực
Uống tất cả pháp-hải.
Sẽ thấy chư-phập-vân
Sẽ khởi cúng-dường-vân
Sẽ nghe diệu-pháp-vân
Sẽ nổi những nguyện vân.
Ði khắp nhà ba cõi
Phá khắp nhà phiền-não
Vào khắp nhà Như-Lai
Sẽ hành đạo như vậy.
Vào khắp môn tam-muội
Dạo khắp môn giải-thoát
Trụ khắp môn thần-thông
Ði khắp trong pháp-giới.
Hiện khắp trước chúng-sanh
Ðối trước khắp chư Phật
Ví như sáng nhật nguyệt
Sẽ thành sức như vậy.
Chỗ đi không động loạn
Chỗ đi không nhiễm trước
Như chim bay hư không
Sẽ thành diệu-dụng nầy.
Ví như Phạm-Thiên-Võng
Sát-võng trụ như vậy
Ngươi sẽ đều qua đến
Như gió không chướng ngại.
Ngươi sẽ nhập pháp-giới
Qua khắp các thế-giới
Thấy khắp tam-thế Phật
Trong lòng rất hoan-hỉ.
Ngươi ở các pháp-môn
Ðã được và sẽ được
Phải vui mừng hớn-hở
Không tham cũng không nhàm.
Người là công-đức-khí
Hay thuận lời Phật dạy
Hay tu hạnh bồ-tát
Ðược thấy sự lạ nầy.
Chư Phật-Tử như vậy
Ức kiếp khó gặp được
Huống thấy được công-đức
Và diệu-đạo đã tu.
Ngươi sanh trong nhơn-gian
Ðược những lợi lành lớn
Ðược thấy đức Văn-Thù
Vô-lượng công-đức lớn.
Ðã rời các ác-đạo
Ðã ra khỏi chỗ nạn
Ðã vượt khỏi khổ hoạn
Lành thay! Chớ giải-đãi.
Ðã rời phàm-phu-địa
Ðã trụ bồ-tát-địa
Sẽ đầy trí-huệ-địa
Mau nhập như-lai-địa.
Bồ-tát-hạnh như biển
Phật-trí đồng hư-không
Nguyện của ngươi cũng vậy
Nên sanh lòng vui mừng.
Các căn chẳng lười trễ
Chí nguyện hằng quyết định
Thân cận thiện-tri-thức
Chẳng lâu sẽ thành mãn.
Bồ-Tát nhiều công-hạnh
Ðều vì độ chúng-sanh
Làm khắp các pháp-môn
Cẩn thận chớ nghi hoặc.
Ngươi đủ phước nan-tư
Và cùng chân-thiệt-tín
Vì thế nên hôm nay
Ðược thấy các Phật-Tử.
Ngươi thấy các Phật-Tử
Ðều được lợi rộng lớn
Mỗi mỗi những đại-nguyện
Tất cả đều tin thọ.
Ngươi ở trong ba cõi
Hay tu hạnh bồ-tát
Thế nên các Phật-Tử
Dạy cho môn giải-thoát.
Người chẳng phải pháp-khí
Cùng ở với Phật-Tử
Dầu đến vô-luợng kiếp
Cũng chẳng biết cảnh-giới.
Ngươi thấy các Bồ-Tát
Ðược nghe pháp như vậy
Thế-gian rất khó có
Nên sanh lòng vui mừng.
Chư Phật hộ niệm ngươi
Bồ-Tát nhiếp thọ ngươi
Thuận hành theo lời dạy
Lành thay trụ thọ-mạng.
Ðã sanh nhà Bồ-Tát
Ðã đủ đức Bồ-Tát
Ðã lớn giống Như-Lai
Sẽ lên bậc Quán-Ðảnh.
Chẳng lâu ngươi sẽ được
Ðồng với chư Phật-Tử
Thấy chúng-sanh khổ não
Ðều đặt chỗ an ổn.
Ðã gieo giống như vậy
Sẽ gặt trái như vậy
Nay ta khen tặng ngươi
Nên sanh lòng vui đẹp.
Vô-luợng chư Bồ-Tát
Hành đạo vô-lượng kiếp
Chưa thành được hạnh nầy
Nay ngươi đều được trọn.
Thiện-Tài thành những hạnh:
Tín, nguyện, kiên, tấn, lực,
Ai có lòng kính mộ
Cũng phải học như vậy.
Tất cả công-đức-hạnh
Ðều từ tâm nguyện sanh
Thiện-Tài đã biết rõ
Thường thích siêng tu học.
Như rồng bủa mây dầy
Tất sẽ tuôn mưa lớn
Bồ-Tát khởi nguyện trí
Quyết định tu công-hạnh.
Nếu có thiện-trí-thức
Dạy ngươi hạnh Phổ-Hiền
Ngươi nên khéo kính thờ
Cẩn thận chớ nghi hoặc.
Ngươi trong vô-lượng kiếp
Vì dục vọng bỏ thân
Nay vì cầu bồ-đề
Xả thân mới là tốt.
Ngươi trong vô-lượng kiếp
Chịu đủ khổ sanh tử
Chẳng từng thờ chư Phật
Chưa nghe hạnh như vậy.
Nay ngươi được thân người
Gặp Phật, thiện-tri-thức
Nghe lãnh hạnh bồ-đề
Thế nào chẳng hoan-hỉ.
Dầu gặp Phật xuất thế
Cũng gặp thiện-tri-thức
Mà lòng chẳng thanh-tịnh
Chẳng nghe pháp như vậy.
Nếu nơi thiện-tri-thức
Tin mến lòng tôn trọng
Lìa nghi chẳng mỏi nhàm
Mới nghe pháp như vậy.
Nếy ai nghe pháp nầy
Mà phát lòng thệ nguyện
Phải biết người như vậy
Ðược lợi ích rộng lớn.
Tâm thanh tịnh như vậy
Thường được gần chư Phật
Cũng gần chư Bồ-Tát
Quyết định thành bồ-đề.
Nếu vào pháp-môn nầy
Thời đủ các công-đức
Lìa hẳn các ác-thú
Chẳng thọ tất cả khổ.
Chẳng lâu bỏ thân nầy
Vãng sanh về Phật-Ðộ
Thường thấy thập phương Phật
Và cùng chư Bồ-Tát.
Nhơn trước, nay trí-huệ
Và thờ thiện-tri-thức
Thêm lớn các công-đức
Như nước mọc hoa sen.
Thích thờ thiện-tri-thức
Siêng cúng tất cả Phật
Chuyên tâm nghe chánh-pháp
Thường tu chớ lười mỏi.
Ngươi là chân-pháp-khí
Thường đủ tất cả pháp
Sẽ tu tất cả đạo
Sẽ mãn tất cả nguyện.
Ngươi dùng tâm tín giải
Mà đến kính lễ ta
Chẳng lâu sẽ vào khắp
Tất cả phật-pháp-hội.
Lành thay chân Phật-Tử
Cung kính tất cả Phật
Chẳng lâu đủ các hạnh
Ðến bờ phật  công-đức.
Ngươi nên mau đến chỗ
Của Ðại-Trí Văn-Thù
Ngài sẽ khiến ngươi được
Hạnh thâm-diệu Phổ-Hiền.

 

Thus Maitreya, seeing Sudhana arrive, imbued with virtues, in the realm

of nonobstruction, revealed him to the assembly, speaking of his treasury of

qualities. Sudhana, hearing such supreme direction and instruction, was

flooded with joy and burst into tears. His hair stood on end and he sighed

with delight. He rose and paid his respects to Maitreya. Then, by the mental

power of Manjushri, there appeared in his hands beautiful flower garlands

and jewels, produced by the vows of enlightening beings; blissfully, Sudhana

showered these on Maitreya. Then Maitreya patted him on the head and

said, “It is good that you are so indefatigable, Sudhana; you will be a vessel of

virtues, like Manjushri and me.”

Hearing this, Sudhana disclosed the joy of his heart: “It is hard to find,

even in hundreds of lifetimes, such Friends as these whom I have now met. It

is good for me to have come here today. By the direction of the honorable

Manjushri, perfect in true virtue, I have found this rare Friend. I should

quickly meet Manjushri himself.”

Thiện-Tài nghe Di-Lặc Bồ-Tát ở trước đại-chúng tán dương công-đức tạng quảng-đại của mình, liền vui mừng hớn hở, toàn thân rởn ốc, rơi lệ nghẹn ngào, đứng dậy chắp tay cung kính hữu nhiễu vô-lượng vòng. Do sức tưởng niệm đức Văn-Thù nên bất giác những hoa anh-lạc và diệu-bửu bỗng nhiên đầy cả hai tay. Thiện-Tài liền rải lên cúng-dường Di-Lặc Bồ-Tát.

Bấy giờ Di-Lặc Bồ-Tát xoa đầu Thiện-Tài mà nói kệ rằng:

Lành thay, lành thay chơn Phật-Tử!
Tinh tấn các căn không lười mỏi
Chẳng lâu sẽ đủ các công-đức
Giống như Văn-Thù và Di-Lặc.

Thiện-Tài nói kệ kính thưa:

Tôi nghĩ thiện-tri-thức
Ức kiếp khó được gặp
Nay đều được thân-cận
Và đến gặp được Ngài.
Tôi nhờ đức Văn-Thù
Ðược thấy người khó thấy
Bậc đại công-đức kia
Nguyện sớm về thờ kính.

 

Hán bộ quyển thứ 78

 

Then Sudhana stood respectfully before Maitreya and said, “Noble one, I

have set out for supreme perfect enlightenment, but I do not know how an

enlightening being is to learn and carry out the practice of enlightening

beings. It has been predicted by all the buddhas that noble Maitreya will

become supremely perfectly enlightened in one lifetime; and one who is

sure of supreme perfect enlightenment in one lifetime has gone beyond all

the stations of enlightening beings, entered the certainty of enlightening

beings, fulfilled all the transcendent ways, entered all doors of tolerance,

attained all states of enlightening beings, mastered all ways of liberation,

perfected all concentrations, reached the goal of all courses of action of

enlightening beings, attained all powers of memory, intellect, and methods

of elucidation, mastered all powers of enlightening beings, gathered all pro-

visions of enlightening beings, mastered the methods of wisdom and skill in

means, developed the illumination of higher knowledge, mastered all learn-

ing, purified all practices of enlightening beings, accomplished all methods

of carrying out vows, received the directions of all buddhas, comprehended

all vehicles of liberation, taken on the empowerment of all buddhas,

embraced the enlightenment of all buddhas, preserved the treasuries of all

buddhas, stored the seerets of all buddhas, gained leadership of the esoteric

circle of all enlightening beings. Such a one is a hero in all assaults against

afflictions, a guide to those in the wilderness of the mundane whirl, a physi-

cian for those sick with afflictions, a chief of all beings, a leader, preeminent

among all noble people, highest of all saints, a pilof for those in the sea of the

mundane whirl; such a one draws the net of means to guide sentient beings,

 

Page 1474 – The Flower Ornament Scripture

 

observes the faculties of people who have matured, is united with all sentient

beings, is engaged in protecting all enlightening beings, is in concert with

all the works of enlightening beings, is in the circles of all buddhas, is

reflected in the abodes of all beings, is unstained by the things of the world,

is beyond the reach of all demons, is in accord with the realm of all buddhas,

has attained nonobstruction in the sphere of all enlightening beings, is

engaged in the service of all buddhas, is one with all enlightened qualities,

wears the turban of coronation, sits on the throne of spiritual sovereignty, is

initiated into the realm of omniscience, is a source of all enlightened teach-

ings, has attained enlightenment and mastery of omniscience.

 

“So please tell me, noble one, how an enlightening being is to learn and

carry out the practice of enlightening beings, by which practice an enlight-

ening being attains enlightenment and understands all enlightened

teachings, responds when called upon, rescues sentient beings, fulfills the

commitment to carry out the practice of enlightenment, comforts and

inspires people, keeps true to one’s word, ascertains all the myriad buddha-

teachings, sustains the lineage of buddhas and enlightening beings, and

preserves the eye of enlightenment.”

Bạch Ðại-Thánh! Tôi đã phát tâm vô-thượng bồ-đề, mà chưa biết Bồ-Tát thế nào học bồ-tát-hạnh, thế nào tu bồ-tát-đạo?

Ðức Như-Lai thọ ký cho Ðại-Thánh một đời sẽ chứng quả vô-thượng chánh-giác.

Nếu là một đời sẽ được vô-thượng chánh-giác thời là đã siêu-việt tất cả chỗ sở-trụ của Bồ-Tát, thời đã xuất quá tất cả bậc ly sanh của Bồ-Tát, thời đã viên-mãn tất cả ba-la-mật, thời đã thâm nhập tất cả nhẫn-môn, thời đã đầy đủ bồ-tát-địa, thời đã du-hí tất cả giải-thoát-môn, thời  đã thành-tựu tất cả pháp tam-muội, thời đã thông đạt tất cả bồ-tát-hạnh, thời đã chứng được tất cả đà-la-ni biện-tài, thời đã ở trong tất cả bồ-tát tự-tại mà được tự-tại, thời đã chứa nhóm tất cả pháp trợ-đạo của Bồ-Tát, thời đã du-hí trí-huệ phương-tiện, thời đã xuất sanh trí đại thần-thông, thời đã thành-tựu tất cả học-xứ, thời đã viên mãn tất cả diệu-hạnh, thời đã đầy đủ tất cả đại-nguyện, thời đã lãnh thọ tất cả ký-biệt của Phật, thời đã biết rõ tất cả các thừa-môn, thời đã kham thọ chỗ hộ-niệm của tất cả chư Phật, thời đã có thể nhiếp tất cả phật bồ-đề, thời đã có thể trì pháp-tạng của tất cả Phật, thời đã có thể trì tạng bí-mật của tất cả chư Phật và Bồ-Tát, thời đã có thể làm thượng-thủ trong tất cả chúng Bồ-Tát, thời đã có thể làm đại-mãnh-tướng phá phiền-não ma-quân, thời đã có thể làm đại-đạo-sư ra khỏi đồng-hoang sanh-tử, thời đã có thể làm đại y-vương trị những bệnh nặng phiền-não, thời đã có thể làm bậc tối-thắng trong tất cả chúng-sanh, thời đã có thể được tự-tại ở trong tất cả Thế-Chủ, thời đã có thể tối-đệ-nhứt trong tất cả Thánh, thời đã có thể tối-tăng-thượng trong tất cả Thanh-Văn và Bích-Chi-Phật, thời đã có thể làm lái thuyền trong biển sanh tử, thời đã có thể bủa lưới điều phục tất cả chúng-sanh, thời đã có thể quán căn của tất cả chúng-sanh, thời đã có thể nhiếp tất cả chúng-sanh giới, thời đã có thể thủ hộ tất cả chúng Bồ-Tát, thời đã có thể luận nghị tất cả bồ-tát-sự, thời đã có thể qua đến tất cả chỗ Như-Lai, thời đã có thể ở trong hội của tất cả Như-Lai, thời đã có để hiện thân ở trước tất cả chúng-sanh, thời đã có thể không nhiễm trước tất cả thế-pháp, thời đã có thể siêu-việt tất cả cảnh-giới ma, thời đã có thể an-trụ tất cả cảnh-giới Phật, thời đã có thể đến cảnh vô-ngại của tất cả Bồ-Tát, thời đã có thể tinh-cần cúng-dường tất cả chư Phật, thời đã đồng thể-tánh với tất cả phật-pháp, đã cột lụa diệu-pháp, đã thọ Phật quán đảnh, đã trụ nhất-thiết-trí, đã có thể khắp sanh tất cả phật-pháp, đã có thể mau lên bậc nhất-thiết-trí.

Bạch Ðại-Thánh! Bồ-Tát thế nào học bồ-tát-hạnh? Thế nào tu bồ-tát-đạo?

Thế nào tùy chỗ tu học mau được đầy đủ tất cả phật-pháp, đều có thể độ thoát chúng-sanh đã nhớ đến, có thể thành mãn những đại-nguyện đã phát, có thể khắp rốt ráo những hạnh đã khởi, có thể an-ủi tất cả thiên nhơn, chẳng phụ tự-thân, chẳng dứt Tam-Bảo, chẳng hư tất cả phật-chủng bồ-tát-chủng, có thể gìn pháp-nhãn của tất cả chư Phật?

Những sự trên đây xin Ðại-Thánh chỉ dạy cho.

 

Then the enlightening being Maitreya, looking over the whole crowd,

pointed out Sudhana and said, “Good people, look at this fine young man,

who asks me about the perfection of the virtues of enlightening practice.

With this diligence, this purposefulness, this zealous commitment, this

steadfast will, this unflagging vigor, this thirst for enlightened teaching,

this excellent questing, this burning urgency, this desire to meet spiritual

friends and benefactors, this indefatigability in attendance on spiritual

friends and benefactors, he left his city in search of spiritual benefactors at

the direction of Manjushri and traveled south, inquiring of a hundred and

ten spiritual benefactors, until finally he has come to me, his mind thor-

oughly unwearied.

 

“Good people, it is hard even to get to hear of the name of those like this

who have set forth on the Great Vehicle of universal enlightenment, who

have undertaken the great vow, who are resolute in the great endeavor, who

are girt with great compassion, who are intent on saving sentient beings

with great love, who act with transcendental energy, who are engaged in

protecting the great caravan of beings, who are carrying beings across the

ocean of the mundane whirl, who are on the road to omniscience, who are

engaged in assembling the spiritual ark, who are determined to assemble the

great wealth of the treasures of the Teaching, who are engaged in assem-

bling the preparations for the great spiritual activity — it is hard to even hear

their names, to see them in person, to associate with them, or to share in

their practice.

 

“Why is this? This sincere good person has set out to save all beings,

undertaken to liberate all beings from misery, to evaporate all bad tenden-

cies, to put an end to all states that are inopportune for attaining

enlightenment, to block off all perilous roads, to dispel all darkness of igno-

rance, to cross all the wastelands of the mundane whirl, to stop all vicious

 

Page 1475 – Entry into the Realm of Reality

 

circles, to get beyond the reach of all demons, to remove all attachment and

dependence, to rescue people from the mire of lust, to abandon passion for

joy, to remove the fetters of views, stop attachment to the body as real, cut

through the snare of conception, stop the pursuit of error, to pluck out the

thorns of delusion, to break through obstacles, to shatter the mountains of

obstructions, to remove the net of craving, to dissolve the bonds of igno-

rance, to illuminate existence, to do a way with guile and deceit, to clear

mental disturbance, to remove doubt and confusion, to get out of the current

of ignorance and delusion, to repel all the ills of the mundane whirl.

Di-Lặc Bồ-Tát quán-sát tất cả chúng-hội nơi đạo-tràng, chỉ dạy Thiện-Tài rằng:

Nầy đại-chúng! Các Ngài thấy Ðồng-Tử nầy hiện đương hỏi tôi về công-đức của bồ-tát-hạnh đây chăng?

Ðồng-Tử nầy dũng-mãnh tinh-tấn, chí nguyện không tạp, thâm tâm kiên-cố hằng chẳng thối-chuyển, đủ những hi-vọng thù-thắng như chữa dầu cháy không hề nhàm đủ, mến chư thiện-tri-thức thân-cận cúng-dường, tìm cầu khắp nơi để kính thờ thỉnh pháp.

Trước đây, Ðồng-Tử nầy thọ giáo nơi đức Văn-Thù, rồi lần lượt đi qua phương nam cầu thiện-tri-thức. Trải qua một trăm mười vị thiện-tri-thức, nay mới đến đây gặp tôi. Ðồng-Tử nầy chưa từng có một niệm lười mỏi.

Ðồng-Tử nầy rất là khó có.

Ðồng-Tử nầy xu hướng đại-thừa, đi nơi đại-huệ, phát đại dũng-mãnh, choàng giáp đại-bi, dùng tâm đại-từ cứu hộ chúng-sanh, khởi đại hạnh đại-tinh-tấn ba-la-mật, làm đại thương-chủ hộ trợ các chúng-sanh, làm thuyền pháp lớn vượt qua biển hữu-lậu, trụ ở đại-đạo, chứa họp pháp-bửu lớn, tu những pháp trợ-đạo rộng lớn. Người như thế rất khó được nghe, rất khó được thấy, rất khó được gần-gũi, cùng ở cùng đi.

Tại sao vậy? Vì Ðồng-Tử nầy phát tâm cứu hộ tất cả chúng-sanh, làm cho tất cả chúng-sanh thoát khổ, khỏi ác-thú, rời hiểm nạn, phá vô-minh, khỏi sanh tử, dứt các loài, khỏi cảnh ma, chẳng nhiễm thế-pháp, ra khỏi ái dục, dứt tham, hết kiến chấp, phá tưởng, tuyệt mê, xô kiêu mạn, trừ phiền-não, triệt ngủ nghỉ, xé lưới ái, diệt vô-minh, qua khỏi dòng hữu-lậu, lìa siểm nịnh, tịnh tâm-cấu ra khỏi sanh tử.

 

“Indeed, good people, this worthy wishes to assemble the ship of the

Teaching, a precious gift, to rescue beings from the four torrents. He wishes

to set up the great bridge of the Teaching for those sunk in the morass of

views. He wishes to produce the light of knowledge for those in the dark-

ness of delusion. He wishes to point out the path of sages to those lost in the

wilderness of the mundane whirl. He wishes to dispense the medicine of the

teaching to those suffering from the illness of afflictions. He wishes to give

the element of immortality to those assailed by birth, old age, and death. He

wishes to cool those burning with the three fires by means of the water of

tranquillity. He wishes to give great comfort to those suffering from sorrow,

grief, misery, and depression. He wishes to give those bound in the prison of

existence the knowledge of how to break out. He wishes to give the sword of

wisdom to those tied up in the bonds of views. He wishes to show the door

of liberation to those locked in the city of the triple world. He wishes to

show the direction of safety to those headed in dangerous directions. He

wishes to comfort those suffering from the joint operation of afflictions. He

wishes to lend a hand to those terrorized by the perils of falling into states of

woe. Hewishesto show the citadel of nirvana to those struck by the murder-

ous clusters. He wishes to tell those surrounded by the serpents of the

elements how to escape. To those loitering in the ghost town of the sense

media, he wishes to show the way out bv the light of wisdom. Those on

wrong paths he wishes to lead into the right path. To the friendless he

wishes to show true spiritual friends. Those clinging to the realm of the

infantile unenlightened condition he wishes to initiate into the teachings of

sages. Those clinging to the city of the mundane whirl he wishes to lead

a way into the city of omniscience.

Ðồng-Tử nầy vì những người bị bốn dòng hữu lậu cuốn trôi mà tạo thuyền đại-pháp. Vì những người bị sình lầy kiến chấp lún chìm mà lập cầu đại-pháp. Vì những người bị si tối làm hôn mê mà thắp đèn đại-trí. Vì những người đi trong đồng-hoang sanh tử mà khai thị thánh-đạo. Vì những người mang bệnh nặng phiền-não mà điều hòa pháp-dược. Cho người bị khổ sanh lão tử uống cam-lộ để được an-ổn. Vì người vào trong lửa tham sân si mà tưới định-thủy cho họ được thanh-lương. Với người nhiều lo sầu thời an-ủi cho họ được an. Với người bị nhốt trong ngục hữu-lậu thời khuyên bảo họ thoát ra. Với người vào lưới kiến chấp thời mở lưới bằng kiếm trí-huệ. Với người ở trong thành tam-giới thời chỉ cửa giải-thoát. Với người ở chỗ hiểm nạn thời dắt họ đến chỗ an-ổn. Với người sợ giặc kiết-sử thời cho họ pháp vô-úy. Với người đọa ác-thú thời trao cho họ tay từ-bi. Với người bị hại về ngũ uẩn thời chỉ cho họ thành niết-bàn. Với người bị ràng buộc trong thập-bát-giới thời dùng thánh-đạo để mở.Với người đắm nơi trong tụ lạc lục-xứ trống rỗng thời dùng ánh sáng trí-huệ để dẫn họ ra. Người ở nơi đạo tà thời dùng chánh-đạo cứu-họ. Người gần ác-hữu thời chỉ thiện-hữu cho họ. Người ưa phàm-pháp thời dạy cho thánh-pháp. Người ham sanh tử thời làm cho họ xu hướng thành nhất-thiết-trí.

 

“Thus, for the salvation of sentient beings, this worthy, ceaselessly pursu-

ing the complete purification of the aspiration for enlightenment, is tireless

in mastering the Great Vehicle, never complacent in seeking all means of

conveying truth, constantly engaged in fulfilling all the provisions for

enlightenment, always bearing the responsibility of clarifying all avenues of

truth, carrying out all practices of enlightening beings with vigor, not stop-

ping anywhere, carrying out all vows with unbending effort, meeting all

spiritual benefactors without complacence, tireless in attendance on all spir-

itual benefactors, properly following the advice and instruction of all

spiritual benefactors.

 

“In all the world it is hard to find people who aspire to supreme true

 

Page 1476 – The Flower Ornament Scripture

 

enlightenment; it is even harder to find those who set out for supreme true

enlightenment, who master the teachings of buddhas with such diligent

application, seek the path of enlightening beings with such ardor, purify the

practice of enlightening beings with such purposefulness, attend spiritual

benefactors with such diligence, follow the knowledge of spiritual benefac-

tors with such urgency, carry out the instructions of spiritual benefactors

with such unbending determination, assemble the elements of enlighten-

ment with such correct understanding, be so indifferent to gain, honor, and

praise as not to ruin the will appropriate to an enlightening being, seek the

Great Vehicle of enlightening beings with such detachment from home and

family, comforts, enjoyments, and material goods, and seek omniscience

with such indifference to joy and life. Other enlightening beings will not, in

millions of eons, attain the fulfillment of the practice and vows of enlight-

ening beings, abide in enlightenment, purify a buddha-land, guide sentient

beings, know the reality realm, attain the transcendent ways, extend the net-

work of practices, fulfill the undertakings of vows, transcend the works of

demons, develop rapport with spiritual friends, perfect all the practices of

enlightening beings, or accomplish the power to carry out the practice of

the universally good enlightening being, to the extent that this Sudhana

will achieve these things in one lifetime.”

Ðồng-Tử nầy hằng dùng những công-hạnh như vậy để cứu hộ chúng-sanh, phát bồ-đề-tâm chưa từng thôi dứt, cầu đại-thừa-đạo chưa từng lười mỏi, uống những pháp-thủy không lòng nhàm đủ, hằng siêng chứa nhóm hạnh trợ-đạo, thường thích tịnh tu tất cả pháp-môn, tu hạnh Bồ-Tát chẳng bỏ tinh-tấn, thành mãn đại-nguyện, khéo thật hành phương-tiện, luôn muốn được thấy thiện-tri-thức, kính thờ thiện-tri-thức thân không lười mỏi, nghe thiện-trí-thức dạy bảo thời luôn tùy thuận thật hành chưa từng trái nghịch.

Nầy đại-chúng! Nếu chúng-sanh nào có thể phát tâm vô-thượng bồ-đề thời là rất hi-hữu. Nếu đã phát tâm lại có thể tinh-tấn phương-tiện chứa nhóm những phật-pháp như vậy thời lại càng hi-hữu hơn.

Lại có thể cầu bồ-tát-đạo như vậy, tịnh bồ-tát-hạnh như vậy, thờ thiện-tri-thức như vậy, như chữa dầu cháy như vậy, thuận theo lời dạy của thiện-tri-thức như vậy. kiên-cố tu hành như vậy, chứa nhóm bồ-đề-phần như vậy, chẳng cầu tiếng tăm lợi dưỡng như vậy, chẳng bỏ tâm bồ-tát thuần nhứt như vậy, chẳng thích nhà cửa như vậy, chẳng ham dục lạc, chẳng luyến cha mẹ thân-thích tri-thức, chẳng thích theo cầu bồ-tát bạn-lữ, lại có thể chẳng đoái đến thân mạng mà chỉ nguyện siêng tu đạo nhứt-thiết-trí như vậy, thời nên biết đó là lần lượt càng khó hơn.

Nầy đại-chúng! Chư Bồ-Tát khác trải qua vô-lượng trăm ngàn muôn ức na-do-tha kiếp mới có thể đầy đủ bồ-tát hạnh nguyện, mới có thể gần phật bồ-đề.

Ðồng-Tử nầy trong một đời có thể tịnh phật độ, có thể hóa chúng-sanh, có thể dùng trí-huệ thâm-nhập pháp-giới, có thể thành-tựu các môn ba-la-mật, có thể thêm rộng tất cả hạnh, có thể viên-mãn tất cả đại-nguyện, có thể siêu xuất tất cả ma-nghiệp, có thể thừa sự tất cả thiện-hữu, có thể thanh-tịnh bồ-tát-đạo, có thể đầy đủ những hạnh Phổ-Hiền.

 

Then Maitreya, having eulogized the true virtues of Sudhana, and thereby

strengthened the determination for enlightenment in hundreds of thou-

sands of people, said to Sudhana, “It is good that you have set your mind on

supreme perfect enlightenment for the welfare and happiness of all worlds,

for the salvation of all beings, for the attainment of all enlightened qualities.

You have made a great gain, and your existence amid humanity is indeed

welcome. You live the good life among the living and have satisfied the pur-

pose of the emergence of Buddha in the world. Youhave met the benefactor

Manjushri and have made yourself a worthy vessel of truth. You have been

nourished with virtues and stabilized on good qualities. You have purified

high resolve and good intention. You are minded by all buddhas, and you are

in the care of all spiritual friends. By this intent of yours you have developed

the determination for supreme perfect enlightenment.

Di-Lặc Bồ-Tát khen ngợi công-đức của Thiện-Tài làm cho vô-lượng trăm ngàn chúng-sanh phát tâm-bồ-đề, rồi bảo Thiện-Tài rằng:

Lành thay! Lành thay! Nầy Thiện-nam-tử! Ngươi vì lợi ích tất cả thế-gian, vì cứu hộ tất cả chúng-sanh, vì siêng cầu tất cả phật-pháp, nên phát tâm vô-thượng bồ-đề.

Nầy Thiện-nam-tử! Ngươi được lợi lành, khéo được thân người, khéo trụ thọ-mạng, khéo gặp đức Như-Lai xuất hiện, khéo thấy Văn-Thù Sư-Lợi đại thiện-tri-thức, thân của ngươi là thiện-khí được những thiện-căn đượm nhuần, được pháp lành nuôi lớn, bao nhiêu giải-dục đều được thanh-tịnh, đã được chư Phật đồng hộ-niệm, đã được thiện-hữu nhiếp thọ.

 

“What is the reason? The determination for enlightenment is the seed of

all elements of buddhahood; it is like a field, growing good qualities in all

beings; it is like the earth, being a support for all beings; it is like water, wash-

ing a way all afflictions; it is like wind, unattached to all worlds,; it is like fire,

burning up the deadwood of clinging to views; it is like the sun, illumining

the abodes of all beings; it is like the moon, fulfilling the sphere of all good

qualities; it is like a lamp, producing spiritual light; it is like an eye, seeing

the even and the uneven; it is like a road, leading to the city of omniscience;

it is like a passageway, leading a way from all wrong paths; it is like a vehicle,

carrying all enlightening beings; it is like a door, leading into all the prac-

tices of enlightening beings; it is like a mansion, because of determination to

abide in concentration; it is like a park, because of experience of spiritual

pleasures; it is like a home, protecting all beings; it is like a basis, being the

 

Page 1477 – Entry into the Realm of Reality

 

practice of all enlightening beings, it is like a father, protecting all enlight-

ening beings; it is like a mother to all beings; it is like a nurse, protecting in

every way; it is like a king, overwhelming the mentality of all individually

liberated ones; it is like an overford, because of the excellence of all vows; it is

like the ocean, containing all jewels of virtue; it is like the polar mountain,

being impartial toward all beings; it is like the surrounding mountains,

being a refuge for all beings; it is like the Himalaya, growing the herb of

knowledge; it is like intoxicating fragrance, being the seat of all scents of vir-

tue; it is like the sky, because of the great extent of its virtue; it is like a lotus,

unstained by any things of the world; it is like an elephant, patient and

noble; it is like a horse of good breed, free from all unruliness; it is like a

charioteer, being the driver of the Great Vehicle; it is like medicine, curing

the ills of afflictions; it is like a pit, because in it all bad qualities disappear; it

is like a thunderbolt, penetrating all things; it is like a chest of incense, pro-

ducing the aroma of all virtues; it is like a great flower, pleasant to the sight

of all beings; it is like cooling sandalwood, cooling off the burning of pas-

sion; it is like the moon, pervading the cosmos; it is like the medicine ‘good

to see,’ obliterating all ills due to afflictions; it is like an extracting drug, as it

extracts the arrows of evil propensities; it is like a chief of gods, because of

mastery of all the faculties; it is like the god of wealth, because it puts an end

to all poverty; it is like the goddess of beauty, being adorned with all virtues;

it is like jewelry, gracing all enlightening beings; it is like the conflagration

that ends an eon, burning up all evildoing; it is like medicine for

underdevelopment, because it increases the growth of all enlightened quali-

ties; it is like a dragon pearl, repelling the poison of all afflictions; it is like a

water-clearing jewel, because it removes all turbidity and pollution; it is like

a wish-fulfilling jewel, granting success in all aims; it is like the horn of

plenty, fulfilling all wishes; it is like the desire-granting tree, as it showers

the ornaments of all virtues; it is like a goose-feather robe, as it does not

absorb any of the ills of the mundane whirl; it is like cotton fiber, being soft

in nature; it is like a plow, clearing the mind-field of sentient beings; it is like

a warrior, striking down the self; it is like an arrow, piercing its target of suf-

fering; it is like power, overcoming its enemy, afflictions; it is like armor,

protecting logical thought; it is like a scimitar, cutting off the head of afflic-

tion; it is like a sword blade, slashing through the armor of pride, conceit,

and arrogance; it is like a razor, slicing off compulsive propensities; it is like

the banner of a hero, bringing down the banner of pride; it is like a machete,

felling the tree of ignorance; it is like an ax, cutting through the tree of suf-

fering; it is like combat, being a savior from all attacks; it is like hands,

protecting the body of the transcendent ways; it is like feet, being the base of

all virtue and knowledge; it is like a surgical probe, cleaning a way the cover-

ing of the sheath of ignorance; it is like an extracting instrument, extracting

the thorn of the notion of self; it is like a hoe, dragging a way the thorns of

propensities; it is like a benefactor, freeing you from the bonds of the mun-

dane whirl; it is like wealth, rejecting all that is useless; it is like a teacher,

knowing the way to carry out all enlightening practices; it is like a mine,

 

Page 1478 – The Flower Ornament Scripture

 

having inexhaustible blessings; it is like a fountain, having inexhaustible

knowledge; it is like a mirror, showing the reflection of all ways into truth; it

is like a white lotus, free from defilement; it is like a great river, carrying

forth the streams of the ways of transcendence and the ways of integration; it

is like the chief water spirit, causing the clouds of the Teaching to shower; it

is like the root of life, sustaining the universal compassion of all enlighten-

ing beings; it is like the elixir of immortality, bringing you to the deathless

realm; it is like an all-encompassing net, taking in all beings who can be

guided; it is like health, producing endless health; it is like an antidote to

poison, vitiating the poison of desire; it is like a spell, destroying the poison

of all folly; it is like wind, removing all barriers and obstacles; it is like an

island of jewels, being a mine of the spiritual jewels of all the limbs of

enlightenment; it is like a family, producing all good qualities; it is like a

home, being the abode of all virtuous qualities; it is like a market, attended

by all enlightening ‘merchants’; it is like liquid metal, clearing all obstruc-

tions caused by actions and afflictions; it is like a honeybee, filling the stores

of provisions for omniscience; it is like a road, whereby all enlightening

beings approach the city of omniscience; it is like a vessel, holding all pure

qualities; it is like rain, settling the dust of afflictions; it is like a basis, defin-

ing the respective stations of all enlightening beings; it is like a magnet,

unaffected by individual liberation; it is like a jewel, inherently pure; it is like

an emerald, being totally beyond the knowledge of all individual illumi-

nates and worldlings; it is like the drum that sounds the hour, because it

wakes up beings sleeping in affliction; it is like still, clear water, being pure;

it is like an ornament of the finest gold, obscuring all collections of virtue in

the conditioned realm; it is like an enormous mountain, being invulnerable

to anything in the triple world; it is like a savior, not abandoning any who

take refuge in it; it is like motivation, because it draws you toward your aim;

it is like intelligence, because it creates contentment of the heart; it is like

sacrifice, because it satisfies all beings; it is like understanding, because it is

what is best in the minds of all beings; it is like a treasury, preserving all

enlightened qualities; it is like a summary, containing all the practices and

vows of enlightening beings; it is like a protector, protecting all beings; it is

like a guardian, repelling all evils; it is like the net of Indra, rounding up the

titans of afflictions; it is like the snare of the sky god, rounding up the teach-

able; it is like the fire of Indra, burning up all habitual propensities and

afflictions; it is like a monument for the world. In sum, the virtues of the

determination for enlightenment are equal to all the qualities and virtues of

buddhas. Why? Because it is the source of all the practices of enlightening

beings, and from it come all buddhas of past, future, and present. Therefore,

whoever has aroused the determination for supreme perfect enlightenment

becomes imbued with measureless virtues because of being absorbed by the

will for omniscience.

Tại sao vậy?

Vì tâm bồ-đề như chủng-tử, vì có thể sanh tất cả phật-pháp. Bồ-đề-tâm như ruộng tốt, vì có thể sanh trưởng bạch-tịnh-pháp cho tất cả chúng-sanh. Bồ-đề-tâm như đại-địa, vì có thể giữ gìn tất cả thế-gian. Bồ-đề-tâm như tịnh thủy, vì có thể rửa sạch phiền-não nhơ nhớp. Bồ-đề-tâm như gió lớn, vì vô-ngại khắp ở thế-gian. Bồ-đề-tâm như lửa mạnh, vì có thể đốt tiêu củi kiến chấp. Bồ-đề-tâm như tịnh-nhật, vì chiếu khắp tất cả thế-gian. Bồ-đề-tâm như mặt nguyệt sáng, vì những pháp bạch-tịnh đều viên-mãn. Bồ-đề-tâm như đèn sáng, vì có thể phóng những pháp quang-minh. Bồ-đề-tâm như mắt sáng, vì thấy khắp tất cả chỗ an nguy. Bồ-đề-tâm dường như eon đường lớn, vì dẫn vào thành đại-trí. Bồ-đề-tâm như eon đường chánh, vì làm cho rời khỏi tà-pháp. Bồ-đề-tâm như cỗ xe lớn, vì có thể chuyên chở chư Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như cửa nẻo, vì khai thị tất cả hạnh bồ-tát. Bồ-đề-tâm như cung-điện, vì an-trụ tu tập pháp tam-muội. Bồ-đề-tâm như khu vườn vì, ở trong đó dạo chơi hưởng pháp-lạc. Bồ-đề-tâm như nhà cửa vì an-ổn tất cả chúng-sanh. Bồ-đề-tâm là chỗ về, vì lợi ích tất cả thế-gian. Bồ-đề-tâm là chỗ dựa, vì là dựa nương của những bồ-tát-hạnh. Bồ-đề-tâm như từ-phụ, vì dạy dỗ tất cả chư Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như từ-mẫu, vì sanh trưởng tất cả Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như nhũ-mẫu, vì dưỡng dục tất cả chư Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như thiện-hữu, vì thành tựu lợi ích cho chư Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như vua chúa, vì vượt hơn tất cả hàng nhị-thừa. Bồ-đề-tâm như đế-vương, vì được tự-tại trong tất cả nguyện. Bồ-đề-tâm như đại-hải, vì tất cả công-đức đều vào trong đó. Bồ-đề-tâm như núi Tu-Di, vì-bình-đẳng nơi tâm các chúng-sinh, Bồ-đề-tâm như Thiết-Vi vì nhiếp trì tất cả thế-gian. Bồ-đề-tâm như Tuyết-Sơn, vì sanh lớn tất cả cây thuốc trí-huệ, Bồ-đề-tâm như Hương-Sơn, vì xuất sanh tất cả hương công-đức, Bồ-đề-tâm như hư-không, vì những diệu công-đức rộng vô-biên. Bồ-đề-tâm như liên-hoa, vì chẳng nhiễm tất cả pháp thế-gian. Bồ-đề-tâm như voi thông-minh thuần thục, vì tâm ấy thuận lành chẳng ngang trái. Bồ-đề-tâm như ngựa hiền hay, vì xa lìa tất cả những tánh ác. Bồ-đề-tâm như điều-ngự-sư, vì thủ hộ tất cả pháp đại-thừa. Bồ-đề-tâm như thuốc hay, vì trị được tất cả bậnh phiền-não. Bồ-đề-tâm như hố sâu, vì có thể làm sụp đổ tất cả những ác-pháp. Bồ-đề-tâm như kim-cang, vì đều có thể xuyên thấu tất cả các pháp. Bồ-đề-tâm như thấp hương, vì có thể đựng tất cả hương công-đức. Bồ-đề-tâm như diệu-hoa, vì tất cả thế-gian đều ưa thấy. Bồ-đề-tâm như bạch-chiên-đàn, vì trừ những nóng tham dục làm cho mát-mẻ. Bồ-đề-tâm như hắc-trâm-hương, vì có thể xong khắp pháp-giới. Bồ-đề-tâm như Thiên-Kiến dược-vương, vì phá được tất cả bệnh phiền-não, Bồ-đề-tâm như thuốc tỳ-cấp-ma, vì nhổ được tất cả hoặc-tiển. Bồ-đề-tâm như Ðế-Thích, vì là tối tôn trong tất cả vua chúa. Bồ-đề-tâm như Tỳ-Sa-Môn, vì dứt được tất cả khổ nghèo cùng. Bồ-đề-tâm như  Công-Ðức-Thiên, vì trang-nghiêm với tất cả công đức. Bồ-đề-tâm như đồ trang-nghiêm, vì trang-nghiêm tất cả chư Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như kiếp-hỏa đốt cháy, vì có thể cháy tiêu tất cả hữu-vi. Bồ-đề-tâm như thuốc vô-sanh-căn, vì trưởng-dưỡng tất cả phật-pháp. Bồ-đề-tâm như long-châu, vì tiêu được tất cả độc phiền-não. Bồ-đề-tâm như thủy-thanh-châu, vì có thể thanh tất cả phiền-não-trược. Bồ-đề-tâm như châu như-ý, vì châu cấp cho tất cả kẻ nghèo thiếu. Bồ-đề-tâm như bình công-đức, vì làm cho tâm chúng-sanh được thoả-mãn. Bồ-đề-tâm như cây như-ý, vì có thể mưa tất cả đồ trang-nghiêm. Bồ-đề-tâm như áo lông ngỗng, vì chẳng dính bụi sanh-tử. Bồ-đề-tâm như chỉ bạch điệp, vì bổn lai tánh  thanh-tịnh. Bồ-đề-tâm như lưỡi cày bén, vì có thể dọn tất cả ruộng chúng-sanh. Bồ-đề-tâm như na-la-diên, vì có thể dẹp tất cả kẻ địch ngã-kiến. Bồ-đề-tâm như mũi tên đi mau, vì phá được tất cả đích khổ. Bồ-đề-tâm như ngọn mâu nhọn, vì có thể xuyên thủng giáp phiền-não. Bồ-đề-tâm như giáp cứng, vì có thể hộ tâm như-lý. Bồ-đề-tâm như dao bén, vì có thể chặt tất cả đầu phiền-não. Bồ-đề-tâm như gươm bén, vì có thể chặt đức tất cả giáp kiêu-mạn. Bồ-đề-tâm như dũng-tướng-tràng, vì có thể dẹp phục tất cả ma-quân. Bồ-đề-tâm như cưa bén, vì có thể cưa đứt tất cả cây vô-minh. Bồ-đề-tâm như búa bén, vì có thể chặt những cây khổ. Bồ-đề-tâm như binh-khí, vì có thể đề phòng nạn khổ. Bồ-đề-tâm như cánh tay giỏi, vì phòng hộ tất cả những pháp độ thân, Bồ-đề-tâm như đôi chân tốt, vì an lập tất cả những công-đức. Bồ-đề-tâm như thuốc chữa mắt, vì diệt trừ tất cả bệnh lòa vô-minh. Bồ-đề-tâm như kìm nhiếp, vì có thể nhổ tất cả gai thân-kiến. Bồ-đề-tâm như ngọa-cụ, vì dứt trừ những lao khổ sanh-tử. Bồ-đề-tâm như thiện-tri-thức, vì có thể mở tất cả dây trói sanh-tử. Bồ-đề-tâm như tài-bửu, vì trừ tất cả sự nghèo cùng. Bồ-đề-tâm như đại đạo-sư, vì khéo biết đạo xuất yếu của Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như phục-tạng, vì xuất sanh của công-đức không thiếu. Bồ-đề-tâm như nước suối trào, vì sanh nước trí-huệ không cùng tận. Bồ-đề-tâm như gương sáng, vì hiện khắp tất cả tượng pháp-môn. Bồ-đề-tâm dường như liên-hoa, vì chẳng nhiễm tất cả tội cấu. Bồ-đề-tâm như sông lớn, vì chảy dẫn ra tất cả nhiếp-pháp độ-pháp. Bồ-đề-tâm như đại Long-Vương, vì có thể mưa tất cả diệu-pháp. Bồ-đề-tâm dường như mạng-căn, vì nhậm trì thân đại-bi của Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như cam-lộ, vì có thể làm cho an-trụ nơi cõi bất-tử. Bồ-đề-tâm như tấm lưới lớn, vì nhiếp khắp tất cả những chúng-sanh. Bồ-đề-tâm như lưới chài, vì nhiếp lấy tất cả kẻ đáng được hóa-độ. Bồ-đề-tâm như câu mồi, vì bắt những kẻ ở trong vực hữu-lậu. Bồ-đề-tâm như thuốc a-già-đà, vì có thể làm cho người vô-bệnh vĩnh-viễn được an-ổn. Bồ-đề-tâm như thuốc trừ độc, vì có thể tiêu hết độc tham ái. Bồ-đề-tâm như người trì chú giỏi, vì có thể trừ tất cả độc điên-đảo. Bồ-đề-tâm như gió mạnh, vì có thể thổi cuốn tất cả sương mù che chướng. Bồ-đề-tâm như xứ châu bửu, vì xuất sanh tất cả báu giác-phần. Bồ-đề-tâm như chủng-tánh tốt, vì xuất sanh tất cả pháp bạch-tịnh. Bồ-đề-tâm như nhà ở, vì là chỗ ở của những pháp công-đức. Bồ-đề-tâm như trị-tứ, vì là chỗ đỗi chác cũa thương-gia Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm như  thuốc luyện vàng, vì có thể trị tất cả căn phiền-não. Bồ-đề-tâm như mật tốt, vì viên-mãn tất cả vị công-đức. Bồ-đề-tâm như chánh-đạo, vì khiến chư Bồ-Tát vào trí-thành. Bồ-đề-tâm như chậu tốt, vì có thể đựng tất cả pháp bạch-tịnh. Bồ-đề-tâm như mưa phải thời, vì có thể trừ tất cả bụi phiền-não. Bồ-đề-tâm là chỗ ở, vì là chỗ ở của tất cả Bồ-Tát. Bồ-đề-tâm là hạnh vô-tận, vì chẳng chứng lấy quả giải-thoát của Thanh-Văn. Bồ-đề-tâm như tịnh lưu-ly, vì tự-tánh sáng sạch không nhơ, Bồ-đề-tâm như châu Ðế-thanh, vì hơn hẳn trí của thế-gian và nhị-thừa. Bồ-đề-tâm như tiếng trống tan canh, vì đánh thức chúng-sanh say ngủ bởi phiền-não. Bồ-đề-tâm như nước trong sạch, vì tánh vốn thuần sạch không nhơ đục. Bồ-đề-tâm như vàng diêm-phù-đàn, vì che chói tất cả pháp lành hữu-vi. Bồ-đề-tâm như đại-sơn-vương, vì siêu xuất tất cả thế-gian. Bồ-đề-tâm là chỗ về, vì chẳng chối từ tất cả ai trở về. Bồ-đề-tâm là nghĩa lợi, vì có thể trừ tất cả sự suy não. Bồ-đề-tâm là diệu-bửu, vì có thể làm cho tất cả tâm sanh hoan-hỉ. Bồ-đề-tâm chư hội đại-thí, vì sung-mãn tất cả tâm chúng-sanh. Bồ-đề-tâm là tôn-thắng, vì tâm chúng-sanh không tâm nào bằng. Bồ-đề-tâm như phục-tạng, vì có thể nhiếp tất cả phật-pháp. Bồ-đề-tâm như lưới nhơn-đà-la, vì có thể phục a-tu-la phiền-não. Bồ-đề-tâm như gió bà-lâu-na, vì có thể chấn động những kẻ đáng được hóa-độ. Bồ-đề-tâm như lửa nhân-đà-la, vì có thể đốt cháy tất cả hoặc-tập. Bồ-đề-tâm như phật-chi-đề, vì tất cả thế-gian nên cúng-dường.

Nầy Thiện-nam tử! Bồ-đề-tâm thành-tựu vô-lượng công đức như vậy.

Tóm lại, phải biết bồ-đề-tâm đồng với công-đức của tất cả phật-pháp.

Tại sao vậy?

Vì nhân nơi bồ-đề-tâm mà xuất sanh tất cả bồ-tát-hạnh. Tam-thế Như-Lai từ bồ-đề-tâm mà xuất sanh.

Vì thế nên nếu có ai phát tâm vô-thượng bồ-đề thời là đã xuất sanh vô-lượng công-đức, có thể nhiếp thủ khắp nhất-thiết-trí-đạo.

 

“Just as there is a medicine called ‘fearless’ that prevents five perils — one

is not burned by fire, not affected by poison, not wounded by weapons, not

swept a way by water, not suffocated by smoke — in the same way, an enlight-

 

Page 1479 – Entry into the Realm of Reality

 

ening being who has taken the medicine of the will for omniscience is not

burned by the fire of passion, not affected by the poison of objects, not

wounded by the weapons of afflictions, not swept a way by the torrent of

existence, not suffocated by the smoke of false discrimination.

 

“Just as there is a medicine called ‘liberated’ that frees one from fear of

attack, in the same way an enlightening being who has taken the medicine

of knowledge of aspiration for enlightenment has no fear of being impinged

upon by the mundane whirl.

 

“Just as there is an herb whose scent repels all poisonous snakes, in the

same way the scent of the determination for enlightenment wards off the

vipers of afflictions.

 

“Just as a person who has taken the herb of invincibility is victorious over

all enemies, the enlightening being who has taken the herb of invincibility

of the will for omniscience is invulnerable to all opposing demons.

 

“Just as there is a medicine called ‘extracting’ that removes all barbs, so

all barbs of passion, hatred, delusion, and views drop out of the enlight-

ening being who has taken the extracting medicine of the determination

for enlightenment.

 

“Just as there is a medicine called ‘good to see’ that cures all illnesses,

the enlightening being who has taken the good-to-see medicine of the

aspiration for enlightenment is cured of all the illnesses of afflictions

and ignorance.

 

“Just as there is a medicinal tree called ‘continuity’ whose bark heals all

wounds and ulcers upon application and which itself regrows as it is

stripped, the tree of continuity of omniscience, which grows from the seed

of the essence of enlightenment, heals the wounds and ulcers of actions and

afflictions of the faithful on sight, and the tree of omniscience cannot be

exhausted or killed by all beings.

 

“Just as there is a kind of herb that promotes growth, by the efficacy of

which all the trees in the continent grow, similarly by the efficacy of the

growth-promoting drug of the will for enlightenment, the saints and

enlightening beings all grow.

 

“Just as there is an herb called ‘attainment of pleasure,’ which when

applied to the body produces physical and mental health, in the same way

the ‘attainment of pleasure’ herb of the aspiration for omniscience produces

physical and mental health in enlightening beings.

 

“Just as there is an herb called ‘gaining memory’ that purifies the eon-

scious memory, in the same way the memory herb of the aspiration for

enlightenment produces in enlightening beings purity of unhindered mem-

ory of all buddha-teachings.

 

“Just as there is an herb called ‘great lotus’ by which one may live for an

eon, the enlightening being who keeps taking the great spiritual medicine

of the will for enlightenment becomes able to live for countless eons.

 

“Just as there is an herb of invisibility that renders one invisible to any

humans or nonhumans, the enlightening being under the protection of the

 

Page 1480 – The Flower Ornament Scripture

 

invisibility herb of the will for enlightenment, who is assured of

buddhahood, cannot be seen in the range of all demons.

 

“Just as there is a great jewel in the ocean called ‘totality of all jewels,’

which is such that it is impossible for all the eonic tires to evaporate even a

drop of the ocean where it is, in the same way it is impossible that enlighten-

ing beings whose mental course is imbued with the ‘totality of all jewels’

gem of the determination tor omniscience could lose even one virtue dedi-

cated to omniscience; whereas if they abandon the determination for

omniscience, all of their roots of goodness would evaporate.

 

“Just as there is a great jewel called ‘collection of all lights,’ which in a

necklace obscures all jewelry, in the same way an enlightening being wear-

ing the ornament of the ‘collection of all lights’ mind-jewel of the aspiration

for enlightenment is unsurpassed by all aspirations to individual salvation.

 

“Just as there is a water-clarifying jewel that will clear all turbidity and

foulness from water in which it is placed, in the same way the water-

clarifying jewel of the determination for enlightenment clears all the murk

and turbidity of afflictions.

 

“Just as fishers wearing the water dwelling gem do not die in water, in the

same way an enlightening being projected by the water-dwelling gem of the

will for omniscience does not die in the sea of the mundane whirl.

 

“Just as there is a jewel called ‘dragon scale gem,’ with which fishers and oth-

ers who live from the sea enter the abodes of the dragons without being

attacked by dragons or sea serpents, in the same way an enlightening being

holding the spiritual jewel of the dragon of knowledge of the determination for

omniscience enters the abodes of the realm of desire without being harmed.

 

“Just as the chief of gods overwhelms other gods when wearing the jewel

of fordship, in the same way the enlightening being wearing the crown of

vows with the regal jewel of the aspiration for omniscience overwhelms all

in the triple world.

 

“Just as someone with a wish-fulfilling jewel does not fear poverty, the

enlightening being with the wish-fulfilling jewel of the aspiration for

omniscience has no fears about livelihood.

Nầy Thiện-nam-tử! Ví như có người được thuốc vô-úy thời rời năm điều khủng bố.

Những là lửa không cháy được. Ðộc không hại được. Gươm dao không đứt được. Nước không làm trôi chìm được. Khói không xông ngộp được.

Cũng vậy, đại Bồ-Tát được thuốc nhất-thiết-trí bồ-đề-tâm, thời lửa tham không cháy, độc sân chẳng hại, dao hoặc chẳng đứt, dòng hữu-lậu chẳng cuốn trôi, khói giác quán không thể xông hại.

Ví như có người được thuốc giải thoát, thời vĩnh viễn không hoạn nạn. Cũng vậy, đại Bồ-Tát được thuốc giải-thoát-trí bồ-đề-tâm, thời lìa hẳn sanh tử hoạn nạn.

Ví như có người cầm thuốc ma-ha-ưng-già, rắn độc nghe mùi thời liền tránh xa. Cũng vậy, đại Bồ-Tát gìn lấy thuốc đại-ưng-già bồ-đề-tâm, thời tất cả rắn độc ác phiền-não nghe hơi thảy đều tan mất.

Ví như có người cầm thuốc vô-thắng, tất cả oán địch không hơn được. Cũng vậy, đại Bồ-Tát cầm thuốc vô-thắng đại-bồ-đề-tâm, thời hàng phục được tất cả ma-quân.

Ví như có người cầm thuốc tỳ-cấp-ma, có thể làm cho độc-tiển tự-nhiên rơi rớt. Cũng vậy, đại Bồ-Tát cầm thuốc ty-cấp-ma bồ-đề-tâm, làm cho tên độc tham sân si ác-kiến tự-nhiên rơi rớt.

Ví như có người cầm thuốc thiện-kiến, có thể trừ tất cả bệnh tật đã mang. Cũng vậy, đại Bồ-Tát cầm thuốc thiện-kiến bồ-đề-tâm, trừ hết tất cả bệnh phiền-não.

Như có dược-thọ tên san-đà-na, có ai lấy vỏ dùng thoa ghẻ, thời ghẻ liền lành, vỏ cây ấy vừa lấy là sanh lại liền, lấy không hết được. Cũng vậy, đại Bồ-Tát từ bồ-đề-tâm sanh cây nhất-thiết-trí, có ai thấy mà sanh lòng tin, thời ghẻ phiền-não nghiệp đều được tiêu diệt, cây nhất-thiết-trí không hề tổn.

Như có cây thuốc tên là vô-sanh-căn, do sức của cây nầy mà tăng trưởng tất cả cây ở Diêm-Phù-Ðề. Cũng vậy do sức cây bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát làm cho tất cả thiện-pháp của hàng hữu-học vô-học và chư Bồ-Tát đều được tăng trưởng.

Ví như thuốc A-lam-bà, nếu dùng thoa thân, thời thân và tâm đều có kham năng. Cũng vậy bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát làm cho thân tâm tăng trưởng pháp lành.

Ví như có người được thuốc nhiệm lực, phàm những sự đã được nghe thời ghi nhớ chẳng quên. Ðại Bồ-Tát được tâm bồ-đề thời nghe trì tất cả phật-pháp đều không quên mất.

Ví như thuốc đại-liên-hoa, nếu ai uống thuốc nầy thời sẽ sống lâu một kiếp. Cũng vậy, đại Bồ-Tát uống bồ-đề-tâm thời được thọ-mạng tự-tại trong vô-số kiếp.

Ví như thuốc ẩn hình, người cầm thuốc nầy thời nhơn và phi-nhơn đều không thấy được. Ðại Bồ-Tát cầm bồ-đề-tâm thời tất cả ma-chúng không thấy được.

Nầy Thiện-nam-tử! Như biển có châu-vương tên là Phổ-Tập-Chúng-Bửu. Châu nầy nếu còn, giả-sử kiếp-hỏa đốt cháy thế-gian cũng không thể làm cho biển nầy giảm được một giọt nước. Cũng vậy, tâm bồ-đề ở trong biển đại-nguyện của Bồ-Tát, nếu thường ghi nhớ gìn-giữ chẳng thối-thất, thời không thể hư-hoại một thiện-căn của Bồ-Tát. Nếu thối tâm bồ-đề thời tất cả pháp lành đều diệt tan.

Như có châu ma-ni tên là Ðại-Quang-Minh, nếu ai đeo châu nầy thời bao nhiêu quang-minh của tất đồ trang-sức khác đều bị che chói khuất cả. Cũng vậy bồ-đề tâm trang-nghiêm nơi thân của Bồ-Tát thời tất cả tâm nhị-thừa đều khuất mất.

Như thủy-thanh-châu có thể lóng trong nước đục. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của Bồ-Tát lóng sạch tất cả phiền-não.

Như có người đeo châu Trụ-Thủy xuống biển không bị nước làm hại. Cũng vậy, đại Bồ-Tát được bồ-đề-tâm vào trong tất cả biển sanh-tử trọn không bị chìm.

Như có người được bửu châu của rồng rồi cầm đi vào long-cung, không bị các loài rồng rắn làm hại. Cũng vậy, đại Bồ-Tát được tâm bồ-đề vào trong dục-giới, tất cả phiền-não không làm hại được.

Như Thiên-Ðế-Thích đội mão ma-ni che khuất tất cả thiên-chúng-khác. Cũng vậy, đại Bồ-Tát đội mão đại-nguyện bồ-đề-tâm thời vượt hơn tất cả chúng-sanh trong tam-giới.

Như có người được châu như-ý thời hết nghèo khổ. Cũng vậy, đại Bồ-Tát, được bồ-đề-tâm thời xa lì tất cả tà-mạng bố-úy.

 

“Just as a ‘sun beauty’ jewel emanates fire when exposed to the sun, in the

same way the sunny jewel of the will for omniscience emanates the fire of

knowledge when touched by the light rays of the jewel of wisdom.

 

“Just as the moon beauty jewel emits water when touched by moonlight,

in the same way the moon beauty jewel of the aspiration for enlightenment

emits the water of commitment to all good when touched by the light of the

moon of dedication of roots of goodness.

 

“Just as great elephants wearing a crown of wish-fulfilling jewels have no

fear of attack, in the same way those wearing the crown of wish-fulfilling

jewels of great compassion of the aspiration for enlightenment have no fear

of the ills of the state of misery.

 

“Just as a jewel called ‘repository of the adornments of the world’ fulfills

the wishes of all beings without ever being exhausted, in the same way the

 

Page 1481 – Entry into the Realm of Reality

 

aspiration for enlightenment, the great jewel containing the adornments of

all worlds, is never exhausted because of fulfilling the undertaking of

enlightenment, which is the wish of all beings.

 

“Just as the great jewel of a sovereign king dispels darkness and lights up

the palace, in the same way the royal jewel of the aspiration for omniscience

dispels the darkness of ignorance in all states of being and radiates the great

light of knowledge in the realm of desire.

 

“Just as everything bathed in sapphire light becomes blue, wherever the

sapphire of the aspiration for omniscience is taken, and whatever roots of

goodness are dedicated by the will for omniscience, all become the color of

the jewel of omniscience.

 

“Just as a jewel in a shower of filth does not absorb any foul odors, in the

same way the jewel of the aspiration for enlightenment is not defiled though

in the realm of desire, because it is essentially pure.

 

“Just as thejewel ‘pure light’ outshines all other jewels, in the same way

the jewel of ultimately pure light of the aspiration for omniscience is not

overcome by the accumulated virtues of all ordinary people, or all learners,

saints, and solitary illuminates.

 

“Just as one fiery jewel disperses all darkness, in the same way one fiery

jewel of the aspiration for omniscience, coupled with objective observation

and correct thought, dispels the darkness of ignorance.

 

“Just as a priceless jewel in the hand of a merchant in a boat on the sea is

superior in beauty and value to hundreds of thousands of crystals in town, in

the same way the priceless jewel of the aspiration for omniscience, even in

the ocean of the mundane whirl, in the boat of vows, in the determination of

an enlightening being who has just aspired to enlightenment for the first

time, even though not having yet reached the city of omniscience, is still

superior to the crystals of all hearers and individual illuminates in the town

of liberation.

 

“Just as the jewel known as the ‘powerful king,’ even when on the surface

of the earth, shows the arrays of appearances of the abodes on the far-distant

sun and moon, in the same way the powerful king jewel of the aspiration for

omniscience, in which all virtues are purified, even while in the mundane

whirl shows the arrays of appearances of the spheres of all buddhas in the

great sun and moon of knowledge of those who realize Thusness in the

reaches of the sky of the cosmos of reality.

 

“Just as all the wealth, jewels, silver, gold, flowers, perfumes, garlands,

clothes, and furnishings there are as far as the sun and moon shine do not

match the worth of the powerful king jewel, in the same way, all the virtues

of celestials and humans, all Buddhist disciples and sell-illuminates, tainted

or untainted, as far as the scope of the reality-realm reveals, do not match the

worth of the powerful king jewel of the determination for enlightenment.

 

“Just as the jewel known as ‘containing the arrays of the oceans’ shows the

arrays of all oceans, in the same way the determination for enlightenment

shows the array of the ocean of the scope of all-knowledge.

 

Page 1482 – The Flower Ornament Scripture

 

“Just as nothing surpasses celestial gold, with the exception of a wish-

fulfilling jewel, there is nothing except the wish-fulfilling jewel of

omniscience, which surpasses the celestial gold of the aspiration for

enlightenment.

 

“Just as a master snake-catcher can place all serpents under his control, the

enlightening snake-catcher who has mastered the will for enlightenment

can place all the serpents of affliction under control.

 

“Just as an armed warrior is invulnerable to enemy troops, the enlighten-

ing being armed with the determination for omniscience becomes

invulnerable to the enemy troops of afflictions.

 

“Just as one handful of celestial serpent sandalwood powder perfumes a

thousand worlds, and three thousand worlds full of jewels cannot match the

worth of an ounce of it, in the same way one element of the celestial serpent

sandalwood of the aspiration for omniscience perfumes the whole cosmos

with virtue and surpasses the minds of all learners, those who are beyond

learning, and self-illuminates.

 

“Just as the precious snowy sandalwood stops all burning and cools the

whole body, in the same way the snowy sandalwood of the aspiration for

omniscience stops the burning of all afflictions, false notions, lust, hatred

and delusion, and cools the body of knowledge.

 

“Just as all who come to the polar mountain become one color, gold, in

the same way all who approach enlightening beings who are entirely dedi-

cated to omniscience become one color, the color of omniscience.

 

“Just as the bark of a tree of paradise emits a fragrance that is not found in

all the flowers on earth, in the same way the fragrance of the bark of virtue

and knowledge of the tree of vows grown from the seed of enlightening

beings’ determination for omniscience is not found in any of the flowers of

hearers and individual illuminates, who have lesser roots of goodness, in

their untainted discipline, concentration, wisdom, liberation, and knowl-

edge and vision of liberation.

 

“Just as it can be known of a budding tree of paradise that it will produce

hundreds of thousands of blossoms, in the same way it can be known that the

paradise tree of the aspiration for omniscience budding with roots of good-

ness will produce countless flowers of enlightenment, imperfect and

perfect, in celestials and humans.

 

“Just as the fragrance of cloth or oil perfumed for one day with paradise

tree flowers is not to be found in cloth or oil perfumed for a hundred

thousand days with jasmine flowers, in the same way the fragrance of

enlightening beings’ virtue and knowledge, of the mind and body

infused for one lifetime with the determination for omniscience, wafts to

the presence of all buddhas in the ten directions, and is not to be found in

the fragrance of untainted virtue and spiritual knowledge of those

infused for a hundred thousand eons with the aspirations of those who

seek individual salvation.

 

“Just as there is a kind of tree that grows in an ocean, on all of which, from

its roots to its flowers and fruits, all beings are at all times living, in the same

 

Page 1483 – Entry into the Realm of Reality

 

way the world is sustained by the process of enlightening, growing from the

root of vows based on great compassion, from the initial aspiration for

omniscience through the duration and ending of the true teaching.

 

“Just as there is an ointment called ‘golden light,’ one ounce of which will

make a thousand ounces of copper gold, while those thousand ounces of

copper cannot appropriate the ounce of ointment and make it copper, in the

same way the one element of the essence of the aspiration for omniscience,

concentrated by knowledge of dedication of roots of goodness, takes a way

the copper of the barriers caused by actions and afflictions and makes them

into the color of total knowledge of all things, and the essential element of

the aspiration for omniscience cannot be defiled or appropriated by any

actions or afflictions.

 

“Just as even a little bit of fire will produce as much flame as the amount

of fuel it gets, in the same way even a little bit of the fire of the determina-

tion for omniscience, because of mixing with objects, will increase in its

production of flames of knowledge to the extent of the provisions it is sup-

plied with.

 

“Just as millions of lamps can be lit from one lamp, without the one lamp

being exhausted or diminished by all the lamps taking their flame from it, in

the same way from the one lamp of the aspiration for omniscience the lamps

of aspiration for omniscience of all buddhas of past, future, and present are

lit, yet the one lamp of aspiration for omniscience is not exhausted, and

shines undiminished by the lights of the lamps of aspiration to omniscience

proceeding from it.

 

“Just as when a lamp is put into a room, even a thousand years of darkness

immediately vanishes and it lights up the place, in the same way when the

lamp of the aspiration for omniscience enters the room of the mind of sen-

tient beings, dark with ignorance, immediately untold eons of darkness

caused by the obstruction by afflictions is dispelled, and the lamp produces

the light of knowledge.

 

“Just as a lamp makes light according to the condition of its wick, and

burns as long as there is a supply of oil, in the same way the lamp of the aspi-

ration for omniscience lights up the realm of reality according to the

excellence of the wick of vows of the enlightening being, and as long as

there is a supply of the oil of the practice of universal compassion, so long

will there be the power for the buddha-tasks of guiding sentient beings and

purifying lands.

 

“Just as celestial gold ornaments on the head of the king of gods of control

over others’ emanations cannot be outshone by any of the celestials in the

realm of desire, in the same way the celestial gold ornament of the aspiration

for omniscience, set on perfected virtue and fastened on the head of univer-

sal vows of nonregressing enlightening beings, cannot be outshone by

ordinary people or by learners or attainers of individual liberation.

 

“Just as lion cubs thrive on the roar of the lion, king of beasts, while the

other animals all hide, in the same way by the roar of omniscience of the

Buddha, the human lion, extolling the determination for enlightenment,

 

Page 1484 – The Flower Ornament Scripture

 

the lion-cub beginning enlightening beings thrive on the enlightened

teachings, while all grasping, clinging people hide.

 

“Just as the strings of all instruments snap at the sound of an instrument

strung with lion sinew, in the same way at the virtue-extolling sound of the

instrument strung with the sinew of the aspiration for enlightenment of the

buddha-lion whose body is the transcendent ways, the strings of the lute of

sensuality snap and the songs of praise of the virtues of the individually lib-

erated fade out.

Như có người được châu Nhựt-Tinh cầm hướng về phía ánh nắng mặt trời thời sanh ra lửa. Cũng vậy, đại Bồ-Tát được tâm bồ-đề cầm hướng đến trí-quang mà sanh trí-hỏa.

Như có người được châu Nguyệt-Tinh, cầm hướng về phía ánh sáng mặt trăng thời sanh ra nước. Cũng vậy, đại Bồ-Tát được tâm bồ-đề xoay về hồi-hướng thời sanh tất cả thiện-căn đại-nguyện.

Như Long-Vương đội mão ma-ni-bửu thời rời khỏi tất cả oán-địch bố-úy. Cũng vậy, đại Bồ-Tát đội mão bồ-đề-tâm đại-bi thời rời khỏi ác-đạo và các nạn.

Như có bửu-châu tên là nhất-thiết-thế-gian-trang-nghiêm-tạng, nếu ai được châu nầy thời muốn chi cũng đều được thoả mãn, mà châu nầy không bị tổn giảm. Cũng vậy, nếu ai được tâm bồ-đề nầy thời đều được toại nguyện, mà tâm nầy không bị tổn giảm.

Như Chuyển-Luân-Vương có ma-ni-bửu để trong cung,  phóng ánh sáng lớn phá tất cả tối. Cũng vậy, đại Bồ-Tát đem bồ-đề-tâm để ở dục-giới phóng đại-trí-quang phá vô-minh của mọi loài.

Như châu đế-thanh đại-ma-ni, ai được quang-minh của châu nầy chiếu nhằm thời thân người ấy đồng màu với châu nầy. Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng bồ-đề-tâm quán-sát các pháp hồi-hướng thiện-căn thời đều đồng, một màu bồ-đề-tâm.

Như châu lưu-ly trăm ngàn năm ở trong chỗ nhơ uế mà chẳng nhiễm nhơ-uế, vì tánh nó bổn lai trong sạch. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát ở dục-giới trăm ngàn kiếp mà chẳng bị sự lỗi ác của cõi dục làm nhiễm, vì tánh nó thanh-tịnh như pháp-giới.

Như châu tịnh-quang-minh có thể chói khuất màu sắc của tất cả châu báu khác. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát, có thể chói khuất tất cả công-đức của phàm-phu và nhị-thừa.

Như châu hỏa-diệm đều có thể trừ diệt tất cả tối tăm. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát có thể diệt-trừ tất cả sự tội tăm của vô-tri.

Như trong biển có vô-giá-bửu, người đi buôn châu báu lượm được đem về thành thị, tất cả quang sắc của những châu ngọc khác không bằng được. Cũng vậy, bồ-đề-tâm ở trong biển lớn sanh tử, đại Bồ-Tát dùng thuyền đại-nguyện chở đem vô thành giải-thoát, công-đức của hàng nhị-thừa không bằng được.

Như có bửu-châu tên là tự-tại-vương ở tại châu Diêm-Phù-Ðề cách mặt nhật mặt nguyệt bốn vạn do-tuần, bao nhiêu cảnh vật trang-nghiêm của nhật nguyệt đều hiện bóng rõ ràng trong bửu châu nầy. Cũng vậy, công-đức thanh-tịnh của đại Bồ-Tát phát bồ-đề-tâm ở trong sanh-tử chiếu pháp-giới không, tất cả công-đức của phật-trí đều hiện trong đó.

Như bửu-châu tự-tại-vương, tất cả tài vật châu báu y-phục mà ánh sáng nhật nguyệt chiếu đến giá trị không bằng được bửu-châu nầy. Cũng vậy, tâm bồ-đề của đại Bồ-Tát, tất cả công-đức của thiên nhơn nhị-thừa mà nhất-thiết-trí-quang chiếu đến đều không bằng được.

Như trong biển có bửu-châu hải-tạng. Châu nầy hiện khắp những sự trang-nghiêm trong biển. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của Bồ-Tát hiện khắp những sự trang-nghiêm của nhất-thiết-trí.

Như vàng Diêm-Phù-Ðàn trên trời chỉ trừ tâm-vương đại-ma-ni, không bảo vật nào sánh bằng. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát, trừ nhất-thiất-trí, không công-đức nào sánh bằng.

Như người giỏi phương-pháp thâu rồng, thời ở trong loài rồng được tự-tại. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của Bồ-Tát được tự-tại trong tất cả phiền-não.

Như dũng-sĩ mặc giáp cầm binh-khí, tất cả oán địch không chế phục được. Cũng vậy, đại Bồ-Tát mặc và cầm tâm bồ-đề thời tất cả nghiệp hoặc không chế-ngự được.

Như hắc-chiên-đàn-hương trên trời, nếu đốt một chỉ thời hơi hương xông khắp Tiểu-Thiên thế-giới, giá trị của tất cả trân-bửu trong Ðại-Thiên thế-giới đều không bằng. Cũng vậy, một niệm công-đức của bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát xông khắp pháp-giới, tất cả công-đức của Thanh-Văn Duyên-Giác đều không bằng được.

Như bạch-chiên-đàn thoa trên thân thời có thể trừ tất cả nhiệt não làm cho thân tâm được thanh-lương. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát có thể trừ tất cả hư vọng phân biệt phiền não, làm cho được trí-huệ.

Như núi Tu-Di, nếu ai ở gần thời đồng một màu sắc với núi nầy. Cũng vậy, nếu ai ở gần bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát thời đồng màu với nhất-thiết-trí của Bồ-Tát.

Như cây ba-lợi-chất-đa-la, hương khí của vỏ cây nầy không cỏ cây hoa nào ở Diêm-Phù-Ðề thơm bằng. Cũng vậy, hương công đức đại-nguyện của bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát hơn hẳn công-đức của hương giới, định, huệ, giải-thoát và giải-thoát tri-kiến của tất cả hàng nhị-thừa.

Như cây ba-lợi-chất-đa-la dầu chưa đơm hoa, nhưng nên biết chính nơi cây nầy là chỗ sản xuất vô-lượng hoa. Cũng vậy, tâm bồ-đề của đại Bồ-Tát dầu chưa phát sanh nhất thiết-trí, nhưng nên biết tâm nầy là chỗ xuất sanh hoa trí-giác cho vô-số chúng nhơn thiên.

Như dùng hoa ba-lợi-chất-đa-la để ướp y phục trong một ngày, thời mùi thơm hơn hẳn dùng các thứ hoa thơm khác ướp y-phục trong ngàn năm. Cũng vậy, tâm bồ-đề của đại Bồ-Tát huân tập công-đức trong một đời hơn hẳn công-đức vô-lậu của hàng nhị-thừa huân tập trong trăm ngàn kiếp.

Như trong hải-đảo mọc cây Gia-tử, cây rễ nhánh lá bông trái của cây nầy, mọi người thường lấy ăn dùng, mà vẫn không hết. Cũng vậy, tâm bồ-đề của đại Bồ-Tát, từ sơ phát tâm đến thành Phật, chánh-pháp trụ thế luôn lợi ích tất cả thế-gian không lúc nào tạm dứt.

Như có nước thuốc tên là ha-trạch-ca, nếu dùng một lượng nước thốc nầy thời biến được ngàn lượng đồng đều thành chân-kim, chẳng phải đồng biến được thuốc nầy. Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng thuốc trí hồi-hướng của bồ-đề-tâm, biến tất cả pháp nghiệp hoặc làm cho đều thành tướng nhất-thiết-trí, chẳng phải nghiệp hoặc biến được tâm nầy.

Như chút ít lửa, tùy đem nhúm đốt chỗ nào thời ngọn lửa càng thêm mạnh. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát, tùy chỗ nào phan-duyên thời trí-huệ càng mạnh.

Như một ngọn đèn đem thắp trăm ngàn đèn khác, mà ngọn đèn nầy không tổn giảm. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát sanh thành tam-thế phật-trí, mà tâm nầy không giảm không hết.

Như đem một ngọn đèn vào trong nhà tối, thời có thể phá trừ sự tối tăm đã trăm ngàn năm. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát đem vào trong tâm của chúng-sanh, thời có thể trừ hết những phiền-não nghiệp-chướng trong trăm ngàn vạn ức bất-khả-thuyết kiếp.

Như tim đèn, tùy lớn hay nhỏ mà phát ánh sáng, nếu thêm dầu thời ánh sáng chẳng tắt. Cũng vậy, đèn bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát, dùng đại-nguyện làm tim quang-minh chiếu pháp-giới, thêm dầu đại-bi thời giáo-hóa chúng-sanh, tịnh phật-độ, thi hành phật-sự không thôi dứt.

Như Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Vương đội thiên-quan diêm-phù-đàn kim, tất cả vật trang-nghiêm của chư Thiên-Tử cõi dục đều không bằng được. Cũng vậy, đại Bồ-Tát đội bồ-đề-tâm đại-nguyện, thời tất cả công-đức của phàm-phu nhị-thừa đều không bằng được.

Như lúc sư-tử-vương gầm rống, sư-tử eon nghe tiếng đều thêm mạnh mẽ, còn các muông thú khác đều kinh sợ lẩn trốn. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của Pháp-Vương gầm rống, chư Bồ-Tát pháp-vương-tử nghe tiếng Phật thời thêm công-đức, còn người có sở-đắc nghe tiếng Phật thời đều thối tán.

Như có người lấy gân sư-tử làm dây đờn, tấu đờn nầy thời tiếng của những đờn khác đều tắt mất. Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng tâm bồ-đề làm dây pháp-nhạc, khi tấu lên thời tất cả ngũ-dục và công-đức của nhị-thừa đều đoạn-tuyệt.

 

“Just as a drop of lion milk in an ocean of cow milk causes all the milk to

separate and does not mix with it, in the same way the ocean of milk of acts

and afflictions accumulated over hundreds of thousands of eons is destroyed

by putting into it one drop of the milk of the determination for omniscience

of the Buddha, the human lion, and it does not mix with the liberation of

those who are only enlightened for themselves alone.

 

“Just as the extraordinary power of the cry of a kalavinka chick still in

the shell is not found in any of the birds of the mountains, even when they

are full grown, in the same way the extraordinary power of the cry of uni-

versal compassion of the aspiration for enlightenment of a fledgling

enlightening being still in the shell of the mundane whirl is not found in

the individually liberated.

 

“Just as the wing flapping power and clear vision of a newborn garuda is

not found even in fully grown birds of other species, in the same way the

power of the determination for enlightenment and the purity of the mind of

compassion in a beginning enlightening being born in the family of the

buddhas is not found even in seekers of individual liberation and self-

illuminates who have been practicing for a long time.

 

“Just as a spear in the hand of a powerful man can pierce any armor, how-

ever strong it is, in the same way the spear of the determination for

omniscience, in the hand of an enlightening being of steadfast vigor, pierces

the armor of all views and propensities.

 

“Just as a mighty man full of wrath cannot be defeated by any man on

earth as long as there are eruptions on his forehead, in the same way a mighty

enlightening being filled with universal love and compassion cannot be

overcome by any devils or actions in any world as long as the eruptions of the

determination for omniscience do not disappear from the face of will.

 

“Just as the special strength of application to technique of a student of

archery is not found in a teacher of archery who has already learned it all,

the special strength of zealous practice of beginning enlightening beings is

not found in those who seek and attain personal salvation without the aspi-

ration for universal enlightenment.

 

“Just as the first step in learning archery is to learn the stance, in the same

way for an enlightening being learning about omniscience is the first step to

understanding all the buddha-teachings in the act of setting out with the

determination for omniscience.

 

“Just as when a magician is going to make a display of magical effects, all

the effects are accomplished by first thinking of the magical formula, in the

 

Page 1485 – Entry into the Realm of Reality

 

same way when manifesting the spheres of buddhas and enlightening

beings, the establishing of the spheres of buddhas and enlightening beings

takes place by first evoking the vow to accomplish enlightenment.

 

“Just as all magical formulas are formless and invisible but produce magi-

cal phantoms with form by mental activity, in the same way the

determination for omniscience is formless and invisible, yet it fashions all

spiritual realms with arrays of ornaments of all virtues merely by control of

mental activity.

 

“Just as all rats and mice take cover as soon as they see a wildcat on the

prowl, in the same way all conditioning and affliction flee just from the pro-

ceeding of application of intense determination for omniscience.

Như có người chứa sữa dê, sữa bò nhiều như biển lớn, đem một giọt sữa sư-tử nhỏ vào trong đó, thời đều biến hoại, sữa sư-tử xuyên thẳng qua không bị trở ngại. Cũng vậy, đại Bồ-Tát đem tâm bồ-đề để vào trong biển phiền-não nghiệp đã chứa từ vô-lượng kiếp, thời đều hư hoại, mà bồ-đề-tâm thẳng qua vô-ngại, trọn không trụ trong quả giải-thoát của nhị-thừa.

Như chim Ca-Lăng-Tần-Già lúc còn ở trong vỏ trứng đã có thế-lực, các loại chim khác đều không bằng được. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát có những thế-lực công-đức đại-bi, hàng Thanh-Văn và Duyên-giác không bằng được.

Như chim Kim-Sí lúc mới sanh cặp mắt sáng lanh, bay liệng mau chóng, tất cả chim khác dầu đã sanh lâu đã trưởng thành vẫn không bằng được. Cũng vậy, đại Bồ-Tát phát bồ-đề-tâm làm pháp-vương-tử thời trí-huệ thanh-tịnh, đại-bi dũng-mãnh, tất cả hàng nhị-thừa dầu đã tu-hành trăm ngàn kiếp vẫn không bằng được.

Như có tráng-sĩ cầm mâu nhọn đâm thủng giáp cứng dầy xuyên qua vô-ngại. Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng bồ-đề-tâm đâm thủng hư những tà-kiến phiền-não, xuyên qua vô-ngại.

Như đại-lực-sĩ Ma-Ha Na-Già, nếu phấn khởi oai lực, thời trên trán nổi bóng ghẻ, nếu bóng ghẻ ấy chưa lặn, thời tất cả người trong Diêm-Phù-Ðề không ai đấu sức lại. Cũng vậy, đại Bồ-Tát nếu khởi đại-bi thời tất định phát bồ-đề-tâm, lúc chưa xả tâm nầy thời tất cả thế-gian những ma và ma-dân không làm hại được.

Như xạ-sư có các đệ-tử, dầu chưa tập quen nghề của thầy, nhưng sự khôn ngoan khéo léo đã hơn những người khác. Ðại Bồ-Tát lúc mới phát tâm cũng như vậy, dầu chưa tập quen hạnh nhất-thiết-trí, nhưng bao nhiêu trí nguyện dục giải đã hơn hẳn tất cả thế-gian và nhị-thừa.

Như người tập bắn tên, trước đặt chân sau mới tập cách bắn. Cũng vậy, đại Bồ-Tát muốn học đạo nhất-thiết-trí của Như-Lai, trước phải an-trụ tâm bồ-đề, rồi sau mới tu hành tất cả phật-pháp.

Như nhà ảo-thuật sắp bày trò, trước phải nhớ và trì ảo-pháp, sau đó biến hiện mới thành-tựu. Cũng vậy, đại Bồ-Tát sắp phát khởi thần-thông của chư Phật Bồ-Tát, trước phải phát tâm bồ-đề, sau đó mọi sự mới được thành-tựu.

Như ảo-thuật, không có hình sắc mà hiện ra hình sắc. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát dầu không hình sắc thấy được, nhưng có thể khắp thập phương pháp-giới thị-hiên những công-đức trang-nghiêm.

Như mèo chồn vừa nhìn thấy chuột, thời chuột liền rút vô hang chẳng dám ra. Cũng vậy, đại Bồ-Tát phát bồ-đề-tâm tạm dùng huệ-nhãn xem nghiệp hoặc, thời nghiệp hoặc liền lẩn trốn chẳng còn sanh.

 

“Just as when one puts on an ornament of the finest gold it outshines all

bangles, in the same way the enlightening being wearing the gold ornament

of the determination for omniscience outshines the ornaments of virtue of

all hearers and individual illuminates.

 

“Just as even the smallest bit of the most powerful magnet can burst strong

chains asunder, in the same way even the smallest bit of aspiration for omnis-

cience with powerf ul determination can burst asunder the chains of views,

ignorance, and craving.

 

“Just as wherever a magnet is used, all metals that it expels are repelled

and do not remain there or join with it, in the same way wherever the deter-

mination for omniscience is used, whether in the midst of actions or

afflictions or the liberation of hearers and individual illuminates, those

actions and afflictions and individual liberation are expelled and do not

remain or join with it.

 

“Just as a fisher with knowledge of sea monsters is free from fear of any

creatures of the sea and is safe from harm even in the mouth of a whale, in

the same way the enlightening being with the knowledge of the powerful

determination of the aspiration for enlightenment is free from fear of all the

actions and afflictions of the mundane whirl and cannot be annihilated even

in the midst of realization ofindividual liberation, because of not falling into

the extinction produced by witness of ultimate reality.

 

“Just as one who has drunk the elixir of immortality does not die from the

attacks of others, in the same way the enlightening being who has drunk the

immortality elixir of the aspiration for omniscience does not die in the

stages of learners of individual salvation and does not cease acting on the

vow of universal compassion of enlightening beings.

 

“Just as a man who has perfected the ointment of invisibility can wander

through people’s houses unseen by anyone, the enlightening being

grounded on the wisdom and commitment of the determination for

enlightenment can roam in the realms of all demons without being seen by

any demons.

 

“Just as a person who cleaves to a great king does not fear ordinary peo-

ple, the enlightening being who cleaves to the spiritual king of the

determination for omniscience does not fear any obstacles, hindrances, or

states of misery.

 

Page 1486 – The Flower Ornament Scripture

 

“Just as someone in water is in no danger from tire, the enlightening

being who is soaked in the virtue of the aspiration for enlightenment is in no

danger from the tire of knowledge of individual liberation.

Như có người đeo đồ trang-sức bằng vàng diêm-phù-đàn, vàng nầy chói che những vật khác, làm cho những vật khác như đống mực đen. Cũng vậy, đại Bồ-Tát đeo bồ-đề-tâm, tâm nầy che chói tất cả công-đức của phàm-phu và nhị-thừa, làm cho những công-đức nầy không còn quang sắc.

Như chút ít từ-thạch, sức của nó có thể hút những xiềng xích sắt. Cũng vậy, đại Bồ-Tát khởi một niệm bồ-đề-tâm, thời có thể hoại diệt tất cả kiến dục vô-minh.

Như có từ-thạch, sắt nếu đối diện thời đều bị hút đi không còn an-trụ được. Bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát cũng như vậy, những nghiệp phiền-não và nhị-thừa giải-thoát nếu tạm đối diện thời đều tan mất không còn lưu trú.

Như có người giỏi vào biển lớn, tất cả loài thủy-tộc không làm hại được, giả-sử vào miệng cá Ma-Kiệt cũng không bi cắn nuốt. Cũng vậy, đại Bồ-Tát phát tâm bồ-đề vào biển sanh-tử, những nghiệp phiền-não không làm hại được, giả-sử vào trong pháp thiện-tế của Thanh-Văn Duyên-Giác cũng chẳng bị họ làm lưu-nạn.

Như có người uống nước cam-lộ, tất cả vật độc không làm hại được. Cũng vậy, đại Bồ-Tát uống bồ-đề-tâm thời chẳng sa vào hàng Thanh-Văn Bích-Chi-Phật, vì đủ sức bi-nguyện quảng đại.

Như có người được thuốc an-thiện-na dùng thoa lên đôi mắt, dầu đi trong nhân-gian mà không ai ngó thấy. Cũng vậy, đại Bồ-Tát được bồ-đề-tâm, có thể dùng thiện-phương-tiện nhập cảnh-giới ma, nhưng tất cả chúng ma không thấy được.

Như có người nương dựa Quốc-Vương thời chẳng sợ những người khác. Cũng vậy, đại Bồ-Tát nương dựa thế-lực lớn của bồ-đề-tâm thời chẳng sợ những nạn chướng cái ác-đạo.

Như có người ở trong nước thời chẳng sợ lửa cháy. Cũng vậy, đại Bồ-Tát ở trong thiện-căn bồ-đề–tâm thời chẳng sợ trí giải-thoát của nhị-thừa.

 

“Just as a person who cleaves to a heroic warrior does not fear enemies, the

enlightening being who cleaves to the heroic warrior of the determination

for omniscience does not fear the enemies that are evil actions.

 

“Just as the king of gods with the thunderbolt weapon crushes all the

titans, the enlightening being with the thunderbolt of the steadfast will

of the aspiration for omniscience crushes all the titans of demons and

false teachers.

 

“Just as a person who takes the elixir of life lives for a long time and does

not grow weak, the enlightening being who uses the elixir of the aspiration

for omniscience goes around in the mundane whirl for countless eons with-

out becoming exhausted and without being stained by the ills of the

mundane whirl.

 

“Just as in all compounds of herbal extracts pofable water is primary, never

spoiling, in the same way in the application of preparations of all enlighten-

ing beings’ practices and vows the determination for omniscience is primary,

never becoming corrupt.

 

“Just as in all of a person’s doing the faculty of life is the primary necessity,

for an enlightening being to absorb the buddha-teachings the aspiration for

enlightenment is the primary necessity.

 

“Just as a person who has lost the faculty of life has no way to live, being

unable to do anything for his people, in the same way an enlightening being

without the life root of the determination for omniscience has no way to

live, being unable to obtain enlightened knowledge for all beings.

 

“Just as the ocean cannot be ruined by any poisons, the ocean of aspiration

for omniscience cannot be ruined by any of the poisons of compulsive

actions, afflictions, or aspirations for personal liberation alone.

 

“Just as the sun is not outshone by the lights of all the stars, the sun of aspi-

ration to omniscience is not outshone by the taintless virtues of those who

are personally liberated.

Như người nương dựa mãnh-tướng thời không sợ tất cả kẻ oán địch. Cũng vậy, đại Bồ-Tát nương dựa sức dũng-mãnh của bồ-đề-tâm thời chẳng sợ tất cả ác-hạnh.

Như Thiện-Ðế-Thích cầm chày kim-cang đánh dẹp tất cả chúng A-Tu-La. Cũng vậy, đại Bồ-Tát cầm giữ tâm bồ-đề xô dẹp tất cả những ma ngoại-đạo.

Như có người uống thuốc diên-mạng thời mãi-mãi được tráng-kiện chẳng già chẳng ốm. Cũng vậy, đại Bồ-Tát uống bồ-đề-tâm thời trong vô-số kiếp thật hành bồ-tát-hạnh không nhàm mỏi, cũng không nhiễm trước.

Như có người điều hòa thuốc nước, thời trước hết phải lấy nước tốt trong sạch. Cũng vậy, đại Bồ-Tát muốn tu tất cả hạnh nguyện đại-thừa thời trước hết phải phát bồ-đề-tâm.

Như người giữ-gìn thân thể, thời trước hết phải gìn-giữ mạng-căn. Cũng vậy, đại Bồ-Tát hộ-trì phật-pháp thời phải hộ-trì bồ-đề-tâm trước.

Như người nếu mạng-căn dứt thời không thể làm lợi-ích cho cha mẹ tôn thân. Cũng vậy, đại Bồ-Tát nếu xả bỏ bồ-đề-tâm thời không thể làm lợi ích cho tất cả chúng-sanh, không thể thành-tựu phật-công-đức.

Như đại hải không ai làm hư hoại được. Cũng vậy, những nghiệp hoặc và tâm nhị-thừa chẳng thể làm hư hoại được.

Như ánh sáng mặt nhật, ánh sáng của tinh-tú không chói che được. Cũng vậy, tất cả trí vô-lậu của nhị-thừa không thể chói che bồ-đề-tâm được.

 

“just as a newborn prince is not inferior to fully grown ministers, because

of his superior birth, a beginning enlightening being, born in the family of

the enlightened spiritual kings, is not inferior to Buddhist disciples with

long experience in religious practice, because of the superiority of universal

compassion of the aspiration for enlightenment.

 

“Just as a minister, no matter how old, should pay respect to a prince, no

matter how young, and a prince need not honor a minister, in the same way

Buddhist disciples and self-illuminates, no matter how long they have per-

formed religious practice, should pay respect to even a beginning

enlightening being, and the enlightening being need not honor those who

are enlightened only for themselves.

 

“Just as a prince, without any power yet never without the character of

royalty, is not equaled even by the ministers who have gained eminence,

because of his superior birth, in the same way a beginning enlightening

 

Page 1487 – Entry into the Realm of Reality

 

being, no matter how much under the sway of action and affliction, is never

without the character of the aspiration for omniscience, and is not equaled

even by eminent Ruddhistdisciples and self-illuminates, because of being of

the family of enlightened ones.

 

“Just as a clear jewel appears impure to a clouded eye, the inherently pure

jewel of the aspiration to omniscience is perceived as impure by those whose

eye of unbelief is beclouded by ignorance.

 

“Just as a body of medicine endowed with all medical knowledge and

medicinal herbs curse the diseases of sentient beings by sight, eontact, and

association, in the same way the body of vows and knowledge of enlighten-

ing beings, sustained by the knowledge and medicine of wisdom and means

assembling all roots of goodness, endowed with the will for enlightenment,

cures sentient beings’ diseases of afflictions by hearing, seeing, association,

recollection, and application.

 

“Just as a goose-feather robe is not stained by any dirt, the goose-feather

robe of the aspiration for enlightenment is not stained by the dirt of afflic-

tions of the mundane whirl.

 

“Just as a wooden figure held together by the main pin does not fall apart

and can perform any kind of movement, in the same way the body of the

vow and knowledge of omniscience, held together by the main pin of the

vow of enlightenment, can perform the tasks of enlightening beings, and

does not fall apart as the embodiment of the vow of omniscience.

 

“Just as a machine without its pins cannot work, even though the parts are

the same, similarly, the enlightening being without the commanding will of

the aspiration to omniscience cannot attain buddhahood, even though the

preparations of the parts of enlightenment be the same.

 

“Just as a sovereign ruler has a precious incense by the perfume of which

his four armies are levitated into the air, in the same way the roots of good-

ness of an enlightening being, perfumed by the incense of the determination

for omniscience, leave the mundane and end up in the unconditioned realm

of the sky of enlightened knowledge.

 

“Just as diamond comes from nowhere else but a jewel mine, from a diamond

or gold mine, in the same way the diamondlike aspiration for omniscience

comes from nowhere else but the jewel mine of roots of goodness in sentient

beings’ minds, from the diamond mine of universal compassion saving all

beings, or from the gold mine of concentration on omniscience.

 

“Just as there is a kind of tree called ‘rooiless’ whose roots cannot be

found, yet branches, leaves, and flowers appear luxuriantly on the tree, in

the same way the root of the aspiration for omniscience cannot be found, yet

it appears in all worlds, blooming with all virtues, knowledge, and mystic

capacities, forming a web of vows.

 

“Just as a diamond does not shine beautifully in another kind of vessel,

and cannot be held in an imperfect, perforated vessel, only in a perfect vessel,

in the same way the diamond of the aspiration for omniscience does not

shine in the vessels of people with inferior resolutions, in the envious, in the

immoral, in the mentally corrupt, in the lazy, in the heedless, or in the stu-

 

Page 1488 – The Flower Ornament Scripture

 

 

pid, and it cannot be held by a vessel of a wavering, inconstant mind with

defective will, only in the precious vessel of the powerful will of an enlight-

ening being.

 

“Just as diamond pierces all jewels, the diamond of the determination for

omniscience pierces the jewels of all truth.

 

“Just as adamant splits all mountains, the adamant of the aspiration for

omniscience splits the mountains of all views.

 

“Just as even a cracked diamond is better than an ornament of gold, the

finest of precious metals, in the same way the diamond of the aspiration for

omniscience is better than the gold ornaments of the virtues of hearers and

individual illuminates, even if the will is broken by adversity.

 

“Just as a diamond, even if cracked, relieves poverty, in the same way the

diamond of the determination for omniscience, even if split, relieves the

poverty of the mundane whirl.

 

“Just as a diamond, however little, breaks all gems and stones, in the same

way the diamond of the aspiration for omniscience, focused on however

small an object, breaks all ignorance.

 

“Just as a diamond does not come into the hands of an ordinary man, the

diamond of the determination for omniscience does not come into the hands

of those of low intentions and poor roots of goodness.

 

“Just as someone who has no knowledge of gems does not recognize the

qualities of diamonds or understand their excellence, in the same way a stu-

pid person does not know the qualities of the diamond of wisdom of the

aspiration for enlightenment and does not understand its excellence.

 

“Just as a diamond cannot be worn out, the diamond of the aspiration for

enlightenment, the basis of omniscience, cannot be worn out.

 

“Just as the thunderbolt weapon cannot be held even by a strong man

unless he has superhuman strength, likewise the thunderbolt of the aspira-

tion for enlightenment cannot be held even by the mighty saints and sages,

only by the great enlightening beings with great illumination, excelling in

the superhuman might of infinite roots of goodness based on the power of

the cause of omniscience.

 

“Just as a thunderbolt can prevail where all other weapons cannot, and

will not be destroyed, in the same way where the weapons of vows and

knowledge of all Buddhist disciples and self-enlightened ones cannot pre-

vail, in developing and guiding people or living through the toils of practice

through the ages of past, present, and future, there the enlightening being

who holds the great thunderbolt weapon of the determination for omnis-

cience, indefatigable, prevails unharmed.

 

“Just as adamant cannot be held on any spot on the earth except on an ada-

mantine surface, in the same way the adamant vows of emancipation of

enlightening beings cannot be held by those whose goal is personal salva-

tion only; it can only be supported by the adamantine ground of the resolute

determination for universal enlightenment.

 

“Just as the ocean does not leak any water because it is a solid eontainer

with an unyielding ground, in the same way the roots of goodness of an

 

Page 1489 – Entry into the Realm of Reality

 

enlightening being, grounded on adamant, solid, unyielding dedication to

enlightening, do not die out in any states of existence.

 

“Just as earth set on an adamantine base does not collapse or sink, in the

same way the vows of enlightening beings, grounded on the adamantine

base of the determination for enlightenment, are not rent apart and do not

collapse in any mundane realm.

 

“Just as a diamond does not rof in water, the diamond of the aspiration for

enlightenment does not decompose or soften even though it remain in the

water of action and affliction for all ages.

 

“Just as a diamond is not burnt or heated by f ire, the diamond of the deter-

mination for omniscience is not burnt by the fires of suffering of the

mundane whirl and is not heated up by the fires of afflictions.

 

“Just as the seat of buddhas sitting on the site of enlightenment battling

the devil and awakening to omniscience cannot be supported by any spot

on earth except the earth surface of the adamantine center of the universe,

in the same way the great force of power of the roots of goodness of

enlightening beings aspiring to perfect enlightenment, carrying out the

practice, fulfilling the transcendent ways, entering into tolerance, attain-

ing spiritual station, dedicating roots of goodness, receiving assurance of

buddahood, providing the necessities for the path of enlightening beings,

and holding the multitudes of teachings of all buddhas, cannot be sus-

tained by mind other than the mind set on omniscience, the adamantine

core of all vows and knowledge.

 

“The aspiration for omniscience has these and untold other extraordinary

virtues; and those who have set their minds on supreme perfect enlighten-

ment are, have been, and will be endowed with such virtues. Therefore you

have made a great gain in having aspired to supreme perfect enlightenment

and seeking the practice of enlightening beings, because of attainment of

these virtues.

 

“Also, you ask how an enlightening being is to learn and carry out the

practice of enlightening beings. Go into this great tower containing the

adornments of Vairocana and look — then you will know how to learn the

practice of enlightening beings, and what kind of virtues are perfected in

those who learn this.”

Như Vương-Tử sơ sanh, thời được tất cả quan đều tôn trọng, vì là dòng Vua tự-tại. Cũng vậy, đại Bồ-Tát ở trong phật-pháp phát bồ-đề-tam thời được các bực kỳ-túc tu phạm-hạnh, nhị-thừa đều tôn-trọng, vì đại-bi tự-tại.

Như Vương-Tử dầu tuổi còn nhỏ bé, nhưng các quan đều kính lễ. Cũng vậy, đại Bồ-Tát dầu mới phát tâm tu bồ-tát-hạnh, nhưng được các bực kỳ-cựu Thanh-Văn kính lễ.

Như Vương-Tử dầu chưa được tự-tại nơi tất cả các quan, nhưng đã đủ vương-tướng nên chẳng đồng với tất cả các quan, vì dòng dõi tôn thắng. Cũng vậy, đại Bồ-Tát dầu chưa được tự-tại trong tất cả nghiệp hoặc nhưng đã đủ tướng bồ-đề nên chẳng đồng với tất cả hàng nhị-thừa, vì là chủng-tánh Phật đệ nhất.

Như ma-ni-bửu thanh-tịnh, vì mắt lòa nên thấy là bất-tịnh. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát vốn thanh-tịnh, kẻ vô-trí chẳng tin cho là bất-tịnh.

Như có thuốc được chú-lực gia-trì, nếu ai được thấy nghe cùng ở chung, thời tiêu diệt được tất cả bệnh. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát được tất cả thiện-căn, trí-huệ, phương-tiện, nguyện trí đồng-nhiếp-trì, nếu có chúng-sanh thấy, nghe, ở chung, ghi nhớ, thời tất cả bệnh phiền-não đều được trừ diệt.

Như có người thường uống cam-lộ, thân người nầy chẳng biến chẳng hoại. Cũng vậy, nếu đại Bồ-Tát ghi nhớ giữ-gìn bồ-đề-tâm thời thân nguyện trí rốt ráo chẳng hoại.

Như người máy bằng gỗ, nếu không có chốt thời ly tán chẳng vận động được. Cũng vậy, đại Bồ-Tát nếu không bồ-đề-tâm thời công-hạnh phân tán chẳng thể thành-tựu tất cả phật-pháp.

Như Chuyển-Luân-Vương có trầm hương-bửu tên là Tượng-Tạng, nếu đốt hương nầy thời bốn binh-chủng của Luân-Vương đều bay lên không trung. Cũng vậy, đại Bồ-Tát có bồ-đề-tâm, nếu phát tâm nầy thời tất cả thiện-căn của Bồ-Tát thoát hẳn tam-giới đi trong trí vô-vi của Như-Lai.

Như chất kim-cang chỉ sản xuất từ mỏ kim-cang hoặc mỏ vàng, chẳng phải sản xuất từ mỏ báu khác. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát chỉ phát sanh từ lòng đại-bi cứu-hộ chúng-sanh, và từ cảnh giới thù-thắng nhất-thiết-chủng trí, chẳng phải xuất sanh từ những thiện-căn khác.

Như cây vô-căn, chẳng có rễ mà nhánh lá bông trái đều sum-sê. Cũng vậy, bồ-đề-tâm của đại Bồ-Tát vốn-không căn vô-sở-đắc mà có thể trưởng dưỡng nhất-thiết-chủng trí thần-thông đại-nguyện che mát khắp thế-gian.

Như chất kim-cang chẳng phải chậu xấu chậu bể đựng được, chỉ trừ chậu lành thật tốt. Cũng vậy, những chúng-sanh hạ-liệt tham sân phá giới giải-đãi vọng-niệm vô-trí không thể chứa đựng bồ-đề-tâm, chỉ trừ Bồ-Tát thâm-tâm.

Như kim-cang có thể xoi lũng các chất báu khác. Cũng vậy, bồ-đề-tâm có thể xuyên thấu tất cả pháp-bảo.

Như kim-cang có thể làm hoại các hòn núi. Cũng vậy, bồ-đề-tâm có thể phá vỡ những núi tà-kiến.

Như kim-cang dầu đã bể, nhưng các thứ báu khác vẫn không bằng. Cũng vậy, bồ-đề-tâm dầu vì chí liệt mà có chút suy tổn, nhưng vẫn còn hơn tất cả công-đức của hàng nhị-thừa.

Như kim-cang dầu tổn khuyết nhưng vẫn trừ được sự nghèo cùng. Cũng vậy, bồ-đề-tâm dầu bị tổn khuyết chẳng tăng tấn được các công-hạnh, nhưng còn bỏ rời được tất cả sanh tử.

Như chút ít kim-cang có thể phá hoại tất cả vật. Cũng vậy, tâm bồ-đề nhập chút ít cảnh-giới liền phá tất cả vô-tri phiền-não.

Như kim-cang chẳng phải người phàm có được. Cũng vậy, chẳng phải những chúng-sanh ý liệt mà có được bồ-đề-tâm.

Như kim-cang, nếu là người chẳng biết rành chất báu thời không biết được công-năng tác-dụng của nó. Cũng vậy, người chẳng biết chánh-pháp thời không biết được công-năng tác-dụng của bồ-đề-tâm.

Như kim-cang không gì làm tiêu diệt được. Cũng vậy, tất cả pháp không thể tiêu-diệt được bồ-đề-tâm.

Như chày kim-cang, những người có sức khoẻ đều không cầm được, chỉ trừ người có sức đại na-la-diên. Cũng vậy, bồ-đề-tâm, tất cả hàng nhị-thừa đều không cầm giữ được, chỉ trừ Bồ-Tát có thiện-lực kiên-cố nhơn-duyên quảng đại.

Như kim-cang, tất cả vật khác không làm hoại được, mà kim-cang lại có thể làm hoại các vật, thể tánh nó vẫn không tổn giảm. Cũng vậy, bồ-đề-tâm khắp tất cả kiếp giáo-hoá chúng-sanh tu hành khổ hạnh. Những sự mà hàng Thanh-Văn Duyên-Giác không làm được, Bồ-Tát đều làm được, vẫn không nhàm mỏi, không tổn giảm bồ-đề-tâm.

Như kim-cang, chỉ trừ đất kim-cang, những chỗ khác không thể giữ chịu được. Cũng vậy, Thanh-Văn Duyên-Giác đều không thể giữ chịu được bồ-đề-tâm, chỉ trừ người xu-hướng phật-trí.

Như chậu kim-cang không nứt mẻ dùng đựng nước, thời vĩnh viễn nước không chảy rịn vào đất. Cũng vậy, dùng bồ-đề-tâm chứa đựng thiện-căn, thời vĩnh-viễn không lọt vào các loài.

Như kim-cang-tế có thể giữ vững đại địa. Cũng vậy, bồ-đề-tâm có thể giữ vững hạnh nguyện Bồ-Tát chẳng sa vào tam giới.

Như kim-cang ở lâu trong nước chẳng rã chẳng ướt. Cũng vậy, bồ-đề-tâm ở trong nghiệp hoặc sanh tử nhiều kiếp, vẫn không hư không đổi.

Như kim-cang, tất cả thứ lửa không đốt cháy được, chẳng làm nóng được. Cũng vậy, tất cả lửa phiền-não sanh tử không đốt được, không làm nóng được bồ-đề-tâm.

Như trên tòa kim-cang trong Ðại-Thiên thế-giới có thể giữ vững chư Phật ngời đạo-tràng, hàng ma, thành đạo vô thượng chánh-giác, tất cả những tòa khác không kham được. Cũng vậy, bồ-đề-tâm có thể giữ vững tất cả hạnh nguyện, các môn ba-la-mật, các nhẫn, các địa, hồi-hướng thọ-ký, tu tập pháp bồ-đề trợ đạo, cúng-dường chư Phật nghe pháp thọ hành của Bồ-Tát, tất cả tâm khác không có công năng nầy.

Nầy Thiện-nam-tử! Bồ-đề-tâm thành-tựu vô-lượng vô-biên nhẫn đến bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết công đức thù thắng.

Nếu có chúng-sanh phát tâm vô-thượng bồ-đề thời được công-đức thù thắng như vậy.

Vì thế nên ngươi đã được lợi lành lớn, vì ngươi đã phát tâm vô-thượng bồ-đề cầu bồ-tát-hạnh, đã được công-đức lớn như vậy.

Nầy Thiện-nam-tử! Như ngươi hỏi Bồ-Tát thế nào học bồ-tát-hạnh, thế nào tu bồ-tát-đạo?

Ngươi nên vào trong lâu các Tỳ-Lô-Giá-Na-Ðại-Trang-Nghiêm nầy, ngươi quán-sát khắp nơi thời có thể biết rõ học bồ-tát-hạnh, học rồi thời thành-tựu vô-lượng công-đức.

 

Hán bộ quyển thứ 79

 

Then Sudhana respectfully circumbulated the enlightening being

Maitreya and said, “Please open the door of the tower, and I will enter.”

Then Maitreya went up to the door of the tower containing the adornments

of Vairocana, and with his right hand snapped his fingers; the door of the

tower opened, and Maitreya bade Sudhana to enter. Then Sudhana, in great-

est wonder, went into the tower. As soon as he had entered, the door shut.

 

He saw the tower immensely vast and wide, hundreds of thousands of

leagues wide, as measureless as the sky, as vast as all of space, adorned with

countless attributes; countless canopies, banners, pennants, jewels, garlands

of pearls and gems, moons and half moons, multicolored streamers, jewel

nets, gold nets, strings of jewels, jewels on golden threads, sweetly ringing

bells and nets of chimes, flowers showering, celestial garlands and streamers,

 

Page 1490 – The Flower Ornament Scripture

 

 

censers giving off fragrant fumes, showers of gold dust, networks of upper

chambers, round windows, arches, turrets, mirrors, jewel figurines of

women, jewel chips, pillars, clouds of precious cloths, jewel trees, jewel rail-

ings, jeweled pathways, jeweled awnings, various arrays of the floor,

chambers of jewels, jeweled promenades, rows of golden banana trees, stat-

ues made of all kinds of jewels, images of enlightening beings, singing birds,

jewel lotuses, lotus ponds, jewel stairways, ground of masses of various jew-

els, radiant gems, arrays of all kinds of jewels. Also, inside the great tower he

saw hundreds of thousands of other towers similarly arrayed; he saw those

towers as infinitely vast as space, evenly arrayed in all directions, yet these

towers were not mixed up with one another, being each mutually distinct,

while appearing reflected in each and every object of all the other towers.

(1) Thiện-Tài Ðồng-Tử cung kính hữu-nhiễu Di-Lặc Bồ-Tát, rồi thưa rằng:

Xin Ðại-Thánh mở cửa lâu các cho tôi được vào.

Lúc ấy Di-Lặc Bồ-Tát đến trước cửa lâu các đàn chỉ ra tiếng, cửa liền mở. Bồ-Tát bảo Thiện-Tài vào.

Thiện-Tài rất hoan-hỷ đi vào trong lâu các, cửa liền đóng lại.

Thiện-Tài thấy trong lâu các rộng vô-lượng đồng như hư-không. Vô-số chất báu làm đất. Vô-số cung điện, vô-số cửa cái, vô-số cửa sổ, vô-số thềm bậc, vô-số lan-can, vô-số đường sá, tất cả đều bằng thất-bửu.

Vô-số tràng, vô-số phan, vô-số lọng hàng liệt khắp nơi.

Vô-số chuỗi báu, vô-số chuỗi chân châu, vô-số chuỗi xích-chân-châu, vô-số chuỗi sư-tử châu, thòng rũ khắp nơi.

Vô-số bán-nguyệt, vô-số dải lụa, vô-số lưới báu dùng đề trang-sức.

Vô-số lục-lạc báu gió động thành tiếng.

Rải vô-số hoa trời đẹp.
Treo vô-số dải tràng báu cõi trời.
Vô-số lư-hương báu trang-nghiêm.
Rưới vô-số bột chân kim.
Treo vô-số gương báu.
Thắp vô-số đèn báu.
Trải vô-số y báu.
Giăng vô-số trướng báu.

Trần thiết vô-số tòa báu, vô-số lụa báu trải trên tòa.

Vô-số tượng đồng-nữ bằng vàng diêm-phù-đàn.

Vô-số hình tượng bằng chiều thứ báu.

Khắp nơi có vô-số tượng Bồ-Tát bằng diệu-bửu.

Vô-số chim hót tiếng hòa nhã.

Vô-số hoa sen xanh báu, vô-số hoa sen vàng báu, vô-số hoa sen đỏ báu, vô-số hoa sen trắng báu, dùng để trang-nghiêm.

Vô-số cây báu thứ đệ hàng liệt.

Vô-số ma-ni-bửu phóng đại quang-minh.

Lại thấy trong đó có vô-lượng trăm ngàn lâu các đẹp, đều nghiêm-sức như trên. Mỗi mỗi lâu các đều rộng rãi nghiêm-lệ, đồng như hư-không chẳng ngại nhau cũng chẳng tạp loạn nhau.

Thiện-Tài ở một chỗ thấy tất cả chỗ. Nơi tất cả chỗ đều thấy như vậy.

 

Then Sudhana, seeing this miraculous manifestation of the inconceivable

realm of the great tower containing the adornments of Vairocana, was

flooded with joy and bliss; his mind was cleared of all conceptions and freed

from all obstructions. Stripped of all delusion, he became clairvoyant with-

out distortion, and could hear all sounds with unimpeded mindfulness. He

was freed from all scattering of attention, and his intellect followed the

unobstructed eye of liberation. With physical tranquillity, seeing all objects

without hindrance, by the power of production everywhere he bowed in all

directions with his whole body.

 

The moment he bowed, by the power of Maitreya, Sudhana perceived

himself in all of those towers; and in all those towers he saw various diverse

inconceivable miraculous scenes. In one tower he saw where the enlighten-

ing being Maitreya first aspired to supreme perfect enlightenment, what his

family was, what his basic goodness was, how he was inspired, how he was

encouraged by spiritual friends, how long he lived, what age he lived in,

what buddha he met, what land he adorned, what assembly he was in, and

what kind of special vows he undertook. He also perceived the length of life

of the beings and the buddha of that time, and saw himself in the presence of

that buddha, and saw all of his works.

 

In one tower he saw where Maitreya first attained absorption in love,

whence came his name, “The Loving One.” In another he saw where he car-

ried out spiritual practice; in another, where he fulfilled the transcendent

ways; in another, where he attained acceptance of things as unoriginated; in

another, where he was assured of supreme perfect enlightenment, how he

was assured, by whom, and how long it was predicted it would be before he

was enlightened.

 

In one tower he saw Maitreya as a sovereign king directing people to vir-

tuous action; in another he saw Maitreya as a world guardian bestowing

well-being and happiness on the world; in another he saw Maitreya as Indra,

fostering detachment in those obsessed with pleasure; in another he saw

Maitreya as Brahma, describing to people the measureless pleasure of medi-

tation; in another he saw Maitreya as the chief of the gods of timely portion,

describing to people the virtues of attentiveness and diligence; in another he

saw Maitreya as the chief of the heaven of eontentment, revealing the virtues

 

Page 1491 – Entry into the Realm of Reality

 

of enlightening beings bound to become buddhas in one lifetime; in another

he saw Maitreya as a king of the heaven of good emanations, showing a com-

pany of celestials the array of emanations of all enlightening beings; in

another he saw Maitreya as a ford of the heaven of control, explaining to the

gods control over all phenomena; in another he saw Maitreya causing the

devil to act, showing the gods the impermanence of all states of being; in

another he saw Maitreya born in the palace of titans, teaching the titans

truth so that they might do a way with all conceit, pride, and arrogance,

plunge into the ocean of knowledge, enter the ocean of spiritual knowledge,

and attain the magic of knowledge of truth.

Thiện-Tài thấy lâu các Tỳ-Lô-Giá-Na-Trang-Nghiêm-Tạng có bất-tư-nghì cảnh-giới tự-tại như vậy, lòng rất vui mừng hớn hở vô-lượng, thân tâm nhu nhuyến, rời tất cả tưởng, trừ tất cả chướng, diệt tất cả hoặc, chỗ thấy chẳng quên, chỗ nghe đều nhớ, chỗ nghĩ chẳng tạp, chứng nhập môn vô-ngại giải-thoát, vận dụng tâm cùng khắp, thấy cùng khắp, kính lễ cùng khắp.

Vừa mới cúi đầu, do thần-lực của Di-Lặc Bồ-Tát, Thiện-Tài tự thấy thân của mình ở khắp trong tất cả lâu các, thấy đủ những cảnh-giới tự-tại bất-tư-nghì:

Những là thấy Di-Lặc Bồ-Tát lúc mới phát tâm tên hiệu như vậy, chủng-tộc như vậy, thiện-hữu khai ngộ khiến gieo trồng căn lành như vậy, thọ mạng như vậy, ở kiếp như vậy, gặp Phật tại quốc-độ như vậy, tu hành như vậy, phát nguyện như vậy.

Chư Phật Như-Lai ấy, những chúng-hội, thọ-mạng, thân-cận cúng-dường đều thấy rõ cả.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát tối-sơ chứng được từ-tâm tam-muội, từ đó đến nay hiệu là từ-thị.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát tu những diệu-hạnh, thành mãn tất cả môn ba-la-mật.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát đắc nhẫn, trụ địa, thành-tựu quốc-độ thanh-tịnh, hô-trì phật-pháp, làm đại Pháp-Sư, được vô-sanh-nhẫn.

Hoặc thấy thời-gian ấy, tại xứ ấy, Ðức Phật ấy thọ ký thành Phật cho Di-Lặc
Bồ-Tát.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát làm Chuyển-Luân-Vương khuyên các chúng-sanh an trụ nơi thập-thiện-đạo.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát làm Hộ-Thế lợi ích chúng sanh, hoặc làm Ðế-Thích quở trách ngũ-dục, hoặc làm Dạ-Ma Thiên-Vương tán dương hạnh bất-phóng-dật, hoặc làm Ðâu-Suất Thiên-Vương khen ngợi công-đức của Bồ-Tát nhất-sanh bổ-xứ, hoặc làm Hóa-Lạc Thiên-Vương vì chư thiên-chúng mà hiện những sự biến-hóa trang-nghiêm của chư Bồ-Tát, hoặc làm Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Vương vì chư thiên-chúng mà diễn thuyết tất cả phật-pháp, hoặc làm Ma-Vương tuyên nói tất cả pháp thảy đều vô-thường, hoặc làm Phạm-Vương tuyên nói chư thiền-định có vô-lượng hỉ-lạc, hoặc làm A-Tu-La Vương vào biển đại-trí rõ pháp như huyễn vì chúng A-Tu-Ta mà thường thuyết pháp dứt trừ tất cả kiêu mạn ngạo nghễ.

 

In one tower he saw the underworld and saw Maitreya illumine the great

hells with light and relieve the hellish pains of the beings in hell. In another

tower he saw the ghost world and saw Maitreya giving much food and drink

to the ghosts, relieving their hunger and thirst. In another tower he saw

Maitreya guiding the beings in the animal realm.

 

In one tower he saw Maitreya expounding the Teaching to world guardi-

ans in an assembly of celestial kings; in another he saw him in a group of

chief gods of the thirty-three-fold heavens; in another he saw him in a group

of chiefs of the heaven of timely portion; in another he saw him in a group of

fords of the heaven of eontentment; in another he saw him in a group of

chiefs of the heaven of good emanations; in another he saw him in a group of

kings of the heaven of control; in another tower he saw Maitreya as a Great

Brahma in a group of Brahma fords, expounding the Teaching.

 

In one tower he saw Maitreya in a group of dragons and serpents; in

another, in a group of goblins and fiends; in another, in a group of titans and

demons; in another, in a group of giant serpents; in another, in a group of

human chiefs; in another tower, he saw the enlightening being Maitreya in a

group of gods, dragons, goblins, fiends, cherubs, titans, birds, minotaurs,

serpents, humans, and nonhumans, expounding the Teaching to them.

 

In one tower he saw Maitreya in a group of hearers; in another, in a group

of individual illuminates; in another, in a group of enlightening beings; in

another tower, he saw Maitreya expounding the Teaching to beginning

enlightening beings who had just set their minds on enlightenment. In

another tower he saw Maitreya extolling the excellences of the stages to

those who had undertaken practice; in another, to those who had attained

tolerance and were irreversible; in another, to those bound to be enlightened

in one lifetime who had attained coronation; in another tower, to enlighten-

ing beings in the first stage.

 

In another tower he saw Maitreya with enlightening beings in stages up to

the tenth, extolling the excellence of all the stages. In another tower he saw

Maitreya speaking of the infinity of fulfillment of the transcendent ways; in

another, of impartiality in approaching and entering into all studies; in

another, of breadth of entry into concentration; in another, of depth of liber-

ation; in another, of pervasion of the realm of higher knowledge of

quiescent meditation, concentration, and trance; in another, of entry into

the methods of guidance in enlightening practice; in another, of breadth of

 

Page 1492 – The Flower Ornament Scripture

 

performance of vows; in another tower he saw Maitreya with a group of

enlightening beings engaged in the same practice as he, speaking of the rele-

vance of providing for the welfare and happiness of all beings, of the various

arts and sciences to be employed for the benefit of the world.

 

In another tower he saw Maitreya with a group of enlightening beings

bound to be enlightened in one life, telling them about coronation with the

knowledge of all buddhas. In another tower he saw Maitreya perambulating

ceaselessly for hundreds of thousands of years; in another, he saw him

engaged in recitation; in another, engaged in contemplation of doctrine; in

another, engaged in exposition of doctrine; in another, engaged in writing

down the Teaching; in another, absorbed in concentration on universal love;

in another, absorbed in all the meditations and immeasurables; in another,

absorbed in the points of totality and the liberations; in another tower he saw

Maitreya absorbed in the practice of bringing forth the higher knowledge of

enlightening beings.

 

In one tower he saw enlightening beings absorbed in an enlightening con-

centration which emanated phantoms, and saw multitudes of all kinds of

emanations coming from every pore of their bodies. From the pores of some

he saw multitudes of celestial hosts emerging; from some he saw multitudes

of dragons, goblins, cherubs, titans, birds, minotaurs, serpents, Indras, Brah-

mas, world guardians, and emperors; from some he saw multitudes of

princes; from some he saw multitudes of grandees, ministers, and gentle-

men; from some he saw multitudes of hearers, individual illuminates, and

enlightening beings; from some he saw multitudes of buddha-bodies; from

the pores of some he saw measureless multitudes of phantoms of all sentient

beings emerge. He heard various aspects of the Teaching being broadcast

from the pores of some of the enlightening beings — teachings of the virtues

of enlightening beings, transcendent generosity, discipline, tolerance, vigor,

meditation, wisdom, methods, vows, power, knowledge, the means of inte-

gration, the immeasurables, concentrations, trance, superknowledge,

mystic spells, intellectual powers of analysis and exposition, tranquillity and

observation, means of liberation, interdependent origination, the reliances,

summarization of teachings, the points of mindfulness, the right efforts, the

bases of mystic powers, the religious faculties and powers, the limbs of

enlightenment, the paths, explanation of the vehicle of hearers, explanation

of the vehicle of individual illuminates, explanation of the Great Vehicle,

the stages, tolerances, practices, and vows — in this way he heard voices

expressing all the ways into the Teaching being broadcast.

 

In another tower he saw gatherings of the audiences of buddhas, as well

as the various differences among those buddhas, their different families,

the infinite variety of their physical adornments, the variety of their life

spans, the differences in their lands and eras, the variety of their teach-

ings, the variety of the outwardness of their projected manifestations, the

differences in the duration of their true teachings, and all the differences

in their assemblies.

 

In the middle of the great tower containing the adornments of Vairocana

 

Page 1493 – Entry into the Realm of Reality

 

he saw one tower which was bigger than all the others and arrayed with

adornments surpassing all the other towers. In that tower he saw a billion-

world universe, in which he saw a hundred million sets of four continents,

with a hundred million Jambudvipas and a hundred million heavens of con-

tentment. In those Jambudvipa continents he saw the enlightening being

Maitreya being born in a lotus calyx; he also saw Maitreya taking seven steps

as Indra and Brahma watched, looking over the ten directions, making the

lion roar, showing all the stages of childhood, in the palace, out in the gar-

den, setting out for omniscience, appearing to undertake ascetic practice,

finally eating food, going to the site of enlightenment, conquering the

devil, awakening to enlightenment, steadily gazing on the tree of enlighten-

ment, being asked by Brahma to teach, and turning the wheel of the

teaching, going into the celestial abodes, with various different manifesta-

tions of enlightening teaching, using various names of eras in different

ways, with various different spans of life, various different arrays of gather-

ings, with various demonstrations of ways of purification of lands, carrying

out various practices and vows, with various structures of teaching used as

means to develop and mature all concerned, showing various distributions

of relics and bases of maintaining the teachings. And everywhere there

Sudhana perceived himself at Maitreya’s feet.

 

In all those assemblies, in all the manifestations of works, in the varieties

of spans of life, by means of the knowledge based on clear recollection,

standing on the ground of knowledge, sure to reach omniscience, Sudhana

heard, from all the objects in all those towers, the nets of bells and chimes,

the drums and songs, and so on, and from the beings therein, the thunder of

inconceivable multitudes of voices. From some he heard of the variety of

aspirations for enlightenment; from some, about the variety of offerings to

buddhas; from some, about the variety of arrays of buddha-lands; from

some, about the infinite variety of teachings of buddhas — thus he heard the

voices of all the teachings as they had been expounded in the past.

 

He also heard about setting out for omniscience — in such-and-such a land

the enlightening being so-and-so aspired to enlightenment, heard such-

and-such a teaching, was inspired by the spiritual benefactor so-and-so,

went to such-and-such a congregation at the foot of the buddha so-and-so in

such-and-such a land in such-and-such an age, planted such-and-such roots

of goodness, heard about such-and-such qualities of buddhahood, under-

took such-and-such a variety of vows with such-and-such an intention, will

realize supreme perfect enlightenment in so many eons after having carried

out practice for so many eons, will be named so-and-so, will live so long, in a

buddha-land with such-and-such qualities, with such-and-such higher

commitments, such-and-such guidance of beings, such-and-such a congre-

gation of disciples, individual illuminates, and enlightening beings, the true

teaching to last for so many ages after the death of the Buddha, with such-

and-such benefits.

 

He heard another voice saying that in such-and-such a world the enlight-

ening being so-and-so makes so many hundreds of difficult sacrifices in the

 

Page 1494 – The Flower Ornament Scripture

 

 

practice of transcendent giving; the enlightening being so-and-so keeps the

precepts, cultivates tolerance, acquires vigor, attains meditations, engages in

the investigation of wisdom; the enlightening being so-and-so, in search of

truth, relinquishes kingship, wealth, family, hands and feet, eyes and head,

and practices self-mortification by fire; the enlightening being so-and-so,

advanced in the teaching of those who arrive at Thusness, works as a spiri-

tual preacher, giving the gift of religion, performs the service of religion,

raises the banner of religion, beats the drum and blows the horn of religion,

showers the rain of religion, preserves the teaching of the enlightened,

adorns monuments to the enlightened, has images of buddhas made, com-

forts beings, and guards the treasury of truth.

 

He heard another voice say that the buddha so-and-so now is in such-and-

such a world, currently existing and expounding the Teaching, with

such-and-such an initiation, in such-and-such an assembly in such-and-such

a land in such-and-such an age, with such-and-such a life span, with such-

and-such a doctrine guiding people in such-and-such a way, realizing

such-and-such vows.

 

In this manner, from each object Sudhana heard articulations of an infi-

nite variety of aspects of the Teaching, and by listening to all those voices he

heard those facets of the Teaching with a mind flooded with joy. From some

he gof facets of mental command; from others, facets of commitment, toler-

ance, conduct, transcendence, higher perceptions, mystic knowledge,

liberation, and concentration.

 

He also saw measureless arrays of reflections in the mirrors, reflections of

assemblies of buddhas, circles of enlightening beings, congregations of dis-

ciples, groups of self-illuminates, defiled lands, pure lands, defiled and pure

lands, reflections of all buddhas in one world, worlds with buddhas, small

worlds, large worlds, subtle worlds, gross worlds, worlds in the cosmic net

of Indra, inverted worlds, level worlds, worlds of hells, animals, and ghosts,

worlds full of celestials and humans.

 

He also saw countless enlightening beings on the promenades or sitting

on their seats, engaged in various activities. Some were walking around,

some were doing spiritual exercises, some were practicing observation, some

were protecting universal compassion, some were working on various sci-

ences having to do with the welfare of the world, some were instructing,

some were reciting, some were writing, some were asking questions, some

were engaged in ripening conduct, concentration, and knowledge, some

were undertaking vows.

 

He saw webs of jewel lights coming from the pillars, some sapphire, some

topaz, some ruby, some white, some crystal, some golden, some emerald,

some diamond, some rainbow, some the colors of all lights, delightful to the

body and mind, supremely pleasant to the eye.

 

He also saw the golden statues of women and all the jewel statues with

their hands extended downward, holding myriads of flowers, garlands, par-

asols, banners and pennants, incense and perfume, various jewels on gold

strings, various pearl necklaces, garlands of various jewels, holding all kinds

 

Page 1495 – Entry into the Realm of Reality

 

of ornaments in their hands. He saw some figures bowing, crowned with

jewels, with steady gaze, palms joined, in gestures of respect. He also saw

delicate clouds of pure water imbued with all fragrances coming from the

pearl necklaces, and saw long streams flowing from the webs of strings of

lapis lazuli. He also saw all the jewel parasols embellished with all kinds of

ornaments, and he saw the inner chamber adorned with jewel bells, sets of

chimes, silk streamers, strings of bells, slivers of jewels, and heaps of various

gems. He saw countless superb red, blue, and white lotuses growing in the

lotus ponds, some a foot across, some a fathom across, some as big as a wagon

wheel; and in them he saw arrays of various figures — figures of women,

men, boys, girls, Indra, Brahma, the world guardians, gods, dragons, gob-

lins, cherubs, titans, birds, centaurs, serpents, sages, saints, and enlightening

beings — bodies in the forms of all living beings, various in appearance join-

ing their palms and bowing in gestures of respect. He also saw figures of

buddhas adorned with the thirty-two marks of great people, sitting in the

lotus posture.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát ở xứ Diêm-La cứu khổ địa-ngục, hoặc thấy ở xứ ngạ-quỷ bố-thí đồ uống ăn cứu sự đói khát, hoặc thấy ở đạo súc-sanh dùng những phương-tiện điều-phục chúng-sanh.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát vì chúng hội Hộ-Thế Thiên-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Ðao-Lợi Thiên-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Dạ-Ma Thiên-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Ðâu-Suất Thiên-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Hóa-lạc Thiên-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Tha-hóa Thiên-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Ðại-Phạm Thiên-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Long-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Dạ-Xoa-Vương, La-Sát-Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Càn-Thát-Bà Vương và Khẩn-Na-La Vương mà thuyết pháp hoặc thấy vì chúng-hội A-Tu-La Vương và Ðà-Na-Bà Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Ca-Lâu-La Vương và Ma-Hầu-La-Già Vương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì những chúng-hội nhân phi-nhân khác mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Thanh-Văn Duyên-Giác mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng-hội Bồ-Tát sơ-phát-tâm nhẫn đến Bồ-Tát nhất-sanh bổ-xứ trụ quán-đảnh vị mà thuyết pháp.

Hoặc lại thấy Di-Lặc Bồ-Tát khen nói những công đức của sơ-địa nhẫn đến thập-địa.

Hoặc thấy khen nói đầy đủ tất cả ba-la-mật.

Hoặc thấy khen nói pháp môn nhập các nhẫn.

Hoặc thấy khen nói những môn đại tam-muội.

Hoặc thấy khen nói những môn giải-thoát thậm-thâm.

Hoặc thấy khen nói cảnh-giới của những tam-muội thần-thông.

Hoặc thấy khen nói những bồ-tát-hạnh.

Hoặc thấy khen nói những thệ nguyện lớn.

Hoặc thấy cùng với chư Bồ-Tát đồng hành khen nói những phương-tiện lợi ích chúng-sanh.

Hoặc thấy cùng với chư Bồ-Tát nhất-sanh bổ-xứ khen nói tất cả môn Phật quán đảnh.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát trong trăm ngàn năm kinh hành, đọc tụng, thơ tả kinh quyển, siêng cầu quán sát vì đại-chúng mà thuyết pháp.

Hoặc nhập tứ-thiền, tứ vô-lượng tâm.

Hoặc nhập biến-xứ và những giải-thoát.

Hoặc nhập tam-muội dùng sức phương-tiện hiện những thần-biến.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát nhập biến-hóa tam-muội, nơi mỗi lỗ lông trên thân hiện ra tất cả biến-hóa thân-vân. Hoặc hiện ra thiên-chúng thân-vân. Hoặc hiện ra long-chúng thân-vân. hoặc hiện ra bát-bộ-chúng thân-vân. Hoặc hiện ra Thích, Phạm, Hộ-Thế, Chuyển-Luân Thánh-Vương, Tiều-Vương, Vương-Tử, Ðại-Thần, Quan-Thuộc, Trưởng-Giả, Cư-Sĩ thân-vân. Hoặc hiện ra Thanh-Văn, Duyên-Giác, Bồ-Tát, Như-Lai thân-vân. Hoặc hiện ra tất cả chúng-sanh thân-vân. Hoặc phát ra tiếng vi-diệu khen những pháp-môn của chư Bồ-Tát. Hoặc khen nói môn công-đức của đàn-ba-la-mật nhẫn đến công-đức của trí-ba-la-mật. Khen nói các nhiếp pháp, các thiền, các vô-lượng-tâm, các tam-muội chánh-quán, các thông, các minh, tổng-trì, biện-tài, các đế, các trí, chỉ, quán, giải-thoát, các duyên, các y, các thuyết, các pháp-môn. Khen nói niệm-xứ, chánh-cần, thần-túc, căn, lực, bảy phần bồ-đề, tám thánh-đạo, những thanh-văn-thừa, những duyên-giác-thừa, những bồ-tát-thừa, những địa, những nhẫn, những hạnh, những nguyện, tất cả những công-đức-môn như vậy.

Hoặc ở trong những lỗ lông ấy lại thấy chư Như-Lai có đại-chúng vây quanh. Cũng thấy chư Phật nầy: chỗ sanh, chủng-tánh, thân hình, thọ-mạng, quốc-độ, kiếp-số, danh-hiệu, thuyết pháp lợi ích, chánh-pháp ở đời mau hay lâu, nhẫn đến đạo-tràng chúng-hội đều thấy rõ cả.

Lại ở nơi những lâu các trong phạm-vi Trang-Nghiêm-Tạng nầy, mỗi lâu các đều cao rộng trang-nghiêm tối thượng, trong đó đều thấy Ðại-Thiên thế-giới, trăm ức Tứ-Thiên-Hạ, trăm ức Ðâu-Suất-Thiên. Mỗi mỗi đều có Di-Lặc Bồ-Tát giáng thần đản-sanh. Thích, Phạm và Thiên-Vương ẫm bồng cung kính. Bồ-Tát sơ sanh kinh hành bảy bước, nhìn xem mười phương, tuyên bố độc tôn, làm đồng-tử, ở cung-điện, dạo chơi viên-uyển, vì cầu nhất-thiết-trí mà xuất-gia khổ-hạnh, thị hiện thọ cháo sữa, đến ngồi đạo-tràng hàng phục ma-quân, thành Ðẳng-Chánh-Giác, quán-sát bồ-đề-thọ. Phạm-Vương thỉnh chuyển pháp-luân. Lên cung trời mà thuyết pháp. Kiếp số thọ-lượng, chúng-hội trang-nghiêm, nghiêm tịnh quốc-độ, thật hành hạnh nguyện, phương-tiện giáo-hóa thành-thục chúng-sanh, phân chia xá-lợi, trụ-trì giáo-pháp, những sự việc chẳng đồng như vậy thảy đều thấy rõ.

Thiện-Tài lại thấy thân mình ở tại chỗ chư Phật Như-Lai ấy, cũng dự trong chúng-hội ấy, đều nhớ rõ tất cả phật-sự và thông đạt vô-ngại.

Lại nghe tất cả lưới, linh, nhạc-khí trong tất cả lâu-các ấy đều diễn sướng bất-tư-nghì pháp-âm vi-diệu: hoặc nói Bồ-Tát phát bồ-đề-tâm, hoặc nói tu hành các môn ba-la-mật, hoặc nói các nguyện, các địa, hoặc nói cung kính cúng-dường Như-Lai, hoặc nói trang-nghiêm phật-độ, hoặc nói chư Phật thuyết pháp sai biệt.

Lại nghe xứ đó có Bồ-Tát nghe pháp-môn như vậy. Thiện-tri-thức ấy khuyên phát tâm bồ-đề ở cõi ấy, kiếp ấy, chỗ đức Phật ấy, trong đại-chúng ấy, phát tâm, khởi nguyện, gieo thiện-căn quảng đại như vậy, trải qua bao nhiêu kiếp tu bồ-tát-hạnh, bao nhiêu thời gian sẽ thành chánh-giác danh hiệu như vậy, thọ lượng như vậy, quốc-độ trang-nghiêm như vậy, mãn nguyện như vậy, giáo-hóa chúng-sanh như vậy, chúng Thanh-Văn Bồ-Tát như vậy. Sau khi nhập niết-bàn, chánh-pháp ở đời bao lâu năm lợi ích vô-lượng chúng-sanh.

Hoặc lại nghe xứ ấy có Bồ-Tát tu lục ba-la-mật.

Hoặc nghe xứ ấy có bồ-tát vì cầu pháp mà rời bỏ ngôi vua, cung-điện, vợ eon quyến-thuộc, tài-sản, nhẫn đến xả thí tay, chân, đầu, mắt, thân thể.

Hoặc nghe xứ ấy có Bồ-Tát thủ hộ chánh-pháp làm đại Pháp-Sư rộng hành pháp-thí, dựng pháp-tràng, thổi pháp-loa đánh pháp-cổ, mưa pháp-vũ, xây phật tháp miếu, làm hình tượng Phật, bố-thí tất cả đồ an vui cho chúng-sanh.

Hoặc nghe xứ ấy có đức Như-Lai ở kiếp ấy thành Ðẳng-Chánh-Giác thuyết pháp độ sanh.

Thiện-Tài nghe bất-tư-nghì vi-diệu pháp-âm như vậy, thân tâm hoan-hỉ nhu-nguyến liền được vô-lượng môn tổng-trì, vô-lượng môn biện-tài, các thiền, các nhẫn, các nguyện, các độ, các thông, các minh và các giải-thoát, các môn tam-muội.

Lại thấy những hình tượng trong các gương báu: những là chư Phật chúng-hội đạo-tràng, Bồ-Tát chúng-hội đạo-tràng, Thanh-Văn chúng-hội đạo-tràng, Duyên-Giác chúng-hội đạo-tràng, những tịnh thế-giới, những uế thế-giới, hoặc những tịnh uế thế-giới, những thế-giới có Phật, những thế-giới không Phật, những tiểu thế-giới, những trung thế-giới, những đại thế-giới, những nhân-đà-la-võng thế-giới những thế-giới úp, những thế-giới ngửa, những thế-giới bình-thản, những thế-giới của địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh ở, những thế-giới đầy chúng nhân thiên.

Ở trong những thế-giới như vậy, thấy có vô-số chúng đại Bồ-Tát hoặc đi hoặc ngồi làm nhiều sự-nghiệp:

Những là hoặc khởi đại-bi thương xót chúng sanh, hoặc soạn những bộ luận lợi ích chúng-sanh, hoặc thọ, hoặc trì, hoặc biên, hoặc tụng, hoặc hỏi, hoặc đáp, ba thời sám-hối hồi-hướng phát nguyện.

Thiện-Tài lại thấy trong tất cả cột báu phóng lưới đại quang-minh ma-ni-vương, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc màu pha-lê, hoặc màu thủy-tinh, hoặc màu đế-thanh, hoặc màu hồng-nghệ, hoặc màu vàng diêm-phù-đàn, hoặc làm thành màu tất cả quang-minh.

Lại thấy những bửu-tượng và hình đồng-nữ bằng vàng diêm-phù-đàn, hoặc tay cầm hoa-vân, y-vân, tràng-phan, táng cái. Hoặc cầm những hương thoa, hương bột. Hoặc cầm thượng-diệu ma-ni-bửu võng. Hoặc thòng xích vàng, hoặc mang anh-lạc. Hoặc dơ cánh tay bưng đồ trang-nghiêm. hoặc cúi đầu trút mão ma-ni khom mình chiêm ngưỡng mắt chẳng tạm rời.

Lại thấy chuỗi chân-châu thường xuất sanh nước thơm đủ tám công-đức. Thấy chuỗi lưu-ly phóng trăm ngàn quang-minh đồng thời chiếu sáng. Những tràng phan bửu-cái, bửu võng tất cả đều trang-nghiêm với những châu bửu.

Lại thấy bốn màu hoa sen, mỗi mỗi đều sanh vô-lượng hoa: hoặc bằng cánh tay, hoặc bằng bánh xe. Trong mỗi hoa thảy đều thị-hiện nhiều thứ hình tượng để trang-nghiêm:

Như là tượng nam, tượng nữ, tượng đồng-nam, tượng đồng-nữ, tượng Thích, Phạm, Hộ-Thế, Thiên, Long, Dạ-Xoa, Càn-Thát-Bà, A-Tu-La, Ca-Lâu-La, Khẩn-Na-La, Ma-Hầu-La-Già, tượng Thanh-Văn, Duyên-Giác, Bồ-Tát.

Tất cả những sắc tượng trên đây đều khom mình chắp tay kính lễ.

Cũng thấy đức Như-Lai ngồi kiết-già, thân ba mười hai tướng trang-nghiêm.

 

Also, on the checkerboard lapis-lazuli surface of the ground, he saw

inconceivable reflections in each square; here he saw the reflection of a land,

there the reflection of a buddha. All the arrays of adornments in those tow-

ers he saw reflected in each of the squares.

 

Also, in all the flowers, fruits, and buds of the jewel trees he saw golden

busts of all kinds of beings — buddhas, enlightening beings, gods, dragons,

goblins, cherubs, titans, birds, serpents, Indras, Brahmas, the world guard-

ians, human emperors, princes, grandees, ministers, women, men, boys,

girls, monks, nuns, male and female devotees, some with flower garlands

hanging from their hands, some with strings of jewels hanging from their

hands, some holding all kinds of ornaments, some bowing with their

palms joined and gaze steady, paying respect, some singing hymns of

praise, some in trance, some with a golden luster, some with a silver luster,

some with a frosty luster, some with a sapphire luster, some with a shining

jewel luster, some shining with the colors of all jewels, some with a saffron

luster, some shining like bodies of light, some with bodies adorned with

the marks of greatness.

 

From the crescents adorning the towers he saw reflections of countless

moons, suns, stars, and planets emerge and illumine the ten directions.

 

He also saw the walls of the palatial towers resplendent with checker-

boards of all jewels, and in all of the jewel square he saw Maitreya carrying

out all the practices of enlightening beings, as he had done while perform-

ing enlightening practice in the past: in one square he saw Maitreya giving

a way his head; in another, giving a way clothing; in another, giving a way his

topknot jewel; in another, giving the crown jewel of truth; in another, giv-

ing a way his teeth; in another, giving a way his tongue; in another, giving

a way his ears and nose; in another, giving a way his heart; in another giving

a way his marrow and flesh; in another, giving a way his blood; in another,

giving a way his skin; in another, giving a way his limbs; in another, giving

a way his body; in another, giving a way his sons, daughters, and wife; in

 

Page 1496 – The Flower Ornament Scripture

 

another, giving a way heaps of jewels; in another, giving a way village, town,

city, and country; in another, giving a way the continent; in another, giving

a way four continents; in another, giving a way all powers of rulership; in

another, giving a way the throne; in another, giving a way servants; in

another, giving a way the palace and harem; in another, giving a way parks

and retreats; in another, giving parasols, banners, and pennants; in another,

giving garlands and perfumes; in another, giving medicines; in another, giv-

ing all kinds of food and drink; in another, giving all kinds of implements; in

another, giving all kinds of furniture, cushions, and shelters; in another, giv-

ing precious copper vessels; in another, giving excellent vehicles; in another,

freeing those in bondage; in another, freeing the condemned; in another,

giving medical care to the young; in another, showing the right path to

those on the path of destruction; in another, navigating the rivers as a boat-

man; in another, as a wonder horse, rescuing people on the isle of demons in

the ocean; in another, as a great seer, practicing the sciences; in another, as a

ruler, leading people into the paths of righteous conduct; in another, as a

physician, engaged in treating the sick; in another, serving his mother and

father; in another, listening to spiritual benefactors; in another, in the form

of a Buddhist disciple, engaged in teaching people; in another in the form of

a self-illuminate, in another in the form of an enlightening being, in another

in the form of a buddha, engaged in teaching people; in another, manifest-

ing existence as paragons of types of beings, developing beings to maturity;

in another, as a religious preacher expounding experience of the teachings of

buddhas, reciting the teachings, reflecting deeply on them, decorating

monuments of buddhas, having statues of buddhas made, enjoining people

to honor the buddhas, giving out perfumes, making all kinds of offerings to

buddhas, leading people into paths of actions based on virtuous ways, direct-

ing people to the precepts, to refuge in the Buddha, the Teaching, and the

Community, to listening to the Teaching, to discussion, recital, and pro-

found contemplation of the Teaching, sitting on the lion seat to talk of the

Teaching, revealing the enlightenment of buddhas. Thus Sudhana saw

Maitreya’s practices of the six ways of transcendence over countless eons,

projected from each of the squares of the checkerboard walls. In one tower

he saw magical arrays of all the spiritual benefactors whom Maitreya

attended, and he perceived himself in the presence of all those spiritual ben-

efactors, being welcomed and told not to be weary, to behold this wonder of

the enlightening being.

 

So Sudhana saw these and other inconceivable projections of magnificent

scenes from each of the towers and each object in the towers. By the power

of unwavering mindfulness, by all-encompassing purity of vision, by

unobstructed knowledge of observational skill, by attainment of control

over the basis of knowledge of enlightening beings, standing on the ground

of knowledge issuing from the perceptions of enlightening beings, he saw

this whole endless manifestation of marvelous scenes.

 

It was like someone asleep seeing various things in a dream — nice houses

and mansions, charming villages, towns, and cities, agreeable clothing, food

 

Page 1497 – Entry into the Realm of Reality

 

and drink, or delightful performances of music, song, and dance; or as one

might see pleasant parks, gardens, and retreats, trees, rivers, lotus ponds, and

mountains, or perceive oneself together with family and friends, or as one

might see the ocean, or the polar mountain, or the celestial abodes on the

highest mountains, or the whole continent, or perceive oneself to be many

miles tall, in which case one would see one’s house and surroundings as

enormous; one sees all the elements arrayed together, as if it were daytime,

and one does not know the length or brevity of the night, nor realize one is

asleep. If one sees oneself in a pleasant situation, one’s body will be at rest,

one will be free from torpor and drowsiness, with all attachments removed,

feeling great joy and bliss; it will seem to last long — a day, a week, a fort-

night, a year, a century, or even more — and when one awakes, one will

remember it all. In the same way Sudhana, by the power of the enlightening

being, by the knowledge of the collection of dreams that constitutes the

world, the notion of smallness gone from his mind, abiding in the

immensely vast unobstructed perception of enlightening beings, with the

mental scope of enlightening beings, his intellect having entered into the

inconceivable wisdom of enlightening beings, saw the whole supernal man-

ifestation, was perfectly aware of it, understood it, contemplated it, used it as

a means, beheld it, and saw himself there.

Lại thấy nơi đất tịnh lưu-ly, trong khoảng mỗi bước hiện bất-tư-nghì những sắc-tượng:

Như là sắc-tượng thế-giới, sắc-tượng Bồ-Tát, sắc-tượng Như-Lai, sắc-tượng những lâu các trang-nghiêm.

Lại nơi nhưng nhánh lá bông-trái của bửu-thọ, đều thấy những sắc-tượng bán-thân:

Như là sắc-tướng bán-thân của Phật, của Bồ-Tát, của Thiên, Long, bát-bộ. Sắc tượng bán thân của Hộ-Thế Tứ-Thiên-Vương, của Chuyển-Luân-Vương, của Tiểu Vương, Vương Tử, Ðại-Thần, Quan-Trưởng và của tứ chúng.

Những sắc-tượng bán-thân nầy hoặc cầm tràng hoa, hoặc cầm anh-lạc, hoặc cầm những đồ trang-nghiêm, hoặc khom mình chắp tay lễ kính, nhất tâm chiêm-ngưỡng mắt chẳng tạm rời. Hoặc ca ngợi, hoặc nhập tam-muội nơi thân đều dùng tướng hảo trang-nghiêm phóng những quang-minh nhiều màu:

Như là quang-minh màu chân-kim, màu bạch-ngân, màu san-hô, màu đâu-sa-la, màu đế-thanh, màu tỳ-lô-giá-na bửu, màu châu bửu, màu bông chiêm-ba-ca.

Lại thấy trong tượng bán nguyệt phóng ra vô-số quang-minh của nhật nguyệt tinh tú chiếu khắp mười phương.

Lại thấy bốn phía vách trong mỗi bước đều dùng châu bửu để trang-nghiêm.

Trong mỗi châu bửu đều hiện hình Di-Lặc Bồ-Tát thuở kiếp xưa tu hành bồ-tát-đạo: hoặc bố-thí đầu, mắt, tay, chân, môi, lưỡi, răng, nướu, tai, mũi, máu, thịt, da thứa, xương tủy, nhẫn đến móng, tóc. Hoặc bố-thí vợ eon, thành ấp, tụ lạc, quốc-độ, ngôi vua. Làm cho người ở lao ngục thời được ra khỏi, kẻ bị trói buộc thời được  cởi mở, người bệnh tật thời được lành, người vào đường tà thời chỉ cho đương chánh.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát làm lái thuyền đưa qua biển lớn. Hoặc làm mã-vương cứu hộ ác nạn. Hoặc làm đại-tiên khéo giảng-luận. Hoặc làm Luân-Vương khuyên tu thập thiện. Hoặc làm y-vương khéo chữa các bệnh. Hoặc hiếu thuận cha mẹ. Hoặc thân cận thiện-hữu. Hoặc làm Thanh-Văn, Duyên-Giác, Bồ-Tát. Hoặc làm Như-Lai giáo-hóa điều-phục tất cả chúng-sanh. Hoặc làm Pháp-Sư phụng hành phật-giáo, thọ-trì, độc tụng, tư-duy đúng lý. Lập phật-tháp, tạo phật-tượng. Hoặc mình cúng dường, hoặc khuyên người cúng, thoa hương, rải hoa, cung kính lễ bái. Những sự như trên thật hành luôn không dứt.

Hoặc  thấy Di-Lặc Bồ-Tát ngồi tòa sư-tử thuyết pháp khuyên chúng-sanh an-trụ thập-thiện, nhất tâm quy hướng Tam-Bửu, thọ-trì năm giới và tám giới, xuất gia nghe pháp, thọ-trì đọc tụng, tu hành đúng pháp.

Nhẫn đến hoặc thấy những sắc-tượng của Di-Lặc Bồ-Tát tu hành các môn ba-la-mật trong trăm ngàn ức na-do-tha vô-số kiếp.

Lại thấy Di-Lặc Bồ-Tát từng kính thờ chư thiện-tri-thức đều dùng tất cả công-đức trang-nghiêm.

Lại thấy Di-Lặc Bồ-Tát tại chỗ của mỗi thiện-tri-thức thân-cận cúng-dường, tuân hành lời dạy, nhẫn đến trụ bực Quán-Ðảnh.

Bấy giờ chư thiện-tri-thức ấy bảo Thiện-Tài rằng:

Lành thay Ðồng-Tử! Ngươi nhìn xem những sự bất-tư-nghì của Di-Lặc Bồ-Tát chớ có nhàm mỏi.

Lúc đó vì được sức ghi nhớ  chẳng quên, vì được mắt thanh-tịnh thấy mười phương, vì được trí vô-ngại khéo quán-sát, vì được trí tự-tại của Bồ-Tát, vì được quảng-đại-giải của chư Bồ-Tát đã nhập trí-địa, nên Thiện-Tài ở trong mỗi vật của tất cả lâu các đều thấy vô-lượng cảnh-giới bất-tư-nghì như vậy.

Như người nằm mộng thấy những cảnh vật, khi thức dậy bèn biết là cảnh mộng, nhưng có thể nhớ rõ không quên mất. Cũng vậy, nhờ thần lực gia-trì của Di-Lặc Bồ-Tát, vì biết những pháp trong tam-giới như mộng, vì diệt được tâm tưởng hèn kém của chúng-sanh, vì được tri-giải rộng lớn vô-ngại, vì an trụ cảnh-giới thù-thắng của Bồ-Tát, vì nhập trí phương-tiện bất-tư-nghì, nên Thiện-Tài thấy được cảnh-giới tự-tại như vậy.

 

It was like the case of a dying man hovering in his final mental state, on

the brink of the mental state immediately preceding rebirth, faced with the

state of being which is caused by his actions, as a result of the accumulation

of whatever actions he has done; he will see hell if he has done evil, or the

state of animals, ghosts, or the underworld, and may see angry, abusive

henchmen of the underworld carrying weapons, and hear the cries of lament

and anger of the beings in hell. He will also see the great hells burning, blaz-

ing masses of flames, and will see the copper cauldrons and the tortures

being carried out, and will perceive those undergoing them. He will also see

and feel the pains of the burning of the fires of hell. But by accumulation of

good actions one will see heaven, and will see the assemblies of gods and

goddesses and all the magnificent arrays of heaven; one will see and experi-

ence the enjoyments of the parks, palaces, rivers, lotus ponds, mountains of

jewels, and wish-fulfilling trees. At the end of one’s life one will feel one has

passed a way from this world and been reborn in the next, even though one

has not yet died; thus by the wonder of the mental realms caused by actions

one will see and experience these events. In the same way Sudhana, by the

wonder of the states caused by the actions of an enlightening being, saw that

whole supernal manifestation of the tower of Vairocana.

 

Just as a man possessed by a spirit sees various things, and tells of what he

is asked about, in the same way Sudhana, by the power of knowledge of an

enlightening being, saw all those arrays.

 

Just as a man who has entered the abode of water spirits, by entering into

the perception of water spirits, thinks a day or a week or a fortnight or a

month or a year or a century has passed, merely in his perception, and when

leaving the perception of water spirits for the perception of humans sees that

 

Page 1498 – The Flower Ornament Scripture

 

it was only a short time, in the same way, with the mindfulness of the per-

ception of an enlightening being, by the power of Maitreya, in that short

time Sudhana had the sense of the passage of billions of eons.

 

There is a celestial mansion called “chamber of the finest ornaments of all

worlds,” wherein the whole universe is seen by reflection, with all objects

clearly defined; in the same way Sudhana saw all those arrays, unconfused,

reflected in all the objects.

 

Just as a monk in the trance of absorption in one of the points of totality is

single-minded and undivided whether walking, standing still, sitting, or

reclining, and sees and experiences the whole world through entry into the

sphere of total absorption in whatever point of totality he is focused on, by

the marvel of meditation, in the same way Sudhana saw all those arrays

whatever object he immersed himself in.

Như người sắp mạng-chung, thấy tướng thọ báo theo nghiệp của họ: người gây ác-nghiệp thời thấy tất cả cảnh-giới khổ nơi địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh. Hoặc thấy lính ngục tay cầm binh khí sân mắng trói bắt dẫn đi. Cũng nghe những tiếng kêu khóc than van. Hoặc thấy sông tro, vạc nước sôi, núi dao, cây gươm, rồi bị bức vào chịu khổ.

Người làm lành thời thấy cung-điện trời, vô-lượng thiên-chúng, thiên-nữ, y-phục trang-nghiêm, cung-điện viên lâm đều đẹp tốt.

Dầu thân chưa chết, nhưng do nghiệp-lực thấy những sự như vậy.

Cũng vậy, do sức bất-tư-nghì của bồ-tát-nghiệp nên Thiện-Tài được thấy tất cả cảnh-giới trang-nghiêm.

Như có người bị quỷ nhiếp trì thấy các sự việc tùy nơi người hỏi đều đáp được cả.

Cũng vậy, do bồ-tát trí-huệ nhiếp-trì nên Thiện-Tài được thấy tất cả sự trang-nghiêm, nếu có ai hỏi đều đáp được cả.

Như có người bị rồng nhiếp trì, tự cho mình là rồng rồi vào long-cung, trong thời-gian ngắn tự cho là đã trải qua nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm.

Cũng vậy, vì trụ bồ-tát trí-huệ, vì Di-Lặc Bồ-Tát da-trì, nên trong một ít thời-gian mà Thiện-Tài cho là vô-lượng kiếp.

Như Phạm-Thiên-Cung tên là Trang-Nghiêm-Tạng, trong đó hiện tất cả sự vật trong Ðại-Thiên thề-giới chẳng tạp loạn nhau.

Cũng vậy, Trong lâu các nầy, Thiện-Tài thấy khắp tất cả cảnh-giới trang-nghiêm, nhiều thứ sai khác chẳng tạp loạn nhau.

Như Tỳ-Kheo nhập biến-xứ-định, khi đi đứng ngồi nằm, tùy theo định đã nhập, cảnh-giới ấy hiện tiền.

Cũng vậy, Thiện-Tài nhập lâu-các nầy, tất cả cảnh-giới đều hiện rõ.

 

Just as all the adornments of the cities of celestial musicians are visible in

the sky, without constituting a barrier to anyone, just as human abodes

within demonic abodes, each distinct within the demonic abodes, are visible

according to the purity of the objects of desire, just as reflections of the

worlds of the universe are seen in the ocean, just as a magician sees all forms

and activities by the power of spells and drugs, in the same way Sudhana, by

the inconceivable direction of the magic of the enlightening mystic knowl-

edge of Maitreya, saw all those miraculous displays, by bringing forth the

power of magic of knowledge of truth, by the power of mystic knowledge

mastered by the enlightening being.

 

Then the enlightening being Maitreya, entering the tower and relaxing

his magical force, snapped his fingers and said to Sudhana, “Arise. This is the

nature of things; characterized by nonfixity, all things are stabilized by the

knowledge of enlightening beings, thus they are inherently unreal, and are

like illusions, dreams, reflections.”

 

Then, at a finger snap, Sudhana emerged from that trance and Maitreya

said to him, “Did you see the miraculous display of the magical power of

enlightening beings? Did you see the results of the power of enlightening

beings’ preparations for enlightenment? Did you see the creations of the

vows and knowledge of enlightening beings? Did you see the practices and

attainments of enlightening beings? Did you hear the enlightening beings’

ways of emancipation? Did you see the infinity of adornments of buddha-

lands? Did you see the excellence of the vows and expertise of buddhas? Did

you realize the ineonceivability of the liberation of enlightening beings?

Did you experience enlightening beings’ bliss of absorption?”

 

Sudhana said, “I saw, noble one, by the empowerment and spiritual force

of the benefactor. And what is this liberation called?”

 

Maitreya said, “This liberation is called the sanctum of supernal manifes-

tations of unconfused recollection entering into knowledge of all objects of

past, present, and future. And an enlightening being assured of enlighten-

ment in one lifetime attains untold liberations like this.”

 

Sudhana said, “Where has that magnificent display gone?”

Maitreya said, “Where it came from.”

 

Page 1499 – Entry into the Realm of Reality

 

Sudhana said, “Where did it come from?”

Maitreya said, “It came from the effectuation of the magical power of

knowledge of enlightening beings, and it resides in that very magical power.

It does not go or come at all, it is not an aggregate or an accumulation, it is

not uniform and unchangeable, it is not abiding or fixed in existence, it is

not located in any place. It is like the network of clouds of the water spirits

which do not appear from body or mind and yet are indeed seen in masses;

by the mental power of the water spirits measureless clouds emerge, by the

wonder of the realm of the water spirits. In the same way, those supernal

manifestations are not internal or external, yet it is not that they are not

seen, by the magical power of the enlightening being, and because of your

own capacity.

 

“Just as the illusions of a magician manifesting illusory objects do not

come from anywhere or go a way, nor are they in transit, yet they appear by

the power of spells and drugs, in the same way those supernal arrays have

never gone or come, nor accumulated, but they appear by proper learning of

the inconceivable magic of knowledge of enlightening beings, by mastery

of knowledge empowered by past vows.”

 

Sudhana said, “From how far a way do you come?”

 

Maitreya said, “In the state where there is no coming; the state of

enlightening beings is the state of neither motion nor stasis, the state of no

support or abode, the state of no passing a way or rebirth, the state neither

static nor transient, the state of no stirring or arising, the state of no con-

cern or attachment, the state of no deeds or fruition, the state of no

origination or destruction, the state of no annihilation or eternity. Further-

more, great compassion is the state of enlightening beings, as they attend

to sentient beings who can be guided; great kindness is the state of enlight-

ening beings, as they rescue suffering beings; discipline is the state of

enlightening beings, as they become reconstituted according to will; com-

mitment is the state of enlightening beings, based on past vows; spiritual

power is the state of enlightening beings, as they manifest all that is pleas-

ant; nondoing is the state of enlightening beings, as they do not leave the

presence of all buddhas; neither grasping nor rejecting is the state of

enlightening beings, as they are not obsessed with body or mind; wisdom

and means is the state of enlightening beings, as they adapt to sentient

beings, manifesting emanations is the state of enlightening beings, their

bodies being equivalent to reflected images.

 

“And you ask how far a way I come from — I come here from the vil-

lage of Kuti in the territories of the Malada people, land of my birth.

There is a gentleman there named Gopalaka, who guides people into

the buddha-teachings, teaches the native people according to their

capacities, and establishes family and relatives, priests and household-

ers, in the Great Vehicle.”

 

Sudhana asked, “What are the native lands of enlightening beings?”

 

Maitreya said, “There are ten native lands of enlightening beings. What

are they? The arousal of the aspiration for enlightenment is a native land of

 

Page 1500 – The Flower Ornament Scripture

 

enlightening beings, causing one to be born in the family of enlightening

beings. Strong will is a native land of enlightening beings, causing one to be

born in the family of spiritual friends. The stages are a native land of enlight-

ening beings, causing one to be born in the family of the transcendent ways.

Carrying out vows is a native land of enlightening beings, causing one to be

born in the family of sublime acts. Universal compassion is a native land of

enlightening beings, causing one to be born in the house of means of salva-

tion. Profound contemplation is a native land of enlightening beings,

causing one to be born in the house of transcendent wisdom. The Great

Vehicle is a native land of enlightening beings, causing one to be born in the

house of skill in means. Educating sentient beings is a native land of enlight-

ening beings, causing one to be born in the house of buddhas. Knowledge

and means is a native land of enlightening beings, causing one to be born in

the house of tolerance of things as unoriginated. Practicing and realizing all

truths is a native land of enlightening beings, causing one to be born in the

house of all buddhas of past, future, and present.

Như có người ở không-trung thấy thành Càn-Thát-Bà đủ sự trang-nghiêm đều thấy biết rõ không chướng ngại.

Như cung-điện của thần Dạ-Xoa cùng cung-điện của người đồng ở một chỗ mà chẳng tạp loạn nhau, đều tùy theo nghiệp nên chỗ thấy chẳng đồng.

Như nơi đại-hải, tất cả sắc tượng của thế-giới đều hiện trong đó.

Như nhà ào-thuật, dùng ảo-lực hiện những ảo-sự.

Cũng vậy, do sức oai-thần của Di-Lặc Bồ-Tát, do sức huyễn-trí bất-tư-nghì, do có thể dùng huyễn-trí biết các pháp, do được sức tự-tại của Bồ-Tát, nên Thiện-Tài thấy tất cả cảnh giới tự-tại trang-nghiêm trong lâu các.

Bấy giờ Di-Lặc Bồ-Tát nhiếp thần-lực vào trong lâu-các, đàn-chỉ ra tiếng bảo Thiện-Tài rằng:

Thiện-nam-tử dậy! Pháp-tánh như vậy. Ðây là những tướng của trí biết các pháp của Bồ-Tát làm nhơn-duyên tụ tập mà hiện ra. Tự-tánh như vậy, như huyễn, như mộng, như-ảnh, như tượng, đều chẳng thành-tựu.

Nghe tiếng đàn-chỉ, Thiện-Tài liền từ tam-muội dậy.

Di-Lặc Bồ-Tát nói:

Nầy Thiện-nam-tử! Ngươi ở trong giải-thoát tự-tại bất-tư-nghì của Bồ-Tát thọ những hỉ-lạc tam-muội của Bồ-Tát, có thể thấy cung-điện trang-nghiêm của Bồ-Tát thần-lực gia-trì, của trợ-đạo lưu xuất, của nguyện-trí hiển hiện. Ngươi thấy bồ-tát-hạnh, nghe bồ-tát-pháp, biết bồ-tát-đức, rõ như-lai nguyện.

Thiện-Tài thưa:

Bạch Ðại-Thánh! Ðây là sức oai-thần gia hộ ghi nhớ của thiện-tri-thức.

Bạch Ðại-Thánh! Môn giải-thoát nầy tên là gì?

Di-Lặc Bồ-Tát nói:

Nầy Thiện-nam-tử! Môn giải-thoát nầy tên là tạng trí trang-nghiêm nhập tất cả cảnh-giới ba đời chẳng quên mất.

Nầy Thiện-nam-tử! Trong môn giải-thoát nầy có bất-khả-thuyết bất khả-thuyết môn giải-thoát, là chỗ chứng đắc của Bồ-Tát nhất-sanh bổ-xứ.

Thiện-Tài hỏi:
Sự trang-nghiêm nầy đi về đâu?
Di-Lặc Bồ-Tát nói:
Ði về nơi chỗ đến.
Thiện-Tài hỏi:
Từ chỗ nào đến?
Di-Lặc Bồ-Tát nói:

Từ trong trí-huệ thần-lực của Bồ-Tát mà đến, nương thần-lực của Bồ-Tát mà an-trụ, không có chỗ đi, cũng không có chỗ trụ, chẳng phải tích tập, chẳng phải thường hằng, xa rời tất cả.

Nầy Thiện-nam-tử! Như Long-Vương làm mưa: chẳng từ thân ra, chẳng từ tâm ra, chẳng có tích tập, mà chẳng phải là chẳng thấy. Chỉ do sức tâm-niệm của Long-Vương mà mưa tuôn khắp thiên-hạ.

Cảnh-giới như vậy chẳng thể nghĩ bàn.

Nầy Thiện-nam-tử! Cũng vậy, những sự trang-nghiêm trong lâu-các nầy chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài, mà chẳng phải là không thấy. Chỉ do thần-lực của Bồ-Tát và sức thiện-căn của ngươi, mà ngươi được thấy như vậy.

Nầy Thiện-nam-tử! Như nhà ảo-thuật làm những ảo-sự: không từ đâu lại, không đi đến đâu. Dầu không lại không đi, nhưng do ảo-lực mà thấy rõ ràng.

Cũng vậy, sự trang-nghiêm nầy không từ đâu lại, cũng không chỗ đi. Dầu không lại không đi, nhưng do quen tập sức huyễn-trí bất-tư-nghì và do sức đại-nguyện thuở xưa mà hiển- hiện như vậy.

Thiện-Tài thưa:
Ðại-Thánh từ-xứ nào đến đây?
Di-Lặc Bồ-Tát nói:

Nầy Thiện-nam-tử! Chư Bồ-Tát không đến không đi, như vậy mà đến. Không đi không ở, như vậy mà đến. Không chỗ, không chấp, không mất, không sanh, chẳng ở, chẳng dời, chẳng động, chẳng khởi, không luyến, không nhiễm, không nghiệp, không báo, chẳng khởi, chẳng diệt, chẳng đoạn, chẳng thường, như vậy mà đến.

Nầy Thiện-nam-tử! Bồ-Tát từ chỗ đại-bi mà đến, vì muốn điều phục các chúng-sanh.

Từ chỗ đại-từ mà đến, vì muốn cứu hộ các chúng-sanh.

Từ chỗ tịnh-giới mà đến, vì tùy sở-thích mà thọ sanh.

Từ chỗ đại-nguyện mà đến, vì nguyện-lực thuở xưa gia-trì.

Từ chỗ thần-thông mà đến, vì nơi tất cả xứ, tùy thích mà hiện.

Từ chỗ không lay động mà đến, vì hằng chẳng bỏ rời tất cả Phật.

Từ chỗ không thủ xả mà đến, vì chẳng bắt buộc thân tâm phải qua lại.

Từ chỗ phương-tiện trí-huệ mà đến, vì tùy thuận tất cả chúng-sanh.

Từ chỗ thi-hiện biến-hóa mà đến, vì dường như ảnh tượng mà hóa hiện.

Nhưng nầy Thiện-nam-tử! Ngươi hỏi ta từ chỗ nào mà đến?

Nầy Thiện-nam-tử! Ta từ sanh-quán, nước Ma-La-Ðề mà đến nơi đây.

Nầy Thiện-nam-tử! Nước ấy có tụ-lạc tên là Phòng-xá. Trong tụ-lạc có Trưởng-Giả-Tử tên là Cù-Ba-La, ta vì hóa độ người ấy vào phật-pháp mà ở nơi đó.  Lại vì tất cả nhân-dân đáng được hóa-độ nên sanh nơi đó để thuyết pháp. Lại cũng vì cha mẹ quyến thuộc nói pháp đại thừa cho được xu nhập nên ở nơi đó, rồi từ đó đến đây.

Thiện-Tài thưa:

Bạch Ðại-Thánh! Những gì là sanh-xứ của Bồ-Tát?

Di-Lặc Bồ-Tát nói:

Nầy Thiện-nam-tử! Bồ-Tát có mười thứ sanh-xứ:

Bồ-dề-tâm là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh ra Bồ-Tát.

Thâm-tâm là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh thiện-tri-thức.

Chư-địa là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh các môn ba-la-mật.

Ðại-nguyện là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh diệu-hạnh.

Ðại-bi là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh tứ-nhiếp-pháp.

Quán-sát đúng lý là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh bát-nhã ba-la-mật.

Ðại-thừa là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh thiện-xảo phương-tiện.

Giáo-hóa chúng-sanh là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh chư Phật.

Trí-huệ phương-tiện là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh vô-sanh pháp-nhẫn.

Tu hành tất cả pháp là sanh-xứ của Bồ-Tát, vì là nhà sanh tam thế tất cả Như-Lai.

 

“Transcendent wisdom is the mother of enlightening beings, skill in

means is the father of enlightening beings, transcendent generosity is the

milk of enlightening beings, transcendent discipline is their nurse, tran-

scendent tolerance is their adornment, transcendent vigor is what makes

them grow, transcendent meditation purifies their practice, spiritual friends

teach them, the elements of enlightenment are their companions, all

enlightening beings are their siblings, the determination for enlightenment

is their family, practice is the rule of their family, the stages are their resi-

dence, attainment of tolerance is birth in the family, carrying out vows is

acquisition of the knowledge of the family, purity of conduct is following

the rule of the family, promofing the Great Vehicle is preserving the conti-

nuity of the family, consecration as one bound to attain buddhahood in one

life is princehood among spiritual kings, and the attainment of all who

arrive at Thusness is complete purification of the family.

 

“Thus the enlightening being has gone beyond the stage of the ignorant

and has entered the certainty of enlightening beings, has been born in the

family of buddhas, has been established in the lineage of buddhas, has

become capable of perpetuating the three treasures, has become involved in

protecting the family of enlightening beings, has become socially pure and

impeccable, blameless among all people, has become well born in the high-

est family of buddhas, the body a repository of great vows.

Nầy Thiện-nam-tử!  Ðại Bồ-Tát dùng bát-nhã ba-la-mật làm mẹ, phương-tiện thiện-xảo làm cha, thí-ba-la-mật làm nhũ-mẫu, giới-ba-la-mật làm dưỡng-mẫu, nhẫn-ba-la-mật làm đồ-trang-nghiêm, tinh-tấn ba-la-mật làm ông gìa dưỡng-dục, thiền ba-la-mật làm người rửa giặt, thiện-tri-thức làm thầy dạy, tất cả phần bồ-đề làm bạn, tất cả pháp lành làm quyến-thuộc, tất cả Bồ-Tát làm huynh đệ, bồ-đề-tâm làm nhà, tu hành đúng lý làm gia-pháp, chư địa làm gia-xứ, chư nhẫn làm gia-tộc, đại-nguyện làm gia-giáo, đầy đủ các hạnh làm thuận gia-pháp, khuyên phát đại-thừa làm nối gia-nghiệp, pháp-thủy rưới đầu nhất-sanh bổ-xứ Bồ-Tát làm Thái-Tử, thành-tựu bồ-đề là hay tịnh gia-tộc.

Nầy Thiện-nam-tử! Bồ-Tát siêu phàm-phu-địa, nhập bồ-tát-vị, sanh nhà Như-Lai, trụ chủng-tánh Phật như vậy, có thể tu các hạnh chẳng dứt Tam-Bảo, khéo giữ được chủng-tộc Bồ-Tát, tịnh bồ-tát-chủng, chỗ sanh tôn-thắng, không lỗi ác, tất cả thế-gian, thiên, nhơn, ma, phạm, sa-môn, bà-la-môn cung-kính ngợi khen.

 

“Enlightening beings who have succeeded in being born in the family this

way do not shrink a way from existence in any world, because they realize all

things are like reflections; they are not defiled by life in any state of exis-

tence, because they realize birth in all states of being is phantomlike; they are

tireless in guiding and perfecting all beings, because they are aware all is self-

less; they never cease taking care of all beings, because they embody

universal love and compassion; they do not fear living through all ages,

because they believe the mundane whirl is like a dream; they are not

afflicted by the appearance of birth and death, because they realize the clus-

 

Page 1501 – Entry into the Realm of Reality

 

ters of mental and physical elements are illusory; they are not injured in the

midst of all objects, because they realize they are of the nature of the reality

realm; they are not deluded by any of the states of the mundane whirl,

because they have thoroughly realized they are like mirages; they are unaf-

fected by any bedeviling objects because they are familiar with the

illusoriness of all things; they are incapable of being deceived by any afflic-

tions, because they have mastered the spiritual body; they reach their goal in

all states of being, because they have attained control over becoming.

 

“With a body existing in all worlds, in forms like all beings, with differ-

ent powers, with distinct forms of speech like those of all beings, with

modes of conduct like those approved by all beings, with adaptations to the

world as extensive as the precepts of all beings, appearing to be born in fami-

lies eonsonant with all kinds of purity, by entries into the perceptions and

ideas of all beings through engagement in activity, by powers of physical

manifestation equal to the creations of vows of all enlightening beings, I

pervade all universes, and arrived here in the south, in the village of Kuta in

the Malada region, in order to develop to maturity those who carried out the

same practices as I in the past but have lost the aspiration for enlightenment,

and to manifest birth on this continent, to guide parents and relatives born in

the priestly caste, and to generate the family of enlightened ones so as to free

them from the pride and conceit of the superiority of the priestly caste.

 

“Here in the south, by that means guiding beings according to their men-

talities and according to their capacity for being taught, I live in this tower

containing the adornments of Vairocana. When I have passed a way from

here, I will manifest birth in Tushita, the celestial abode of happiness and

contentment, in order to adapt to beings according to mentality, and to

mature the celestials of that heaven engaged in the same practice, to manifest

supernal arrays of emanations of the virtue and knowledge of enlightening

beings beyond all realms of desire, to dispel all craving for sensual enjoy-

ment, to make it clear that all mundane routines are impermanent, to show

that all celestial existence ultimately declines and passes a way, to join with

the enlightening beings bound for buddhahood in one life in proclaiming

the teaching of great knowledge called ‘appearance of descent from heaven

into rebirth on earth,’ to take care of those matured together in that state of

existence, and to enlighten those sent forth by Shakyamuni when the time

comes to be guided. At that time I will realize omniscience, the fulfillment

of my aspiration; and when I have attained enlightenment, you will see me

again, with the spiritual benefactor Manjushri.

Nầy Thiện-nam-tử! Ðại Bồ-Tát sanh nhà tôn-thắng như vậy rồi, vì biết tất cả pháp như ảnh tượng nên đối với thế-gian không ghét chê. Vì biết tất cả pháp như biến-hóa nên không nhiễm trước các cõi hữu-lậu. Vì biết tất cả pháp không có ngã nên giáo-hóa chúng-sanh lòng không nhàm mỏi. Vì dùng đại-từ-bi làm thể tánh nên nhiếp thọ chúng-sanh chẳng biết lao khổ. Vì liễu đạt sanh tử dường như mộng nên trải qua tất cả kiếp mà không e sợ. Vì biết rõ các uẩn đều như huyễn nên thị hiện thọ sanh mà không nhàm mỏi. Vì biết các giới, xứ, đồng pháp-giới nên nơi các cảnh-giới không bi hoại diệt. Vì biết tất cả tưởng như dương-diệm nên vào trong các loài mà chẳng sanh điên-đảo mê hoặc. Vì đạt tất cả  pháp đều như huyễn nên vào cảnh-giới ma chẳng sanh nhiễm trước. Vì biết pháp-thân nên tất cả phiền-não chẳng khi dối được. Vì được tự-tại nên nơi tất cả loài đều thông đạt vô-ngại.

Nầy Thiện-nam-tử! Thân ta sanh khắp tất cả pháp-giới, đồng sắc tướng sai-biệt với tất cả chúng-sanh, đồng ngôn âm sai khác với tất cả chúng-sanh, đồng những danh hiệu với tất cả chúng-sanh, đồng những cử chỉ sở thích của tất cả chúng-sanh để tùy thuận thế-gian giáo-hóa điều-phục, thị-hiện thọ sanh đồng với tất cả chúng-sanh thanh-tịnh, những sự nghiệp làm ra đồng với tất cả phàm-phu chúng-sanh.

Ðồng với tâm tưởng của tất cả chúng-sanh, đồng thệ nguyện với tất cả Bồ-Tát mà hiện thân mình đầy khắp pháp-giới.

Nầy Thiện-nam-tử! Ta vì hóa độ những người thuở xưa cùng ta đồng tu công-hạnh mà nay thối thất tâm bồ-đề. Cũng vì giáo-hóa cha mẹ thân thuộc. Cũng vì giáo-hóa các Bà-La-Môn khiến họ bỏ tánh kiêu-mạn để được sanh trong chủng-tánh Như-Lai, nên ta sanh tại nhà bà-la-môn nơi tụ-lạc Phòng-Xá trong nước Ma-La-Ðề ở Diêm-Phù-Ðề nầy.

Nầy Thiện-nam-tử! Ta ở trong đại-lâu-các nầy tùy tâm sở-thích của các chúng-sanh dùng nhiều phương-tiện để giáo-hóa đều-phục.

Nầy Thiện-nam-tử! Ta vì tùy thuận tâm chúng-sanh, ta vì thành-thục chư Thiên đồng hành nơi cung Ðâu-Suất, ta vì thị-hiện bồ-tát phước trí biến-hóa trang-nghiêm siêu quá tất cả dục-giới cho họ bỏ rời những dục lạc, vì cho họ biết hữu-vi đều vô-thường, vì cho họ biết chư Thiên hễ thạnh tất có suy, vì muốn thị-hiện lúc sắp giáng sanh dùng đại-trí pháp-môn cùng chư Bồ-Tát nhất-sanh bổ-xứ cùng nhau đàm luận, vì muốn nhiếp hóa những người đồng hành, vì muốn giáo-hóa những kẻ mà đức Thích-Ca Như-Lai để sót lại cho họ đều được khai ngộ như hoa sen nở, nên khi mạng chung ta sẽ sanh lên trời Ðâu-Suất.

Nầy Thiện-nam-tử! Lúc ta viên-mãn bổn-nguyện thành nhất-thiết-trí, chứng vô-thượng bồ-đề, thời ngươi và Văn-Thù Sư-Lợi đều được thấy ta.

 

“Now go back to Manjushri and ask him how an enlightening being is to

learn and carry out the practice of enlightening beings, enter the sphere of

universally good practice, undertake and carry it out, expand it, follow it,

purify it, enter fully into it, and fulfill it. He will show you the real benefac-

tor. Why? The best of vows of decillions of enlightening beings is

Manjushri’s; vast is the outcome of the practice of Manjushri; measureless is

the accomplishment of vows of Manjushri; ceaseless is Manjushri’s achieve-

ment of the best of virtues of all enlightening beings; Manjushri is the

 

Page 1502 – The Flower Ornament Scripture

 

mother of decillions of buddhas; Manjushri is the teacher of decillions of

enlightening beings; Manjushri is engaged in the perfection of all beings;

widespread is the name of Manjushri in all worlds of the ten directions;

Manjushri is the interlocutor in the assemblies of untold buddhas;

Manjushri is praised by all buddhas; abiding in the knowledge of profound

truth, Manjushri sees all things according to their true significance;

Manjushri has ranged far into all modes of liberation; he is immersed in the

practice of universally good enlightening beings. He is the progenitor of

spiritual benefactors, who makes you grow in the family of the enlightened,

causes you to establish roots of goodness, shows you the provisions for

enlightenment, introduces you to true benefactors, immerses you in all vir-

tues, establishes you in the network of universal vows, causes you to hear of

the accomplishment of all vows, shows the seerets of all enlightening

beings, and has similarly practiced the wonder of all enlightening beings

together with you in past lives.

 

“Therefore when you go to Manjushri, do not be faint-hearted, do not

become weary in receiving instruction in all virtues. Why? All the spiritual

benefactors you have seen, all the ways of practice you have heard, all the

modes of liberation you have entered, all the vows you have plunged into,

should all be looked upon as the empowerment of Manjushri; and Manjushri

has reached the ultimate perfection.”

 

Then Sudhana paid his respects to Maitreya the enlightening being and

went on.

Nầy Thiện-nam-tử! Ngươi nên qua đến chỗ Văn-Thù Sư-Lợi thiện-tri-thức mà hỏi rằng: Bồ-Tát thế nào học bồ-tát-hạnh, thế nào nhập Phổ-Hiền hạnh-môn, thế nào thành-tựu, thế nào quảng đại, thế nào tùy thuận, thế nào thanh-tịnh, thề nào viên-mãn?

Văn-Thù Sư-Lợi sẽ vì ngươi mà phân-biệt diễn nói.

Tại sao vậy?

Vì những đại-nguyện của Văn-Thù Sư-Lợi, chẳng phải vô-lượng trăm ngàn ức na-do-tha Bồ-Tát khác có được.

Nầy Thiện-nam-tử! Văn-Thù Sư-Lợi có hạnh quảng đại, nguyện vô-biên, xuất sanh tất cả Bồ-Tát công-đức không thôi dứt.

Văn-Thù Sư-Lợi thường làm mẹ của vô-lượng trăm ngàn ức na-do-tha chư Phật. Thường làm thầy của vô-lương trăm ngàn ức na-do-tha Bồ-Tát. Giáo hóa thành-tựu vô-lượng chúng-sanh. Tiếng đồn vang khắp mười phương thế-giới. Thường làm Thuyết-Pháp-Sư trong tất cả chúng hội của chư Phật. Ðược tất cả Như-Lai khen ngợi, trụ nơi trí thậm-thâm, có thể thấy tất cả pháp như thiệt, thông đạt tất cả cảnh-giới giải-thoát, rốt ráo những hạnh của Phổ-Hiền.

Nầy Thiện-nam-tử! Văn-Thù Sư-Lợi là thiện-tri-thức của ngươi, làm cho ngươi được sanh nhà Như-Lai, trưởng dưỡng tất cả thiện-căn, phát khởi tất cả pháp trợ-đạo, gặp thiện-tri-thức chơn thiệt khiến người tu tất cả công-đức, nhập tất cả nguyện võng, trụ tất cả đại-nguyện, vì ngươi mà nói tất cả pháp bí-mật của Bồ-Tát, hiện tất cả hạnh bất-tư-nghì của bồ-tát, thuở xưa cùng người đồng sanh đồng hành.

Vì thế nên nguơi phải đến chỗ Văn-Thù Sư-Lợi chớ có nhàm mỏi.

Văn-Thù Sư-Lợi sẽ vì ngươi mà nói tất cả công-đức.

Tại sao vậy? Vì trước kia ngươi thấy thiện-tri-thức, nghe bồ-tát-hạnh, nhập môn giải-thoát, đầy đủ đại-nguyện, đều do thần-lực của Văn-Thù Sư-Lợi.

Văn-Thù Sư-Lợi đều được rốt ráo tất cả xứ.

Lúc đó Thiện-Tài Ðồng-Tử đảnh lễ chân Di-Lặc Bồ-Tát, hữu-nhiễu vô-lượng vòng, ân-cần chiêm-ngưỡng từ tạ mà đi.

 

Hán bộ quyển thứ 80

 

Manjushri

 

Then Sudhana, passing more than one hundred and ten cities, went to

Sumanamukha and stayed there thinking about Manjushri, wishing to see

and meet with Manjushri. Then Manjushri extended his hand over a hun-

dred and ten leagues and laid it on the head of Sudhana, who was standing in

the city of Sumanamukha, and said, “Good, good! Those without the fac-

ulty of faith, those who are weary or sluggish in mind, those who have not

accumulated efforts, those whose vigor recedes, those who are satisfied with

meager virtues, those imbued with only one root of goodness, those

unskilled in carrying out practical vows, those who are not in the care of

spiritual benefactors, those who are not minded by the buddhas, cannot

know this true nature, this principle, this sphere, this abode — they are

unable to know, to fathom, to penetrate, to believe, to eonceive, to know

exactly, or to attain.”

 

Having caused Sudhana to see by means of his spiritual talk, having

directed him, inspired him, gladdened him, imbued him with countless fac-

ets of truth, illumined him with the great light of infinite knowledge, led

him into the endless mental command, presence of mind, concentration,

and superknowledge of enlightening beings, plunged him into the sphere of

universally good practice, and established him in his own place, Manjushri

left the presence of Sudhana.

52- (1) Y lời dạy của Di-lặc Bồ-Tát, Thiện-Tài đi qua hơn một trăm mười thành đến nước Phồ-Môn, thành Tô-Ma-Na, ở nơi cửa thành suy tìm Văn-Thù Sư-Lợi, trông được gặp gỡ kính thờ.

Bây giờ Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát từ xa đưa tay hữu qua khỏi một trăm mười do-tuần áp trên đầu Thiện-Tài mà nói rằng:

Lành thay! Lành thay! Nầy Thiện-nam-tử! Nếu rời tín-căn thời tâm yếu kém, lo sợ ăn-năn công-hạnh chẳng tròn đủ, thối thất tinh-cần, nơi một thiện-căn sanh lòng trụ trước, với chút ít công-đức đã cho là đủ. Chẳng thể phát khởi hạnh nguyện, chẳng được thiện-tri-thức nhiếp thọ, chẳng được Như-Lai ức niệm, chẳng biết được pháp-tánh như vậy, lý-thú như vậy, pháp-môn như vậy, công-hạnh như vậy, cảnh-giới như vậy, đều không thể biết khắp, biết nhiều, tột nguồn đáy, hiểu rõ, xu nhập giải-thoát, phân-biệt, chứng biết, chứng đắc, tất cả điều trên đây đều không thể được.

Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát tuyên nói pháp ấy cho Thiện-Tài được lợi ích hoan-hỷ thành-tựu vô-số pháp-môn, đầy đủ vô-lượng đại-trí quang-minh, khiến được Bồ-Tát vô-biên-tế đà-la-ni, vô-biên-tế nguyện, vô-biên-tế tam-muội, vô-biên-tế thần-thông, vô-biên-tế trí, khiến vào đạo-tràng phổ-hiền-hạnh.

Lại để Thiện-Tài ở tại chỗ cũ, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát nhiếp thần-lực chẳng hiện.

 

Page 1503 – Entry into the Realm of Reality

 

The Vow of Practice of Universal Good

 

Then Sudhana, attending as many spiritual benefactors as atoms in a billion-

world universe, his mind having accumulated the provisions tor

omniscience, acting on the instructions of all spiritual benefactors with cor-

rect understanding, his mind equally attentive to all spiritual friends, his

intellect in harmony with all spiritual friends without emotion, following

the ocean of principles of the advice and instruction of all spiritual friends,

filled with universal compassion, illumining all beings with universal love,

physically blissful, abiding at peace in the vast liberation of enlightening

beings, his equanimous vision attentive to all dimensions, having accom-

plished the ocean of virtues of all buddhas, on the path of resolve of all

buddhas, strengthened by the energy of vigor of preparation for omnis-

cience, his mind thoroughly dedicated to the will of all enlightening beings,

comprehending the succession of all buddhas of past, present, and future,

awake to the ocean of principles of all enlightened teachings, following the

ocean of principles of the wheels of teaching of all buddhas, in the realm of

manifesting reflections of life in all worlds, immersed in the principles of

the vows of all enlightening beings, set out to carry on enlightening practice

throughout all ages, seeing the realm of omniscience, having developed all

the faculties of enlightening beings, aware of the path of omniscience, his

intellect focused on all the principles of the reality realm, illumining the

principles of all lands, following the course of beneficial action extending to

all beings, shattering the precipitous mountains of spiritual impediments,

according with the unimpeded nature of reality, abiding at peace in the lib-

eration of enlightening beings containing the universal reality realm,

investigating the realm of all buddhas, empowered by all buddhas, stood

contemplating the realm of the enlightening being Universally Good.

 

Having heard the name of the enlightening being Universally Good, his

practice of enlightenment, the excellence of his vow, the excellence of bas-

ing his undertaking on the provisions for enlightenment, the excellence of

his expertise in accomplishment, his conduct in the stage of universal good,

his preparations for the stages, the excellence of his attainment, the speed of

his attainment of the stages, his entry into the stages, his stabilization in the

stages, his progress through the stages, his importance in the stages, his mas-

tery of the stages, and his abiding in the stages, Sudhana, eager to see the

enlightening being Samantabhadra, Universally Good, sat on a lotus seat of

jewels facing the lion throne of the Buddha on the enlightenment site there

filled with oceans of diamonds, with a mind as vast as space and free from all

attachments, with perception of all lands well developed, with a mind hav-

ing transcended all barriers and clingings, with a mind unimpeded, in the

realm of nonobstruction in the midst of all things, with a mind freely per-

vading everywhere without hindrance, with a pure mind entering the realm

of omniscience, with a well-ordered mind purified by observing the orna-

ments of the site of enlightenment, with a broad mind immersed in the

ocean of all enlightened teachings, with a vast mind pervading all realms of

 

Page 1504 – The Flower Ornament Scripture

 

beings to guide them to perfection, with an immeasurable mind purifying

all buddha-lands, with an infinite mind reflected in the circles of all bud-

dhas, abiding indefatigably for all ages, until the ultimate realization of the

power, expertise, and unique qualities of all buddhas.

 

Furthermore, to Sudhana, engaged in these meditations, there appeared

ten signs prefiguring the vision of the enlightening being Universally

Good, by virtue of the empowerment of all buddhas having nourished his

past roots of goodness, and by virtue of having past roots of goodness

equivalent to those of the enlightening being Universally Good. What

were those ten signs? All buddha-lands were purified by purification with

the adornments of the sites of enlightenment of all buddhas. All buddha-

lands were purified by removal of all evils and miserable states and

conditions inopportune for enlightenment. All buddha-lands were puri-

fied by purification of buddha-lands with arrays of spiritual lotus ponds.

All buddha-lands were purified by cooling and refreshing the bodies and

minds of all beings. All buddha-lands were purified by becoming made of

jewels. All buddha-lands were purified by all the beings becoming adorned

with the marks and embellishments of greatness. All buddha-lands were

purified by formation of masses of all adornments. All buddha-lands were

purified by all the beings becoming kind, benevolent, and friendly to each

other. All buddha-lands were purified by becoming arrayed with the

adornments of sites of enlightenment. All buddha-lands were purified by

all the beings becoming consciously absorbed in mindfulness of Buddha.

These ten signs appeared foreshadowing the vision of the great enlighten-

ing being Universally Good.

53- Thiện-Tài tư-duy quán-sát nhất-tâm nguyện thấy Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, và muốn thấy Ðại-Thiên thế-giới vi-trần-số thiện-tri-thức để gần-gũi cung-kính phụng thờ tuân hành giáo-pháp không chống trái, tăng trưởng xu cầu tất cả trí-huệ, làm rộng biển đại-bi, thêm mây đại-từ, quán-sát khắp mọi loài sanh lòng hoan-hỷ, an-trụ pháp-môn tịch-tịnh của Bồ-Tát, duyên khắp tất cả cảnh-giới quảng-đại, học tất cả công-đức quảng đại của Phật, nhập tất cả tri-kiến quyết định của Phật, thêm pháp trợ-đạo cho nhất-thiết-trí, khéo tu thâm-tâm của tất cả Bồ-Tát, biết tam-thế Phật thứ đệ xuất thế, vào biển nhất-thiết-pháp, chuyển xe nhất-thiết-pháp, sanh trong tất cả thế-gian, nhập nơi tất cả bồ-tát nguyện-hải, trụ tất cả kiếp tu bồ-tát-hạnh, chiếu rõ tất cả cảnh-giới Như-Lai, trưởng dưỡng chư căn của tất cả Bồ-Tát, được quang-minh thanh-tịnh của nhất-thiết-trí, chiếu khắp mười phương, trừ hết tôi tăm chướng-ngại, biết khắp pháp-giới, hiện thân mình khắp tất cả cõi, tất cả loài, dẹp tất cả chướng, vào khắp vô-ngại, trụ nơi bực pháp-giới bình-đẳng, quán-sát cảnh-giới giải-thoát của Phổ-Hiền, được nghe danh tự hạnh nguyện của Phổ-Hiền đại Bồ-Tát, cũng nghe trợ-đạo, chánh-đạo, bậc chư địa, phương-tiện-địa, nhập-địa, thắng-tấn-địa, trụ-địa, tu-tập-địa, cảnh-giới-địa, oai-lực-địa, đồng-trụ khát ngưỡng.

Thiện-Tài muốn thấy Phổ-Hiền Bồ-Tát, liền ở trước tòa sư-tử của Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai nơi Kim-Cang-Tạng Bồ-Ðề-Tràng, trên tòa Bửu-Liên-Hoa-Tạng, phát tâm rộng lớn như hư-không-giới, khởi tâm vô-ngại, bỏ tất cả cõi rời tất cả chấp, tâm vô-ngại đi trong tất cả pháp vô-ngại, tâm vô-ngại vào khắp tất cả thập phương, tâm thanh-tịnh vào cảnh-giới của nhất-thiết-trí, tâm minh-liễu quán-sát đạo-tràng trang-nghiêm, tâm quảng-đại nhập tất cả phật-pháp-hải, tâm châu-biến hóa-độ tất cả chúng-sanh-giới, tâm vô-lượng tịnh tất cả phật-độ, tâm vô-tận trụ tất cả kiếp, tâm cứu-cánh xu hướng Như-Lai thập-lực.

Lúc Thiện-Tài phát khởi những tâm như vậy, do sức thiện-căn của mình, được sức-gia-hộ của tất cả Như-Lai, do sức đồng thiện-căn của Phổ-Hiền Bồ-Tát, nên Thiện-Tài thấy mười thứ thoại-tướng, như là:

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh, tất cả như-lai thành đẳng-chánh-giác.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh không các ác-đạo.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh nghiêm-sức với những diệu-liên-hoa.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh, tất cả chúng-sanh thân tâm thanh-tịnh.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh, trang-nghiêm với những châu bửu.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh, tất cả chúng-sanh tướng tốt nghiêm thân.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh, những mây trang-nghiêm che phía trên.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh, tất cả chúng-sanh mến yêu nhau, giúp ích nhau, chẳng hại nhau.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh, đạo-tràng trang-nghiêm.

Thấy tất cả phật-độ thanh-tịnh, tất cả chúng-sanh tâm thường niệm Phật.

 

After that, ten great lights appeared, foreshadowing the manifestation

of the great enlightening being Universally Good. What were the ten? In

each atom of all worlds the network of all buddhas shone. The auras of

light of all buddhas emanated from each atom of all worlds, with hundreds

of thousands of various colors, and pervaded the whole cosmos. Clouds of

jewels manifesting reflections of all buddhas emanated from each atom of

all worlds and pervaded the cosmos. Multitudes of circles of flames of all

buddhas emanated from each atom of all worlds and pervaded the cosmos.

Multitudes of all kinds of fragrant flowers, garlands, perfumes, and

incenses emanated from each atom of all worlds and pervaded the cosmos

radiating the light of the enlightening being Universally Good. Multi-

tudes of lamps in the forms of all beings emanated from each atom of all

worlds and pervaded the cosmos. Multitudes of figures of light beams in

the forms of the bodies of all buddhas emanated from each atom of all

worlds and pervaded the cosmos showing the basic vows of all buddhas.

Oceans of multitudes of reflections of enlightening beings of all forms and

appearances, representations of phantom bodies of all beings, fulfilling the

wishes of all beings, emanated from each point of all worlds and pervaded

the cosmos. These ten great lights appeared foreshadowing the manifesta-

tion of Universally Good.

Thiện-Tài lại thấy mười tướng quang-minh, như là:

Thấy bao nhiêu vi-trần của tất cả thế-giới, trong mỗi mỗi vi-trần xuất-sanh tất cả thế-giới vi-trần-số phật-quang-minh võng-vân chiếu sáng khắp nơi.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế-giới vi-trần-số phật quang-minh luân-vân nhiều thứ sắc-tướng cùng khắp pháp-giới.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế-giới vi-trần-số phật sắc-tượng bửu-vân cùng khắp pháp-giới.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế-giới vi-trần-số phật-quang-diệm luân-vân cùng khắp pháp-giới.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế-giới vi-trần-số những diệu-hương-vân cùng khắp mười phương khen ngợi tất cả hạnh nguyện đại công-đức-hải của Phổ-Hiền.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế-giới vi-trấn-số nhựt nguyệt tinh tú vân, đều phóng quang-minh của Phổ-Hiền Bồ-Tát chiếu khắp pháp-giới.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế-giới vi-trần-số tất cả chúng-sanh thân sắc tượng vân phóng phật-quang-minh chiếu khắp pháp-giới.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế-giới vi-trần-số tất cả phật-sắc-tượng ma-ni-vân cùng khắp pháp-giới.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế giới vi-trần-số Bồ-Tát thân sắc-tượng-vân đầy khắp pháp-giới, khiến tất cả chúng-sanh đều được xuất ly, đều mãn sở-nguyện.

Trong mỗi mỗi vi-trần xuất sanh tất cả thế-giới vi-trần-số Như-Lai thân sắc-tượng-vân, nói thệ nguyện quảng đại của tất cả Phật cùng khắp pháp-giới.

 

Then Sudhana, having seen these ten foreshadowing lights, had the

 

Page 1505 – Entry into the Realm of Reality

 

opportunity to see the enlightening being Universally Good, supported by

the power of his own roots of goodness, a living manifestation of all buddha-

teachings, empowered by all buddhas, immersed in the vows of the

enlightening being Universally Good, in the presence of the realm of all

buddhas, having the power of certainty of the lofty realm of enlightening

beings, perceiving the attainment of the light of omniscience in the sight of

the enlightening being Universally Good, his senses directed toward vision

of the enlightening being Universally Good, flooded with great energy for

the vision of the enlightening being Universally Good, striving

unremittingly in the search for the enlightening being Universally Good,

with the sphere of his senses turned to all directions, with the body of an

enlightening being entering the sphere of the eye of universal good, with a

mind directed toward all buddhas and aware of the enlightening being Uni-

versally Good in the presence of all buddhas, with a will seeking

unremittingly for the enlightening being Universally Good, inwardly per-

ceiving the vision of the enlightening being Universally Good in all objects,

with the eye of knowledge on the path of the enlightening being Univer-

sally Good, with a mind as vast as space, with a powerful resolve supported

by indestructible universal compassion, with a vow to accompany the

enlightening being Universally Good throughout all time, with purity of

manner equally following the practice of the enlightening being Univer-

sally Good, abiding in knowledge based on the state of the enlightening

being Universally Good, dwelling in the sphere of all those who realize

Thusness, he saw the enlightening being Universally Good sitting on a lion

seat in the calyx of a great jewel lotus in front of Vairocana Buddha, the per-

fectly enlightened one, in an ocean of enlightening beings, his body

standing out among the whole assembly, unexcelled by any worldlings,

looking over all the enlightening beings, his knowledge endless, his range

insuperable, his sphere inconceivable, having arrived at equality of past,

present and future and attained equality with all buddhas.

Thiện-Tài thấy mười thứ quang-minh nầy rồi, nghĩ rằng: nay tôi sẽ được thấy Phổ-Hiền Bồ-Tát thêm lớn thiện-căn. Thấy tất cả Phật, nơi tất cả Bồ-Tát sanh tri giải quyết định, được nhất-thiết-trí.

Thiện-Tài nhiếp khắp thiện-căn, nhứt tâm cầu thấy Phổ-Hiền Bồ-Tát, khởi đại tinh-tấn tâm không thối chuyển, liền dùng phổ-nhãn quán-sát mười phương tất cả chư Phật và chúng Bồ-Tát. Bao nhiêu cảnh-giới đã thấy đều tưởng là đuợc thấy Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Dùng trí-huệ-nhãn quán-sát phổ-hiền đạo, tâm quảng-đại dường như hư-không, đại-bi kiên-cố như Kim-Cang. Nguyện tận vị-lai thường được theo Phổ-Hiền, niệm niệm tùy thuận tu phổ-hiền-hạnh, thành-tựu trí-huệ, nhập như-lai-cảnh, trụ phổ-hiền-địa.

Bấy giờ Thiện-Tài Ðồng-Tử liền thấy Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trong chúng-hội trước đức Như-Lai, ngồi tòa sư-tử Bửu-Liên-Hoa, chúng Bồ-Tát vây quanh rất là tôn nghiêm, thế-gian không sánh được, cảnh-giới trí-huệ vô-lượng vô-biên khó lường khó nghĩ, đồng tam-thế Phật, tất cả Bồ-Tát không quán-sát được.

 

He saw clouds of light rays as numerous as atoms in all buddha-lands ema-

nate from each of Universally Good’s pores and illumine all worlds

throughout the space of the cosmos, relieving the pain of all beings. He saw

as many auras of light as atoms in all buddha-lands emanate from Univer-

sally Good’s body, increasing the ecstasy of all enlightening beings. He saw

clouds of fragrant flames of various colors emanate from Universally Good’s

head and pores, pervading the audiences of all buddhas and showering on

them. He saw as many clouds of all kinds of flowers as atoms in all buddha-

lands emanate from each of Universally Good’s pores, filling the audiences

of all buddhas and showering on them. He saw as many clouds of all kinds of

fragrant trees as atoms in all buddha-lands emanate from each of Universally

Good’s pores, adorning all universes throughout space with fragrant trees

budding with inexhaustible aromatic powders and oils, showering on the

audiences of all buddhas. He saw clouds of all kinds of cloth emanate from

every pore, covering all universes throughout space and decorating them.

He saw clouds of streamers, ornaments, strings of pearls, and wish-fulfilling

 

Page 1506 – The Flower Ornament Scripture

 

jewels, numerous as atoms in all buddha-lands, emanate from every pore,

filling the assemblies of all buddhas and showering on them to fulfill the

wishes of all beings. He saw clouds of jewel trees, as many as atoms in all

buddha-lands, emanate from every pore, filling all universes in space, adorn-

ing them with blooming jewel trees and showering great rains of jewels on

the audiences of all buddhas. He saw multitudes of embodiments of celestial

beings, as many as atoms in all buddha-lands, emanate from every pore, fill-

ing all worlds praising the enlightening being. He saw multitudes of

phantom embodiments of the celestial beings in all the brahma-worlds ema-

nate from every pore, asking the enlightened buddhas to turn the wheel of

the teaching. He saw multitudes of embodiments of all the celestials in the

realm of desire emanate from every pore, receiving the cycles of teaching of

all buddhas. He saw multitudes of all buddha-lands of past, present, and

future, as many as atoms in all buddha-lands, emanate from each pore in

each mental moment, pervading all universes throughout space as places of

rest, salvation, and refuge for beings with no place of rest, no savior, no ref-

uge. He saw multitudes of all buddha-lands, as many as atoms in all

buddha-lands, filled with congregations of inspired enlightening beings,

emanate from every pore, pervading all universes throughout space, eondu-

cive to the purification of beings of lofty resolve. He saw multitudes of pure

lands with defilement, as many as atoms in all buddha-lands, emanate from

every pore in each moment of thought, pervading all universes throughout

space, eonducive to the purification of defiled beings. He saw multitudes of

defiled lands with mental purity, as many as atoms in all buddha-lands, ema-

nate from every pore in each moment of thought, pervading all universes

throughout space, eonducive to the purification of wholly defiled beings.

He saw multitudes of embodiments of all enlightening beings, as many as

atoms in all buddha-lands, emanate from every pore in each instant of eon-

sciousness, pervading all universes throughout space, adapting to the

conduct of all beings and developing all beings to supreme perfect enlight-

enment. He saw multitudes of embodiments of enlightening beings, as

many as atoms in all buddha-lands, emanate from every pore in each mental

moment, pervading all universes throughout space, invoking the names of

all buddhas in order to increase the roots of goodness of all beings. He saw

multitudes of embodiments of enlightening beings, as many as atoms in all

buddha-lands, emanating from every pore, pervading all universes through-

out space, in all buddha-lands presenting the accomplishment of all roots of

goodness of all enlightening beings, from the first arousal of the aspiration

for enlightenment. He saw as many multitudes of enlightening beings as

atoms in all buddha-lands emanate from every pore, in each and every

buddha-land illustrating the oceans of vows of all enlightening beings for

the perfection of the practice of universally good enlightening beings. He

saw as many clouds of practices of the enlightening being Universally Good

as atoms in all buddha-lands emanate from every pore, raining showers ful-

filling the wishes of all beings, increasing the flood of joy of attainment of

omniscience. He also saw as many clouds of perfect enlightenment as atoms

 

Page 1507 – Entry into the Realm of Reality

 

in all buddha-lands emanating from every pore, showing perfect enlighten-

ment in all buddha-lands, increasing the great spiritual energy of attainment

of omniscience.

Thấy thân Phổ-Hiền, mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả thế-giới vi-trần-số quang-minh-vân, khắp pháp-giới hư-không-giới tất cả thế-giới, trừ diệt tất cả chúng-sanh khổ hoạn, khiến các Bồ-Tát sanh đại hoan-hỷ.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số những sắc-hương-diệm-vân, khắp pháp-giới hư-không-giới tất cả chư Phật chúng-hội đạo-tràng, để huân tập tất cả.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số tạp-hoa-vân, khắp pháp-giới hư-không-giới tất cả chư Phật chúng-hội đạo-tràng mưa những diệu-hoa.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số hương thọ vân, khắp pháp-giới hư-không-giới tất cả chư phật chúng-hội đạo-tràng mưa những diệu hương.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số diệu-y vân, khắp pháp-giới hư-không-giới chư phật chúng-hội đạo tràng mưa những diệu-y.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số bửu-thọ-vân, khắp pháp-giới hư-không-giới tất cả chư phật chúng-hội đạo tràng, mưa ma ni bửu.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số sắc-giới thiên-thân-vân sung-mãn pháp-giới, khen ngợi bồ-đề-tâm.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số phạm-thiên thân vân, khuyến thỉnh chư như lai chuyển diệu pháp luân.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số dục-giới thiên vương thân vân, hộ trì pháp-luân của tất cả như-lai.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số tam-thế phật-sát-vân, khắp pháp-giới hư-không-giới vì các chúng-sanh, những người không chỗ về nương mà làm chỗ về nương, những người không chỗ che chở mà làm chỗ che chở, những người không chỗ y-chỉ mà làm chỗ y chỉ.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số thanh-tịnh phật-sát-vân khắp pháp-giới hư-không-giới tất cả chư Phật xuất thế trong đó, chúng hội Bồ-Tát thảy đều sung-mãn.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số tịnh bất-tịnh phật-sát-vân khắp pháp-giới hư-không-giới, khiến tạp nhiễm chúng-sanh đều được thanh-tịnh.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số bất tịnh-tịnh phật-sát-vân khắp pháp-giới hư-không-giới, khiến tạp nhiễm chúng-sanh đều được thanh-tịnh.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số bất-tịnh phật-sát-vân khắp pháp-giới hư-không-giới, khiến thuần nhiễm chúng-sanh đều  được thanh-tịnh.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số chúng-sanh thân-vân khắp pháp-giới hư-không-giới, tùy sở nghi giáo hóa chúng-sanh đều khiến phát tâm vô-thượng bồ-đề.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số bồ-tát thân-vân biến pháp-giới hư-không-giới tán dương những danh hiệu của chư Phật làm cho chúng-sanh tăng trưởng thiện-căn.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số bồ-tát thân-vân khắp pháp-giới hư-không-giới tất cả phật-sát tuyên dương tất cả chư Phật Bồ-Tát, những thiện-căn sanh khởi từ khi sơ phát tâm.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số bồ-tát thân-vân khắp pháp-giới hư-không-giới, trong mỗi phật-sát nơi tất cả phật-sát tuyên dương tất cả bồ-tát nguyện-hải và thanh-tịnh diệu-hạnh của Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông, trong mỗi niệm xuất sanh Phổ-Hiền Bồ-Tát hạnh-vân khiến tâm tất cả chúng-sanh được mãn túc, tu tập đầy đủ đạo nhất-thiết-trí.

Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả phật-sát vi-trần-số chánh-giác thân-vân, nơi tất cả phật-sát hiện thành chánh-giác, khiến các Bồ-Tát thêm lớn pháp đại-thừa thành nhất-thiết-trí.

Thiện-Tài thấy cảnh-giới thần-thông tự-tại của Phổ-Hiền Bồ-Tát như vậy, thân tâm hoan hỉ, hớn hở vô-lượng.

Lại thấy mỗi mỗi thân phần, mỗi mỗi lỗ chân lông của Phổ-Hiền đều có Ðại-Thiên thế-giới phong-luân, thủy-luân, địa-luân, hỏa-luân, đại-hải, giang-hà và những Bửu-Sơn, Tu-Di, Thiết-vi, thành ấp, cung điện, viên lâm, tất cả xứ của địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh, Diêm-La-Vương, những cung điện của Thiên, Long, Bát-Bộ, nhân và phi-nhân, cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô-Sắc, nhật, nguyệt, tinh-tú, gió, mây, sấm, chớp, ngày, đêm, tháng, giờ đến năm, kiếp, chư Phật  xuất thế, chúng hội Bồ-Tát, đạo-tràng trang-nghiêm, những sự như vậy đều thấy rõ cả.

Như thấy rõ tại thế-giới nầy, tất cả thế-giới ở mười phương đều thấy rõ cả.

Như thấy thập phương thế-giới hiện-tại, tất cả thế-giới tiền-tế hậu-tế cũng thấy như vậy, nhưng vẫn chẳng tạp loạn nhau.

Như ở chỗ Tỳ-Lô-Giá-Na-Như-Lai thị-hiện sức thần-thông như vậy, tại Liên-Hoa-Ðức thế-giới, chỗ của Hiền-Thủ Phật, hiện sức thần-thông cũng như vậy.

Nhẫn đến tại tất cả thế-giới mười phương, chỗ của tất cả chư Phật Như-Lai, cũng hiện sức thần-thông như vậy.

Mười phương tất cả thế-giới trong mỗi mỗi vi-trần đều có pháp-giới chư Phật chúng-hội. Chỗ mỗi đức Phật, Phổ-Hiền Bồ-Tát ngồi trên tòa Bửu-Liên-Hoa Sư-Tử hiện sức thần-thông cũng đều như vậy.

Trong thân của mỗi mỗi Phổ-Hiền đều hiện tất cả cảnh-giới tam-thế, tất cả cõi Phật, tất cả chúng-sanh, tất cả Phật xuất-hiện, tất cả bồ-tát-chúng, nghe ngôn âm của tất cả chúng-sanh, ngôn âm của tất cả Phật, pháp-luân của tất cả Như-Lai chuyển. Lại thấy công-hạnh của tất cả Bồ-Tát, thần-thông du-hí của tất cả Như-Lai.

 

Then Sudhana, having seen this manifestation of Universally Good’s

mystic power, happy, fulfilled, enraptured, uplifted, delighted, joyful, eon-

templated the body of Universally Good further and saw, from every part of

his body and every pore, the billionfold world, with its masses of air, earth,

and fire, its oceans, continents, rivers, jewel mountains, polar mountains,

peripheral mountains, villages, cities, towns, communities, districts, forests,

dwellings, populations, hells, animal realms, underworlds, realms of titans,

dragons, birds, humans, and celestials, realms of desire, formless realms, its

bases, foundations, and forms, its clouds, lightning, stars, nights, days, and

fortnights, half years and years, intermediate eons and eons. And as he saw

this world, in the same way he saw all the worlds to the east, and as in the east

he saw all the worlds in all directions, in the south, west, north, northeast,

southeast, southwest, northwest, the nadir and the zenith. By way of reflec-

tions he saw the emergence of all buddhas, along with their circles of

enlightening beings, as well as other beings, and he saw the succession of all

worlds in past eons in this world, all that in one mark of greatness of the

body of Universally Good — the emergence of all the buddhas, the circles of

enlightening beings, the sentient beings, the abodes, the days and nights, the

ages. In the same way he also saw all the buddha-lands of the future. And just

as he saw the succession of past and future worlds in this world, in the same

way he saw the successions of all past and future worlds in all worlds in the

ten directions, through each mark of greatness and each pore on the body of

the enlightening being Universally Good, all in perfect order, not mixed up

with one another.

 

And just as he saw the enlightening being Universally Good sitting on a

jewel lotus calyx lion seat before Vairocana Buddha displaying this miracle,

likewise, he saw him displaying the same miracle in the world Padmashri of

Bhadrashri Buddha in the east; and as in the east, he also saw the enlighten-

ing being Universally Good sitting on a jewel lotus calyx lion seat in the

presence of all buddhas in all worlds everywhere displaying this same mira-

cle, and from each individual body of Universally Good he saw all objects of

past, present, and future appearing in reflections, and likewise saw all lands,

all beings, all buddhas emerging, and all congregations of enlightening

beings appearing as reflections; and he heard the voices of all beings, the

voices of all buddhas, the turning of the wheel of teaching of all buddhas,

the presentation of all advice and instruction, the attainments of all enlight-

ening beings, and the mystic powers of all buddhas.

 

Having seen and heard this inconceivable miracle of the enlightening

being Universally Good, he attained ten states of consummation of knowl-

edge. What were these ten? He attained the state of consummation of

knowledge physically pervading all buddha-lands in a moment of thought.

He attained the state of consummation of holistic knowledge going to the

presence of all buddhas. He attained the state of consummation of knowl-

 

Page 1508 – The Flower Ornament Scripture

 

edge serving all buddhas. He attained the state of consummation of knowl-

edge asking about the Teaching and receiving answers from each and every

buddha. He attained the state of consummation of knowledge of meditation

on the cycles of teaching of all buddhas. He attained the state of eonsumma-

tion of knowledge of the inconceivable miracles of buddhas. He attained the

state of consummation of knowledge to expound one expression of truth

forever by means of inexhaustible specific knowledge of all truths. He

attained the state of consummation of direct knowledge of the ocean of all

truths. He attained the state of consummation of knowledge of all principles

of the realm of reality. He attained the state ofconsummationot knowledge

to live together with the thoughts of all beings. He attained the state of eon-

summation of knowledge of instantaneous direct witness of the practice of

the enlightening being Universally Good.

Thiện-Tài thấy vô-lượng đại-thần-thông-lực bất-tư-nghì của Phổ-Hiền Bồ-Tát như vậy, liền được mười thứ trí ba-la-mật. Như là:

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm đều có thể đi khắp tất cả cõi Phật.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm đều có thể qua đến tất cả chỗ Phật.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm đều có thể cúng-dường tất cả Như-Lai.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm ở khắp chỗ của tất cả Như-Lai để nghe pháp và thọ trì.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm tư-duy pháp-luân của tất cả Như-Lai.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm biết sự đại thần-thông bất-tư-nghì của tất cả Phật.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm nói một câu pháp tột thuở vị-lai biện-tài vô-tận.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm dùng thân bát-nhã quán tất cả pháp.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm nhập tất cả pháp-giới thiệt-tướng-hải.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm biết tâm của tất cả chúng-sinh.

Trí ba-la-mật trong mỗi niệm huệ hạnh của Phổ-Hiền đều hiện-tiền.

 

To Sudhana, who had realized these states of consummate knowledge.

Universally Good extended his right hand and laid it on his head. With

Universally Good’s hand on Sudhana’s head, as many concentrations as

atoms in all buddha-lands entered into Sudhana, and by each concentration

he entered into as many oceans of worlds as atoms in all buddha-lands; as

many hitherto unseen provisions for omniscience as atoms in all buddha-

lands accrued to him; as many origins of elements of omniscience as atoms in

all buddha-lands became manifest to him; he rose up for as many great

undertakings for omniscience as atoms in all buddha-lands; he entered into

as many oceans of vows as atoms in all buddha-lands; he went forth on as

many emancipating paths of omniscience as atoms in all buddha-lands; he

was involved in as many practices of enlightening beings as atoms in all

buddha-lands; he was boosted by as many floods of omniscience as atoms in

all buddha-lands; he was illumined by as many lights of knowledge of all

buddhas as atoms in all buddha-lands.

Thiện-Tài đã được mười trí ba-la-mật nầy rồi, Phổ-Hiền Bồ-Tát liền dơ tay hữu xoa đầu Thiện-Tài.

Ðược xoa đầu, Thiện-Tài liền được tất cả phật-sát vi-trần-số môn tam-muội, mỗi tam-muội lại dùng phật-sát vi-trần-số tam-muội làm quyến-thuộc.

Mỗi mỗi tam-muội đều thấy tất cả phật-sát vi-trần-số phật-đại-hải mà từ xưa chưa thấy, tích tập tất cả phật-sát vi-trần-số nhất-thiết-trí trợ-đạo, sanh đủ tất cả phật-sát vi-trần-số nhất-thiết-trí thượng-diệu-pháp, phát tất cả phật-sát vi-trần-số nhất-thiết-trí đại-thệ-nguyện, nhập tất cả phật-sát vi-trần-số đại-nguyện-hải, trụ tất cả phật-sát vi-trần-số nhất-thiết-trí xuất-yếu-đạo, tu tất cả phật-sát vi-trần-số bồ-tát-hạnh, khởi tất cả phật-sát vi-trần-số nhất-thiết-trí đại-tinh-tấn, được tất cả phật-sát vi-trần-số nhất-thiết-trí tịnh-quang-minh.

 

Just as in this world, in the presence of Vairocana Buddha, the enlighten-

ing being Universally Good extended his right hand and laid it on Sudhana’s

head, in the same way Universally Good sitting at the feet of all buddhas in

all worlds extended his right hand and laid it on Sudhana’s head. In the same

way, sitting at the feet of all buddhas in all worlds within the atoms of all

worlds Universally Good extended his right hand and laid it on Sudhana’s

head. And just as facets of truth entered Sudhana as he was touched by the

hand of Universally Good at the feet of Vairocana Buddha, likewise facets of

truth entered Sudhana in various ways as he was touched by the multitudes

of hands extended from the bodies of all the Universally Goods.

 

Then the great enlightening being Universally Good said to Sudhana,

“Did you see my mystical projection?”

 

Sudhana said, “I saw, noble one. But only a buddha could understand such

an inconceivable mystical projection.”

Như ở Ta-Bà thế-giới chỗ của Tỳ-Lô-Giá-Na Phật nầy, Phổ-Hiền Bồ-Tát xoa đầu Thiện-Tài Ðồng-Tử, khắp mười phương thế-giới, trong mỗi vi-trần nơi những thế-giới ấy, tất cả thế-giới, tất cả chỗ Phật, Phổ-Hiền Bồ-Tát cũng xoa đầu Thiện-Tài như vậy, những pháp-môn tam-muội chứng được cũng đồng.

Bấy giờ Phổ-Hiền Bồ-Tát bảo Thiện-Tài rằng:

Nầy Thiện-nam-tử! Ngươi thấy thần-lực của ta chăng?

Thiện-Tài thưa:

Bạch vâng! Những sự thần thông quảng đại bất-tư-nghì nầy chỉ đức Như-Lai mới biết được.

 

Universally Good said, “I practiced for as many eons as atoms in untold

buddha-lands, seeking the mind of omniscience, and in each immense eon I

associated with as many buddhas as atoms in untold buddha-lands, to purify

the aspiration for enlightenment. And in each immense eon I made great

 

Page 1509 – Entry into the Realm of Reality

 

sacrifices, giving a way everything, announced in all worlds, fulfilling all

beings, storing virtue for omniscience. And in each immense eon I made as

many great sacrifices as atoms in untold buddha-lands, extreme sacrifices,

seeking the qualities of omniscience. And in each immense eon I gave up my

body untold numbers of times, and I gave up kingships, villages, cities,

towns, counties, and communities, and I gave up dearly beloved compan-

ions, so hard to give up, and I gave up spouses and children. I gave a way the

flesh of my own body and gave blood from my own body to beggars, and I

gave a way my bones and marrow. I gave a way my limbs, my ears and nose,

my eyes and tongue, caring only for buddha-knowledge and not for my

physical life. In each immense eon I gave a way as many of my own bodies as

atoms in untold buddha-lands, seeking from my own bodies the unsurpassed

head of omniscience which rises beyond all worlds. And as I did in each

immense eon, so also did I do in oceans of great eons as numerous as atoms in

untold buddha-lands. In each immense eon I honored and served as many

buddhas as atoms in untold buddha-lands, providing food and clothing,

shelter, furniture, medicine, and other necessities. And I went forth into the

tutelage of each buddha, applied the instructions of all buddhas, and I hold

their Teaching.

 

“I do not know of a single thought in all those oceans of eons in which I

neglected the instructions of the buddhas. I am not aware of having had a

single malicious thought in all those eons, or an egofistic thought, or a self-

ish thought of possession, or a thought of difference between self and others,

or a thought of parting irom the path of enlightening beings, or a thought of

weariness at staying in the world, or a thought of depression, or a thought

deluded by hindrances, or any thought apart from the aspiration for enlight-

enment, the invulnerable asylum of invincible knowledge, directed toward

preparations for omniscience.

 

“All oceans of eons would be exhausted in telling of my past efforts to pur-

ify buddha-lands, my compassionate efforts to save, develop, and purify all

beings, my efforts to serve buddhas, my efforts in listening to teachers in

quest of truth, my self-sacrifice for the sake of absorbing truth, my sacrifice

of life to protect truth. Of all the oceans of teachings, there is not a single

statement that I did not get by giving up rulership, that I did not get by giv-

ing up all that exists, by undertaking the salvation of all beings, by

contemplating my own being, by undertaking to attain higher states ahead,

by undertaking to produce the light of all worldly knowledge, by undertak-

ing to produce the light of all transmundane knowledge, by undertaking to

produce mundane happiness for all sentient beings, by undertaking to tell of

the virtues of all buddhas. Thus it would take up as many eons as atoms in

untold buddha-lands to tell of the accomplishment of my past endeavors.

 

“By such power of preparation, power of accomplishment of assemblage

of root causes, power of lofty resolution, power of accomplishment of vir-

tues, power of contemplation of all truths as they are, power of the eye of

wisdom, power bestowed by buddha, power of great vows, power of great

compassion, power of thoroughly purified mystic knowledge, power of the

 

Page 1510 – The Flower Ornament Scripture

 

care of spiritual benefactors, I attained the ultimately pure body of reality,

which is continuous and unfragmented throughout past, present, and

future. I also purified an unexcelled physical body, beyond all worldlings,

appearing to all beings according to their mentalities, omnipresent, in all

buddha-lands, abiding everywhere, showing all kinds of mystical projec-

tions everywhere, visible in all worlds.

Phổ-Hiền Bồ-Tát nói.

Nầy Thiện-nam-tử! Thuở quá-khứ bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số kiếp, ta thật hành bồ-tát-hạnh cầu nhất-thiết-trí. Trong mỗi mỗi kiếp vì muốn thanh-tịnh bồ-đề-tâm, nên kính thờ bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số Phật.

Trong mỗi mỗi kiếp vì tích tập nhất-thiết-trí phước đức nên thiết lập bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thí-hội quảng đại, khiến tất cả thế-gian đều nghe biết, phàm ai đến cầu xin thời đều làm cho họ đầy đủ cả.

Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu pháp nhất-thiết-trí nên ta đem bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số tài vật bố-thí.

Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu phật-trí, nên ta đem bất-kha-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thành ấp, tụ lạc, quốc độ, vương vị, thê tử, quyến thuộc, mắt tai mũi lưỡi, thân thịt tay chân đến cả mạng sống để bố thí.

Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu nhất-thiết-trí-thủ, nên ta đem bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số đầu để bố-thí.

Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu nhất-thiết-trí, nên ở chỗ bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số Như-Lai, ta cung kính tôn trọng, kính thờ cúng-dường, rồi xuất-gia học đạo, trong phật-pháp tu hành hộ giáo.

Nầy Thiện-nam-từ! Ta ở trong những số kiếp như vậy, tự nhớ chưa từng có một niệm chẳng thuận phật-giáo, chưa từng có một niệm sanh lòng sân hại, cũng chưa từng có một niệm sanh tâm ngã ngã-sở, tâm mình người sai biệt, tâm xa rời bồ-đề, tâm nhàm mỏi sanh tử, tâm lười biếng, tâm chướng ngại, tâm mê hoặc. Mà ta chỉ an trụ tâm đại bồ-đề vô-thượng chẳng thể trở hoại tích tập pháp trợ-đạo nhất-thiết-trí.

Nầy Thiện-nam-tử! Ta trang-nghiêm phật-độ, dùng tâm đại-bi cứu hộ chúng-sanh, giáo-hóa thành-tựu, cúng-dường chư Phật, thờ thiện-tri-thức, vì cầu chánh-pháp nên hoằng tuyên hộ-trì, trong thân ngoài vật đều có thể xả tất cả, đến mạng sống cũng không tiếc.

Nếu dùng thời-gian kiếp-hải để nói nhơn-duyên đó, kiếp-hải còn có thể hết chớ nhơn duyên đó không cùng tận.

Nầy Thiện-nam-tử! Trong pháp-hải của ta, không có một chữ không có một câu, Chẳng phải thí xả ngôi Chuyển-Luân-Vương mà cầu được. Chẳng phải thí xả tất cả sở-hữu mà cầu được.

Nầy Thiện-nam-tử! Pháp của ta cầu đều vì cứu hộ tất cả chúng-sanh. Một lòng suy nghĩ mong cho chúng-sanh đưọc nghe pháp nầy. Nguyện dùng trí-quang chiếu khắp thế-gian. Nguyện vì chúng-sanh mà khai thị trí xuất-thế-gian. Nguyện cho chúng-sanh đều được an lạc. Nguyện khắp tán dương những công-đức của chư Phật.

Thuở xưa, nhơn-duyên của ta như vậy, trong bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số kiếp-hải nói không hết được.

Nầy Thiện-nam-tử! Vì thế nên ta dùng sức trợ đạo pháp như vậy, những sức thiện-căn, sức đại chí-nguyện, sức tu công-đức, sức như thiệt tư-duy tất cả pháp, sức trí-huệ-nhãn, sức phật-oai-thần, sức đại-từ-bi, sức tịnh-thần-thông, sức thiện-tri-thức như vậy nên ta được pháp-thân thanh-tịnh tam thế bình-đẳng rốt ráo nầy. Ta lại được sắc-thân thanh-tịnh vô-thượng siêu các thế-gian, tùy sở thích của tâm chúng-sanh mà hiện hình vào tất cả cõi khắp tất cả xứ, nơi các thế-giới rộng hiện thần-thông, làm cho người thấy đều vui mừng.

 

“Look at this body I have achieved, produced over endless multitudes of

eons, hard to get to appear even in decillions of eons, hard to get to see.

Beings who have not planted roots of goodness cannot even hear of me,

much less see me. There are beings who become irreversible on the way to

supreme perfect enlightenment just by hearing my name; there are those

who become irreversible just by seeing me, those who become irreversible

just by eontact with me, those who become irreversible just by following

me, those who become irreversible just by associating with me, those who

become irreversible by seeing me in a dream, and those who become irre-

versible on the way to supreme perfect enlightenment by hearing my name

in a dream.

 

“Some beings become mature by remembering me for a day and a night;

some become mature remembering me for a fortnight, some a month, some

a year, some a century, some an eon, some a hundred eons, and some up to as

many eons as atoms in untold buddha-lands. Some become mature remem-

bering me for one lifetime, some a hundred lifetimes, some up to as many

lifetimes as atoms in untold buddha-lands. Some become mature by seeing

my radiance, some by seeing emanation of light beams, some by feeling the

earth quake, some by seeing my physical form, some by being encouraged.

Thus beings become irreversible toward supreme perfect enlightenment

through as many means as atoms in a buddha-land. Furthermore, whoever

hears of the purity of my buddha-land shall be born in pure buddha-lands,

and whoever sees the purity of my body will be born in my body. Behold the

purity of this body of mine.

Nầy Thiện-nam-tử! Ngươi quan-sát sắc-thân của ta như vậy.

Sắc-thân của ta đây đã thành-tựu từ vô-biên kiếp hải. Vô-lượng ngàn ức na-do-tha kiếp khó thấy khó nghe.

Nầy Thiện-nam-tử! Nếu có chúng-sanh chưa gieo thiện-căn và gieo ít thiện-căn, Thanh-Văn, Bồ-Tát thời còn chẳng được nghe danh hiệu của ta huống là thấy được thân ta.

Nầy Thiện-nam-tử! Nếu có chúng-sanh được nghe danh hiệu của ta thời không còn thối chuyển nơi vô-thượng bồ-đề.

Nếu ai hoặc thấy, hoặc chạm, hoặc rước, hoặc đưa, hoặc tạm theo dõi, nhẫn đến trong mộng được thấy nghe ta, thời đều cũng được bất thối chuyển cả.

Hoặc có chúng-sanh một ngày một đêm nhớ nghĩ đến ta thời liền được  thành-thục.

Hoặc bảy ngày bảy đêm, nửa tháng, một tháng, nửa năm, một năm, trăm năm, ngàn năm, một kiếp, trăm kiếp, nhẫn đến bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số kiếp nghĩ nhớ đến ta mà được thành-thục.

Hoặc một đời, hoặc trăm đời, nhẫn đến bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số đời nghĩ nhớ đến ta mà thành-thục.

Hoặc thấy ta phóng đại quang-minh, hoặc thấy ta chấn động cõi Phật, hoặc sanh e sợ, hoặc sanh hoan-hỉ thảy đều thanh-thục.

Nầy Thiện-nam-tử! Ta dùng phật-sát vi-trần-số môn phương-tiện như vậy, làm cho các chúng-sanh chẳng thối chuyển nơi vô-thượng bồ-đề.

Nếu có chúng-sanh nào thấy nghe cõi thanh-tịnh của ta thời tất được sanh trong cõi thanh-tịnh nầy.

Nếu có chúng-sanh nào thấy nghe thân thanh-tịnh của ta thời tất được sanh trong thân thanh-tịnh của ta.

Nầy Thiện-nam-tử! Ngươi nên quan-sát thân thanh-tịnh của ta đây.

 

Then Sudhana, contemplating the body of the enlightening being Uni-

versally Good, saw in each and every pore untold multitudes of

buddha-lands filled with buddhas. And in each buddha-land he saw the bud-

dhas surrounded by assemblies of enlightening beings. And he saw that all

those multitudes of lands had various bases, various forms, various arrays,

various perimeters, various clouds covering the skies, various buddhas

appearing, various enunciations of cycles of the Teaching. And just as he saw

this in each pore, so also in all pores at once, in all the marks of greatness, all

the embellishments, all the limbs and parts of the body; and in each he saw

multitudes of lands, with as many multitudes of projected bodies of bud-

dhas, as atoms in all buddha-lands, emerging and filling all worlds in the ten

directions developing beings toward supreme perfect enlightenment.

 

Then Sudhana, edified by the advice and instruction of the enlightening

being Universally Good, entered into all the worlds within the body of Uni-

versally Good and developed the beings toward maturity. Furthermore, the

light of knowledge and roots of goodness accumulated by Sudhana in going

 

Page 1511 – Entry into the Realm of Reality

 

to, meeting, and attending as many spiritual benefactors as atoms in a

buddha-land did not amount to even a minute fraction, not to any calculable

fraction, of his accumulation of roots of goodness eoncomitant with seeing

Universally Good. As many successive huddha-lands as he had entered from

his first determination up to his seeing Universally Good, he entered more,

successive oceans of buddha-lands, with attributes as numerous as atoms in

untold buddha-lands, in a single pore of Universally Good in each moment

of thought. And as in one pore, so in all pores; in each moment of thought

passing as many worlds as atoms in untold buddha-lands, passing the worlds

of endless eons at a step, he still did not come to the end — he did not come to

the end of the successions of oceans of lands, of the matrices of oceans of

lands, of the differentiations of oceans of lands, of the interpenetrations of

oceans of lands, of the origins of untold oceans of buddha-lands, of the disso-

lutions of oceans of lands, of the arrays of oceans of lands, of the matrices of

oceans of appearances of buddhas, of the interpenetrations of oceans of

appearances of buddhas, of the origins of oceans of appearances of buddhas,

of the dissolutions of oceans of appearances of buddhas, of the oceans of con-

gregations of enlightening beings, of the successions of oceans of

congregations of enlightening beings, the matrices of oceans of congrega-

tions of enlightening beings, the differentiations of oceans of congregations

of enlightening beings, the unity of oceans of congregations of enlightening

beings, the formations of oceans of congregations of enlightening beings,

the dissolutions of oceans of congregations of enlightening beings, the

entrances of realms of sentient beings, the entrances of instantaneous

knowledge of faculties of sentient beings, the penetrations of knowledge of

sentient beings’ faculties, the developmental guidance of sentient beings,

the profound states of occult powers of enlightening beings, or the multi-

tudes of enlightening beings’ accessions to and supercessions of the stages.

 

He traveled and contemplated in a land for an eon, in another for up to as

many as eons as atoms in untold buddha-lands, without moving from that

land. In each moment of consciousness he entered infinite oceans of lands

and developed sentient beings toward supreme perfect enlightenment. This

continued as he gradually attained equality with Universally Good in terms

of the ocean of vows of practice of the universally good enlightening beings,

equality with all buddhas, equality of pervasion of all lands, equality of ful-

fillment of practices, equality of manifestation of the miracle of attainment

of enlightenment, equality of turning the wheel of teaching, equality of

purity of intellect, equality of voice and articulation, equality of power and

expertise, equality of the enlightened state, equality of universal love and

compassion, equality of the spiritual metamorphoses of the inconceivable

liberation of enlightening beings.

 

Then the great enlightening being Universally Good, thus explaining

courses of eons, as many eons as atoms in the untold buddha-lands in the suc-

cession of worlds, went on to make a vow:

Thiện-Tài quán-sát tướng-hảo chi tiết nơi thân Phổ-Hiền Bồ-Tát. Trong mỗi mỗi lỗ lông đều có bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát-hải. Mội mỗi sát-hải đều có chư Phật xuất thế và chúng-hội Bồ-Tát.

Và lại thấy tất cả sát-hải đó: những kiến lập, những hình trạng, những trang-nghiêm, những đại-sơn bao quanh, những sắc mây che trùm hư-không, những Phật Như-Lai xuất thế thuyết những pháp-luân.

Lại thấy ở trong mỗi mỗi thế-giới hải, Phổ-Hiền xuất hiện tất cả phật-sát vi-trần-số phật-hóa thân-vân, cùng khắp thập phương tất cả thế-giới giáo hóa chúng-sanh khiến hướng về vô-thượng bồ-đề.

Bấy giờ Thiện-Tài lại thấy tự thân ở trong thân Phổ-Hiền giáo-hóa chúng-sanh trong mười phương tất cả thế-giới.

Bao nhiêu thiện-căn trí-huệ quang-minh của Thiện-Tài đã được, khi thân cận phật-sát vi-trần-số chư thiện-tri-thức, sánh với thiện-căn khi thấy Phổ-Hiền Bồ-Tát mà được, thời không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn, một phần trăm ngàn ức, nhẫn đến không bằng một phần toán-số thí-dụ.

Trong một niệm mà hiện nay Thiện-Tài nhập sát-hải của chư Phật ở trong một lỗ lông của Phổ-Hiền, sánh với thời-gian từ sơ phát tâm đến nay đã nhập sát-hải, thời nhiều hơn đến số bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần. Như nơi một lỗ lông, tất cả lỗ lông cũng đều như vậy.

Trong lỗ lông của Phổ-Hiền Bồ-Tát, Thiện-Tài bước một bước qua khỏi bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới, đi mãi như vậy tột thuở vi-lai vẫn còn chẳng biết được thứ đệ sát-hải của trong một lỗ lông, cũng chẳng biết ngằn mé của sát-hải-tạng, sát-hải sai-biệt, sát-hải phổ-nhập, sát-hải-thành, sát-hải-hoại, sát-hải trang-nghiêm. Cũng chẳng biết được ngằn mé của phật-hải thứ đệ, phật-hải tạng, phật-hải sai-biệt, phật-hải phổ nhập, phật-hải sanh, phật-hải-diệt. Cũng chẳng biết được ngằn mé của bồ-tát-chúng-hải thứ đệ, bồ-tát-chúng-hải tạng, bồ-tát chúng-hải sai-biệt, bồ-tát chúng-hải phổ nhập, bồ-tát chúng-hải tập, bồ-tát chúng-hai tán. Cũng chẳng thể biết ngằn mé của trí nhập chúng-sanh-giới, biết căn chúng sanh, giáo-hóa điều-phục chúng-sanh, chỗ trụ thậm-thâm tự-tại của Bồ-Tát những địa những đạo của Bồ-Tát nhập.

Nơi sát hải trong lỗ lông của Phổ-Hiền Bồ-Tát, Thiện-Tài đi như vậy hoặc nơi một cõi trải qua một kiếp, nhẫn đến hoặc trải qua bất-khả-thuyết bất-khả-thuyệt phật-sát vi-trần-số kiếp mà đi như vậy.

Cũng chẳng mất nơi đây mà hiện nơi kia. Mỗi niệm Thiện-Tài cùng khắp vô-biên sát-hải giáo-hóa chúng-sanh khiến họ hướng về vô-thượng bồ-đề.

Ðương lúc đó, Thiện-Tài thứ đệ được những hạnh-nguyện-hải của Phổ-Hiền Bồ-Tát, đồng với Phổ-Hiền, đồng với chư Phật một thân sung-mãn tất cả thế-giới, đồng quốc-độ, đồng hạnh, đồng chánh-giác, đồng thần-thông, đồng pháp-luân, đồng biện-tài, đồng ngôn từ, đồng âm thanh, đồng lực vô-úy, đồng phật-sở-trụ, đồng đại từ-bi, bất-tư-nghì giải-thoát tự-tại đều đồng.

Lúc đó Phổ-Hiền đại Bồ-Tát liền nói kệ rằng:

 

As many buddhas as there may be in any world

 

Page 1512 – The Flower Ornament Scripture

 

Throughout the ten directions, throughout past, present, and future,

I honor them all, without exception.

Pure in body, speech, and mind.

 

With as many bodies as atoms in all lands

I bow to all buddhas,

With a mind directed to all buddhas,

By the power of the vow of the practice of good.

 

In a single atom, buddhas as many as atoms

Sit in the midst of enlightening beings;

So it is of all things in the cosmos —

I realize all are filled with buddhas.

 

I laud all the buddhas therein,

Expounding in all languages

The qualities of all buddhas.

With endless oceans of manifestations.

 

With the finest flowers, garlands.

Musical instruments, perfumes and parasols.

The finest lamps and incenses,

I make offerings to those buddhas.

 

With the finest clothes, fragrances.

And mountainous baskets of aromatic powders,

With the finest of all kinds of adornments

I make offerings to those buddhas.

 

Whatever be the best of offerings,

I produce them for all buddhas;

By the power of devotion to the practice of good,

I honor and serve all buddhas.

 

Whatever evil I may commit

Under the sway of passion, hatred, or folly.

Bodily, verbally, or mentally,

I eonfess it all.

 

And whatever the virtue of beings everywhere,

Hearers, saints, self-eonquerors,

Enlightening beings and buddhas,

In all that I do rejoice.

 

And all the Lamps of the Worlds in the ten directions

Who have realized enlightenment and attain nonobstruction

 

Page 1513 – Entry into the Realm of Reality

 

I seek as guides, that they may turn

The supreme wheel of teaching.

 

And those who wish to manifest extinction

I petition respectfully to remain

For eons as many as atoms in the land

For the welfare and happiness of all beings.

 

By honor, service, and direction,

By appreciating, seeking, and requesting teachings,

Whatever good I have accumulated,

I dedicate it all to enlightenment.

 

May the buddhas of the past be honored.

As well as those now in the worlds of the ten directions,

And may those of the future be at ease.

Filled with joy, having realized enlightenment.

 

May all the lands of the ten directions

Be purified, supreme, and filled

With buddhas and enlightening beings

At the tree of enlightenment.

 

May all beings in the ten directions

By happy and well;

May all beings’ righteous aim be successful.

May their hope be realized.

 

As I am carrying out enlightenment practice.

May I recall my lives in all states;

In every lifetime, as I die and am reborn.

May I always transcend the mundane.

 

Learning from all buddhas.

Fulfilling the practice of good,

I will practice pure conduct.

Always free from defect.

 

I will expound the Teaching

In the languages of gods and dragons.

In the languages of demons and humans,

And of all living beings.

 

May those engaged in the ways of transcendence

Not stray from enlightenment;

And may all evils to be inhibited

 

Page 1514 – The Flower Ornament Scripture

 

Be thoroughly extinguished.

 

I will traverse the paths of the world

Free from compulsion, affliction, and delusion.

Like a lotus unstained by water.

Like the sun and moon unattached in the sky.

 

Extinguishing all the miseries of bad states

And bringing all beings to happiness,

I will act for the welfare of all beings

In all lands everywhere.

 

According with the conduct of sentient beings

While fulfilling the practice of enlightenment,

And cultivating the practice of good,

Thus will I act throughout future eons.

 

May I always be in communion

With those who share my practice;

Physically, verbally, and mentally,

I will carry out vows as one practice.

 

And may I always be with my benefactors.

Who teach me the practice of good;

May I never displease them.

 

May I always see the buddhas face to face,

Surrounded by enlightening beings;

I will make fine offerings to them

Forever, unwearied.

 

Preserving the true teaching of buddhas.

Illumining the practice of enlightenment.

And purifying the practice of good,

I will practice for all future eons.

 

Migrating through all states of being.

Having acquired inexhaustible virtue and knowledge,

May I become an inexhaustible treasury of wisdom and means,

Concentration, liberation, and all virtues.

 

As I carry on the practice of enlightenment.

May I see the inconceivable buddhas sitting among enlightening beings

In the lands as numerous as atoms

That are in each atom.

 

Page 1515 – Entry into the Realm of Reality

 

Thus may I perceive the oceans

Of buddhas and lands of all times

In each point in the ten directions

As I practice for myriad eons.

 

May I ever penetrate the eloquence of buddhas.

The voices of all buddhas which adapt to mentalities.

The purity of articulation of all buddhas.

By the sounds of the ocean of tones in a single utterance.

 

Into those infinite voices

Of all buddhas of all times

May I enter by buddha-power,

Turning the wheel of teaching.

 

May I enter all eons

Of the future instantly.

And may I act in all eons

Of all times within an instant.

 

May I see all buddhas of all times

In one instant

And always enter their sphere

By the magical power of liberation.

 

May I produce the arrays of all lands

Of all times in an atom.

May I thus perceive all the arrays

Of buddha-lands in all the ten directions.

 

Learning the teachings of

The Lamps of the Worlds to come,

I visit all the Guides

Who have passed a way to eternal rest.

 

By occult powers, swift in all ways,

By the power of knowledge, all-sided,

By the power of practice, with all virtues.

By the power of universal love.

By the power of goodness, all pure.

By the power of knowledge, unobstructed.

Gathering the power of enlightenment.

Clearing a way the power of acts.

Destroying the power of afflictions,

Vitiating the power of demons,

May I fulfill all powers

 

Page 1516 – The Flower Ornament Scripture

 

Of the practice of good.

 

Purifying oceans of lands.

Liberating oceans of beings.

Observing oceans of truths,

Plumbing oceans of knowledge,

Perfecting oceans of practices.

Fulfilling oceans of vows.

Serving oceans of buddhas.

May I practice, untiring, for oceans of eons.

 

The lofty vows of enlightenment practice

Of the buddhas of past, present, and future

May I fulfill completely,

Practice what is good, and realize enlightenment.

 

All who share in the practice

Of the sage of Universal Good,

The foremost offspring of all buddhas,

I name them good.

 

Pure in body, speech, and mind,

Pure in conduct, with a pure land.

As the sage is named Good,

May I become thus equally.

 

May I carry out the vow of Manjushri

To totally purify the practice of good;

Tireless through all future ages.

May I fulfill all those tasks.

 

May there be no limits to practice.

And no limit to virtues;

Persisting in infinite practices,

I know all their miraculous creations.

 

As long as the earth exists.

As long as all beings exist.

As long as acts and afflictions exist.

So long will my vow remain.

 

Let me give the buddhas all worlds

In the ten directions adorned with jewels.

Let me give celestials and humans supreme happiness

For eons as many as atoms.

 

Page 1517 – Entry into the Realm of Reality

 

Those who develop respect and devotion

On hearing this supreme dedication.

Seeking supreme enlightenment.

Will be most blessed.

 

They will have abandoned all evils

And all bad associates

And will quickly see Infinite Light,

If they have this vow of enlightening practice.

 

Great is their gain, worthwhile their life,

Auspicious their birth as humans;

They will soon be like

The universally good enlightening being.

 

Those who have committed hellish crimes

Under the sway of ignorance

Will quickly put an end to them all

When this practice of good is expounded.

 

Endowed with knowledge, distinction, and nobility.

Invulnerable to false teachers and demons.

They will be honored

By all in the triple world.

 

They will quickly go to the

Tree of enlightenment

And sit there for the benefit

Of all living beings;

They will realize enlightenment.

Turn the wheel of teaching,

And eonquer the devil

And all its cohorts.

 

Buddha knows those who hold this vow to practice good.

Who cause it to be told of and taught;

The fruit of this is supreme enlightenment —

Do not entertain any doubt.

 

As the hero Manjushri knows, so too does Universal Good;

As I learn from them I dedicate all this virtue.

By the supreme dedication praised by the buddhas of all times

I dedicate all this virtue to the practice of highest good.

 

Acting in accord with the time, may I remove all obstructions.

May I see Infinite Light face to face and go to the land of bliss.

 

Page 1518 – The Flower Ornament Scripture

 

There, may all these vows be complete;

Having fulfilled them, I will work to the weal of all beings in the world.

 

Let me abide in the circle of that buddha, born in a beautiful lotus.

nd receive the prophecy of buddhahood there in the presence

Of the buddha of Infinite Light.

 

Having received the prophecy there, with millions of emanations

I will work for the weal of beings everywhere, by the power of Buddha.

 

By whatever virtue I accumulate, having invoked the vow to practice good,

May the pure aspiration of the world be at once all fulfilled.

 

By the endless surpassing blessing realized from dedication

To the practice of good.

May worldlings submerged in the torrent of passion

Go to the higher realm of Infinite Light.

Các ngài phải trừ những phiền-não
Nhất tâm bất loạn mà lắng nghe
Tôi nói Như-Lai đủ các độ
Tất cả đạo chân-thiệt giải-thoát.
Xuất thế điều nhu Thắng-Trượng-Phu
Trong lòng thanh-tịnh như hư-không
Hằng phóng trí-nhật đại quang-minh
Khiến khắp quần-sanh diệt si ám.
Như-Lai rất khó được thấy nghe
Vô-lượng ức kiếp nay mới gặp
Như hoa ưu-đàm một lần hiện
Vì thế nên nghe Phật công-đức.
Tùy thuận việc làm của thế-gian
Ví như thuật-sĩ hiện những sự
Chỉ để làm vui lòng chúng-sanh
Chưa từng phân-biệt khởi tưởng niệm.

Phật-trí rộng lớn đồng hư-không
Khắp cùng tất cả tâm chúng-sanh
Ðều rõ thế-gian những vọng-tưởng
Chẳng khởi những phân-biệt sai khác.
Một niệm đều biết pháp tam thế
Cũng rõ tất cả căn chúng-sanh
Ví như nhà ảo-thuật thiện-xảo
Mỗi niệm thị-hiện vô-biên sự.
Tùy tâm chúng-sanh hiện những hạnh
Thuở xưa các nghiệp, sức thệ nguyện
Khiến họ thấy biết đều chẳng đồng
Mà Phật bổn-lai không động niệm.
Hoặc có xứ xứ thấy Phật ngồi
Sung mãn thập phương các thế-giới,
Hoặc có chúng-sanh tâm bất tịnh
Trong vô lượng kiếp chẳng thấy Phật.
Hoặc có tín giải rời kiêu mạn
Phát ý liền được thấy Như Lai,
Hoặc kẻ siểm cuống tâm bất-tịnh
Ức kiếp tìm cầu chẳng thấy Phật.
Hoặc người mọi xứ nghe tiếng Phật
Âm thanh mỹ Diệu làm tâm vui,
Hoặc kẻ trăm ngàn muôn ức kiếp
Vì tâm bất tịnh chẳng được nghe.
Hoặc thấy thanh-tịnh Ðại Bồ-Tát
Ðầy khắp Tam-thiên đại-thiên giới
Ðều đã đầy đủ hạnh Phổ-Hiền
Trong đó Như-Lai nghiễm nhiên tọa.
Hoặc thấy cõi nầy diệu vô-tỷ
Phật vô-lượng kiếp đã nghiêm tịnh
Tỳ-Lô-Giá-Na Tối-Thắng-Tôn
Trong đây đại ngộ thành Chánh-Giác.
Hoặc-thấy Liên-Hoa cõi thắng-diệu
Hiền-Thủ Như-Lai ở trong đó
Vô-lượng Bồ Tát chúng vi-nhiễu
Thảy đều siêng tu hạnh Phổ-Hiền.
Hoặc có thấy Phật Vô-lượng-thọ
Quan Âm Thế-Chí hầu hai bên
Ðều bậc quán-Ðảnh Bổ-xứ cả
Sung mãn mười phương các quốc độ.
Hoặc có thấy cõi Ðại-Thiên nầy
Thanh-tịnh trang-nghiêm như Diệu-Hỉ
A-Súc Như-Lai ngự tại đây
Chúng đại Bồ-Tát bao quanh Phật.
Hoặc thấy Nguyệt-Giác Danh-Xưng Phật
Cùng Kim-Cang-Tràng chư Bồ-Tát
Ở cõi Viên-Cảnh Diệu-Trang-Nghiêm
Khắp đến mười phương các quốc-độ.
Hoặc thấy Nhựt-Tạng Phật Thế-Tôn
Ở cõi thanh-tịnh Thiện-Quang-Minh
Cùng với quán-đảnh chư Bồ-Tát
Sung mãn mười phương mà thuyết pháp.
Hoặc thấy Kim-Cang-Ðại-Diệm Phật
Câu hội với Trí-Tràng Bồ-Tát
Châu hành tất cả cõi quảng đại
Thuyết pháp diệt trừ chúng-sanh-mê.
Mỗi mỗi đầu lông bất-khả-thuyết
Chư Phật tướng hảo ba mươi hai
Bồ-Tát quyến-thuộc đồng vây quanh
Vì độ chúng-sanh luôn thuyết pháp.
Hoặc có xem thấy một lỗ lông
Ðầy đủ cõi trang-nghiêm quảng đại
Vô-luợng Như-Lai đều ở trong
Thanh-tịnh phật-tử đều sung-mãn.
Hoặc có thấy trong một vi-trần
Có đủ hằng-sa Phật quốc-độ
Vô-lượng Bồ-Tát đều sung-mãn
Bất-khả-thuyết kiếp tu các hạnh.
Hoặc có thấy chỗ một đầu lông
Vô-lượng trần-sa những sát-hải
Bao nhiêu nghiệp khởi đều sai khác
Tỳ-Lô-Giá-Na chuyển pháp-luân.
Hoặc thấy thế-giới chẳng thanh-tịnh
Hoặc thấy thanh-tịnh báu làm thành
Như-Lai trụ thọ lâu vô-lượng
Nhẫn đến niết-bàn đều hiện đủ.
Cùng khắp mười phương các thế-giới
Thị hiện nhiều thứ bất-tư-nghì
Tùy các chúng-sanh tâm trí nghiệp
Thảy đều hóa độ khiến thanh-tịnh.
Vô-Thượng Ðạo-Sư như vậy thảy
Sung-mãn thập phương các quốc-độ
Thị-hiện nhiều loại thần-thông-lực
Tôi nói một ít ngài nên nghe.
Hoặc thấy Thích-Ca thành phật-đạo
Ðã trải kiếp số bất-tư-nghì,
Hoặc thấy nay mới làm Bồ-Tát
Mười phương lợi ích các chúng-sanh.
Hoặc người lại thấy Thích Sư-Tử
Cúng-dường chư Phật tu đạo hạnh,
Hoặc thấy Thế-Tôn đủ phước trí
Hiển hiện những sự đại thần-thông.
Hoặc thấy bố-thí, hoặc trì giới,
Hoặc nhẫn, tinh-tấn, hoặc thiền định,
Bát-nhã, phương-tiện, nguyện, lực, trí
Tùy tâm chúng-sanh đều thị-hiện.
Hoặc thấy rốt ráo ba-la-mật
Hoặc thấy an trụ ở các địa
Tổng-trì, tam-muội, thần-thông trí
Như vậy đều hiện đầy đủ cả.
Hoặc hiện tu hành vô-lượng kiếp
Trụ nơi bồ-tát, bậc kham-nhẫn
Hoặc hiện trụ nơi bực bất-thối
Hoặc hiện pháp-thủy rưới trên đầu.
Hoặc hiện thân Phạm, Thích Tứ Vương
Hoặc hiện Sát-Lợi, Bà-La-Môn,
Nhiều loại sắc tướng thân trang-nghiêm
Dường như thuật-sĩ hiện hình tượng.
Hoặc hiện Ðâu-Suất mới giáng thần
Hoặc thấy trong cung thọ dục lạc
Hoặc thấy rời bỏ những vinh hoa
Xuất gia lìa tục đi học đạo.
Hoặc thấy mới sanh, hoặc thấy chết,
Hoặc thấy xuất gia học dị-hạnh
Hoặc thấy ngồi dưới cội Bồ-Ðề
Hàng phục ma-quân thành Chánh-Giác.
Hoặc lại thấy Phật mới niết-bàn
Hoặc thấy dựng tháp khắp thế-gian
Hoặc thấy trong tháp thờ tượng Phật
Vì biết thời cơ hiện như vậy.
Hoặc thấy Như-Lai Vô-Lượng-Thọ
Thọ Phật ký cho chư Bồ-Tát
Mà thành vô-thượng Ðại-Ðạo-Sư
Kế bổ nhậm ở cõi An-Lạc.
Hoặc thấy vô-lượng ngàn ức kiếp
Phật-sự đã xong nhập niết-bàn
Hoặc thấy nay mới thành bồ-đề
Hoặc thấy chánh tu những diệu-hạnh.
Hoặc thấy Như-Lai Thanh-Tịnh Nguyệt
Ở tại Phạm-Thế và Ma-Cung,
Tư-Tại Thiên-Cung, Hóa-Lạc-Cung,
Thị-hiện thần-thông những biến-hóa.
Hoặc thấy ở tại cung Ðâu-Suất
Vô-lượng chư Thiên-đồng vây quanh
Vì họ thuyết pháp cho hoan-hỉ
Chư Thiên phát tâm cúng-dường Phật.
Hoặc thấy ở tại Dạ-Ma Thiên
Ðao-Lợi, Tứ-Thiên, cung Long Thần,
Nơi cung-điện Thiên, Long, Bát-Bộ
Không chỗ nào Phật chẳng hiện thân.
Ở chỗ Nhiên-Ðăng Phật Thế-Tôn
Rải hoa, trải tóc để cúng-dường
Từ đây biết rõ pháp thâm diệu
Hằng dùng đạo nầy độ quần-sanh.
Hoặc người thấy Phật lâu niết-bàn,
Hoặc thấy Phật mới thành bồ-đề,
Hoặc thấy Phật trụ vô-lượng kiếp
Hoặc thấy giây lát liền nhập diệt.
Thân-tướng quang-minh cùng thọ-mạng
Trí-huệ bồ-đề và niết-bàn
Chúng-hội được độ, tiếng oai-nghi
Mỗi mỗi như vậy đều vô-số.
Hoặc hiện thân mình rất rộng lớn
Như núi Tu-Di, Ðại-Bửu Sơn,
Hoặc thấy Phật ngồi chẳng động lay
Sung-mãn vô-biên những thế-giới.
Hoặc thấy viên-quang lượng một tầm
Hoặc thấy ngàn vạn ức do-tuần
Hoặc thấy chiếu khắp vô-lượng cõi
Hoặc thấy sung mãn tất cả cõi.
Hoặc thấy Phật thọ tám mươi năm
Hoặc thấy thọ ngàn muôn ức tuổi
Hoặc thọ bất-khả-tư-nghì kiếp
Như vậy lần lượt bội hơn đây.
Phật-trí thông đạt tịnh vô-ngại
Một niệm biết khắp pháp tam-thế
Ðều từ tâm thức nhơn duyên sanh
Sanh diệt vô-thường không tự-tánh.
Ở trong một cõi thành Chánh-Giác
Ở tất cả cõi cũng đều thành
Tất cả vào một, một vào khắp
Tùy tâm chúng-sanh đều thị-hiện.
Như-Lai trụ nơi đạo vô thượng
Thành-tựu thập-lực, tứ vô-úy
Ðầy đủ trí-huệ không chướng-ngại
Chuyển thập nhị hành chánh pháp-luận.
Biết rõ khổ, tập và diệt, đạo
Phân biệt mười hai pháp nhơn duyên
Pháp, nghĩa, từ, nhạo-thuyết vô-ngại
Dùng biện-tài đây khai diễn rộng.
Các pháp không ngã, không có tướng
Nghiệp tánh chẳng sanh cũng chẳng mật
Tất cả xa lìa như hư-không
Phật dùng phương-tiện để phân biệt.
Như-Lai như vậy chuyển pháp-luân
Chấn khắp mười phương các quốc-độ
Cung-điện núi sông đều động lay
Chúng-sanh hoan-hỉ chẳng kinh sợ.
Phật diễn pháp-âm khắp rộng lớn
Tùy căn chúng-sanh đều khiến hiểu
Ðều khiến phát tâm trừ hoặc cấu
Nhưng Phật chưa từng sanh tâm niệm.
Hoặc nghe Phật diễn thí, giới, nhẫn,
Tấn, định, bát-nhã, phương-tiện, trí,
Hoặc nghe từ, bi và hỉ, xả,
Ngôn từ thuyết pháp đều sai khác.
Hoặc nghe tứ niệm, tứ chánh-cần,
Thần-túc, căn, lực và giác đạo,
Niệm, huệ, thần-thông và chỉ, quán
Vô-lượng phương-tiện những pháp-môn.
Long, Thần, Bát-Bộ, Nhơn, Phi-Nhơn,
Phạm, Thích, Hộ-Thế, các Thiên-Chúng,
Phật dùng nhất âm để thuyết pháp
Chúng-sanh tùy loại đều được hiểu.
Nếu có tham dục, sân và si
Phẩn, phú, xan, tật và kiêu, siểm
Tám muôn bốn ngàn phiền não chướng
Ðều nghe Phật dạy pháp chữa trị.
Nếu chưa tu đủ pháp bạch-tịnh
Khiến họ nghe nói mười giới-hạnh,
Ðã hay bố-thí điều-phục người
Cho nghe tiếng niết-bàn tịch-diệt.
Nếu người chí kém, không từ mẫn
Nhàm ghét sanh-tử, tụ cầu lìa
Khiến họ nghe nói tam thoát-môn
Cho họ thoát khổ, hưởng tịch-diệt.
Nếu người tự-tánh ít tham dục
Nhàm bỏ ba cõi cầu tịch tịnh
Khiến họ nghe nói các duyên-khởi
Theo độc-giác-thừa để xuất ly.
Nếu người thanh-tịnh tâm quảng-đại
Ðầy đủ thí giới các công-đức
Thân-cận Như-Lai đủ từ bi
Khiến họ nghe tiếng đại-thừa-đạo.
Hoặc có quốc-độ nghe nhất-thừa
Hoặc nhị, hoặc tam, hoặc tứ, ngũ
Như vậy nhẫn đến vô-lượng thừa
Ðều là Như-Lai phương-tiện-lực.
Niết-bàn tịch-tịnh chưa tùng khác,
Trí hạnh thắng liệt có sai khác,
Như hư-không thể tánh là một
Chim bay gần xa tự sai khác.
Phật thể âm-thanh cũng duy nhứt
Phổ biến tất cả cõi hư-không,
Tùy tâm chúng-sanh sai khác nhau
Nên nghe và thấy cũng tự khác.
Do Phật quá-khứ tu công hạnh
Hay theo sở-thích diễn diệu-âm
Không lòng tính nghĩ đây và kia
Ai là đáng nói, ai thời không.
Nơi mặt Như-Lai phóng đại quang
Ðủ số tám muôn bốn ngàn sáng
Pháp-môn Phật nói cũng như vậy
Chiếu khắp thế-giới trừ phiền-não.
Ðầy đủ thanh-tịnh công-đức trí
Mà thường tùy thuận tam thế Phật
Ví như hư-không chẳng nhiễm trước
Vì chúng-sanh nên Phật xuất hiện.
Hiện có sanh lão bệnh tử khổ
Cũng hiện trụ thọ ở thế-gian
Dầu thuận thế-gian hiện như vậy
Thể tánh thanh-tịnh đồng hư-không.
Tất cả quốc-độ vô-lượng biên
Chúng-sanh căn dục cũng vô-lượng
Trí-nhãn Như-Lai đều thấy rõ
Tùy theo cơ nghi dạy phật-đạo.
Cùng khắp hư-không mười phương cõi
Bao nhiêu Trời, Người, trong đại chúng
Theo thân hình họ đều chẳng đồng
Phật hiện thân hình cũng như vậy.
Nếu ở trong đại hội Sa-Môn
Cạo bỏ tóc râu mặc ca-sa
Ðắp y, cầm bát nhiếp các căn
Cho họ hoan-hỷ trừ phiền-não.
Có lúc thân-cận Ba-La-Môn
Vì họ Phật hiện thân gầy ốm
Chống gậy mang bình hằng trong sạch
Ðầy đủ trí-huệ giảng nói giỏi.
Nhả cũ nuốt mới tự no đủ
Hớp gió uống sương không ăn nuốt
Hoặc ngồi hoặc đứng chẳng động lay
Hiện tu khổ-hạnh dẹp ngoại-đạo.
Hoặc trì giới cấm làm thế-sư
Khéo thông phương thuốc các môn luận
Toán số, thiên-văn, địa-lý, tướng
Những điều lành dữ đều biết rõ.
Thâm nhập các thiền và giải-thoát
Tam-muội, thần-thông, trí-huệ, hạnh
Luận bàn, ngâm vịnh và đùa vui
Phương-tiện dẫn họ vào phật-đạo.
Hoặc hiện thượng-phục để nghiêm thân
Ðầu đội mão xinh, che lọng tốt
Binh-chủng trước sau theo hộ vệ
Ra oai hùng mãnh phục Tiểu-Vương.
Hoặc làm quan tòa đoán kiện tụng
Giải quyết thế-pháp đều hay giỏi
Hoặc thưởng hoặc phạt đều công minh
Cho họ tất cả đều vui phục.
Hoặc làm Ðại-Thần chuyên phụ bật
Giỏi dùng chánh-trị an lê-dân
Lợi ích mười phương đều cùng khắp
Tất cả chúng-sanh chẳng rõ biết.
Hoặc làm Túc-Tán Tiểu-quốc-Vương
Hoặc làm Ðại-Ðế Chuyển-Luân-Vương
Khiến các Vương-Tử cùng thể-nữ
Ðều theo chánh-pháp, không ai biết.
Hoặc làm Hộ-Thế Tứ-Thiên-Vương
Thống lãnh Dạ-Xoa, Long-Thần thảy
Vì chúng hội đó mà thuyết pháp
Ðều khiến tất cả đồng vui thích.
Hoặc làm Ðạo-Lợi Ðại-Thiên-Vương
Ở Thiện-Pháp-Ðường, vườn Hoan-Hỉ
Ðầu đội thiên-quan diễn pháp mầu
Chư Thiên ngưỡng mộ chẳng lường được.
Hoặc trụ Dạ-Ma, Ðâu-Suất thiên
Hóa-Lạc, Tự-Tại, cung Ma-Vương
Ngự cung Ma-Ni, điện trân-bửu
Giảng pháp chơn thiệt khiến điều-phục.
Hoặc đến trong chúng hội Phạm-Thiên
Nói tứ-vô-lượng, các thiền định
Cho họ hoan-hỉ, bèn bỏ đi
Không ai biết được tướng qua lại.
Hoặc đến Sắc-Cứu-Cánh thiên-cung
Ðể giảng giác-phần những bửu-hoa
Cùng những vô-lượng thánh-công-đức
Sau đó bỏ đi chẳng ai biết.
Phật-trí vô-ngại thấy khắp nơi
Trong đó tất cả những hàm-thức
Ðều dùng vô-biên phương-tiện môn
Nhiều cách giáo-hóa khiến thành-tựu.
Ví như thuật-sĩ giỏi ảo thuật
Hiện ra các thứ hình tượng huyễn,
Phật hóa chúng-sanh cũng như vậy
Vì họ mà hiện nhiều thân hình.
Ví như trăng sáng giữa hư-không
Thế-gian chúng-sanh thấy tròn khuyết
Tất cả sông ao hiện bóng trăng
Tất cả tinh tú bị khuất sáng.
Như-Lai trí-nguyện hiện thế-gian
Cũng dùng phương-tiện hiện tăng giảm
Tâm-thủy Bồ-Tát hiện bóng Phật
Thanh-Văn, Duyên-Giác khuất quang sắc.
Như trong đại-hải đầy châu báu
Trong sạch không nhơ không hạn lượng
Bao nhiêu chúng-sanh ở bốn châu
Tất cả hiện bóng ở trong biển.
Phật-thân công-đức cũng như vậy
Không nhơ không đục không ngằn mé
Nhẫn đến pháp-giới các chúng-sanh
Không ai chẳng hiện trong thân Phật.
Ví Như mặt nhật phóng quang-minh
Chẳng rời bổn-xứ chiếu mười phương,
Phật-quang chiếu khắp cũng như vậy
Không khứ không lai trừ si tối.
Ví như Long-Vương tuôn mưa lớn
Chẳng từ thân ra, chẳng từ tâm
Mà mưa cùng khắp đều nhuần thấm
Trừ hết viêm nhiệt được thanh-lương.
Như-Lai pháp-vũ cũng như vậy
Chẳng từ thân tâm Phật phát ra
Mà hay khai ngộ tất cả chúng
Khiến khắp diệt trừ lửa tam độc.
Như-Lai thanh-tịnh diệu-pháp-thân
Tất cả ba cõi không gì sánh
Vì ngoài đường ngôn ngữ thế-gian
Bởi tánh phi-hữu phi-vô vậy.
Dầu không sở-y mà ở khắp,
Dầu đến tất cả mà không đi,
Như vẽ không trung, cảnh trong mộng,
Phải quán thân Phật là như vậy.
Những pháp có, không, trong ba cõi
Chẳng thể ví-dụ cùng Phật được,
Ví như chim muông trong núi rừng
Không nương không-gian mà ở được.
Ðại hải ma-ni vô-lượng màu,
Thân Phật sai khác cũng như vậy,
Như-Lai phi-sắc phi-phi-sắc
Tùy nghi mà hiện, không sở-trụ.
Hư-không, chơn-như và thiệt-tế,
Niết-bàn, pháp-tánh, tịch-diệt thảy
Chỉ có những pháp chơn thiệt nầy
Khả dĩ hiển thị được Như-Lai.
Sát-trần tâm niệm đếm biết được,
Nước trong đại-hải uống hết được,
Hư-không lường được, gió buộc được,
Không thể nói hết công-đức Phật.
Nếu ai nghe biển công-đức nầy
Mà sanh lòng vui mừng xin tin hiểu
Tất sẽ được những công-đức nầy
Thận trọng chớ sanh lòng ngờ vực.

 

40 (1). – Hán bộ quyển thứ bảy mươi lăm.
41 (1). – Hán bộ quyển thứ bảy mươi sáu.
50 (1). – Hán bộ quyển thứ bảy mươi bảy.
(1). – Hán bộ quyển thứ bảy mươi tám.
(1). – Hán bộ quyển thứ bảy mươi chín.
52 (1) – Hán bộ quyển thứ tám mươi.
40 (1) page 210
41 (1) page 276
50 (1) page 337
(1) page 407
(1) page 458
52 (1) page 498

 

The Buddha said, “Sudhana, those enlightening beings led by Manjushri,

the monks developed by Manjushri, Maitreya, and all the enlightening

beings of the age of virtue, the greatenlightening beings gathered in various

worlds, as numerous as atoms, led by Universally Good, appointed inheri-

tors of spiritual sovereignty, the great disciples led by Shariputra and

Maudgalyayana and their circle, as well as celestial and human beings, were

elated and they applauded what the blessed enlightening being Universally

Good had said.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich-tap-3-8/20/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a565/39-pham-nhap-phap-gioi-phan-duoi