26. Kinh Pháp Cú – Chương 26: Phẩm Bà La Môn – The Brahmana – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 26: Brahmana – The Brahmana (383-423) 26. Kinh Pháp Cú – Chương 26: Giảng Lược Phẩm Bà La Môn – Song ngữ                Verse 383. Be…

Read More

25. Kinh Pháp Cú – Chương 25: Phẩm Tỳ Kheo – The Monk – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 25: Bhikkhu Vagga – The Monk (Verse 360-382) 25. Kinh Pháp Cú – Chương 25: Giảng Lược Phẩm Tỳ Kheo – Song ngữ   Verse 360.…

Read More

24. Kinh Pháp Cú – Chương 24: Phẩm Tham Ái – Craving – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 24: Tanha Vagga – Craving (334-359) 24. Kinh Pháp Cú – Chương 24: Giảng Lược Phẩm Tham Ái – Song ngữ                      Verse 334. The Increase Of…

Read More

23. Kinh Pháp Cú – Chương 23: Phẩm Voi Rừng – The Elephant – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 23: Naga Vagga – The Elephant (Verse 320-333) 23. Kinh Pháp Cú – Chương 23: Giảng Lược Phẩm Voi Rừng – Song ngữ   Verse 320.…

Read More

22. Kinh Pháp Cú – Chương 22: Phẩm Địa Ngục – The Hell state – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 22: Niraya Vagga – The Hell state (306-319) 22. Kinh Pháp Cú – Chương 22: Giảng Lược Phẩm Địa Ngục – Song ngữ                     Verse 306. Liars…

Read More

21. Kinh Pháp Cú – Chương 21: Phẩm Tạp Lục – Miscellaneous – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 21: Pakinnaka – Miscellaneous (Verse 290-305) 21. Kinh Pháp Cú – Chương 21: Giảng Lược Phẩm Tạp Lục  – Song ngữ                Verse 290. Give Up…

Read More

20. Kinh Pháp Cú – Chương 20: Phẩm Chánh Đạo – The Path – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 20: Magga Vagga – The Path (Verse 273-289) 20. Kinh Pháp Cú – Chương 20: Giảng Lược Phẩm Chánh Đạo – Song ngữ                      Verse 273.…

Read More

19. Kinh Pháp Cú – Chương 19: Phẩm Pháp Trụ – Established – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 19: Dhammattha – Established (Verse 256-272) 19. Kinh Pháp Cú – Chương 19: Giảng Lược Phẩm Pháp Trụ – Song ngữ         Verse 256. The Just…

Read More

18. Kinh Pháp Cú – Chương 18: Phẩm Cấu Uế – Impurities – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 18: Mala Vagga – Impurities (Verse 235-255) 18. Kinh Pháp Cú – Chương 18: Giảng Lược Phẩm Cấu Uế – Song ngữ   Verse 235. Man at…

Read More

17. Kinh Pháp Cú – Chương 17: Phẩm Phẫn Nộ – Anger – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 17: Kodha Vagga – Anger (Verse 221-234) 17. Kinh Pháp Cú – Chương 17: Giảng Lược Phẩm Phẫn Nộ – Song ngữ   Verse 221. He…

Read More