Seng-ts’an Patriarch – Tam Tổ Tăng Xán

Trust In Mind

Tín Tâm Minh

English: Barbara Hillmer

Vit ng: Thích Thanh Từ, Thuần Bạch, Thuần Tỉnh & Ngọc Bảo

Compile: Middle Way Group

01. T Tăng Xán: Tín Tâm Minh – Seng-ts’an Patriarch: Faith in Mind – Song ng

pastedGraphic.png 

       01. T Tăng Xán: Tín Tâm Minh – Song ng

T Tăng Xán: Tín Tâm Minh – Seng-ts’an Patriarch: Faith in Mind 

INTRODUCTION

LI DN

pastedGraphic_1.png

   Tăng Xán (496? -606), T th ba ca Thin tông 

The following is a commentary on “Trust in Mind” (Hsin Hsin Ming), a treatise written by Seng-ts’an the third Zen patriarch after Hui-k’o. Hui-k’o received the transmission from Bodhidharma, the first Zen patriarch of China. During his lifetime, because Buddhists were being persecuted, Seng-ts’an could not teach the Dharma freely, and he had only one disciple who received the transmission from him. That disciple was Tao-hsin.

Nay tôi (Hòa Thượng) ging bài Tín Tâm Minh ca t Tăng Xán. T Tăng Xán là t th ba, đ t ca nh t Hu Kh. T không có đi truyn bá ging dy sâu rng, [vì Pht t b đàn áp], ch có mt người đ t tha kế là ngài Đo Tín.

pastedGraphic_2.png

  T Tăng Xán: During his lifetime, because Buddhists 

  were being persecuted, Seng-ts’an could not teach the Dharma

  freely, and he had only one disciple who received the 

  transmission from him. That disciple was Tao-hsin.

 

The only writing left by Seng-ts’an was “Trust in Mind,” a brief writing in verse which expresses the main meanings of Zen. To learn Zen Buddhism, we study the Platform Sutra, but we must also study “Trust in Mind.” All of the essence of Zen is contained in the words and verses of this short writing. Hsin Hsin means to have faith in our own mind. Ming means to note, to inscribe this treatise for the purpose of guiding readers in their practice following the path towards enlightenment.

T ch đ li có mt tác phm Tín Tâm Minh, mt bn văn rt gn và đy đ ý nghĩa trong nhà thin. Hc thin, chúng ta hc Pháp Bo Đàn mà không hc Tín Tâm Minh là không được. T tóm gn tinh yếu ca Thin qua bao nhiêu li, bao nhiêu ch, đ ta là Tín Tâm Minh. Tín Tâm là tin tâm mình. Minh là ghi khc li cho người đc nương theo tu tp đ nhn ra tâm mình.

Notes – Ghi chú:

The four most important steps of a Buddhist in practice:

Bn bước quan trng nht ca mt người Pht t trong s tu tp:

The four most important steps are:

Bn bước quan trng đó là: 

1. V ngã (biết mình [knowing ourself]). 

2. V tha (biết người [knowing others]).

3. Vô ngã v tha (quên mình [centerless] khi lòng t [loving-kindness] đ giúp

     người bt hnh).

4. Bt nh (tánh không phân bit [non-duality]). 

pastedGraphic_3.png

          “Bt nh” cũng có nghĩa là tính 

          không phân bit, bình đng… 

  1. Cultivating a Non-dual Mind

Tín Tâm Không Hai

  1. The Ultimate Way is not difficult 

Chí đo vô nan, Chí đo không khó,

  1. For those who have no preferences.

     Duy him gin trch. Ch him la chn.

The Ultimate Way is also called by other names such as the Great Way, Buddha nature, the true essence, etc. It’s not impossible for us to realize our Buddha nature and live our lives by it, but because we always discriminate and have preferences whenever we meet the objects of our senses, it becomes difficult.

Chí đo có ch gi là chân tâm, Pht tánh, Đi đo. Đi vi Pht tánh, chúng ta mun sng được không phi khó. S dĩ khó là ti chúng ta chn la, nghĩa là đi vi cnh lin sanh tâm phân bit tt / xu, hay / d… là trái vi đo ri.

 

A discriminating mind, always debating what is good or bad, right or wrong, is a deluded mind. Our discriminations take us away from the Way. If we let go of this deluded mind, our true essence will become apparent.

Chúng ta mun sng được vi tâm th chân tht ch đng khi tâm phân bit chn la, vì chn la là tâm hư vng. Nếu không sng vi tâm hư vng thì tâm chân tht hin ra.

pastedGraphic_4.png

  Hsin Hsin Ming: On Trust in the Heart – By Science 

  and Nonduality by Seng-ts’an (China, 529 – 606) 

   Translated  by Richard B. Clarke. 

 

The Third Patriarch was Seng-ts’an (Jianzhi Sengcan 526-606). His name means the “Jade of Sangha.” 

Tam t Giám Trí Tăng Xán (526-606), tên Tăng Xán có nghĩa ‘viên ngc ca tăng-già.’

Apart from “Trust in Mind,” his only teaching, carved on the stone tablet at his memorial, says, “Simultaneously practice Stillness and Illumination. Carefully observe, but see no dharmas, see no body, and see no mind, for the mind is nameless, the body is empty, and all dharmas are a dream.

Ngoài bài Tín Tâm Minh, t ch còn mt li dy  duy nht khc trên viên đá tri nim là: ‘Đng thi tu tch và chiếu. Quan sát miên mt, nhưng thy không pháp, không thân và không tâm. Bi vì tâm không có tên tui, thân là không và pháp là hư huyn.

 

There’s nothing to be attained, no enlightenment to be experienced. This is called liberation.”

Không có gì đ được, không có giác ng đ chng. Đây gi là gii thoát.’

 

“Stillness” is silently going and coming and being in Right Samadhi (empty mind) and within it there is “illumination” (wisdom) that is the ground of Emptiness. False Samadhi is that stillness whereby we may gain supernatural powers but not wisdom.

Tch là dù đi dù đến đu tĩnh lng và sng trong chánh đnh (Không), trong đó có chiếu tc hu (nn ca cái Không). Trong khi tà đnh có th có thn thông nhưng không có hu.

 

We can realize the Way in the interval of stillness between two thoughts. The Way is ever-existing, and never far from us, but we cannot recognize the Way because it is obscured by Greed, Anger and Unawareness.

Chúng ta có th chng nghim Đo nơi khong lng gia hai nim tưởng. Đo luôn hin hu, chưa bao gi ri xa chúng ta, ch vì tham-sân-si che đy nên chúng ta không nhn ra.

pastedGraphic_5.png

   Đo luôn hin hu, chưa bao gi ri xa chúng ta, ch vì tham-sân-si

   che đy Tâm (defilements) nên chúng ta không nhn ra.

 

Within the Chinese character “” (Hsin – Trust) there is the ideogram “” as the person standing upright, with self-assurance. This trust in the mind is directly experienced through intuition, which is Prajna Wisdom, and a strong conviction coming out of that experience. Faith is the beginning of practice and through practice we attain wisdom. This wisdom will make our faith increase until we become enlightened. As the Sutra of Mahanibbana says, “Great faith is nothing else than Buddha Nature.”

Tín “” – ch Hán có b nhân đng “” – có nghĩa là đt nim tin vào chính mình – tin tâm mình là Pht và tu tp đ trc tiếp chng nghim Pht tâm bng trc giác là trí Bát-nhã, và nim tin kiên c s đến t chng nghim này. Lòng tin là bước đu tu tp và qua tu tp chúng ta đt được trí tu.  Trí tu này s tăng trưởng lòng tin đến khi giác ng. Như kinh Niết-bàn nói ‘Đi tín không gì khác hơn  là Pht tánh.’

 

3.  If you have no likes or dislikes

     Đn mc tng ái, Ch khi yêu ghét,

4.  You will clearly undisguise everything.

     Đng nhiên minh bch. Rng sut minh bch.

 

To like and dislike, or to love and hate is the root of our birth and death cycle. If we have no love or hatred, and no likes or dislikes, our minds will be empty and clear.

Yêu ghét là gc ca sanh t luân hi, hết yêu ghét thì tâm rng rang, sáng sut.

 

You need not go far away to the mountain or the deep forest to search for the Way. You need only to get rid of your choosing mind, to let go of your likes and dislikes. Then the Way will be right here with you.

Không cn tìm kiếm đâu xa, không phi lên núi cao, vào rng rm mi có đo, mà ch dt sch tâm chn la, buông được cái yêu ghét thì đo hin tin.

 

Likes and dislikes denote discrimination, as the Visudhimagga, the classical compendium of Theravada teachings, defines it: “The function of Equanimity (the sameness or oneness of mind) is to see equality in all beings and phenomena.”

Yêu ghét ch cho phân bit đi đãi, như sách Thanh Tnh Đo (Visuddhimagga) trong kinh Nguyên Thy nói: ‘Hnh x là thy tt c chúng sanh bình đng.’

 

In practice, when we let go of the discrimination aspect of mind-consciousness, the differentiation aspect of mind-consciousness will be transformed into differentiation-wisdom in the equality (but not identicality) of the mind, and the whole mind- consciousness will be transformed into the wisdom of wondrous observation.

Khi tu hnh x, ta buông b đc trưng phân bit ca ý thc, trong khi đc trưng sai bit ca ý thc s chuyn thành trí sai bit trong tính bình đng (không phi là đng đng), và toàn b ý thc chuyn thành diu quan sát trí.

pastedGraphic_6.png

    Khi tu hnh x, ta buông b đc trưng phân bit ca ý thc,

    trong khi đc trưng sai bit ca ý thc s chuyn thành trí 

    sai bit trong tính bình đng …

 

5.  If you make the slightest distinctions,

     Hào ly hu sai, Sai lc đường tơ,

6.  You will be as far from the Way as Heaven is from Earth.

     Thiên đa huyn cách. Đt tri xa cách.

Even the slightest deviation from correct practice will take you away from the Way as far as Heaven is from Earth. If you want to practice the right Way, you have to understand the root teachings of Buddha. Do not follow in your search for Nirvana or enlightenment, because as soon as the idea that you can search for Nirvana arises or you try to attain the Way, you will deviate from the Way as far as Heaven is from Earth.

Nếu sai chng mt hào mt ly thì cách xa bng tri vi đt. Đi vi vic tu hành chúng ta phi hiu đến ci gc, ch khi nim tìm cu Niết-bàn, tìm cu chng đc. Va khi nim tìm cu là sai, là cách xa Đo bng tri vi đt.

 

In studying the various aspects of Buddhism, which are similar to the multiple branches of a tree, we must remember to follow them back to the source, the root teachings of Buddha. In our practice also, we need to have a thorough grasp of the essential guidelines and not allow ourselves to be distracted from our method. We should have the utmost trust in our Master.

Khi hc Pht trên nhiu phương din, ging như nhiu nhánh ngn ca mt ci cây, chúng ta cn tìm hiu tn gc r li dy ca đc Pht. Trong thc hành thì phi nm vng pháp tu chính yếu không được lơi lng, trong đó phi đt nim tin tuyt đi vào v thy.

pastedGraphic_7.png

       Hsin Hsin Ming – Faith in Mind 

                   Tín Tâm Minh.

Practice on the cushion: Let go of all wandering thoughts without any control or pressure. Oppression will create conflict, hence far from the Way.

Tu trong tnh: Buông vng, nhưng không chế ng đè nén, vì như thế s gây ra xung đt thì càng xa đo.

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a821/tin-tam-minh-trust-in-mind
  2. Photo 1: https://www.amazon.com/Hsin-Hsin-Ming-Verses-Faith-Mind-Paperback/dp/B00RWU720W
  3. Photo 2: http://hoathuctuvien.blogspot.com/2015/05/tang-xan-tin-tam-minh.html
  4. Photo 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Sengcan