84. Tam Bảo – Three Treasures or Three Jewels – Song ngữ

Buddha Dharma Lessons

Bài học Phật Pháp

English: Anonymous, Collected lessons

Việt ngữ: Vô danh, Bài học sưu tầm

Compile: Lotus group

  1. Tam Bảo – Three Treasures or Three Jewels

“Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng”

 

In Buddhism, there are 3 refuges that together can provide protection from the three types of dangers: from anxiety, frustration, sorrow and distress in the present life. They are: the Buddha, Dharma and Sangha. They are not separate refuges, each sufficient in itself but inter-related members of a single effective refuge.

Trong Phật giáo, có 3 nơi nương tựa cùng lúc mang lại sự bảo vệ cho con người tránh được ba loại hiểm họa từ sự lo lắng, thất vọng, nỗi buồn và đau khổ trong cuộc sống hiện tại. Đó là: Đức Phật, giáo pháp của Phật (Dharma) và Tăng Đoàn. Còn gọi là “Phật, Pháp, Tăng”. Những nơi nương tựa này – không phải là ba nơi nương tựa riêng lẻ, mà cả ba liên quan với nhau, thành một nơi nương tựa có hiệu quả.

 

As a simple analogy, if we are sick and want to get well, we need a doctor to diagnose our sickness and prescribe a remedy. We need medicine to cure our sickness and we need attendants to look after our requirements. The doctor and attendants alone cannot cure us. The most they can do is to give the right medicine and make sure we take it. The medicine is the actual remedy that restores our health.

Lấy một ví dụ đơn giản, nếu chúng ta bị bịnh và chúng ta thật sự muốn hết bịnh, chúng ta cần gặp một bác sĩ để chẩn đoán và đưa ra giải pháp hay cho toa thuốc để điều trị căn bịnh. Chúng ta cần có thuốc để chữa lành căn bịnh, và chúng ta cũng cần người chăm sóc, giúp đỡ khi chúng ta đang nằm tịnh dưởng. Vì bác sĩ và người chăm sóc không thể nào trị hết căn bịnh cho chúng ta được.  Điều mà họ có thể làm là cho đúng thuốc và bảo đảm chúng ta được chăm sóc để uống thuốc, thực hiện việc điều trị một cách đúng đắn. Thuốc mới chính là giải pháp điều trị, để diệt căn bịnh và khôi phục sức khỏe.

 

Similarly, to seek relief from suffering, we rely on the Buddha as the physician who can find out the cause of our suffering and show us how to get well. The Dharma is the medicine to cure our affliction and the Sangha are the attendants who help us to take the medicine. To get well, we must take the medicine ourselves. So to get rid of suffering, we must practice the Dharma, for the Dharma is the actual refuge that leads to the cessation of suffering.

Tương tự như vậy, để tìm ra giải pháp để diệt trừ đau khổ, chúng ta tìm đến Phật, như là một vị Y sĩ, người mà có thể tìm ra những nguyên nhân của sự khổ đau và chỉ cho chúng ta giải pháp để điều trị cho được hết bịnh. Giáo pháp của Phật thì như là thuốc để trị liệu, tiêu trừ “căn bệnh” khổ đau, và Tăng Đoàn là những người chăm sóc chúng ta, giúp chúng ta uống thuốc. Và để khỏi bệnh, chúng ta phải trực tiếp tự mình uống thuốc. Như thế, để hết khổ đau, chúng ta phải tự mình thực hành Phật Pháp, bởi vì Giáo Pháp của Phật mới chính là nơi nương tựa thật sự, là giải pháp, là thuốc thật sự, để dẫn đến chấm dứt Khổ.

 

The efficacy of the act of taking refuge is proportional to the degree of understanding of the Three Jewels and our confidence in them.

Công hiệu hay kết quả của việc quy y vào nơi nương tựa là tùy thuộc vào mức độ tương xứng của sự hiểu biết về Tam Bảo và lòng tin của chúng ta vào Tam Bảo.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. Photo title: https://www.facebook.com/PHẬT-PHÁP-Buddha-Dharma-1390714567845556/
  2. Photo 1: https://chrisherd.medium.com/money-greed-and-the-meaning-of-life-7a041e924926
  3. Photo 2: https://songdepkhoe.net/loi-hay-y-dep/suot-mot-doi-lam-dieu-thien-dieu-thien-van-khong-du-mot-ngay-lam-dieu-ac-thi-dieu-ac-da-du-thua-241
  4. Photo 3: https://vietfones.vn/forum/threads/loi-phat-day.1508703/
  5. Photo 4: https://steemit.com/buddhism/@soulsistashakti/buddhism-what-is-karma
  6. Photo 5: https://tuniemxu.org/thay-va-biet-ngu-uan-qua-hanh-thien-minh-sat/