42. Làm Sao Gở Rối Tơ Lòng? – One’s Undefilements (Self-help to release defilements) – Song ngữ

One’s Undefilements (Self-help to release defilements)

Làm Sao Gở Rối Tơ Lòng?

English: Chân Huyền Tuệ (William King)

Vietnamese: Lotus group

Compile: Lotus group

Preface

Lời nói đầu

This writing intended to help people in general to deal with numerous life situation that they were bothered or troubled by.  Although the learning and realization might partially have been originated from Buddhism sutra, lectures and studies, the subjects discussed come in touch with life issues/challenges mostly everyone (not just Buddhists) could experience.  In other words, this reading is for EVERYONE and not necessarily associated to Buddhism. Of value, if anyone who read any part of this write up and learned certain possible solution to their issue/challenges, then the purpose is fulfilled.

Văn bản này nhằm giúp mọi người nói chung đối phó với nhiều tình huống cuộc sống mà họ đã làm phiền hoặc gặp rắc rối. Mặc dù việc học hỏi và thực hiện có thể bắt nguồn từ kinh điển Phật giáo, bài giảng và nghiên cứu, nhưng các chủ đề thảo luận liên quan đến những vấn đề / thách thức cuộc sống mà hầu hết mọi người (không chỉ Phật tử) đều có thể trải nghiệm. Nói cách khác, bài đọc này dành cho mọi người và không nhất thiết liên quan đến Phật giáo. Về giá trị, nếu bất cứ ai đọc bất kỳ phần nào của bài viết này viết lên và tìm hiểu một số giải pháp nhất định cho vấn đề / thách thức của họ, thì mục đích là hoàn thành.

 

Interestingly, when we examine issues/challenges most people encounter in their lives, they are often uniquely associated to the person’s situation largely created by the circumstances/condition associated to that person. Yes, surrounding facts and others do have affects and contributes to the outcome, but every relevant decision is still determined/made by that person. So, for all practical purposes, the person at the center of the issue/challenge must choose the solution and must also bear the consequences when dealing with the subject.

Điều thú vị là khi chúng ta xem xét các vấn đề / thách thức mà hầu hết mọi người gặp phải trong cuộc sống của họ, chúng thường liên quan đến tình hình của một người được tạo ra bởi hoàn cảnh/tình trạng liên quan đến người đó. Vâng, những sự kiện xung quanh và những thứ khác ảnh hưởng và đóng góp vào kết quả, nhưng mọi quyết định có liên quan vẫn được xác định bởi người đó. Vì vậy, cho tất cả các mục đích thực tế, người ở trung tâm của vấn đề/thách thức phải chọn giải pháp và cũng phải chịu hậu quả khi đối phó với chủ đề.

 

Dictionary defines the word “defilement” as impurity, pollutant, blemish, defect, desecrate. Although numerous explanations are tied to historical descriptive, the true meaning of it (in our context) meant to point at us human’s life that we go through the disturbing, tumultuous states experiencing the consequences of the issues and challenges largely created by our own. We suffer the effects associated to numerous thrashing between expectations and disappointments when working to handling the life issues and challenges.

Từ điển định nghĩa từ “ô nhiễm” như tạp chất, ô nhiễm, vết bẩn, khiếm khuyết, mất tính thiêng liêng. Mặc dù nhiều giải thích được gắn với mô tả lịch sử, ý nghĩa thực sự của nó (trong ngữ cảnh của chúng ta) có nghĩa là chỉ cho chúng ta cuộc sống của con người mà chúng ta trải qua những trạng thái xáo trộn, xáo trộn trải qua hậu quả của các vấn đề và thách thức được tạo ra bởi chính chúng ta. Chúng ta chịu những ảnh hưởng liên quan đến việc giảm nhiều lần giữa kỳ vọng và thất vọng khi làm việc để giải quyết các vấn đề và thách thức trong cuộc sống.

 

Until we gain informational knowledge about how, why, where and what these defilements (that made us suffer and not happy) came about and how best to deal with them – to initiate the release of these defilements, we will continue with the weight of the defilements we create. Again, it is important to recognize the creation and the cessation of these defilements largely lies upon ourselves and NOT the rest of the world we live in.

Cho đến khi chúng ta có được kiến thức về việc làm thế nào, tại sao, ở đâu và những gì các phiền não (khiến chúng ta đau khổ và không hạnh phúc) đến và làm thế nào tốt nhất để đối phó với chúng – để bắt đầu sự giải thoát những phiền não này, chúng ta sẽ tiếp tục với trọng lượng của các phiền não chúng tôi tạo ra. Một lần nữa, điều quan trọng là nhận ra sự sáng tạo và sự chấm dứt của những phiền não này phần lớn nằm trên bản thân chúng ta và KHÔNG phải là của thế giới mà chúng ta đang sống.

 

As part of the “self-help” series, we learn from the lessons of Buddha with the intent to gain needed understanding to enable our practice at self-discovery of thinking and actions. The ultimate goal is to permit happiness and tranquility while we navigate the ‘jungle of human ego’, desire and disturbances we regularly react towards everyday happening in our lives while living in this society, this world.  Beyond the goal to mentally and physically wellbeing, every practice for improvement could ripple thru out the influence sphere to enable a direction for world peace.

Là một phần của loạt bài “tự giúp đỡ”, chúng ta học hỏi từ những bài học của Đức Phật với ý định đạt được sự hiểu biết cần thiết để giúp chúng ta thực hành tự khám phá ra tư duy và hành động. Mục tiêu cuối cùng là để cho phép hạnh phúc và sự thanh tịnh trong khi chúng ta đi dạo trong ‘cái tôi hoang giã’, ham muốn và những rối loạn mà chúng ta thường xuyên phản ứng đối với cuộc sống hàng ngày trong xã hội này, thế giới này. Ngoài mục tiêu về sức khoẻ tinh thần và thể chất, mọi thực tiễn để cải tiến có thể xuyên qua phạm vi ảnh hưởng để có thể hướng cho hòa bình thế giới.

Note – Ghi Chú

By navigate the “Jungle of human ego” I am referring to the conflict of interest between one to all other human beings – when interacting with each other.  I wanted this way and others wanted differently.  While the perspective differs, the purpose and interest also differ as well.  Often, what appears as a simple subject – could suddenly grow complications resulting – in unexpected defilement (disappointment) for oneself and numerous others as well. 

Bằng cách điều hướng ‘cái tôi hoang dã’ (born to be wild?), tôi đang đề cập đến sự xung đột lợi ích giữa một người với tất cả mọi người khác – khi tương tác với nhau. Tôi muốn theo cách này và những người khác muốn theo cách khác. Trong khi quan điểm, mục đích và lợi ích cũng khác nhau. Thông thường, những gì xuất hiện như một chủ đề đơn giản – cũng có thể đột nhiên biến đổi các kết quả phức tạp – dẫn đến sự phiền não bất ngờ (thất vọng) cho bản thân và nhiều người khác.

 

Why jungle? Due to the numerous possible conflicts, some cases could be numerous as traversing the jungle.  Why Ego? Human being lives for and build up their ego on every possible – instance of subject they work with since they were young. Societal status, profession, location of residence, size of the home owned, type of car driven, spare money in pockets, fancy gadgets or even handsome/beautiful spouse are all sources of “ego building”.  Over time, our ego establishes acceptable/unacceptable standard, we grow accustom to and gaining ready reactions of preferences or dislike, that result in each of us (human beings) act out in our behavior.  

Tại sao là hoang vu – hổn độn? Do có thể nhiều xung đột, một số trường hợp có thể là rất nhiều như đi ngang qua rừng rậm. Tại sao là ta đây ngã mạn? Con người sống và xây dựng bản ngã của mình trên mọi trường hợp – có thể của chủ đề họ làm việc kể từ khi còn trẻ. Tình trạng xã hội, nghề nghiệp, địa điểm cư trú, quy mô của gia đình sở hữu, loại xe được lái, tiền dự trữ trong túi, tiện ích ưa thích hay thậm chí là vợ hoặc chồng – có sắc đẹp bên ngoài – tất cả  những đều này đều là nguồn “xây dựng bản ngã”. Theo thời gian, bản ngã của chúng ta thiết lập một tiêu chuẩn chấp nhận được, hoặc không thể chấp nhận được, chúng ta quen dần với những phản ứng sẵn sàng của sở thích hoặc không, từ đó hành vi của mỗi chúng ta (con người) đã được thành lập.

Humbleness is almost unnatural, if one did not go through certain amount of life experiences that provided lessons – for one to change for the better.

Additionally, if there were lessons (such as learning Buddha’s teaching) that could permit us to reflect upon how we think/reflect and drives our behavior, then we might have a chance to reduce the possible defilement occurring to us, mostly due to our inability to understand how we behaved and where the cause of defilement originated. Reducing the defilement from our societal life will ultimately enable us – to see the light of happiness, and maybe be on the road toward happiness with less defilements.

Tính khiêm tốn hầu như là trái với tự nhiên, nếu như một người không trải qua những kinh nghiệm cuộc sống nào đó để cung cấp những bài học – cho người đó thay đổi tốt hơn.

Ngoài ra, nếu có những bài học (chẳng hạn như học Phật giáo) có thể cho phép chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta nghĩ – phản ánh và kích thích hành vi của mình, thì chúng ta có thể có cơ hội để giảm bớt phiền toái xảy ra cho chúng ta, chủ yếu là do chúng ta không có khả năng hiểu chúng ta hành xử như thế nào và nguyên nhân của sự phiền não bắt nguồn từ đâu. Giảm phiền não khỏi đời sống xã hội của chúng ta sẽ – cho phép chúng ta nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc, và có thể đang trên đường hướng tới hạnh phúc với ít phiền não hơn.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.thebookoflife.org/why-self-help-books-matter/
  2. http://www.glorybooks.org/pure-and-undefiled-religion/
  3. http://www.mindfulrelations.org/mindfulness,training,class/self-help-technique/
  4. https://podcasters.spotify.com/pod/show/dhammagiri/episodes/Spiritual-Happiness—Ajahn-Dhammasiha-e1j4gm2
  5. https://ashintejaniya.org/books-dont-look-down-on-the-defilements