88. Chương 88. Kinh Bàhitika – MN 88: The Cloak – Song ngữ

Majjhima Nikaya – Middle-length Discourses of the Buddha

Trung Bộ Kinh

Anh ngữ: Bhikkhu Ñāṇamoli      

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu

Compile: Lotus group

Part II – Majjhima Nikaya – Middle Length Discourses – Trung Bộ Kinh

Chương 88. Kinh Bàhitika – MN 88: The Cloak – (Bàhitika sutta)

  

 1. Thus have I heard:

On one occasion the Blessed One was living at Savatthi in Jeta’s Grove, Anathapindika’s Park.

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc).

 

 1. Then, when it was morning, the venerable Ananda dressed, and taking his bowl and outer robe, went into Savatthi for alms. When he had wandered for alms in Savatthi and had returned from his alms round, after his meal he went to the Eastern Park, to the Palace of Migara’s Mother, for the day’s abiding.

Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, Tôn giả đi đến lâu đài Pubbarama Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường) để nghỉ trưa. 

 

 1. Now on that occasion King Pasenadi of Kosala had mounted the elephant Ekapundarika and was riding out from Savatthi at midday. He saw the venerable Ananda coming in the distance and asked the minister Sirivaddha:

–“That is the venerable Ananda, is it not?”

— “Yes, sire, that is the venerable Ananda.”

 

 1. Then King Pasenadi of Kosala told a man:

–“Come, good man, go to the venerable Ananda and pay homage in my name with your head at his feet, saying: ‘Venerable sir, King Pasenadi of Kosala pays homage with his head at the venerable Ananda’s feet.’ Then say this: ‘Venerable sir, if the venerable Ananda has no urgent business, perhaps the venerable Ananda would wait [113] a moment, out of compassion.’“

Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với một người khác: 

— Này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, rồi thưa như sau: “Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi một lát”. 

 

 1. “Yes, sire,” the man replied, and he went to the venerable Ananda, and after paying homage to him, he stood at one side and said to the venerable Ananda:

–“Venerable sir, King Pasenadi of Kosala pays homage with his head at the venerable Ananda’s feet and he says this: ‘Venerable sir, if the venerable Ananda has no urgent business, perhaps the venerable Ananda would wait a moment, out of compassion.’“

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 

Người ấy vâng đáp vua Pasenadi xứ Kosala, đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi đứng một bên. Đứng một bên, người ấy thưa với Tôn giả Ananda: 

— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi một lát”. 

 

 1. The venerable Ananda consented in silence. Then King Pasenadi went by elephant as far as the elephant could go, and then he dismounted and went to the venerable Ananda on foot. After paying homage to him, he stood at one side and said to the venerable Ananda:

–“If, venerable sir, the venerable Ananda has no urgent business, it would be good if he would go to the bank of the river Aciravati, out of compassion.”

 

 1. The venerable Ananda consented in silence. He went to the bank of the river Aciravati and sat down at the root of a tree on a seat made ready. Then King Pasenadi went by elephant as far as the elephant could go, and then he dismounted and went to the venerable Ananda on foot. After paying homage to him, he stood at one side and said to the venerable Ananda:

–“Here, venerable sir, is an elephant rug. Let the venerable Ananda be seated on it.”

–“There is no need, great king. Sit down. I am sitting on my own mat.”

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả Ananda đi đến bờ sông Aciravati, sau khi đến, liền ngồi xuống trên chỗ đã đoạn sẵn, dưới một gốc cây. Rồi vua Pasenadi nước Kosala, cưỡi voi cho đến chỗ nào có thể đi voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi đứng một bên. Đứng một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 

— Thưa Tôn giả, ở đây, mong Tôn giả Ananda ngồi trên thảm ngựa. 

— Thôi vừa rồi, Đại vương, Đại vương hãy ngồi. Tôi đã ngồi trên chỗ ngồi của tôi. 

 

 1. King Pasenadi of Kosala sat down on a seat made ready and said:

–“Venerable Ananda, would the Blessed One behave with the body in such a way that he could be censured by wise recluses and Brahmins?”

–“No, great king, the Blessed One would not behave with the body in such a way that he could be censured by wise recluses and Brahmins.” [114]

“Would the Blessed One, venerable Ananda, behave with speech … behave with the mind in such a way that he could be censured by wise recluses and Brahmins?”

–“No, great king, the Blessed One would not behave with speech … behave with the mind in such a way that he could be censured by wise recluses and Brahmins.”

Vua Pasenadi nước Kosala ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 

— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

— Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các khẩu hành… không làm các ý hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

— Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các khẩu hành, ý hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

 

 1. “It is wonderful, venerable sir, it is marvellous! For what we were unable to accomplish with a question has been accomplished by the venerable Ananda with the answer to the question. We do not recognise anything of value in the praise and blame of others spoken by foolish ignorant persons, who speak without having investigated and evaluated; but we recognize as valuable the praise and blame of others spoken by wise, intelligent, and sagacious persons who speak after having investigated and evaluated.

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, điều mà tôi không thể nói lên một cách đầy đủ trong một câu hỏi, đã được Tôn giả Ananda nói lên một cách đầy đủ trong câu trả lời câu hỏi. Thưa Tôn giả, khi người ngu si, thiếu kinh nghiệm tán thán hay hủy báng những người khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi không y cứ vào đấy và xem như là lõi cây. Nhưng thưa Tôn giả, khi người có trí, có kinh nghiệm tán thán hay hủy báng những người khác, có chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đấy và xem như là lõi cây. 

 

 1. “Now, venerable Ananda, what kind of bodily behaviour is censured by wise recluses and brahmins?”

–“Any bodily behavior that is unwholesome, great king.”

–“Now, venerable Ananda, what kind of bodily behavior is unwholesome?”

–“Any bodily behavior that is blameworthy, great king.”

–“Now, venerable Ananda, what kind of bodily behaviour is blameworthy?”

–“Any bodily behavior that brings affliction, great king.” “Now, venerable Ananda, what kind of bodily behaviour brings affliction?”

“Any bodily behaviour that has painful results, great king.”

–“Now, venerable Ananda, what kind of bodily behavior has painful results?”

–“Any bodily behavior, great king, that leads to one’s own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both, and on account of which unwholesome states increase and wholesome states diminish. Such bodily behavior is censured by wise recluses and Brahmins, great king.”

Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nào là thân hành mà các vị Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì bất thiện. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành bất thiện? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có tội. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có tội? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có hại. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có hại? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành nào có khổ báo. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có khổ báo? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi thân hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa Đại vương, thân hành như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

 

 1. “Now, venerable Ananda, what kind of verbal behavior is censured by wise recluses and Brahmins?”

–“Any verbal behavior that is unwholesome … (complete as in §10, substituting “verbal behavior” for “bodily behavior”)… ”

 1. “Now, venerable Ananda, what kind of mental behavior is censured by wise recluses and Brahmins?”

“Any mental behaviour that is unwholesome … (complete as in §10, substituting “mental behaviour” for “bodily behaviour”) [115] … ”

— Thưa Tôn giả, thế nào là khẩu hành… thế nào là ý hành bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

— Thưa Đại vương, bất cứ ý hành gì bất thiện. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có tội. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có tội? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có hại. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có hại? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có khổ báo. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi ý hành ấy các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa Đại vương, ý hành như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

 

 1. “Now, venerable Ananda, does the Blessed One praise only the abandoning of all unwholesome states?”

–“The Tathagata, great king, has abandoned all unwholesome states and he possesses wholesome states.”

— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự đoạn trừ tất cả bất thiện pháp? 

— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. 

 

 1. “Now, venerable Ananda, what kind of bodily behavior is uncensored by wise recluses and Brahmins?”

–“Any bodily behavior that is wholesome, great king.”

–“Now, venerable Ananda, what kind of bodily behavior is wholesome?”

–“Any bodily behavior that is blameless, great king.”

–“Now, venerable Ananda, what kind of bodily behavior is blameless?”

–“Any bodily behavior that does not bring affliction, great king.”

–“Now, venerable Ananda, what kind of bodily behavior does not bring affliction?”

–“Any bodily behavior that has pleasant results, great king.”

–“Now, venerable Ananda, what kind of bodily behavior has pleasant results?”

–“Any bodily behavior, great king, that does not lead to one’s own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both, and on account of which unwholesome states diminish and wholesome states increase. Such bodily behavior, great king, is uncensored by wise recluses and Brahmins.”

— Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nào là thân hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thiện thân hành nào. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thiện thân hành? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không có tội. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành không có tội? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không có hại. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành không có hại? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào có lạc báo. 

— Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có lạc báo? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, từ nơi thân hành ấy, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, thân hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

 

 1. “Now, venerable Ananda, what kind of verbal behavior is uncensored by wise recluses and Brahmins?”

–“Any verbal behavior that is wholesome … (complete as in §14, substituting “verbal behaviour” for “bodily behaviour”) … ”

— Thưa Tôn giả Ananda, thế nào là khẩu hành… thế nào là ý hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thiện ý hành nào. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thiện ý hành? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có tội. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành không có tội? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có hại. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành không có hại? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có lạc báo. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có lạc báo? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, từ nơi ý hành ấy, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, ý hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

 

 1. “Now, venerable Ananda, what kind of mental behavior is uncensured by wise recluses and Brahmins?”

“Any mental behavior that is wholesome … (complete as in §14, substituting “mental behavior” for “bodily behavior”) [116] … ”

 1. “Now, venerable Ananda, does the Blessed One praise only the undertaking of all wholesome states?”

–“The Tathagata, great king, has abandoned all unwholesome states and possesses wholesome states.”

— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự thành tựu tất cả thiện pháp? 

— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp, và thành tựu các thiện pháp? 

 

 1. “It is wonderful, venerable sir, it is marvelous how well that has been expressed by the venerable Ananda! And we are satisfied and pleased by what has been so well expressed by him. Venerable sir, we are so satisfied and pleased with what has been so well expressed by the venerable Ananda that if the elephant-treasure were allowed to him, we would give it to him; if the horse-treasure were allowed to him, we would give it to him; if the boon of a village were allowed to him, we would give it to him. But we know, venerable sir, that these are not allowable for the venerable Ananda. But there is this cloak of mine, venerable sir, which was sent to me packed in a royal umbrella case by King Ajatasattu of Magadha, sixteen hands long and eight hands wide. Let the venerable Ananda accept it out of compassion.”

–“It is not necessary, great king. My triple robe is complete.” [117]

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Thật khéo nói thay việc này, thưa Tôn giả. Do Tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa Tôn giả, được hoan hỷ và thỏa mãn với những lời khéo nói của Tôn giả Ananda. Được hoan hỷ và thỏa mãn, thưa Tôn giả, với những lời khéo nói của Tôn giả Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voi báu cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép nhận con voi báu. Chúng tôi vui lòng tặng con ngựa báu cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép nhận con ngựa báu. Chúng tôi vui lòng tặng một làng ân tứ cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa Tôn giả, chúng tôi được biết như sau: “Việc này Tôn giả Ananda không được phép”. Thưa Tôn giả, có cuộn vải ngoại hóa này, được gắn vào trong một cán dù, do vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha gởi cho tôi, dài mười sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu tay. Thưa Toân giả, mong Tôn giả Ananda vì lòng từ bi nạp thọ cho. 

— Thôi vừa rồi, Đại vương! Tôi đã đủ ba y. 

 

 1. “Venerable sir, this river Aciravati has been seen both by the venerable Ananda and by ourselves when a great cloud has rained heavily on the mountains; and then this river Aciravati overflows both its banks. So too, venerable sir, the venerable Ananda can make a triple robe for himself out of this cloak, and he can share out his old triple robe among his companions in the holy life. In this way, our offering will overflow. Venerable sir, let the venerable Ananda accept the cloak.”

— Thưa Tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, cả Tôn giả và tôi đã thấy lúc ấy sông Aciravati chảy mạnh, tràn qua hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy, thưa Tôn giả, Tôn giả Ananda có thể làm cho mình ba y, từ nơi tấm vải ngoại hóa này. Còn ba y cũ, Tôn giả Ananda có thể đem phân phát cho các đồng Phạm hạnh. Như vậy sự bố thí này của chúng tôi được trôi chảy, như nước lan tràn qua bờ. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả nhận cho tấm vải ngoại hóa này. 

 

 1. The venerable Ananda accepted the cloak. Then King Pasenadi of Kosala said:

–“And now, venerable sir, we depart. We are busy and have much to do.”

“Now is the time, great king, to do as you think fit.”

Then King Pasenadi of Kosala, having delighted and rejoiced in the venerable Ananda’s words, rose from his seat, and after paying homage to the venerable Ananda, keeping him on his right, he departed.

Rồi Tôn giả Ananda nhận lấy tấm vải ngoại hóa. Rồi vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 

— Thưa Tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi. Chúng tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm phải làm. 

— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Ananda dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân bên hữu hướng về ngài, rồi ra đi. 

 

 1. Then soon after he had left, the venerable Ananda went to the Blessed One, and after paying homage to him, he sat down at one side, related to him his entire conversation with King Pasenadi of Kosala, and presented the cloak to the Blessed One.

Tôn giả Ananda, sau khi vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda tường thuật lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vua Pasenadi nước Kosala rồi dâng tấm vải ngoại hóa lên Thế Tôn. 

 

 1. Then the Blessed One addressed the bhikkhus:

–“It is a gain, bhikkhus, for King Pasenadi of Kosala, it is a great gain for King Pasenadi of Kosala that he has had the opportunity of seeing and paying respect to Ananda.”

Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Thật hạnh phúc thay cho vua Pasenadi nước Kosala! Thật tốt đẹp thay cho vua Pasenadi nước Kosala! Vua đã được yết kiến Tôn giả Ananda và được cúng dường. 

 

That is what the Blessed One said. The bhikkhus were satisfied and delighted in the Blessed One’s words.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://thuvienhoasen.org/p15a908/88-kinh-bahitika-bahitika-sutta
 2. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/
 3. http://lirs.ru/lib/sutra/The_Middle_Length_Discourses(Majjhima_Nikaya), Nanamoli, Bodhi, 1995.pdf
 4. https://theravada.vn/88-kinh-bahitika-bahitika-sutta-kinh-trung-bo/