120. Chương 120. Kinh Hành sanh – MN 120. Reappearance by Aspiration – Song ngữ

Majjhima Nikaya – Middle-length Discourses of the Buddha

Trung Bộ Kinh

Anh ngữ: Bhikkhu Ñāṇamoli      

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu

Compile: Lotus group

Part III – Majjhima Nikaya – Middle Length Discourses – Trung Bộ Kinh

Chương 120. Kinh Hành sanh – MN 120. Reappearance by Aspiration – (Sankhàrupapatti sutta)

 

 1. Thus have I heard.

Như vầy tôi nghe.

 

On one occasion the Blessed One was living at Savatthi in Jeta’s Grove, Anathapindika’s Park. There he addressed the bhikkhus thus: “Bhikkhus.” – “Venerable sir,” they replied. The Blessed One said this:

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

 

 1. “Bhikkhus, I shall teach you reappearance in accordance with one’s aspiration. Listen and attend closely to what I shall say.” – “Yes, venerable sir,” the bhikkhus replied. The Blessed One said this:

“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông sự tái sanh do hành đưa lại. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng”. — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

 

 1. “Here, bhikkhus, a bhikkhu possesses faith, virtue, learning, generosity, and wisdom. He thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of well-todo nobles!’ He fixes his mind on that, establishes it, and develops it. [100] these aspirations and this abiding of his, thus developed and cultivated, lead to his reappearance there. This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn (suta), đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ như sau: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cọng trú trong đại gia tộc Sát đế lỵ!” Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy đưa vị ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

4-5. “Again, a bhikkhu possesses faith … and wisdom. He thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of well-to-do Brahmins! …In the company of well-to-do householders!’ He fixes his mind on that … This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cọng trú trong đại gia tộc Bà-la-môn… hay trong đại gia tộc cư sĩ!” Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy đưa vị ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

 1. “Again, a bhikkhu possesses faith … and wisdom. He hears that the gods of the heaven of the Four Great Kings are longlived, beautiful, and enjoy great happiness. He thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of the gods of the heaven of the Four Great Kings!’ He fixes his mind on that … This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: “Bốn Đại Thiên vương có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ”. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư Thiên ở cõi trời Tứ thiên!” Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, … đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

7-11. “Again, a bhikkhu possesses faith … and wisdom. He hears that the gods of the heaven of the Thirty-three … the Yama gods … the gods of the Tusita heaven … the gods who delight in creating… the gods who wield power over others’ creations are long-lived, beautiful, and enjoy great happiness. He thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of the gods who wield power over others’ creations!’ He fixes his mind on that … This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: “Chư Thiên Tavatimsa (Tam thập tam thiên)…, chư Thiên Yama (Dạ-ma)…, chư Thiên Tusita (Đâu-suất-đà)…, chư Thiên Nimmanarati (Hóa Lạc)…, chư Thiên Paramimmitavasavatti (Tha Hóa Tự Tại) có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tha Hóa Tự Tại Thiên!” Vị ấy chuyên định tâm ấy… đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

 1. “Again, a bhikkhu possesses faith [101] … and wisdom. He hears that the Brahma of a Thousand is long-lived, beautiful, and enjoys great happiness. Now the Brahma of a Thousand abides intent on pervading a world-system of a thousand worlds, and he abides intent on pervading the beings that have reappeared there. Just as a man with good sight might take a gallnut in his hand and review it, so the Brahma of a Thousand abides intent on pervading a world-system of a thousand [worlds], and he abides intent on pervading the beings that have reappeared there. The bhikkhu thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of the Brahma of a Thousand!’ He fixes his mind on that … This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: “Ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ”… Này các Tỷ-kheo, ngàn Phạm thiên sống thấm nhuần biến mãn một ngàn thế giới. Và vị ấy sống thuấn nhuần, biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt cầm một trái Amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn trái ấy; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ngàn Phạm thiên sống thấm nhuần, biến mãn một ngàn thế giới. Và vị ấy sống thấm nhuần, biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh cọng trú với ngàn Phạm thiên!” Vị ấy chuyên định tâm ấy… đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

13-16. “Again, a bhikkhu possesses faith … and wisdom. He hears that the Brahma of Two Thousand … the Brahma of Three Thousand … the Brahma of Four Thousand … the Brahma of Five Thousand is long-lived, beautiful, and enjoys great happiness. Now the Brahma of Five Thousand abides intent on pervading a world-system of five thousand worlds, and he abides intent on pervading the beings that have reappeared there. Just as a man with good sight might take five gallnuts in his hand and review them, so the Brahma of Five Thousand abides intent on pervading a world-system of five thousand worlds, and he abides intent on pervading the beings that have reappeared there. The bhikkhu thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of the Brahma of Five Thousand!’ He fixes his mind on that … This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: “Hai ngàn Phạm thiên giới… ba ngàn Phạm thiên… bốn ngàn Phạm thiên… năm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, năm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, năm ngàn Phạm thiên sống thấm nhuần, biến mãn năm ngàn thế giới. Và vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như này các Tỷ-kheo, một người có mắt cầm năm trái Amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, năm ngàn Phạm thiên sống thấm nhuần, biến mãn năm ngàn thế giới. Và vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy”. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh cọng trú với năm ngàn Phạm thiên!” Vị ấy chuyên định tâm ấy…. đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

 1. “Again, a bhikkhu possesses faith … and wisdom. He hears that the Brahma of Ten Thousand is long-lived, beautiful, and enjoys great happiness. Now the Brahma of Ten Thousand abides intent on pervading [102] a world-system of ten thousand worlds, and he abides intent on pervading the beings that have reappeared there. Just as a fine beryl gem of purest water, eightfaceted, well cut, lying on red brocade, glows, radiates, and shines, so the Brahma of Ten Thousand abides intent on pervading a world-system of ten thousand worlds, and he abides intent on pervading the beings that have reappeared there. The bhikkhu thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of the Brahma of Ten Thousand!’ He fixes his mind on that … This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: “Mười ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ”. Này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên giới thấm nhuần biến mãn mười ngàn thế giới. Vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, đặt trên một tấm nàm màu lạt, sẽ chiếu sáng, sáng chói; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên sống thấm nhuần, biến mãn mười ngàn thế giới ấy. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với mười ngàn Phạm thiên!” Vị ấy chuyên định tâm ấy… đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

 1. “Again, a bhikkhu possesses faith … and wisdom. He hears that the Brahma of a Hundred Thousand is long-lived, beautiful, and enjoys great happiness. Now the Brahma of a Hundred Thousand abides intent on pervading a world-system of a hundred thousand worlds, and he abides intent on pervading the beings that have reappeared there. Just as an ornament of finest gold, very skilfully wrought in the furnace by a clever goldsmith, lying on red brocade, glows, radiates, and shines, so the Brahma of a Hundred Thousand abides intent on pervading a world-system of a hundred thousand worlds, and he abides intent on pervading the beings that have reappeared there. The bhikkhu thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of the Brahma of a Hundred Thousand!’ He fixes his mind on that … This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: “Trăm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ”. Này các Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên, sống thấm nhuần, biến mãn trăm ngàn thế giới… Vị ấy cũng thấm nhuần, biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như một đồ trang sức làm bằng vàng ròng (jambonada), được khéo tôi luyện trong lò của một thợ vàng thiện xảo, nếu được đặt trên một tấm màn màu lạt sẽ chiếu sáng, rực sáng, chói sáng; cũng vậy này các Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên an trú thấm nhuần biến mãn trăm ngàn thế giới… Vị ấy nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với trăm ngàn Phạm thiên!” Vị ấy chuyên định tâm ấy… đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

19-32. “Again, a bhikkhu possesses faith … and wisdom. He hears that the gods of Radiance…gods of Limited Radiance … the gods of Immeasurable Radiance … the gods of Streaming Radiance … the gods of Glory … the gods of Limited Glory … the gods of Immeasurable Glory … the gods of Refulgent Glory … [103] … the gods of Great Fruit … the Aviha gods … the Atappa gods … the Sudassa gods … the Sudassi gods … the Akanittha gods are long-lived, beautiful, and enjoy great happiness. He thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of the Akanittha gods!’ He fixes his mind on that … This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: “Chư Quang thiên… Thiểu Quang thiên, Vô Lượng Quang thiên… Quang Âm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ”. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng … “… đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

33-36. “Again, a bhikkhu possesses faith … and wisdom. He hears that the gods of the base of infinite space … the gods of the base of infinite consciousness … the gods of the base of nothingness … the gods of the base of neither-perception-nor-non-perception are long-lived, long-enduring, and enjoy great happiness. He thinks: ‘Oh, that on the dissolution of the body, after death, I might reappear in the company of the gods of the base of neither-perception-nor-non-perception!’ He fixes his mind on that, establishes it, and develops it. These aspirations and this abiding of his, thus developed and cultivated, lead to his reappearance there. This, bhikkhus, is the path, the way that leads to reappearance there.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: “Chư Thiên đã đạt được Thức vô biên xứ… đã được Vô sở hữu xứ… đã đạt được Phi tưởng phi phi tưởng xứ có thọ mạng lâu dài, cửu trú, có nhiều lạc thọ” Vị ấy nghĩ: “Mong rằng …, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.

 

 1. “Again, a bhikkhu possesses faith, virtue, learning, generosity, and wisdom. He thinks: ‘Oh that by realising for myself with direct knowledge, I might here and now enter upon and abide in the deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints!’ And by realising for himself with direct knowledge, he here and now enters upon and abides in the deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints. Bhikkhus, this bhikkhu does not reappear anywhere at all.”

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ: “Mong rằng, với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu!” Vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này không sinh ra một nơi nào, không sinh ra một chỗ nào.

 

That is what the Blessed One said. The bhikkhus were satisfied and delighted in the Blessed One’s words.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://thuvienhoasen.org/p15a984/120-kinh-hanh-sanh-sankharupapatti-sutta
 2. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/
 3. http://lirs.ru/lib/sutra/The_Middle_Length_Discourses(Majjhima_Nikaya), Nanamoli, Bodhi, 1995.pdf
 4. https://theravada.vn/120-kinh-hanh-sanh-sankharupapatti-sutta-kinh-trung-bo/