Dhammapada Sutta (The Path of Truth)

Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo 1993. Vietnamese: Bhikkhu Thích Minh Châu 1996. Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group 00. Contents – Mục lục – Kinh Pháp Cú Bằng Hình – The illustrated Dhammapada – Song ngữ    00. Contents – Kinh Pháp Cú Bằng Hình – Song ngữ – Mục lục – Contents 01…

Read More