41. Hạnh Phúc là gì? – What is Happiness? – Song ngữ

What is Happiness?

Hạnh Phúc là gì?

English: Chân Huyền Tuệ (William King)

Vietnamese: Lotus Group

Compile: Lotus group

 

Part one: What is Happiness? – Preface

Phần một: Hạnh Phúc là gì? – Lời nói đầu – Song ngữ

Happiness is a simple word, defined by the Merriam Webster’s dictionary as “a state of well-being and contentment: JOY; or a pleasurable or satisfying experience”.

Hạnh phúc là một từ đơn giản, được định nghĩa bởi từ điển của Merriam Webster là “một trạng thái hạnh phúc và hài lòng: NIỀM VUI; hoặc một trải nghiệm thú vị hoặc thỏa mãn”.

 

Although the happiness definition is simplistic, it is not so clear for most to really understand or apply to themselves. It is particularly hard when it is explained as “a state of well-being and contentment”.  We have a need to understand well-being and contentment before we can truly agree with the statement.  At a glance, well-being is easy to relate to. When we are healthy (not identified to have cancer or needed surgery) and tomorrow our health is likely expected to be as good as today, we have well-being. The missing part is the mental aspect of the well-being.  Until we achieve mental well-being together with physical well-being, we are yet complete.

Mặc dù định nghĩa hạnh phúc là đơn giản, nhưng nó không quá rõ ràng đối với hầu hết để thực sự hiểu hoặc áp dụng cho chính họ. Nó đặc biệt khó khăn khi nó được giải thích là “một trạng thái hạnh phúc và hài lòng”. Chúng ta cần phải hiểu rõ về hạnh phúc và sự hài lòng trước khi chúng ta có thể thực sự đồng ý với tuyên bố. Trong nháy mắt, hạnh phúc là dễ dàng để liên quan đến. Khi chúng ta khỏe mạnh (không được xác định là bị ung thư hoặc cần phẫu thuật) và ngày mai sức khỏe của chúng ta có thể sẽ tốt như hôm nay, chúng ta có hạnh phúc. Phần còn thiếu là khía cạnh tinh thần của hạnh phúc. Cho đến khi chúng ta đạt được tinh thần hạnh phúc cùng với hạnh phúc thể chất, chúng ta vẫn chưa hoàn thành.

 

Contentment is defined as “a state of happiness and satisfaction” which could be rather confusing and almost like a circular definition. Since the definition expect one to be happy (the point of this article) and satisfied (which few ever do). It is a subject, that has a challenging time to relate to. Most people always thought they understood and apply contentment to their everyday life thus can yield happiness, but few will swear by their method per their results shown.

Sự hài lòng được định nghĩa là “một trạng thái hạnh phúc và hài lòng” có thể khá khó hiểu và gần giống như một định nghĩa vòng tròn. Kể từ khi định nghĩa mong đợi một để được hạnh phúc (điểm của bài viết này) và hài lòng (mà ít ai làm). Đó là một chủ đề, có một thời gian đầy thử thách để liên quan đến. Hầu hết mọi người luôn nghĩ rằng họ hiểu và áp dụng sự hài lòng cho cuộc sống hàng ngày của họ do đó có thể mang lại hạnh phúc, nhưng ít người sẽ nghi êm túc theo phương pháp của họ cho mỗi kết quả của họ được hiển thị.

 

Is happiness a big or small “thing”? In general, it could be big, or it could be small depended upon the one who would experience it. Sometimes a small and yet significant event could seriously impact one’s state of happiness and yet some other big event might not. Contrary to common expectations of big event to have big impact and small to have less effects. Much of the effects rests with the perception of the one experience it. The better understanding one gain from the external events affect the net happiness the better and easier to achieve happiness.  In other words, each person themselves could be the key burden towards the anxiously sought happiness.

Hạnh phúc là một “điều” lớn hay nhỏ? Nói chung, nó có thể lớn, hoặc nó có thể nhỏ phụ thuộc vào người sẽ trải nghiệm nó. Đôi khi một sự kiện nhỏ nhưng đáng kể có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái hạnh phúc của một người và một số sự kiện lớn khác có thể không. Trái ngược với kỳ vọng chung của sự kiện lớn để có tác động lớn và nhỏ để có ít tác động hơn. Phần lớn các hiệu ứng dựa trên nhận thức về trải nghiệm đó. Sự hiểu biết tốt hơn một trong những sự kiện bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc ròng càng tốt và dễ dàng hơn để đạt được hạnh phúc. Nói cách khác, mỗi người có thể là gánh nặng quan trọng đối với hạnh phúc lo lắng tìm kiếm. 

 

Everybody wanted to achieve happiness by being able to rid of unhappiness, and by being satisfied in their everyday life. The funny thing is most people do not experience satisfaction in the most trivial subjects in their lives. Then how could they claim occasional satisfaction as minimal happiness? How could happiness last? Let us analyze this a bit.  9 out of 10 times in most people’s lives, situation results are not ideal or not expected. More so, people will treat any small differences as reason to observe dissatisfaction, thus inherently result in unhappiness. This is recognized as normal and nothing unusual.  Thus, unhappiness is an anticipated outcome that this article would attempt to explain. By understanding what unhappiness is, one could gain better grasp what happiness truly is. Apply changes to ourselves to gain happiness is the shortest route.

Mọi người đều muốn đạt được hạnh phúc bằng cách có thể loại bỏ bất hạnh, và bằng cách được thỏa mãn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Điều buồn cười là hầu hết mọi người không trải nghiệm sự hài lòng trong những chủ đề tầm thường nhất trong cuộc sống của họ. Sau đó, làm thế nào họ có thể yêu cầu sự hài lòng thường xuyên như hạnh phúc tối thiểu? Làm thế nào hạnh phúc có thể kéo dài? Hãy để chúng tôi phân tích điều này một chút. 9 trong số 10 lần trong cuộc sống của hầu hết mọi người, kết quả tình hình không lý tưởng hoặc không được mong đợi. Hơn thế nữa, mọi người sẽ đối xử với bất kỳ sự khác biệt nhỏ nào là lý do để quan sát sự không hài lòng, do đó vốn dĩ gây ra bất hạnh. Điều này được công nhận như bình thường và không có gì bất thường. Do đó, bất hạnh là một kết quả dự đoán mà bài viết này sẽ cố gắng giải thích. Bằng cách hiểu được bất hạnh là gì, người ta có thể hiểu rõ hơn về hạnh phúc thực sự là gì. Áp dụng thay đổi cho chính mình để đạt được hạnh phúc là con đường ngắn nhất.

 

Over each of our life time, we grew with experience and repeated attempt to define happiness with sometimes successful and other times failed outcomes.  Each time we manage to gain some understanding of ourselves and how we examine our lives which had shaped our expectation towards happiness.  One thing for sure, it is virtually impossible to define someone else’s “happiness”. When looked back in my rear-view mirror, I realized how foolish my past actions were when I attempted to help someone else to grasp my definition of happiness. Not only was it unfitting, the advice was also at best self-fulfilling (and in most cases doomed to fail for others) at best. Nevertheless, I am certain of one fact of a common person’s happiness.  That is the more one wanted to fulfill their own “happiness” to avoid the anticipated unhappiness, the more one must be willing to “pay” experience for it.  There is no going around in this persistent fact. One would pay with money, career, relationship and every other possible possession that defined in a person’s life that acted as the source of their “happiness”.  Hindsight confirms that True realization is 99.9% learned from experience in effects, thus not easily convinced beforehand.

Trong mỗi thời gian cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã tăng trưởng với kinh nghiệm và nỗ lực lặp lại để xác định hạnh phúc – đôi khi thành công và những lần khác không thành công. Mỗi lần chúng ta xoay xở để có được một số hiểu biết về bản thân và cách chúng ta kiểm tra cuộc sống của chúng ta đã định hình mong đợi của chúng ta đối với hạnh phúc. Một điều chắc chắn, hầu như không thể xác định “hạnh phúc” của người khác. Khi nhìn lại gương chiếu hậu, tôi nhận ra những hành động quá khứ ngu xuẩn của mình như thế nào khi tôi cố gắng giúp đỡ người khác nắm bắt được định nghĩa hạnh phúc của tôi. Không chỉ là nó không phù hợp, lời khuyên cũng là tốt nhất tự hoàn thành (và trong nhiều trường hợp cam chịu thất bại cho người khác) tốt nhất. Tuy nhiên, tôi chắc chắn về một thực tế về hạnh phúc của một người thường. Đó là một trong nhiều người muốn thực hiện “hạnh phúc” của riêng mình để tránh những bất hạnh được mong đợi, người ta phải sẵn sàng để “phải trả giá” kinh nghiệm cho nó. Không có xung quanh trong thực tế dai dẳng này. Người ta sẽ trả bằng tiền, nghề nghiệp, mối quan hệ và mọi sở hữu có thể khác được định nghĩa trong cuộc sống của một người đã hành động như là nguồn gốc của “hạnh phúc” của họ. Hindsight xác nhận rằng thực hiện đúng là 99.9% học được từ kinh nghiệm trong các hiệu ứng, do đó không dễ dàng bị thuyết phục trước.

 

Note – Ghi Chú

American had a saying ” Hind-sight is 20/20″.  This means that for what we do not know ahead of the subject event, we will after going through the event.  Each time we will learn from that experience and will become more clear by learning.  Due to this reason, one can be convinced of their preferences (not predictions) before hand, but the fact can only surface afterwards.

Người Mỹ có câu nói “Hind-sight is 20/20”. Điều này có nghĩa là đối với những gì chúng ta không biết trước chủ đề của sự kiện, chúng ta sẽ để ý tìm hiểu về sự kiện này. Mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ trải nghiệm qua và sẽ trở nên rõ ràng hơn bằng cách học tập từ từ. Vì lý do này, người ta có thể bị thuyết phục trước về sở thích của họ (không phải dự đoán), nhưng thực tế sau cùng, chỉ có thể là bề mặt của vấn đề.

 

Gaining a more solid understanding in unhappiness would help us to contrast against the anxiously sought-after happiness. Armed with that experience, we can better define our own happiness without basing upon only the fussiness of feelings most would employ.

Đạt được một sự hiểu biết vững chắc hơn trong bất hạnh sẽ giúp chúng ta tương phản với hạnh phúc lo lắng tìm kiếm sau này. Được trang bị với kinh nghiệm đó, chúng ta có thể xác định tốt hơn hạnh phúc của chính mình mà không dựa trên  những “cảm xúc không gì đâu nhất” sẽ sử dụng.

Unhappiness happens in numerous instances in everyone’s lives and it could range between the simplest to the most complicated events/occurring in most people’s lives.  Unhappiness originates from numerous sources and some examples that caused unhappiness included:

Sự bất hạnh xảy ra trong nhiều trường hợp trong cuộc sống của mọi người và nó có thể nằm trong khoảng từ đơn giản đến những sự kiện phức tạp nhất / xảy ra trong hầu hết mọi người.  Sự không may bắt nguồn từ nhiều nguồn và một số ví dụ sau đây đã gây ra bất hạnh bao gồm:

 

 • Dislike of others’ thinking/behavior
 • Through arguments or Quarrel – differences of opinion or preferences
 • Unjustly receiving blames or punishment
 • Being threatened or reactively threaten others

Không thích suy nghĩ / hành vi của người khác

Thông qua lập luận hoặc cãi nhau – sự khác biệt về ý kiến hoặc sở thích

Bất công nhận được sự đổ lỗi hoặc trừng phạt

Bị đe dọa hoặc đe dọa một cách phản ứng người khác

 

 • Not meeting expectation/dissatisfactory

– In numerous occasions or life events where we did not get what we wanted or desired outcome. Reaction to not performing tests well or not gaining the result status.

– The disappointment may turn into angers or frustration – symptoms of unhappiness.

 • Không đáp ứng kỳ vọng / không đạt yêu cầu.

– Trong nhiều dịp hoặc các sự kiện cuộc sống mà chúng ta không có được những gì chúng ta muốn hoặc kết quả mong muốn. Phản ứng để không thực hiện kiểm tra tốt hoặc không đạt được trạng thái kết quả.

– Sự thất vọng có thể biến thành giận dữ hoặc thất vọng – các triệu chứng của bất hạnh.

 

 • Affected by other events/happening emotionally.
  • Breaking up from love.
  • Death of a loved one.
  • Bị ảnh hưởng bởi các sự kiện khác / xảy ra tình cảm.

     – Chia tay từ tình yêu.

     – Cái chết của một người thân yêu.

 

Even gaining some rough understanding of the unhappiness could be helpful to appreciate the happiness during the absence of the unhappiness.

In similar manners, happiness comes in a full type range.  Human can be triggered to be happy (a little) with a simple praise, a nice gesture or even an understanding nod. While happiness is inherently characteristic-based, meaning some people might not feel or experience “happiness” due to their character-based reactions; most people would, in general, experience some happiness from external interactions.  The greatest challenge is being able to have a sustained happiness while living with the fact that there are plenty of opportunity to experience unhappiness as sighted in the earlier section.

Ngay cả việc đạt được một số hiểu biết thô thiển về sự bất hạnh có thể hữu ích để đánh giá cao hạnh phúc trong sự vắng mặt của sự bất hạnh.

Trong cách cư xử tương tự, hạnh phúc đến trong một phạm vi đầy đủ loại. Con người có thể được kích hoạt để được hạnh phúc (một chút) với một lời khen ngợi đơn giản, một cử chỉ tốt đẹp hoặc thậm chí là một sự hiểu biết gật đầu. Trong khi hạnh phúc vốn đã dựa trên đặc tính, có nghĩa là một số người có thể không cảm thấy hoặc trải nghiệm “hạnh phúc” do phản ứng dựa trên nhân vật của họ; hầu hết mọi người, nói chung, trải nghiệm một số hạnh phúc từ các tương tác bên ngoài. Thách thức lớn nhất là có thể có một hạnh phúc bền vững trong khi sống với thực tế rằng có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm sự bất hạnh như đã thấy trong phần trước.

 

Because we have limited or no ability to exert ideal changes to majorities of the events or situations we may experience in our life time, it is important for us to:

 1. Gain understanding how we (ourselves) receive and react to the event/circumstances that may cause us to be unhappy.
 2. Consider changes that we ourselves could go through to transform the circumstances to enable our happiness from a perceived unhappy circumstance.  A few simple tips might be helpful included:

Bởi vì chúng ta có khả năng hạn chế hoặc không có khả năng để tạo ra những thay đổi lý tưởng cho những yếu tố của các sự kiện hoặc tình huống mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cuộc sống của mình, điều quan trọng là chúng ta phải:

 1. Hiểu được cách chúng ta (chính mình) tiếp nhận và phản ứng với sự kiện / hoàn cảnh có thể khiến chúng ta không vui.
 2. Hãy xem xét những thay đổi mà bản thân chúng ta có thể trải qua để biến đổi hoàn cảnh để cho phép hạnh phúc của chúng ta khỏi một hoàn cảnh bất hạnh nhận thức. Một vài mẹo đơn giản có thể hữu ích bao gồm:

 

 1. Positive (but not ignorant) view always
 2. Treat unhappiness as transitional/temporary
 3. DO NOT sweat the small stuff (relative importance in life)
 4. Anticipate a more realistic (not idealistic) expectation in life pursuits
 5. DO NOT easily give up trying
 6. Regularly balance reactions with reality facts.
 7. Luôn tích cực (nhưng không bỏ qua – lờ đi).
 8. Đối xử bất hạnh như chuyển tiếp / tạm thời.
 9. KHÔNG đổ mồ hôi – vất vả với những thứ nhỏ nhặc (tầm quan trọng tương đối trong cuộc sống).
 10. Dự đoán một kỳ vọng thực tế hơn (không lý tưởng) trong cuộc sống.
 11. KHÔNG dễ dàng từ bỏ việc thử nghiệm.
 12. Thường xuyên cân bằng phản ứng với các sự kiện thực tế.

 

With the understanding of unhappiness, we realize/know how precious happiness may shape our lives.  However, being able to recognize the need to become happier require changes to ourselves.  Would this be feasible and the effort price worthwhile?  Only you (yourself) can answer that question.  Sometimes it depended upon your character/personality and some other times it depended upon your life experiences or life circumstances but evolving yourself (and not attempting to change someone else) is likely the key towards the hard sought happiness.

Với sự hiểu biết về sự bất hạnh, chúng ta nhận ra / biết hạnh phúc quý giá có thể định hình cuộc sống của chúng tôi như thế nào. Tuy nhiên, việc có thể nhận ra nhu cầu trở nên hạnh phúc hơn đòi hỏi phải thay đổi chính mình. Điều này có khả thi và cái giá công sức có đáng giá không? Chỉ bạn (chính bạn) mới có thể trả lời câu hỏi đó. Đôi khi nó phụ thuộc vào tính cách / tính cách của bạn và một số lần khác nó phụ thuộc vào kinh nghiệm sống của bạn hoặc hoàn cảnh sống nhưng phát triển bản thân (và không cố gắng thay đổi người khác) có thể là chìa khóa hướng tới hạnh phúc khó tìm kiếm.

 

When I was young I thought I understood what happiness was and how I should act to achieve/enhance it.  I now realized I was at best partially successful going thru the experience of seeking happiness.  As I go through the life exercises to attain happiness, many times I realized I am no different from other human beings who had no intention to “define” happiness or understand happiness before setting out to obtain “it”. More often, going with the most convenient definition that happened to match the circumstances of my happiness subject that I had wished to occur. As it turned out most happiness is not only not what I expected – meaning I experienced unhappiness – it is short-lived if I had some happiness. Apparently, I had failed (although not quite miserably) to obtain and possibly retain happiness as I had always thought I would. There were obvious initial moments of joy, fulfillments and satisfaction, but they do not last.

Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ tôi đã hiểu hạnh phúc là gì và tôi nên hành động như thế nào để đạt được / nâng cao nó. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã thành công một phần nhất là qua kinh nghiệm tìm kiếm hạnh phúc. Khi tôi trải qua các bài tập cuộc sống để đạt được hạnh phúc, nhiều lần tôi nhận ra tôi không khác gì những người khác không có ý định “định nghĩa” hạnh phúc hay hiểu hạnh phúc trước khi đặt ra để đạt được “nó”. Thường xuyên hơn, đi với định nghĩa thuận tiện nhất đã xảy ra để phù hợp với hoàn cảnh của chủ đề hạnh phúc của tôi mà tôi đã mong muốn xảy ra. Khi nó bật ra hạnh phúc nhất không chỉ không phải là những gì tôi mong đợi – có nghĩa là tôi trải qua bất hạnh – nó là ngắn ngủi nếu tôi có một số hạnh phúc. Rõ ràng, tôi đã thất bại (mặc dù không khá khổ sở) để có được và có thể giữ lại hạnh phúc như tôi đã luôn luôn nghĩ rằng tôi sẽ. Có những khoảnh khắc rõ ràng ban đầu của niềm vui, sự thỏa mãn và sự hài lòng, nhưng chúng không kéo dài.

 

I had found that only through make changes to myself (personality/attitude, understanding of unhappiness, becoming aware of expectations of life circumstances, keeping my goal to be happy) I would yield the most likelihood to have happiness. Bottomline is I may be successful to obtain some happiness due to my ability to evolve myself, but the same would not work for someone else unless they go through similar transformation themselves.

Tôi đã thấy rằng chỉ qua những thay đổi với bản thân mình (tính cách / thái độ, sự hiểu biết về sự bất hạnh, trở nên nhận thức được những kỳ vọng của hoàn cảnh cuộc sống, giữ mục tiêu của tôi để được hạnh phúc) Tôi sẽ mang lại nhiều khả năng nhất để có hạnh phúc. Điểm mấu chốt là tôi có thể thành công để có được một số hạnh phúc do khả năng của tôi để phát triển bản thân mình, nhưng cùng sẽ không làm việc cho người khác, trừ khi họ đi qua biến đổi tương tự mình.

 

Each of us would only realize the need to pursue happiness when we experienced unhappiness.  Until there is cumulatively enough unhappiness, there are little motivation for us to act towards the happiness subject.

Mỗi người chúng ta sẽ chỉ nhận ra sự cần thiết phải theo đuổi hạnh phúc khi chúng ta trải qua bất hạnh. Cho đến khi có đủ tích cực bất hạnh, có rất ít động lực để chúng ta hành động hướng tới chủ đề hạnh phúc.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://www.pinterest.com/DrAnneBrown/inspirational-quotes/
 2. https://www.pinterest.com.au/pin/435864070181005067/
 3. https://www.lifehack.org/articles/communication/50-reasons-why-you-may-unhappy.html
 4. https://sriyogalanka.com/2017/10/15/contentment-courage/
 5. https://www.quora.com/How-can-one-develop-positive-thinking
 6. https://agileforall.com/this-cognitive-bias-kills-our-ability-to-address-complexity/
 7. https://www.briantracy.com/blog/personal-success/positive-attitude-happy-people-positive-thinking/
 8. https://www.hamiltonrdanimalhospital.com/blog/91160-happy-cat-month