Bài số 45: Lý tưởng – phần II – Ideal – part II – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 45: Lý tưởng – phần II – Ideal – part II.   After love of religion and love of country other qualities…

Read More

Bài số 44: Lý tưởng – phần I – Ideal – part I – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group Bài số 44: Lý tưởng – phần I – Ideal – part I. When we are young, we should be thinking carefully of what we…

Read More

Bài số 43: Truyện Mộc Thần – A Story of Tree Fairies – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 43: Truyện Mộc Thần – A Story of Tree Fairies.   We saw in the last lesson that we should all stand…

Read More

Bài số 42: Phật Tử Chân Chánh – The Real Buddhist – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 42: Phật Tử Chân Chánh – The Real Buddhist.   “Devotion is an important practice to most Buddhists.” “Hiến dâng là một…

Read More

Bài số 41: Hãy Khởi Sự Ngay – Start At Once – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 41: Hãy Khởi Sự Ngay – Start At Once. It is foolish to grumble when things go wrong; when unhappiness and suffering…

Read More

Bài số 40: Ngân Hàng Cuộc Ðời – The Bank of Life – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 40: Ngân Hàng Cuộc Ðời – The Bank of Life.   Some of you, because you are still young, are very liable…

Read More

Bài số 39: Kiểm Nghiệm Con Ðường – phần II – Testing the Way – part II – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 39: Kiểm Nghiệm Con Ðường – phần II – Testing the Way – part II.    These are only a few ways,…

Read More

Bài số 38: Kiểm Nghiệm Con Ðường – phần I – Testing the Way – part I – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 38: Kiểm Nghiệm Con Ðường – phần I – Testing the Way – part I.   Some of you may perhaps wonder…

Read More

Bài số 37: Cuộc Hành Trình Sinh Mệnh – The Life Journey – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 37: Cuộc Hành Trình Sinh Mệnh – The Life Journey. A person who is going to South America generally tries to find…

Read More

Bài số 36: Bậc Ðạo Sư Vĩ Ðại – The Great Pioneer – Song ngữ

The Buddha and His Teaching Đức Phật và giáo pháp của Ngài English: Jing Yin Ken Hudson Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An Compile: Lotus group   Bài số 36: Bậc Ðạo Sư Vĩ Ðại – The Great Pioneer.   We have seen in the previous lessons how very necessary it…

Read More