Bài số 38: Kiểm Nghiệm Con Ðường – phần I – Testing the Way – part I – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 38: Kiểm Nghiệm Con Ðường – phần I – Testing the Way – part I.

 

Some of you may perhaps wonder how we can be sure that the Lord Buddha has found the right way. So many teachers have pretended to teach the truth and have turned out to be false guides. It is very natural for you to ask this question and very wise of you.

Một số các bạn có lẽ tự hỏi làm sao chúng ta có thể quyết chắc rằng Ðức Phật đã tìm ra con đường chân chánh. Vì nhiều pháp sư đã giả vờ thuyết giảng sự thật và đã trở thành những đạo sư lừa dối. Các bạn nêu lên câu hỏi này rất là tự nhiên, rất là sáng suốt.

 

If we go shopping, we are very careful always to try and get good value for our money. A wise girl who is buying a silk dress is careful to see whether the material is pure silk or not. She examines the dress very carefully, looks at the seams and tries it on to see if it fits. She would not dream of telephoning to a store and ordering a dress without first seeing it.

Nếu đi mua sắm, chúng ta rất cẩn thận, luôn luôn tuyển chọn những gì có giá trị thích đáng với đồng tiền của mình. Một cô gái khôn ngoan, khi mua chiếc áo đầm bằng lụa, thì phải thận trọng, coi loại vải đó có thật lụa hay không, cô ta xem xét chiếc áo một cách tỉ mỉ, quan sát từng đường kim mũi chỉ và mặc thử nó xem có vừa hay không. Cô ấy không thể lơ mơ gọi điện thoại đến cửa hàng hay đặt một chiếc áo đầm mà trước tiên không thấy nó.

 

A boy who is buying an automobile tries it out many times before he finally decides to take it.

Một cậu mua xe hơi cũng phải thử đi thử lại trước khi quyết định lấy nó.

 

Yet, careful as the girl may be in the choice of her dress; she may find out later that it was not the genuine article after all. This may also happen in the case of the automobile. Salesmen are very smart today and know how to make their inferior goods look fine and attractive.

Tuy nhiên, cẩn thận như cô gái chọn được chiếc áo đầm kia, rốt cuộc rồi cũng có thể khám phá ra rằng đó không phải là loại hàng đích thực. Ðiều này cũng có thể xảy ra với trường hợp chiếc ô tô. Các nhà buôn bán ngày nay rất lanh lợi, biết cách làm hàng kém chất lượng thành hàng bóng loáng, hấp dẫn.

 

It is by wearing the dress and by using the automobile that we can be really sure if we have got our money’s worth or not. If it is really a genuine article it will stand the test of wear and time.

Chính nhờ mặc chiếc áo đầm đó và dùng chiếc xe hơi kia mà ta mới có thể thực sự đoan chắc rằng ta đã sử dụng được giá trị đồng tiền của ta hay không. Nếu đích thị là hàng thật thì nó sẽ chịu đựng được sự thử thách của thời gian và mang mặc.

 

We may also test the Lord Buddha’s teaching in the same way. Has it stood the test of time and experience?

Chúng ta cũng có thể kiểm tra giáo pháp của Ðức Phật bằng phương thức tương tự. Phải chăng giáo pháp đó đã chịu đựng được sự thử thách của thời gian và kinh nghiệm?

 

It was not his preaching only that made people follow him, it was his life. He lived his teaching day by day and the result of such a noble life was, that it attracted the people to him.

Không phải chỉ có giáo pháp của Ngài làm cho quần chúng theo Ngài mà cả cuộc sống của Ngài cũng thế. Ngày qua ngày, Ngài sống hợp với giáo pháp của Ngài, và kết quả của một nếp sống cao thượng như thế đã thu hút quần chúng đến với Ngài.

 

Let us take his teaching in the same manner and try it. It will bear the test – it has borne the test – for it is the genuine article.

Chúng ta cũng sống theo giáo pháp của Ngài và thử xem. Giáo pháp đó sẽ chịu đựng được thử thách – Nó đã chịu đựng thử thách – vì đó là hàng thật.

 

Vocabularies – Lesson 38.

Ngữ vựng – Bài số 38.

 

article (n) : đồ, hàng, phẩm vật
attract (v) : thu hút, hấp dẫn
attractive (a) : hấp dẫn, lôi cuốn
choice (n) : sự chọn lựa
fit (v) : vừa, hợp
genuine (a) : thật, chân chính

inferior (a) : kém, tồi
seam (n) : đường may
silk (n) : lụa
smart (a) : khôn lanh, nhanh trí
stand (v) : đương đầu, chịu đựng
test (v) : thử, kiểm tra
turn out (v) : hóa ra, thành ra

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap6.htm
  2. http://www.beinganonymous.com/2011/09/can-you-get-clean-outside-of-12-step.html
  3. http://www.blog.thefearlessfactor.com/today/
  4. http://www.wired.com/2015/02/whats-up-with-cats-and-boxes/