Bài số 42: Phật Tử Chân Chánh – The Real Buddhist – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 42: Phật Tử Chân Chánh – The Real Buddhist.

 

“Devotion is an important practice to most Buddhists.”

“Hiến dâng là một thực hành quan trọng đối với hầu hết các Phật tử.”

 

The life of one who professes to be a Buddhist is governed by the understanding of the Oneness of All life, the law of karma, the law of becoming and keeps to the rules of the Eight-fold Path. He should be very happy, for he has replaced hatred with love, pining with cheerfulness, greed with charity and serves his fellow-man joyfully as the following verses testify.

Cuộc sống của người tự xưng là Phật tử sẽ được điều khiển bởi sự quán thông về cái Chung Nhất của Tất Cả Sinh Mệnh, về luật nghiệp báo, luật vô thường và giữ giới Bát Chánh Ðạo. Người ấy hẳn là rất hạnh phúc, vì họ đã thay lòng hận thù bằng tình yêu thương, tính câu chấp bằng tâm hoan hỷ, ý tham lam bằng hạnh nhân từ và sung sướng phục vụ tha nhân như những vần thơ bày tỏ sau đây:


Happy is the Buddhist’s fate;
For his heart knows not of hate;
Haters may be all around;
Yet in him no hate is found.

Lành thay ta vui sống;
Từ ái giữa oán thù;
Giữa những người oán thù;
Ta sống không thù oán.

Happy is the Buddhist’s fate;
Him no greed will agitate;
In the world may greed abound;
Yet in him no greed is found.

Lành thay ta vui sống;
Vô dục giữa khát khao;
Giữa những người khát khao;
Ta sống không khao khát.

Happy is the Buddhist’s fate;
He all pining makes abate;
Pining may be all around;
Yet in him no pining’s found.

Lành thay ta vui sống;
Hỷ xả giữa khích hiềm;
Giữa những người khích hiềm;
Ta sống không hiềm khích.

 

Happily, then let us live;
Joyously our service give;
Quench all pining, hate and greed;
Happy is the life we lead.

Lành thay ta vui sống;
Hoan hỷ giúp tha nhân;
Dập tắt tham, sân, hận;
Vui nguồn vui tuyệt trần.

Buddha Name Recitation in Viet Nam

“Recommending for whomever have trouble with meditation.”

“Pháp môn niệm Phật tại Việt nam”

“Giới thiệu cho những ai không ngồi thiền được.”

 

Buddhism teaches too, that we should stand together.

The Lord Buddha said:

Ðạo Phật cũng dạy rằng chúng ta nên đứng chung với nhau.

Ðức Phật nói:

 

“A man that stands alone, having decided to obey the truth, may slip back into his old ways. Therefore stand ye together, assist one another, and strengthen one another’s efforts.

“Người nào đứng riêng lẽ một mình, dù đã quyết theo sự thật, người ấy cũng có thể tuột về đường xưa lối cũ. Vì vậy các bạn hãy chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau và củng cố nổ lực cho nhau.

 

“Be like unto brothers; one in love, one in holiness, and one in your zeal for the truth.

“Hãy như anh chị em; hãy thương yêu thánh thiện và hăng hái tìm cầu chân lý.”

 

“Spread the Truth and preach the doctrine in all quarters of the world, so that in the end all living creatures will be citizens of the Kingdom of Righteousness.

“Hãy truyền bá sự thật và thuyết giảng giáo pháp ra bốn phương trời để cho tất cả chúng sanh cuối cùng sẽ là những công dân của Vương Quốc Chánh Trực”.

 

“This is the holy brotherhood, this is the temple the congregation of those who believe in me and have taken their refuge in the Name of Buddha”.

“Ðây là tình huynh đệ thiêng liêng, là chùa tháp, là giáo hội của những ai tin ta và đã nương tựa vào Danh hiệu của Phật”.

 

Vocabularies – Lesson 42:

Ngữ vựng – Bài số 42:

 

abate (v) : xoa dịu
agitate ( v) : khích động
assist (v) : giúp đỡ
brotherhood (n) : tình huynh đệ, giáo hội
charity (n) : nhân đức, bác ái
cheerfulness (n) : sự hoan hỷ, sự vui mừng
citizen (n) : công dân
congregation (n) : giáo hội
creature (n) : sinh vật
effort (n) : sự nổ lực, sự cố gắng
fate (n) : số phận, định mệnh
greed (n) : tính tham lam

holy (a) : thần thánh, thiêng liêng
pining (n) : tính câu chấp, lòng ghim gút

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap6.htm
  2. https://howtopracticezen.files.wordpress.com/2013/07/buddha-name-recitation-niemphat-1.jpg
  3. http://phatgiao.org.vn/loi-phat-day/201507/danh-le-chung-Tang-18597/