Bài số 40: Ngân Hàng Cuộc Ðời – The Bank of Life – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 40: Ngân Hàng Cuộc Ðời – The Bank of Life.

 

Some of you, because you are still young, are very liable to think that we have said too much about the pain and sorrow of life and that this world in which we are living is not such a bad place after all.

Một số các bạn, vì còn trẻ, rất có thể nghĩ rằng chúng ta đã nói quá nhiều về nỗi đau khổ của cuộc đời, và thế giới mà chúng ta đang sống đây, xét cho cùng, cũng không phải là nơi tồi tệ đến thế.

 

If these thoughts have come into your minds it is but natural that you should ask why we dwell so much upon this sadness instead of speaking more about the joy and happiness of the world. Perhaps you even feel that the Buddha’s teaching is somewhat sad and gloomy; more suitable for older people who must soon die.

Nếu những tư tưởng này đi vào đầu óc các bạn thì tự nhiên là các bạn sẽ hỏi tại sao chúng ta chú trọng quá nhiều đến sự đau buồn mà không nói thêm đôi chút về sự hoan lạc, hạnh phúc của trần thế. Có lẽ các bạn còn cảm thấy giáo pháp của Ðức Phật hơi âu sầu, ảm đạm; chỉ phù hợp với các ông già bà lão sắp phải tiêu diêu.

 

I will tell you the reason why: The Lord Buddha keeps on reminding us about sorrow. It is not to make us sad and unhappy far from it; It is to help us realize why such sadness exists, And to enable us to live in such a way as to prevent it; From coming into our own lives and spoiling them. All this sorrow which we see around us is the result of ignorance. Ignorant thoughts, words and actions, Having in truth created this unhappy state of existence.

Tôi sẽ cho các bạn biết lý do tại sao: Ðức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta về nỗi đau khổ. Không phải để làm cho ta đau buồn – trái lại là khác, mà để giúp ta nhận ra nguyên do tại sao nỗi khổ đau như thế vẫn tồn tại, Và có thể giúp ta ngăn ngừa, Không cho nó xâm nhập và làm hỏng cuộc sống của chính chúng ta. Tất cả những nỗi khổ đau diễn ra chung quanh ta là hậu quả của vô minh. Tư tưởng, ngôn ngữ và hành động vô minh, Thực sự đã tạo ra trạng thái đau khổ cho cuộc sinh tồn.

 

As the result of ignorance must always be suffering,

So also the result of knowledge will always be happiness and peace.

We all want to get as much joy and happiness out of life as we possibly can. We do not wish to suffer any more than we can help.

Hậu quả của vô minh phải là đau khổ;

Cũng thế, hậu quả của trí tuệ sẽ là hạnh phúc, an lạc.

Tất cả chúng ta đều muốn được nhiều an vui, hạnh phúc cho cuộc đời;

Chúng ta không hề mong chịu đau khổ bất hạnh.

 

Nor do we really need to suffer at all if we live as we should do, in obedience to certain great laws. Life is meant to be joyful and pleasant. It is we who have put the pain and unhappiness into it by our own ignorance.

Thật ra chúng ta cũng không cần phải gánh chịu khổ đau nếu chúng ta sống hợp với một số qui luật cao thượng. Ðời có nghĩa là an vui, hoan hỷ. Chính chúng ta đã đặt khổ đau vào cuộc đời bằng chính sự vô minh của mình.

 

We get out of life exactly what we put into it plus the interest of experience. So if life is sad we must have placed into it thoughts, words and actions which brought about this sadness and pain. To put it in a different way, we must have lived ignorantly instead of wisely.

Chúng ta nhận được từ cuộc đời đích thị những gì mà mình đã đặt vào đó cùng sự lợi lạc do kinh nghiệm. Vì vậy, nếu đời là đau buồn thì hẳn là ta đã đặt vào đó những tư tưởng, ngôn ngữ và hành động mang lại đau buồn, nói cách khác thì chúng ta hẳn đã sống một cách ngu muội chứ không sáng suốt.

 

Life is like a great bank in which we may store our treasures of good thoughts, words and actions.

Cuộc đời cũng giống như một ngân hàng to lớn, nơi chúng ta tàng trữ những kho báu tư tưởng, ngôn ngữ và hành động hiền thiện của mình.

 

A person who has money in the bank may draw checks upon it and they will be honored. That is to say, the bank will pay out the money when these checks are presented. A person, however, who has no money at all in the bank cannot write checks that will be honored. When such a check is presented at the bank it will not be paid but will be returned to the sender marked “no funds”.

Một người gởi tiền vào ngân hàng có thể rút các ngân phiếu và chúng sẽ được chi trả ngay. Nghĩa là ngân hàng sẽ trả tiền khi những ngân phiếu này được trình ra. Tuy nhiên, một người không có tiền bạc gì ở ngân hàng thì không thể viết ngân phiếu để được chi trả. Khi một ngân phiếu như thế trình ra tại ngân hàng thì sẽ không được thanh toán mà sẽ được phát hoàn cho người gởi với dấu hiệu “không tiền”.

 

In the same manner: if we present a check for happiness at the bank of life when we have only deposited ignorance, we will have our check returned to us marked “no funds”. But if, on the contrary, we have been wise and have put into this bank good thoughts, words and actions, we can easily present our check and know that it will be paid at once.

Tương tự như thế, nếu chúng ta trình thẻ nhận hạnh phúc tại ngân hàng cuộc đời mà mình đã ký gởi toàn là vô minh vào đó thì chúng ta sẽ được trả lại ngân phiếu với dấu hiệu “không tiền”. Trái lại, nếu ta khôn ngoan, ký gởi ngân hàng toàn những tư tưởng, ngôn ngữ và hành động hiền thiện, thì ta có thể dễ dàng xuất trình ngân phiếu và biết rằng nó sẽ được trả liền.

 

 

Vocabularies – Lesson 40:

Ngữ vựng – Bài số 40:

 

at once (adv) : ngay tức khắc
check (n) : ngân phiếu
deposit (v) : gửi tiền ở ngân hàng
draw (v) : kéo, vẽ, rút
dwell upon (v) : trụ lại
enable (v) : làm cho có thể
exist (v) : tồn tại, hiện hữu
fund (n) : tiền của

honour (v) : chi trả đúng hẹn
keep on (v) : tiếp tục
liable (a) : có khả năng
on the contrary : trái lại
present (v) : trình bày
remind (v) : nhắc nhở
that is to say : nghĩa là
to put it in a different way : nói cách khác

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://tripsbylance.com/2016/01/fort-lauderdale-beyond-the-beach/
  2. https://www.backyardchirper.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/oil-spill-pelican.jpg
  3. http://collectivelyconscious.net/memes/buddha-the-cause-of-all-pain-and-suffering-is-ignorance/
  4. http://www.thinkstockphotos.com.au/image/stock-illustration-vector-silhouette-generation-women/533853253
  5. https://abstract.desktopnexus.com/wallpaper/1044228/
  6. http://quotesgram.com/quotes-about-life-and-weather/#ZVVhkLY9Va