Bài số 37: Cuộc Hành Trình Sinh Mệnh – The Life Journey – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 37: Cuộc Hành Trình Sinh Mệnh – The Life Journey.

A person who is going to South America generally tries to find out as much as he can about the climate so that he may know what kind of clothes to take with him. He asks questions of people who have been there in order that he may visit the most interesting places and get the most enjoyment out of his trip. In this way men and women are wise. If they are going to spend a certain sum of money on travel they wish to get the most for their money.

Một người sang Nam Mỹ thì cố công tìm hiểu thời tiết để họ có thể mang theo các loại y phục phù hợp. Họ hỏi thăm dân chúng ở đó nhiều điều để họ có thể viếng thăm những danh lam thắng cảnh và đạt được những thú vị mỹ mãn nhất về chuyến du lịch. Những người khôn ngoan sáng suốt cũng thế. Nếu họ sắp chi một khoản tiền nào đó cho chuyến du lịch, tức là họ muốn đạt những điều tốt đẹp nhất để xứng đáng với đồng tiền bát gạo của họ.

 

In life however, we are often very foolish. We go along as if it does not really matter what we do or where we go. We are often missing the best things along the way because we are not wise enough to ask the advice of someone who has already made this trip. We throw away the treasures of health, of time, of intellect, all because we have not learned how to use them in the best manner.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta thường rất là khờ dại. Chúng ta lên đường như thể muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chả đặt thành vấn đề. Chúng ta thường bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trên tuyến đường, bởi vì chúng ta không đủ sáng suốt để tham khảo ý kiến với người đã thực hiện cuộc hành trình đó. Chúng ta vất đi bao kho tàng sức khỏe, thời gian và trí tuệ, tất cả chỉ vì mình không chịu học tập để sử dụng chúng một cách hữu hiệu nhất.

 

The difference between the traveler to South America and ourselves is this. He is not obliged to make the journey unless he wishes to. We however, are already on the way and must continue whether we like it or not, so surely it is better to make the journey wisely and well instead of foolishly and badly.

Sự khác biệt giữa du khách sang Nam Mỹ và chính chúng ta là chỗ đó. Anh ấy không buộc phải thực hiện cuộc hành trình trừ phi anh ấy muốn. Tuy nhiên, chúng ta đã ở trên tuyến đường và phải tiếp tục cuộc hành trình dẫu cho mình thích hay không thích, vì vậy cho nên làm cuộc hành trình sáng suốt, chu đáo chắc chắn là tốt đẹp hơn cuộc hành trình ngu ngơ, tệ hại.

 

Here again the Law of Karma appears. If we make the journey badly the result is bound to be unhappiness and pain. We may refuse to believe this but our foolishness will not change the law. This Law never fails anywhere or at any time.

Ðến đây thì Luật Nghiệp Báo lại xuất hiện. Nếu chúng ta thực hiện cuộc hành trình một cách tồi tệ thì hậu quả sẽ là khổ đau. Chúng ta có thể không tin điều này, nhưng sự ngu ngơ của chúng ta sẽ không thay đổi được qui luật đó. Qui luật này không bao giờ sai lạc ở bất cứ nơi nào hay bất cứ lúc nào.

 

Whatever we think, say or do will always bring its result of good or bad as the case may be. There are religions in the world which pretend to show their followers how to escape from the Law of Karma but they are false religions. There is no escape for anyone. The only wise thing to do then is to realize this and think, speak and do only what is good and true. When we do this we are making the journey of life properly.

Những gì chúng ta suy nghĩ, nói năng hay hành động sẽ luôn luôn mang lại hậu quả tốt xấu tương ứng. Có những tôn giáo trên thế giới giả vờ chỉ cho môn đệ mình cách thức thoát khỏi Luật Nghiệp Báo, nhưng đó là những tà đạo. Không ai có thể trốn tránh được. Ðiều khôn ngoan duy nhất là nhận ra qui luật đó và hãy suy nghĩ, nói năng và thực hiện được những gì tốt đẹp, chân chính. Khi làm được việc này, tức là chúng ta đang thực hiện cuộc hành trình sinh mệnh một cách đúng đắn.

 

It is often difficult and hard to think, speak and do only what is right; we need someone to show us how to manage this. Lord Buddha found out the way after many many years of work and effort and he is willing to help us by his experience.

Thường thì rất khó khăn gian khổ để suy nghĩ, nói năng và hành xử được những điều chân chính; chúng ta cần có người trình bày cho chúng ta cách thực hiện việc này. Ðức Phật đã khai sáng con đường sau bao nhiêu năm lao tác, nỗ lực, và Ngài sẵn lòng giúp đỡ chúng ta bằng kinh nghiệm của Ngài.

 

There are two ways of learning things in this life – one is hard and the other is easy. The hard way is to rely on our own knowledge and experience, which is often very poor, and to ask counsel of no one. The other is to listen to the advice of someone who has already learned these things.

Có hai cách học tập mọi thứ trong cuộc đời này – một là khó, hai là dễ. Cách khó là dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của chính chúng ta, thường thì rất nghèo nàn, chả cần đến lời khuyên của ai, và hai là lắng nghe lời chỉ giáo của người đã học tập được các thứ đó.

 

 If we take the hard way and refuse all help we must expect to make many mistakes which in turn will bring us much suffering and pain. If we are willing to listen to our Teacher we shall find the Path much smoother and will reach the end of the journey far quicker.

Nếu theo cách khó, từ chối mọi sự giúp đỡ, chúng ta ắt phải phạm nhiều lỗi lầm và rồi chúng sẽ mang lại đau khổ. Nếu tha thiết lắng nghe Bậc Ðạo Sư của mình thì chúng ta sẽ thấy con đường bằng phẳng hơn, và rồi sẽ đến đích nhanh chóng hơn nhiều.

 

I do not mean to say that our Teacher will do the work for us – no one can do this; we have to walk the way ourselves. Our Lord Buddha will show us the Path and give us certain rules which will help us to think, speak and act wisely.

Tôi không muốn nói Bậc Ðạo Sư của chúng ta sẽ làm việc thay cho chúng ta – không ai có thể làm được điều này; chúng ta phải tự mình dấn thân lên đường. Ðức Phật sẽ chỉ đường cho chúng ta, sẽ trao cho chúng ta những giới luật nhất định, và những giới luật đó sẽ giúp chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động một cách sáng suốt.

 

The hard work will still be ours; the difference being this. We shall know why we have to do these things. We shall have knowledge in our hearts instead of ignorance.

Công việc khó khăn sẽ vẫn là của chúng ta; sự khác biệt chính là chỗ đó. Chúng ta sẽ biết tại sao chúng ta phải làm những việc này. Chúng ta sẽ có trí tuệ trong tâm chứ không phải vô minh ngu muội.

 

If we have started down the wrong path there is still lots of time to make a new start. The Lord Buddha never refuses to show the Way to anyone.

Nếu chúng ta đã khởi sự lên đường sai lầm thì còn nhiều thời gian để làm lại một khởi sự mới. Ðức Phật không bao giờ từ chối chỉ đường cho bất cứ ai.

 

The longer we continue to walk down the wrong path, the harder it will be to retrace our steps. Let us remember this when we are thinking, speaking or doing what is not right and come back as quickly as we can to the Lord Buddha’s Noble Eight-fold Path.

Chúng ta tiếp tục lên đường sai lầm càng lâu bao nhiêu thì khi quay gót bước lui sẽ càng khó khăn bấy nhiêu. Hãy ghi nhớ điều này khi chúng ta suy nghĩ, nói năng hay thực hiện những gì không đúng, và hãy trở lại với Con Ðường Tám Bước Cao Quí của Ðức Phật càng nhanh càng tốt.

 

“Hey Meo, Heaven or Hell is depend on your thoughts now…OK…?”

“Này anh Mèo, Thiên đàng hay Địa ngục là tùy anh suy nghĩ lúc này…OK…”

 

Review Questions – Chapter 36-37:

Câu hỏi ôn tập – Bài số 36-37:

 

 1. Why are we Buddhists?
  2. Why is life like a journey?
  3. Who was the great Pioneer?
  4. What did this Pioneer do for us?
  5. Is there any escape from the Law of Karma?
  6. Can we change the Law of Karma by prayer?
  7. What are the two ways of learning?
  8. Can the Buddha walk the Path for us?
  9. Can we make a new start if we are walking down the wrong path?
 2. Tại sao chúng ta là Phật tử?
  2. Tại sao cuộc đời giống như một cuộc hành trình?
  3. Ai là Bậc Ðạo Sư vĩ đại?
  4. Bậc Ðạo Sư này đã làm gì cho chúng ta?
  5. Có cuộc chạy trốn nào thoát khỏi Luật Nghiệp Báokhông?
  6. Chúng ta có thể thay đổi Luật Nghiệp Báo bằng sự cầu nguyện không?
  7. Hai cách học tập đó là gì?
  8. Ðức Phật có thể lên Ðường thay cho chúng ta không?
  9. Có thể làm một khởi sự mới nếu chúng ta đang tiến bước trên đường sai lầm không?

 

Vocabularies – Lesson 37:

Ngữ vựng – Bài số 37:

 

be bound to : nhất định, chắc chắn
climate (n) : khí hậu
counsel (n) : lời khuyên
experience (n) : kinh nghiệm

intellect (n) : trí năng
journey (n) : cuộc hành trình
pretend (v) : giả vờ
rely on (v) : dựa vào, tin cậy
retrace (v) : trở lại, trở lui

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap6.htm
 2. https://www.flickr.com/photos/chelsgem/16480957565/meta/
 3. http://ottersandsciencenews.blogspot.com/2014/06/bird-and-cat-face-off-baby-blackbird.html
 4. https://www.pinterest.com/pin/402157441698398256/
 5. http://www.goodnewsnetwork.org/cat-chick-grow-together-much-cats-chagrin/
 6. https://www.pinterest.com/pin/222013456601314229/