Bài số 36: Bậc Ðạo Sư Vĩ Ðại – The Great Pioneer – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 36: Bậc Ðạo Sư Vĩ Ðại – The Great Pioneer.

 

We have seen in the previous lessons how very necessary it is to have a religion if we wish to lead good lives and become great men and women.

Trong những bài học trước, chúng ta thấy điều tối cần là phải theo một tôn giáo, nếu chúng ta muốn có cuộc sống tốt đẹp và thành người cao thượng.

 

Buddhism is the name of the religion to which we belong. We are Buddhists because we believe that the Master’s message is the finest and truest message ever given to the world, and the Path he gave the best of all paths.

Phật giáo là danh xưng của một tôn giáo mà chúng ta đang theo. Chúng ta là Phật tử, vì chúng ta tin rằng bức thông điệp của Ðức bổn Sư chúng ta là bức thông điệp hay nhất, thật nhất cho thế giới, và con Ðường Ngài vạch ra là con Ðường hoàn thiện nhất.

 

The Buddha understood life and its many difficulties and gave us certain rules in order to help us meet the many troubles and trials which are the common lot of everyone who lives. No one can pass through life without having to face much that is hard and unpleasant.

Ðức Phật đã am hiểu cuộc đời và nhiều nỗi khó khăn của nó. Ngài đã ban cho chúng ta những luật tắc nhất định để giúp chúng ta đối phó với nhiều trở ngại, thử thách được coi là số phận chung của mọi người tại thế. Không ai sống trên đời mà không phải giáp mặt với bao nỗi gian nan, phiền muộn.

 

We cannot always have just what we would like to have; nor do just what we would enjoy doing. We have certain duties to ourselves and to those around us. If we neglect these duties we are sure to become unhappy, for wrong doing always brings sorrow and pain.

 

Chúng ta không thể lúc nào cũng đạt được ngay những điều mình muốn có, làm được ngay những điều mình thích làm. Chúng ta phải có một số bổn phận nhất định với chính chúng ta và với những người chung quanh ta. Nếu chúng ta không quan tâm đến những trách nhiệm đó thì chắc chắn sẽ bị khổ đau, vì hành động sai lầm luôn luôn mang lại đau khổ.

 

In starting out on a journey two things are necessary. First we must know where we are going and second, we must take the right direction.

If we are going to India we have to take the right steamer, not one which is bound for South American.

Có hai việc cần thiết khi khởi sự lên đường. Thứ nhất là phải biết mình sẽ đi đâu và thứ hai là phải đi đúng hướng.

Nếu đi Ấn Ðộ, chúng ta phải đáp tàu thủy trực chỉ Ấn Ðộ, đừng đón tàu khác sang Nam Mỹ.

 

It is the same in life – we must make a good start. Life is the great journey which each of us is taking. It is our religion which teaches us to begin this journey properly; that points out to us the best and shortest road.

Trong đời cũng thế – chúng ta phải thực hiện một cuộc khởi sự tốt đẹp. Ðời là cuộc hành trình vĩ đại mà mỗi người trong chúng ta đang tiến bước. Chính tôn giáo của chúng ta hướng dẫn chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này một cách đúng đắn, vạch cho chúng ta thấy con đường tốt nhất và ngắn nhất.

 

Lord Buddha was the great Pioneer. He cut the road through the dark forest of ignorance and is willing to show us the way if we are wise enough to listen to what he tells us.

Ðức Phật là Bậc Tiền phong vĩ đại. Ngài đã khai phá con đường xuyên qua cánh rừng vô minh đen tối, và muốn chỉ cho chúng ta thấy con đường đó nếu chúng ta có đủ trí tuệ sáng suốt để lắng nghe những gì Ngài nói.

 

“Một người đàn ông hỏi Đức Phật:

Tôi muốn hạnh phúc,

Đức Phật nói đầu tiên loại bỏ cái “tôi” đó là cái tôi.

Sau đó, loại bỏ “Muốn” đó là mong muốn.

Xem bây giờ bạn chỉ còn lại “Hạnh phúc”.

 

Vocabularies – Lesson 36:

Ngữ vựng – Bài số 36:

 

be bound for : đi về hướng
bound (a) : đi hướng về
direction (n) : phương hướng
duty (n) : nhiệm vụ, bổn phận

pioneer (n) : người tiền phong, bậc đạo sư
properly (adv) : đúng, chính xác
steamer (n) : tàu chạy bằng hơi nước
trial (n) : sự thử thách

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap5.htm
  2. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-140901-rev06-part3
  3. http://thequotepedia.com/images/104/
  4. https://www.pinterest.com/pin/62487513556470860/
  5. http://niceartlife.com/the-navel-of-the-earth/