Bài số 44: Lý tưởng – phần I – Ideal – part I – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

Bài số 44: Lý tưởng – phần I – Ideal – part I.

When we are young, we should be thinking carefully of what we intend to make of our lives; what we are going to keep before us. We must not mix up the words idea and ideal. Let us see what they mean.

Khi còn trẻ, chúng ta nên suy nghĩ chín chắn về những gì chúng ta định thực hiện cho cuộc đời mình; những gì chúng ta sắp duy trì trước mắt. Chúng ta không được lẫn lộn từ ý tưởng và lý tưởng. Chúng ta hãy xem chúng có ý nghĩa gì.

 

We sometimes speak of an ideal or thought that which is produced by the mind. We are thinking constantly, and that which we think is called an “idea”. The word “ideal” means a fixed idea, an idea that does not change, does not alter, but remains always the same.

Chúng ta đôi khi nói đến một lý tưởng hay ý nghĩ do tâm trí phát sanh. Chúng ta đang suy nghĩ liên miên, và cái mà chúng ta suy nghĩ đó được gọi là “ý tưởng”. Từ “lý tưởng” có nghĩa là ý tưởng nhứt định, một ý tưởng không thay đổi thì không biến đổi, nhưng luôn luôn tồn tại giống nhau.

 

Our thoughts are continually changing. Now we are thinking of study, then of play; now of our home, then of our school. These are changing thoughts; but the thought that always remains with us, fixed steadily, that is part of what is called an “ideal”.

Ý nghĩ của chúng ta đang liên tục thay đổi. Khi thì nghĩ đến việc học hành, lúc thì nghĩ đến chuyện đùa giỡn; khi thì nghĩ đến nhà cửa, lúc thì nghĩ đến trường ốc. Ðây là những ý nghĩ đang thay đổi; nhưng ý nghĩ đó luôn luôn tồn tại với chúng ta, gắn chặt với chúng ta, đó là thành phần của cái được gọi là “lý tưởng”.

 

It is not only this, but is a fixed idea that governs conduct, according to which the character is gradually shaped. Every one of us should have an ideal – a fixed idea that shall govern our conduct.

Nó không chỉ như thế mà còn là một ý tưởng cố định, chi phối đức hạnh, và theo đó tính nết dần dần được uốn nắn. Mọi người trong chúng ta nên có một lý tưởng – một lý tưởng cố định, chi phối đức hạnh của mình.

 

We should make for ourselves this ideal.

Some of the things that should make a part of our ideal are the following:

Chúng ta nên tạo cho chính mình cái lý tưởng này.

Sau đây là một số sự kiện tạo nên thành phần lý tưởng của chúng ta:

 

 • First of all, love of “our religion”.

Trước nhất là phải yêu quí “tôn giáo của mình”.

 

Every Buddhist boy and girl, man and woman should make part of his or her ideal, love of religion. But we cannot love that which we do not know, therefore we should study our religion and the life of the great Teacher who became the Fully Enlightened One.

Tất cả các em nam nữ Phật tử, cư sĩ Phật tử phải tạo cho được thành phần lý tưởng của mình là yêu quí tôn giáo. Nhưng chúng ta không thể yêu quí những gì chúng ta không biết, vì thế chúng ta phải nghiên cứu tôn giáo và cuộc đời của Bậc Ðạo Sư đã thành Ðấng Giác Ngộ Hoàn Toàn.

 

 • Then we should love “our home and the country” to which we belong.

Kế đó là phải yêu quí “quê hương đất nước của mình”.

 

Everyone should make the work of his country part of his ideal. When we are learning history, we are learning to be good citizens of our country.

Mọi người phải xây dựng quê hương mình thành thành phần lý tưởng.

Khi học lịch sử là chúng ta đang học cách trở thành những công dân tốt

của đất nước mình.

 

 Review Questions – Chapter 44:

Câu hỏi ôn tập – Bài số 44:

 

 1. What is an idea?
  2. What is an ideal?
  3. What is the first quality we should have in our ideal?
  4. Why should religion be the first quality?
  5. What is the second quality?
 2. Thế nào là một ý tưởng?
  2. Thế nào là một lý tưởng?
  3. Phẩm chất đầu tiên của chúng ta phải có trong lý tưởng của mình là gì?
  4. Tại sao tôn giáo phải là phẩm chất đầu tiên?
  5. Phẩm chất thứ hai là gì?

 

Vocabularies – Lesson 44:

Ngữ vựng – Bài số 44:

 

constantly (adv) : liên miên
continually (adv) : liên tục

ideal (n) : lý tưởng
mix up (v) : pha trộn, lộn xộn
steadily (adv) : vững chắc

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap6.htm
 2. https://www.youtube.com/watch?v=8GsLEmZTgFo
 3. http://www.slideshare.net/hallerbakk/questions-and-answers-about-buddhism-38473902
 4. https://tails.com/faqs/article/202943771
 5. https://kpwop.wordpress.com/2013/01/11/first-impressions-infinite-hs-special-girl/
 6. https://www.pinterest.com/pin/254171972692254232/
 7. http://www.dcsmarketingstrategies.com/11-quotes-how-to-balance-your-harmony/
 8. http://paper4pc.com/fantasy-1/64/