Bài số 43: Truyện Mộc Thần – A Story of Tree Fairies – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 43: Truyện Mộc Thần – A Story of Tree Fairies.

 

We saw in the last lesson that we should all stand together. There is a little fairy story called the Tree Fairies. It illustrates what is meant by standing together.

Trong bài trước, ta thấy tất cả chúng ta nên đứng chung với nhau. Có một truyện thần thoại nhỏ gọi là Mộc Thần. Truyện này minh họa cho cái gọi là chung lưng đấu cật đó.

 

There was once a very wise fairy king. He ruled over the tree fairies. One day he called all the fairies before him and told them to choose whatever tree or bush suited those best, but he gave them this advice. Choose the trees that stand close togerther in the forest. I have chosen the great Oak tree that stands in the middle of the forest for my home; you had better live as close to me as possible. In any case avoid the trees that stand in the open.

Thuở nọ có một thần vương rất sáng suốt. Ngài cai trị các mộc thần. Một hôm, ngài gọi tất cả các một thần đến trước mặt, bảo họ chọn một loại cây thích hợp nhất theo lời khuyên của ngài. Hãy chọn những cây đứng sát nhau trong rừng. Ta đã chọn cây sồi khổng lồ đứng giữa rừng để làm nhà; các ngươi nên sống gần ta được chừng nào tốt chừng đó. Dù sao thì cũng nên tránh những cây đứng trơ vơ giữa trời.

 

If a tree falls in the forest, and someone hears it,

Is that the plaintive cry of a Kodama?

Because that is what ancient, tree-worshipping Japanese people thought.

Nếu một cây ngã trong rừng, và có người nghe,

Có phải đó là tiếng khóc ai oán của một Kodama?

Bởi vì đó là những gì cổ xưa, cây thờ cúng người Nhật đã nghĩ.

 

The wise fairies followed the advice of their good king

And chose the trees that stood together,

But the foolish ones said:

“Why should we dwell so close together?

Let us go instead to the trees that grow in the fields outside the city”.

Những mộc thần khôn ngoan tuân theo lời khuyên của vị minh quân

Và chọn những cây đứng bên nhau,

Còn bọn ngu xuẩn thì nói:

“Tại sao chúng ta phải ở sát bên nhau?

Chúng ta hãy đi đến những cây mọc trên các cánh đồng ngoài thành”.

 

One day a great storm swept over the country.

The trees that grew in the fields near the city were torn up by the roots for they had no shelter, but in the forest the trees were not injured for they stood so close together and so close to their king that the wind could not blow them down. The poor fairies whose trees were blown down went to the forest and told their troubles to the king. “It was because you would not listen to me”, he said.

“United forest-like should people stand.

The storm blows down the lonely tree”.

 

Ngày kia có một cơn bão khủng khiếp quét qua vùng nông thôn.

Cây cối mọc trên những cánh đồng gần thành đều bị trốc gốc vì không nơi nương tựa, còn trong rừng, cây cối không bị tổn thương, vì chúng đứng san sát bên nhau và cận kề với nhà vua đến nỗi không một ngọn gió nào có thể thổi ngã chúng. Những mộc thần khốn nạn, thấy cây cối bị gãy đổ, bèn đến rừng bày tỏ bao nỗi phiền muộn của mình với nhà vua. “Chỉ vì các khanh không nghe ta” ngài nói:

“Người ta nên đứng bên nhau như cây cối san sát trong rừng.

Bão tố chỉ thổi ngã cây nào lẻ loi đơn độc”.

 

Review Questions – Chapter 40-43:

Câu hỏi ôn tập – Bài số 40-43:

 

 1. Why does the Buddha say so much about sorrow?
  2. What causes suffering?
  3. If our lives are unhappy whom should we blame?
  4. Can we escape from the result of what we have thought, said and done?
  5. Why should a Buddhist’s life be joyful?
  6. Repeat one of the verses which tells about
  the Buddhist’s fate.
  7. What did Lord Buddha say about a man that stands alone?
  8. What does the story of the tree fairies teach us?
 2. Tại sao Phật nói quá nhiều về đau khổ?
  2. Việc gì gây ra đau khổ?
  3. Chúng ta nên đổ lỗi cho ai nếu cuộc đời của chúng ta bị đau khổ?
  4. Chúng ta có thể thoát khỏi hậu quả của những gì chúng ta đã suy nghĩ, nói năng và hành động không?
  5. Tại sao cuộc đời của Phật tử nên hỷ lạc?
  6. Hãy lập lại một trong các vần thơ nói về thân phận của Phật tử.
  7. Ðức Phật nói gì về người đứng riêng lẻ một mình?
  8. Truyện Mộc thần dạy ta những gì?

 

Vocabularies – Lesson 43:

Ngữ vựng – Bài số 43:

 

Fairy (n, a) : nàng tiên, thần thoại
injure (v) : gây tổn thương
oak (n) : cây sồi

shelter (n) : chỗ nương tựa, nơi ẩn trú
sweep (v) : quét
tear up (v) : xé nát, nhổ bật
united (a) : liên kết

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://nanatsu-no-taizai.wikia.com/wiki/Fairy_King’s_Forest
 2. http://ink361.com/app/users/ig-2813158553/ixchel_goddess_arts/photos
 3. http://www.mirror.co.uk/news/world-news/medieval-skeleton-bursts-out-ground-6435841
 4. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap6.htm
 5. https://hyakumonogatari.com/2012/08/05/kodama-the-tree-spirit/
 6. http://flocondeneigegothicmanga.skyrock.com/3016091985-Les-oiseaux-magnifiques-feeriques.html