Bài số 39: Kiểm Nghiệm Con Ðường – phần II – Testing the Way – part II – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 39: Kiểm Nghiệm Con Ðường – phần II – Testing the Way – part II.

 

 These are only a few ways,

In which we are able to test the Master’s teaching.

Do you understand?

Đây chỉ là một vài cách,

Mà chúng ta có thể kiểm tra giáo lý của Đức Phật.

Em hiểu chưa?

 

History is full of the records of men and women who have followed the Buddha’s way and their lives are shining lights of love, goodness, and happiness. They bear witness to the truth of the Buddha’s teaching and they speak from experience for they have tried it and found it good.

Lịch sử đầy ắp những lý lịch của các ông các bà đã theo Ðạo Phật và cuộc đời của họ đang rực rỡ ánh sáng yêu thương, hiền thiện và hạnh phúc. Họ minh chứng sự thật về giáo pháp của Ðức Phật và nói lên từ kinh nghiệm, vì họ đã hành trì giáo pháp và thấy kết quả rất tốt đẹp.

 

A wise salesman once said: “I do not have to advertise my goods; my customers do the advertising for me”.

Một ông bán hàng khôn ngoan có lần nói: “Tôi không phải quảng cáo hàng hóa của tôi; khách hàng của tôi làm công việc quảng cáo cho tôi”.

 

The Sixth and Last Patriarch of Chan Buddhism

After his death, his body did not decay;

Only the flesh dried out.

It is being kept in Hua Nan Temple in Guangdong, China

Tổ Huệ Năng (638 – 713 Sau Công Nguyên)

Tổ Thứ Sáu và cuối cùng của Thiền Tông.

Sau khi chết, nhục thân của Tổ không phân hủy;

Chỉ có thịt khô.

Đang được lưu giữ tại chùa Hua Nan ở Quảng Đông, Trung Quốc.

 

 

The Sariputra Stupa in the ruins of Nalanda;

Said to be where Sariputra was born and died.

Bảo Tháp Xá Lợi Phất trong đống đổ nát của Nalanda;

được cho là nơi ngài Xá Lợi Phất đã được sinh ra và chết.

 

These words are very true for if we have found something which is good our natural impulse is to tell others about it. If they refuse to believe us of course we cannot force them to benefit by our discovery.

Những lời tâm sự này rất đúng, vì rằng khi thấy cái gì tốt thì tự nhiên chúng ta muốn thông báo cho người khác biết. Nếu họ không tin thì dĩ nhiên là chúng ta không thể buộc họ tiếp nhận lợi ích từ sự khám phá của mình.

 

The Lord Buddha does not attempt to force us to listen to him. He merely tells about what he has discovered and leaves it up to us to choose whether we care to learn about it or not.

Ðức Phật không ra sức ép buộc chúng ta nghe theo Ngài. Ngài chỉ nói những gì Ngài đã khám phá và để cho ta tự do chọn lựa, quan tâm học tập hay không là tùy ý mình.

 

There are many ways by which we can test the Lord Buddha’s teaching.

Here are three ways.

 1. Firstly – by examining the lives of those who are really his followers.
 2. Secondly, by seeing if his teachings agree with the laws of life.
 3. Thirdly, by looking at them in the light of our own experiences.

 

Chúng ta có thể kiểm tra giáo pháp của Ðức Phật bằng nhiều cách.

Ở đây có ba cách.

 1. Quan sát cuộc sống của những người thật sự là đệ tử của Ngài.
 2. Xem xét giáo pháp Ngài có phù hợp với qui luật của cuộc sống không.
 3. Soi rọi chúng bằng ánh sáng kinh nghiệm của riêng mình.

 

To examine the lives of Buddhists one must take a country where Buddhism has been the religion for a long time. Japan, Burma, Ceylon, and Siam are all good places in which to study, the influence of Buddha in the lives of the people.

Ðể quan sát đời sống của Phật tử, chúng ta phải chọn một đất nước mà Ðạo Phật là tôn giáo đã tồn tại từ lâu. Nhật Bản, Miến Ðiện, Tích Lan, Thái Lan là những nơi thích hợp cho việc nghiên cứu ảnh hưởng của Ðức Phật đối với cuộc sống quần chúng.

 

The gentle, courtesy and upright lives of the Japanese; the happy, loving and peaceful natures of the Burmese and Siamese; the morality and the common sense behaviour of the people of Ceylon all show that Buddhism has indeed proved to be the genuine article and has given these people a high example of right conduct.

Nếp sống hòa nhã, lịch sự và chính trực của người Nhật; bản chất hoan hỷ, từ ái và ôn hòa của người Miến Ðiện và Thái Lan; hành vi đạo đức và ý thức cộng đồng của dân tộc Tích Lan, tất cả đều cho thấy rằng Ðạo Phật thực sự đã chứng minh là chân thật, đã ban cho các dân tộc đó một biểu mẫu chánh hạnh cao cả.

 

If happiness is the result of good thoughts, words and actions then indeed must these nations have found the secret of right living for they are the happiest peoples in the world.

Nếu hạnh phúc là hậu quả của tư tưởng, ngôn ngữ và hành động tốt đẹp thì các dân tộc đó hẳn đã tìm ra bí quyết của cuộc sống chân chánh, vì họ là những dân tộc hạnh phúc nhất thế giới.

 

Wearing a “tengai”: a woven bamboo hat which covers the head completely.

The tengai indicates the denial of self, taught by the practice.

Komuso also carry and play the “shakuhachi”, a bamboo flute.

Komuso (Sư Hư Không) của Fuke Thiền phái, Nhật Bản.

Đội một chiếc mũ tre hình tổ ong che mặt và gốc gác của mình.

“Tengai” chỉ ra chủ tể của thân, thực hành vô ngã.

Komuso cũng mang theo và chơi “shakuhachi”, một cây sáo tre.

 

If we try the second test we will see that the truths which are the foundation of the Lord Buddha’s teaching are the very laws of life itself. Karma, the oneness of all life and the law of change are known and taught by all great scientists today.

Nếu thử cuộc kiểm tra lần thứ hai, chúng ta sẽ thấy những sự thật làm nền tảng giáo pháp của Ðức Phật đích thị là qui luật của chính cuộc đời. Nghiệp cảm, cái chung nhất của mọi sinh mệnh, và định luật vô thường đã được tất cả các nhà khoa học vĩ đại ngày nay am tường và thuyết giảng.

 

Thirdly, let us take our own experiences. Have we ever found true happiness resulting from wrong doing? Can we ever escape from the Law of Change? Can we ever sow evil seeds and reap beautiful flowers?

Thứ ba, chúng ta hãy lấy kinh nghiệm của chính mình. Có bao giờ chúng ta thấy hạnh phúc thật sự phát xuất từ hành động sai lầm? Chúng ta có bao giờ thoát khỏi Ðịnh Luật Vô Thường? Chúng ta có bao giờ gieo hạt xấu ác mà hái hoa tươi đẹp?

 

These are only a few ways in which we are able to test the Master’s teaching. As we study more we shall be surprised to find how wonderful his teaching is and how true in every way.

Ðây chỉ là vài phương thức mà ta có thể kiểm tra giáo pháp của Ðức Bổn Sư. Khi nghiên cứu thêm chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy giáo pháp của Ngài vô cùng tuyệt vời, vô cùng chân thật trong mọi phương diện.

 

Review Questions – Chapter 38-39.

Câu hỏi ôn tập – Bài số 38-39.

 

 1. How can we be sure the Buddha found the right way?
  2. Are we forced to walk the Path laid down for us by the Buddha?
  3. How many ways are there of testing the Buddha’s teaching?
  4. What is the first way of testing?
  5. What is the second way of testing?
  6. What is the third way?
  7. What great truths are the scientists of today teaching that are foundations of Buddhism?
 2. Làm sao chúng ta có thể tin chắc rằng Ðức Phật đã tìm ra chánh đạo?
  2. Chúng ta có bị bắt buộc đi theo con Ðường do Ðức Phật vạch ra cho chúng ta không?
  3. Có bao nhiêu cách kiểm tra giáo pháp của Phật?
  4. Cách kiểm tra thứ nhất?
  5. Cách kiểm tra thứ hai?
  6. Cách thứ ba?
  7. Các nhà khoa học ngày nay đang thuyết giảng những sự thật cao quí nào là nền tảng của Ðạo Phật?

 

Vocabularies – Lesson 39:

Ngữ vựng – Bài số 39:

 

advertise (v) : quảng cáo
bear witness to : làm chứng cho
behaviour (n) : hành vi, thái độ
benefit by (v) : tiếp nhận lợi ích từ
conduct (n) : hạnh kiểm
courtesy (n) : sự nhã nhặn
customer (n) : khách hàng

force (v) : bắt buộc, cưỡng ép
foundation (n) : nền tảng
impulse (n) : sự thúc đẩy
morality (n) : đạo đức, phẩm hạnh
record (n) : hồ sơ, lý lịch
result from (v) : bắt nguồn từ, phát xuất từ.
sense (n) : ý thức, trí giác
witness (n) : chứng cớ, bằng chứng

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap6.htm
 2. https://www.pinterest.com/henk2307/monks-nuns/
 3. http://www.phanhonglien.com/gop-nhat/nha-bac-hoc-albert-einstein-viet-ve-phat-giao/
 4. http://buddhism.about.com/od/whoswhoinbuddhism/
 5. http://buddhism.about.com/od/The-Disciples/a/The-Life-Of-Sariputra.htm
 6. http://www.softronindia.com/ourmonument/Sanchistupa.htm
 7. https://sujato.wordpress.com/2012/01/28/why-buddhists-should-be-vegetarian-with-extra-cute/