Bài số 41: Hãy Khởi Sự Ngay – Start At Once – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 41: Hãy Khởi Sự Ngay – Start At Once.

It is foolish to grumble when things go wrong; when unhappiness and suffering come to us for we have only ourselves to blame for what we did to cause this misery and at other times we know very well what caused it.

Khi sự việc diễn ra sai lầm hay khi khổ đau xảy đến mà ta càm ràm là dại dột; bởi vì chúng ta phải tự trách điều do chính mình gây ra đau khổ, và lúc khác thì mình lại biết rõ nguyên nhân đó.

 

Some of the causes of both the suffering or happiness of our present life could be traced back to former lives had we but the complete knowledge,

and vision of our Lord Buddha.

Một số nguyên nhân gây khổ đau và hạnh phúc cho cuộc sống hiện tại của mình có thể được truy nguyên từ những tiền kiếp xa xưa nếu chúng ta có trí tuệ và cái nhìn viên mãn của Ðức Phật.

 

The result of wrong doing or right doing does not always come at once but often takes many lives before it appears; just as a seed may remain in the ground a long time before it breaks through the earth.

Hậu quả của việc làm sai lầm hay đúng đắn không phải lúc nào cũng xảy ra ngay mà thường thì phải trải qua nhiều kiếp sống mới xuất hiện; cũng như hạt giống có thể nằm dưới đất trong một thời gian dài trước khi trồi lên mặt đất.

 

Now do you see why the Master taught us so much about pain and suffering? Not to make us sad but to help us to escape it. A mother often warns her child against danger not to make him unhappy but to make him careful.

Bây giờ thì các bạn thấy tại sao Ðức Bổn Sư thuyết giảng cho chúng ta quá nhiều về sự đau khổ? Không phải để gây buồn phiền mà chính là để giúp ta thoát khỏi cảnh khổ đau đó. Một người mẹ thường răn dạy con mình coi chừng nguy hiểm không phải là để làm cho con buồn phiền mà chính là để nhắc nhở con thận trọng.

 

This is all a part of the first step on the Eight-fold Path. The right understanding of pain and its cause. The law of fire is that it burns. To place one’s hand into the flame would be foolish for it would cause needless pain and suffering.

Ðây là toàn bộ phần bước đầu của Bát Chánh Ðạo. Sự hiểu biết đúng đắn về khổ và nguyên nhân của khổ. Qui luật của lửa là đốt cháy. Thọc tay vào lửa là ngu dại, vì nó sẽ gây ra sự đau khổ vô ích.

 

So, with all the laws of life. If we obey them we shall be happy; if we disobey or break them we shall be miserable.

Ðối với mọi qui luật của cuộc đời cũng thế. Nếu ta tuân theo chúng thì sẽ được hạnh phúc; nếu ta không theo hay vi phạm chúng thì sẽ bị khổ đau.

 

The Lord Buddha does not walk the Path for us nor is it any use to pray to him to keep us from suffering. He has found for us the Path and he has told us how we should walk it; but the actual walking he leaves to us.

Ðức Phật không đi đường thay cho ta, cũng chả ích lợi gì cho việc cầu nguyện Ngài giúp ta thoát khỏi đau khổ. Ngài đã tìm ra Chánh Ðạo, Ngài cũng đã báo cho ta nên đi theo Chánh Ðạo đó như thế nào; nhưng bước đi đích thực thì Ngài dành hẳn cho chúng ta.

 

The reason there is so much sorrow in the world is that people have not the understanding that they must walk the Path for themselves. Many hope to escape from the trouble of walking it properly by praying to Gods or the saints to walk it for them; to take all the responsibility of life from them.

Nguyên nhân tại sao có quá nhiều đau khổ trên cõi đời này là vì người ta không hiểu rằng họ phải đích thân đi theo con Ðường đó. Nhiều người hy vọng tránh cảnh đi đứng phiền phức bằng cách cầu nguyện thánh thần đi thay cho họ, nhận lãnh mọi trách nhiệm về cuộc đời của họ.

“Many people hope to escape from the trouble like him…” – “Nhiều người muốn trốn khỏi sự khó khăn như anh ta…”

 

A person who does this is very foolish. He is really just as foolish as a hungry man who asks his friend to eat his dinner for him and expects to have his hunger satisfied.

Người nào làm như vậy thì thật là ngu xuẩn. Ngu xuẩn như một người đang đói lại nhờ bạn mình ăn thay, và mong rằng mình sẽ hết đói.

 

“I am so hungry; please eat my dinner for me”. It would not be long before such a foolish person would starve to death.

“Tôi đói lắm, xin vui lòng ăn thay cho tôi”. Một người đần độn như thế chẳng mấy chốc sẽ bị chết đói.

 

“I have sown daisy seeds but please make violets grow instead of daisies”. “I have planted carrots but I want beans to come up” “I have done wrong actions but I want happiness to come from them”.

“Tôi đã gieo nhiều hạt cúc nhưng xin cho cây hoa tím, thay vì cây cúc, mọc lên”. “Tôi đã trồng nhiều cà rốt nhưng muốn rằng cây đậu vươn cao”. “Tôi đã phạm nhiều sai trái nhưng mong rằng hạnh phúc tựu thành”.

 

No, dear young people, this is all foolishness.

Wrong brings wrong and right brings right always,

And no God or Gods can save you,

From the result of what you yourselves have thought,

Said and done.

Không, này các bạn trẻ thân mến, đó chỉ là những ước mong ngu muội.

Sai lầm mang lại sai lầm, chánh chơn mang lại chánh chơn thường hằng. Không một Thượng Ðế hay Thánh Thần nào có thể cứu các bạn,

Thoát khỏi hậu quả của những gì mà chính các bạn đã suy nghĩ,

nói phô và hành động.

 

Do not be discouraged! The future is yours to do with as you wish. Let us set about at once to sow good seeds; to place in the bank of life only that is right and wise. Then we may soon be free from the sorrows and the unhappiness which comes from ignorance.

Ðừng nản lòng! Tương lai đang chờ đón ý nguyện của các bạn. Chúng ta hãy khởi sự gieo trồng ngay những hạt giống hiền thiện; hãy ký gởi vào ngân hàng cuộc đời toàn những gì chân chánh, sáng suốt. Vậy là ta có thể sớm thoát khỏi cảnh khổ đau phát xuất từ vô minh ngu muội.

 

Vocabularies – Lesson 41:

Ngữ vựng – Bài số 41:

 

actual (a) : thật sự
blame (v) : khiển trách, đỗ lỗi cho
daisy (n) : cây hoa cúc
discourage (v) : làm nản lòng
disobey (v) : không vâng lời
flame (n) : ngọn lửa
grumble (v) : lẩm bẩm, cằn nhằn

miserable (a) : khốn khổ
obey (v) : vâng lời
pray to someone (v) : cầu nguyện ai
responsibility (n) : trách nhiệm
set about (v) : khởi sự, bắt đầu
starve (v) : chết đói
trace back to (v) : truy nguyên

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap6.htm
  2. http://quotesgram.com/buddha-quotes-on-suffering/
  3. http://www.wayofcats.com/blog/when-coping-skills-go-wrong/2122
  4. http://ouclassannouncements.blogspot.com/
  5. http://forums.realgm.com/boards/viewtopic.php?t=884388&start=135