16. Kinh Pháp Cú – Chương 16: Phẩm Hỷ Ái – Affection – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 16: Piya Vagga – Affection (Verse 209-220) 16. Chương 16: Kinh Pháp Cú – Giảng Lược Phẩm Hỷ Ái – Song ngữ   Verse 209. Admiration of…

Read More

15. Kinh Pháp Cú – Chương 15: Phẩm An Lạc – Happiness – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 15: Sukha Vagga – Happiness (Verse 197-208) 15. Kinh Pháp Cú – Chương 15: Giảng Lược Phẩm An Lạc – Song ngữ                                 Verse 197. Happiness  …

Read More

14. Kinh Pháp Cú – Chương 14: Phẩm Phật Đà – The Buddha – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 14: Buddha Vagga – The Buddha (Verse 179-196) 14. Chương 14: Kinh Pháp Cú – Giảng Lược Phẩm Phật Đà – Song ngữ               Verse 179.…

Read More

13. Kinh Pháp Cú – Chương 13: Phẩm Thế Gian – The world – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 13: Loka Vagga – The world (Verse 167-178) 13. Chương 13: Kinh Pháp Cú – Giảng Lược Phẩm Thế Gian – Song ngữ   Verse 167.…

Read More

12. Kinh Pháp Cú – Chương 12: Phẩm Tự Ngã – The Self – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 12: Atta Vagga – The Self (Verse 157-166) 12. Chương 12: Kinh Pháp Cú – Phẩm Tự Ngã (câu 157-166) – Song ngữ   Verse 157. Safeguard…

Read More

11. Kinh Pháp Cú – Chương 11: Phẩm Già Yếu – Old Age – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 11: Jara Vagga – Old Age (Verse 146-156) 11. Kinh Pháp Cú – Chương 11: Phẩm Già Yếu (Câu 146-156)                  Verse 146. One Pacifying Word Is…

Read More

10. Kinh Pháp Cú – Chương 10: Giảng Lược Phẩm Hình Phạt – Punishment – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 10: Danda Vagga – Punishment (Verse 129-145) 10. Kinh Pháp Cú – Chương 10: Giảng Lược Phẩm Hình Phạt (câu 129-145) – Song ngữ   Verse 129.…

Read More

09. Kinh Pháp Cú – Chương 9: Giảng Lược Phẩm Ác Hạnh – Evil – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 9: Papa Vagga – Evil (Verse 116-128) 09. Kinh Pháp Cú – Chương 9: Giảng Lược Phẩm Ác Hạnh (câu 116-128)   Verse 116. Never Hesitate To…

Read More

08. Kinh Pháp Cú – Chương 8: Phẩm Muôn Ngàn – Thousands – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group   Chapter 8: Sahassa Vagga – Thousands (Verse 100-115) 08. Kinh Pháp Cú – Chương 8: Giảng Lược Phẩm Muôn Ngàn (câu 100-115) – Song ngữ   Verse…

Read More

07. Kinh Pháp Cú – Chương 7: Phẩm A La Hán – The Arahant – Song ngữ

Dhammapada Sutta (The Path of Truth) Kinh Pháp Cú English: Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna, 1993 Vietnamese: Thích Minh Châu, 1996 Illustrated Photos: Venerable-mahasi-sayadaw Compile: Lotus group Chapter 7: Arahanta Vagga – The Arahant (90-99) 07. Chương 7: Kinh Pháp Cú – Giảng Lược Phẩm A La Hán (câu 90-99) – Song ngữ   Verse…

Read More