Vipassanā Bhāvanā – Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo – The Thirty-Seven Bodhipakkhiya-Dhamma – Song ngữ

Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông Compile: Lotus group   Chương 3 – Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo – The Thirty-Seven Bodhipakkhiya-Dhamma   1.3 THE THIRTY-SEVEN BODHIPAKKHIYA-DHAMMA (QUALITIES CONTRIBUTING TO ENLIGHTENMENT) III. BA MƯƠI BẢY PHÁP TRỢ GIÁC NGỘ (Bodhipakkhiya-dhamma)…

Read More

Phụ Lục: Thẩm Vấn Thiền Sinh – Phần III – Minh Sát Tu Tập – Vipassanā Bhāvanā

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Lotus group   NỘI DUNG:   A: Achaan Naeb; T: Thiền sinh.   ****    ****    ****   (Ngày khác. Vị sư thứ nhất)   A: – Kể từ buổi nói…

Read More

Phụ Lục: Thẩm Vấn Thiền Sinh II – Minh Sát Tu Tập – Vipassanā Bhāvanā – Appendix: Interview of Mediators Part II.

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Lotus group        II. Phụ Lục: Thẩm Vấn Thiền Sinh II – Minh Sát Tu Tập – Vipassanā Bhāvanā – Appendix: Interview of Mediators…

Read More

Phụ Lục: Thẩm Vấn Thiền Sinh I – Minh Sát Tu Tập – Vipassanā Bhāvanā

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Lotus group   II. PHỤ LỤC: THẨM VẤN THIỀN SINH I – Appendix: Interview of Mediators Part I.   (Phần thẩm vấn ghi băng này phần…

Read More

Phần IV – Tổng Kết – Section IV General Conclusions – Song ngữ

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Lotus group   Phần IV Tổng Kết – Section IV General Conclusions    Part V – Chapter I – 45 Magga-saṃyutta – Connected Discourses on the…

Read More

Vipassanā Bhāvan – Phần III Kết Quả – Section III Result – Song ngữ

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Lotus group Phần III Kết Quả – Section III Result – Minh Sát Tu Tập – Vipassanā Bhāvanā   SECTION III RESULT – Phần III Kết…

Read More

Chương 4 – Vipassanā Bhāvanā – Kết Luận – Conclusion – Song ngữ

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Lotus group   Chương 4 – Phần II – Kết Luận – Conclusion 2.4 CONCLUSIONS – KẾT LUẬN   Right practice will lead to right result.…

Read More

Chương 3 – Phần II – Luận Về Pháp Hành – Practice Discussion – Song ngữ

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Nhóm Hoa Sen Chương 3 – Phần II – Luận Về Pháp Hành – Practice Discussion   2.3 PRACTICE DISCUSSION – THẢO LUẬN SỰ TU TẬP…

Read More

Chương 2 – Phần II – Thực Hành – Practice – Song ngữ

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Lotus group Chương 2 – Phần II – Thực Hành – Practice   2.2 THE PRACTICE – THỰC HÀNH –  SỰ TU TẬP    If the…

Read More

Chương 1 – Phần II – Viapassana Meditation – Thực Hành – Practice – Song ngữ

Vipassanā Bhāvanā – Mind Development through Insight Minh Sát Tu Tập English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Center Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông, Tỳ Kheo Thiện Minh Compile: Lotus group Chương 1 – Phần II – Thực Hành – Practice   SECTION II PRACTICE – Phần II Thực Hành   For long has this…

Read More