Phá Tướng Luận – Breakthrough Sermon – Song ngữ

English: Red Pine. Việt ngữ: Red pine. Compile: Middle Way Group.   05. Phá Tướng Luận – Breakthrough Sermon – Song ngữ   達磨祖師著 Đạt Ma Tổ Sư trước 渝州華巖寺沙門釋宗鏡校刻 du châu hóa nham tự sa môn thích tôn kính hiệu khắc 達磨大師破相論終(Breakthrough Sermon) Đạt Ma Đại Sư Phá Tướng Luận chung.     Bồ…

Read More

Ngộ Tánh Luận – Wake-up Sermon – Đa ngôn ngữ

English: Red Pine Việt ngữ: Red pine. Compile: Lotus group 04. Ngộ Tánh Luận – Wake-up Sermon – Đa ngôn ngữ 達磨大師悟性論終 (Wake-up Sermon) Đạt Ma Đại Sư Ngộ Tánh Luận chung.   If someone is determined to reach enlightenment, what is the most essential method he can practice? Luận viết: Nếu có người hết…

Read More

Huyết Mạch Luận – Bloodstream Sermon – Đa ngôn ngữ

English: Red Pine. Việt ngữ: Red pine. Compile: Middle Way Group. 03. Huyết Mạch Luận – Bloodstream Sermon – Đa ngôn ngữ     “If you don’t see your nature, and run around all day looking somewhere else, you’ll never find a Buddha. The truth is, there’s nothing to find…” – Bodhidharma   Đạt Ma…

Read More

Tứ Hạnh Quán – Outline of Practice – Đa ngôn ngữ

English: Red Pine. Việt ngữ: Red pine, Thiện Tri Thức. Compile: Middle Way Group. Lược Biện Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hạnh Quán Outline of Practice ĐẠI THỪA NHẬP ĐẠO TỨ HẠNH QUÁN BỐN QUÁN HẠNH VÀO ĐẠO CỦA ĐẠI THỪA Many roads lead to the Path, but basically there are only two: reason and…

Read More

Bodhidharma – Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma

THE ZEN TEACHING OF BODHIDHARMA Thiền Luận của Bồ Đề Đạt Ma English: Red Pine  Việt ngữ: Red pine? Compile: Middle Way Group 00. Mục Lục – Giới Thiệu – Contents – introduction – Song ngữ 00. Mục Lục – Giới Thiệu – Song ngữ THE ZEN TEACHING OF BODHIDHARMA Thiền Luận của Bồ Đề…

Read More