Bodhidharma – Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma

THE ZEN TEACHING OF BODHIDHARMA

Thiền Luận của Bồ Đề Đạt Ma

English: Red Pine 

Vit ng: Red pine?

Compile: Middle Way Group

00. Mc Lc – Gii Thiu – Contents – introduction – Song ng

pastedGraphic.png

00. Mc Lc – Gii Thiu – Song ng

THE ZEN TEACHING OF BODHIDHARMA

Thiền Luận của Bồ Đề Đạt Ma

CONTENTS
Introduction
Outline of Practice
Bloodstream Sermon
Wake-up Sermon
Breakthrough Sermon
Notes

pastedGraphic_1.png

Introduction 

Buddhism came to China 2,000 years ago. As early as 65 A.D, a community of Buddhist monks was reported living under royal patronage in the northern part of Kiangsu Province, not far from the birth place of Confucius, and the first monks probably arrived 100 years earlier. Since then, tens of thousands of Indian and Central Asian monks have journey (journeyed) to China, none has had the impact of Bodhidharma.
Pht giáo truyn đến Trung hoa khong 2000 năm v trước. Ngay t năm 65 trước dương lch, đã có mt tp đoàn tăng sĩ sng trong vùng phía Bc ca tnh Kiangsu dưới s bo tr ca triu đình đương thi, và có l nhng v tăng đu tiên đã đt chân đến đó c trăm năm v trước. T đó, hàng muôn vn tăng sĩ t n đ và vùng Trung Á đã du hành đến Trung hoa bng đường b và đường thy, nhưng trong nhng v đã truyn bá Pht pháp đến Trung hoa, không ai có mt nh hưởng có th sánh được vi ngài B Ð Ðt Ma (Bodhidharma). 

pastedGraphic_2.png

          (September 28, 551 BC – April 11, 479 BC)

  Confucius was a Chinese philosopher and politician

  who was considered the paragon of Chinese sages.

Unknown to all but a few disciples during his life time, Bodhidharma is
the patriarch of millions of Zen Buddhists and students of kung-fu. He’s
also the subject of many legends. Along with Zen and kung-fu,
Bodhidharma, we are told, also brought tea to China. To keep from
falling asleep while meditating, he cutting his eyelids, and where they
fell, tea bushes grew. Since then, tea has become the beverage of not
only monks but everyone in the Orient. Faithful to this tradition, artists
invariably depict Bodhidharma with bulging, lidless eyes.
Sng cuc đi kỳ bí ít người biết đến ngoi tr vài đ t thân cn, B Ð Ðt Ma là sơ t ca hàng triu người tu theo thin tông và nhng môn đ võ thut Trung hoa. Ngài cũng là đ tài ca rt nhiu huyn thoi. Cùng vi thin và võ thut, ngài còn được coi như là đã du nhp trà vào Trung hoa. Theo truyn thuyết, đ gi cho khi b ng gc trong khi thin, ngài đã ct luôn mí mt ca mình, và mí mt ngài rơi xung gieo thành nhng bi trà. T đó, trà tr thành mt thc ung không ch riêng cho hàng tăng sĩ mà còn cho tt c mi người phương Ðông. Da theo câu truyn này, các ha sĩ thường v t B Ð Ðt Ma vi đôi mt li, không có mí trên. 

pastedGraphic_3.png

      Bodhidharma with bulging, lidless eyes

As often happens with legends, it’s become impossible to separate fact from fiction. Not only are his dates uncertain, I’ve met at least one Buddhist scholar who doubted that Bodhidharma ever existed. But at the risk of writing about a
man who never lived, I’ve put together a likely biography based on the earliest records available to provide a backdrop for the sermons attributed to him.
Cũng như mi truyn thuyết, khó mà biết được đâu là thc, đâu là gi. Nhng thi đim tht là mù m, và có mt hc gi Pht giáo còn cho rng B Ð Ðt Ma là không có tht. Nhưng mc dù nhng nghi vn v s hin hu ca ngài, bút gi cũng v ra đây vài nét sơ lược v tiu s ca ngài, da trên nhng tài liu xưa c nht và mt vài suy din riêng tư, đ đc gi có mt cái nhìn rõ ràng hơn khi đc nhng li pháp ca ngài.

Bodhidharma was born around the year 440 in Kanchi, the capital of Southern Indian kingdom of Pallava. He was the third son of King Simhavarman and a Brahman by birth. When he was young, he was converted to Buddhism, and
later, he received instruction in the Dharma from Prajnatara, whom his father had invited from the ancient Buddhist heartland Magadha. It was also Prajantara who told Bodhidharma to go to China. Since the traditional overland route was blocked by Huns in the 5th century, and since Kanchi was a commercial power as well as a center for Buddhist studies, Bodhidharma left by ship from the nearby port of Mahaballiputram. After skirting the Indian coast and the Malay Peninsula for three years, he finally arrived in Southern China around 475. 

B Ð Ðt Ma sinh vào khong năm 440 Kanchi, th ph ca vương quc Pallava min nam n đ. Ngài thuc gia đình quý tc Bà la môn, là con trai th ba ca vua Simhavarman. Khi ngài còn tr đã quy y theo Pht giáo và sau
này đ
ược dy d t chính t Bát Nhã Ða La (Prajnatara), người mà vua cha đã mi đến t Magahdra, trung tâm đim ca Pht giáo thi by gi. Chính t Bát Nhã Ða La (般若多羅) đã bo ngài phi sang Trung hoa hong pháp. Vì nhng đường b thường được dùng xưa nay b r Hung nô ngăn tr, và vì Pallava đã có nhng liên h thương mi qua toàn cõi Ðông Nam Á, B Ð Ðt Ma đã ra đi bng đưởng thy t cng Mahaballipuran lân cn. Sau khi đi vòng qua b bin n đ và qun đo Mã Lai trong vòng ba năm, cui cùng ngài đã đến được min nam Trung quc vào năm 475.

At that time, the country was divided into the Northern Wei and Liu Song dynasties. This division of China into a series of northern and southern dynasties began in the early third century and continued until the country was reunited under the Sui dynasty in the late six century. It was during this period of division and strife that Indian Buddhism developed into Chinese Buddhism. This political division also led to differences in the kind of Buddhism practiced in the North and South. The more military minded northerners emphasized meditation and magic. The more intellectual southerners preferred philosophical discussion and intuitive grasp of principles.
Vào lúc đó Trung quc b phân ra thành hai nước Bc Ngy và Liêu Tng. S phân chia lãnh th thành hai triu Bc và Nam bt đu t đu thế k th ba qua bao nhiêu thi đi cho đến khi quc gia này được thng nht trong đi nhà Tùy vào khong cui thế k th sáu. Cũng trong thi kỳ phân chia và hn lon này mà Pht giáo n đ đã phát huy thành Pht giáo đc thù Trung hoa, vi nhng người phương bc chung võ ngh thiên v tu thin đnh và thn thông, và nhng người phương nam đa văn túc trí chú trng nhiu hơn đến kinh đin và ng nghĩa.

When Bodhidharma arrived in the latter part of the fifth century, there were approximately 2,000 Buddhist temples and 36,000 clergy in the South. In the North, a census in 477 counted 6,500 temples and nearly 80,000 clergy. Less than fifty years later, another census conducted in the North raised these figures to 30,000 temples and 2,000,000 clergy, or about five percent of the population. This undoubtedly included many people who were trying to avoid taxes and conscription or who sought the protection of the Church for other, non-religious, reasons. But clearly, Buddhism north of the Yangze was spreading among the common people. In the South, it remained largely confined to the educated elite until well into the sixth century.
Khi B Ð Ðt Ma đến Trung hoa trong hu bán thế k th năm, có khong 2000 ngôi chùa Pht giáo và 36000 tăng sĩ phía Nam. Trên phía Bc, mt cuc kim tra năm 477 cho thy có ti 6500 ngôi chùa và 80000 tăng sĩ. Không đy 50 năm sau, mt cuc kim tra khác phương bc đã nâng cao con s này lên 30000 ngôi chùa và 2 triu tăng sĩ, hay khong 5% dân s. Chc chn là trong s này có nhiu k gi danh đ trn thuế hay đ được s bo h ca giáo hi cho nhng mc đích ngoài tôn giáo, nhưng rõ ràng là Pht giáo đã lan rng trong dân gian vùng phía bc sông Dương t. phía nam, Pht giáo vn còn gii hn phn ln vào giai cp thượng lưu trí thc mãi cho đến thế k th 6. 

pastedGraphic_4.png

                           Asia at 475 A.D.

Following his arrival in the port of Nanhai, Bodhidharma probably visited Buddhist center in the South and began learning Chinese, if he hadn’t done so already on his way from India. According to Tao-yuan’s ‘Transmission of the lamp’ finished in 1002, Bodhidharma arrived in the South as late as 520 and was invited to the capital in Chienkang for an audience with Emperor Wu of the Liang dynasty, successor to the Liu Sung. During this meeting, the emperor asked about the merit of performing religious works, and Bodhidharma responded with the doctrine of emptiness. The emperor didn’t understand, and Bodhidharma left. No early records, however, mention such a meeting.
Sau khi đt chân đến b bin Nam hi (Vit nam), B Ð Ðt Ma có l đã đi thăm nhng trung tâm pht giáo phía nam và bt đu hc tiếng trung hoa, nếu ngài đã không hc sn t trước khi ri n đ. Theo “Truyn đăng lc” ca Ðo Nguyên hoàn thành t năm 1002, mãi đến năm 520 B Ð Ðt Ma mi đến min nam Trung quc và được mi đến kinh đô Kim Lăng đ gp vua Lương Vũ Ðế, người kế v ca triu đi Liêu Tng. Trong cuc gp g này, nhà vua hi v công đc cúng dường và pht s, B Ð Ðt Ma đã đem lý “không” ra đ tr li. Nhà vua không hiu, B Ð Ðt Ma đã b đi. Tuy nhiên, nhng tài liu c xưa nht đã không ghi li s kin này. 

pastedGraphic_5.png
         Bodhidharma and Emperor Wu

In any case, Bodhidharma crossed the Yangtze – according to legend, on a hollow reed – settled in the North. At first, he stayed near the Northern Wei capital of Ping Cheng. Later, in 494, Emperor Hsiao-wen moved his capital south to Loyang on the northern bank of the Lo River, and most of the monks living in the Ping Cheng area moved too, Bodhidharma among them. According to Tao-hsuan’s Further Lives of Exemplary Monks, the first draft of which was written in 645, Bodhidharma ordained a monk by the name of Seng-fu. When Bodhidharma moved to Loyang, Sheng-fu moved to the South. Since ordination normally requires a three-year apprenticeship, Bodhidharma must have already been in the North by 490 and must have been reasonably conversant in Chinese by then.
Cũng theo truyn thuyết, B Ð Ðt Ma sau đó đã vượt sông Dương t bng mt nhánh cây rng và đnh cư ti phía Bc. Ðu tiên ngài dng li gn kinh đô Pingcheng ca Bc Ngy. Năm 494, khi vua Hiếu Văn di đô xung phía nam v Lc Dương trên phía bc sông Lô, hu hết nhng tăng l đang sng vùng Pingcheng cũng di chuyn theo và B Ð Ðt Ma cũng có trong s đó. Da theo tp “Cao tăng truyn” ca Ðo Tuyên được tho t năm 645, B Ð Ðt Ma đã th ký cho mt đ t tên Sheng Fu. Khi kinh đô di v Lc Dương, Sheng Fu di chuyn xung phía nam. Vì s th ký cn 3 năm tp s, B Ð Ðt Ma chc là đã có mt trên vùng phía bc Trung hoa năm 490 và chc lúc đó đã khá thông tho tiếng trung hoa ri.

A few years later, in 496, the emperor ordered the construction of Shaolin Temple on the highest of China’s five sacred mountains, Mount Sung, in Honan Province south of Loyang. The temple was built for Fo-t’o (Buddhata?), another meditation master from India, not for Bodhidharma. But while Zen masters have come and gone at the temple for the past 1,500 years, Bodhidharma is the only monk anyone but a Buddhist historian associates with Shaolin. It was here, on Mount Sung’s western Shaoshih Peak that Bodhidharma is said have spent nine years facing a rock wall near the temple meditating. Shaolin later became famous for training monks in in kung-fu, and Bodhidharma is honored as the founder of this art as well. Coming from India, he undoubtedly instructed his disciples in some form of yoga, but no early records mention him teaching any exercise or martial art.
Ít năm sau, vào năm 496, vua ra lnh xây dng ngôi chùa Thiếu lâm Tung Sơn, thuc tnh Hà nam phía đông nam Lc Dương. Ngôi chùa, ti bây gi vn còn tn ti (tuy rng sau này đã hu như tr thành mt đa đim du lch), đã được xây ct cho mt v thin sư khác t n đ, ch không cho B Ð Ðt Ma. Nhưng dù cho có bao nhiêu v thin sư đã đến và đi vi chùa này trong 1500 năm qua, B Ð Ðt Ma là v t duy nht đã gn lin tên tui vi ngôi chùa Thiếu lâm trong lch s Pht giáo. Chính ti đây, trên đnh Shashih phía tây nùi Tung sơn, t Ðt Ma đã ngi thin đnh trong sut 9 năm lin, quay mt vào vách đá trong mt cái hang cách chùa chng mt dm. Chùa Thiếu Lâm sau này đã ni tiếng trong vic hun luyn võ ngh cho các v sư, và B Ð Ðt Ma được tôn xưng là người đã sáng lp ra môn võ thut này. Xut thân t n đ, chc hn là ngài cũng có dy li đ t nhng phương pháp yoga nào đó, nhưng không có tài liu nào nhc đến tên ngài như mt võ sư v võ thut. 

pastedGraphic_6.png

      Bodhidharma kept silence for 9 years

    and stayed in a Samadhi of clear insight.

By the year 500, Loyang was one of the largest cities in the world, with a population of over half a million. When Emperor Hsuan-wu died in 516, and the Empress Dowager Ling assumed control of the government, one of the first
things she did was order work to begin on Yong-ning temple. The construction of this temple and its 400-foot-high pagoda nearly exhausted (exhausted) the imperial treasury.

Vào năm 500, Lc Dương  là mt trong nhng thành ph ln nht trên thế gii, vi mt dân s trên mt triu người. Khi vua Hsuan-wu chết vào năm 516 và hoàng hu Ling lên thế quyn, mt trong nhng vic đu tiên bà làm là truyn lnh xây dng ngôi chùa Vĩnh Ninh. Vic xây ct ngôi chùa này vi cái bo tháp cao 400 b Anh đã khiến cho ngân qu quc gia gn như kit qu.

According to a record of Loyang’s temples written in 547 by Yang Hsuan-chih, golden wind – chimes that hung along the temple’s eaves could be heard for three miles, and the spire of the temple’s pagoda could be seen over 30 miles away. Yang’s account also includes the comments of a monk from the west named Bodhidharma, who calls it the most imposing structure he had ever seen. Since the temple wasn’t built until 516 and was destroyed by fire in 534, Bodhidharma must have been in the capital around 520. Early records say he travelled throughout the Loyang area, coming and going with the seasons.
Theo “Lc Dương già lam ký” vào năm 547 ca Dương Huyn Chi, nhng chuông gió bng vàng treo dc theo mái ngôi chùa này có th ngân vang tiếng đến 3 dm Anh và vòng xon c ca ngôi bo tháp có th được nhìn thy cách đó hàng 30 dm. Biên bn ca Dương còn ghi li li bình phm ca mt v tăng đến t Thiên trúc tên B Ð Ðt Ma rng đây là mt kiến trúc đ s nht mà ngài chưa tng thy. Vì ngôi chùa này ti năm 516 mi được xây xong và ri b cháy vào năm 534, B Ð Ðt Ma chc hn đã có mt kinh đô vào khong năm 520. Nhng tài liu xưa ghi li rng ngài đã du hành qua khp các vùng Lc Dương, đi đi v v tuỳ theo mùa.

In the capital, though, he must have stayed at Yung-ming Temple. Not to be confused with Yung-ning Temple, Yung-ming was built a few years earlier by Emperor Hsuan-wu at the beginning of the sixth century as a headquarters for
foreign monks. Before the mass evacuation of the city during the collapse of the Northern Wei in 534, the temple reportedly housed over 3,000 monks from countries as far as Syria. 

Tuy nhiên, chc ngài đã ng trong chùa Vĩnh Minh khi v kinh đô. Ð khi ln ln chùa này vi chùa Vĩnh Ninh, chùa Vĩnh Minh đã được xây ct vài năm trước, vào khong đu thế k th 6 do lnh ca vua Hsuan-wu đ làm tr s chính cho nhng v tăng ngoi quc. Trước khi có cuc di tn ln lao ca thành ph này khi Bc Ngy b sp đ vào năm 534, ngôi chùa này đã tng cha đến 3000 v tăng t khp nơi, có khi t xa xôi tn Syria đến.

Despite the sudden popularity of Buddhism in China, Bodhidharma found few disciples. Besides Sheng-fu, who moved to the South soon after his ordination, the only other disciples mentioned are Tao-yu and Hui-k’o, both of whom are said to have studied with Bodhidharma for five to six years. Tao-yu, we’re told, understood the Way but never taught. It was Hui-k’o that Bodhidharma entrusted the robe and bowl of his lineage and, according to Tao-hsuan, a copy of Gunabhadra’s translation of the Lankavatara sutras. In the sermons translated here, though, Bodhidharma quotes mostly from Nirvana, Avatamsaka, and Vimilakirti Sutras and uses none of the terminology characteristic of the Lankavatara. Perhaps it was Hui-k’o, not Bodhidharma, who thought so highly of this sutra.
Mc dù có s bng phát ca Pht giáo Trung hoa, B Ð Ðt Ma cũng thu nhn rt ít đ t. Ngoài Sheng-fu đã dn v min nam không bao lâu sau khi được th ký, nhng đ t khác được nhc đến tên tui là Ðo D và Hu Kh, c hai đu được nói là đã th giáo vi ngài t 5 đến 6 năm. Ðo D được ghi nhn như là người đã hiu được Ðo nhưng không bao gi truyn li cho ai c. Chính Hu Kh là người được t Ðt Ma truyn y bát li và theo Ðo Tuyên, còn được kế tha mt b kinh Lăng già ca Gunabhadra dch li. Tuy nhiên, trong nhng bài pháp ca ngài, B Ð Ðt Ma phn ln trích dn t kinh Niết bàn, Hoa Nghiêm, và Duy ma Ct, và không có v gì là đã dùng đến kinh Lăng già. Có l Hu Kh, ch không phi là B Ð Ðt Ma, mi là người đã coi trng kinh này. 

pastedGraphic_7.png
                  Bodhidharma and Hui-K’o

In his transmission of the lamp, Tao-yuan says that soon after Bodhidharma transmitted the patriarchship of his lineage to Hui-k’o, he died in 528 on the fifth day of the tenth month, poisoned by a jealous monk. Tao-hsuan’s much earlier biography of Bodhidharma says only that he died on the banks of the Lo River. He doesn’t mention the date or cause of death. According to Tao-yuan, Bodhidharma’s remains were interred near Loyang at Tinglin Temple on the
Bear Ear Mountain. Tao-yuan adds that three years later a official met Bodhidharma walking in the mountains of Central Asia. He was carrying a staff from which hung a single sandal, and he told the official he was going back to
India. This meeting aroused the curiosity of other monks, and they agreed to open Bodhidharma’s tomb. But all they found was a single sandal, and ever since then, Bodhidharma has been pictured carrying a staff from which hangs the missing sandal.
Trong “Truyn đăng lc”, Ðo Nguyên nói là không bao sau khi ngài đã truyn tha li cho Hu Kh, B Ð Ðt Ma viên tch vào năm 528, ngày mùng 5 tháng 10, do mt v sư khác ganh ghét mà h đc. Nhưng trong s tích B Ð Ðt Ma do Ðo Tuyên biên son không thy nói đến thi gian và nguyên nhân cái chết ca ngài, ch nói rng ngài đã chết trên b sông Lô. Theo Ðo Nguyên, B Ð Ðt Ma được táng ti chùa Ðnh Lâm gn Lc Dương, trên núi Hùng Nhĩ. Ðo Nguyên còn thêm rng ba năm sau, mt v quan khi đi trên mt vùng rng núi min Trung Á đã gp B Ð Ðt Ma. Ngài cm mt cây gy trên đó có treo mt chiếc dép, và nói vi v quan đó rng ngài đang trên đường tr v n đ. Li truyn tng v cuc gp g này đã gi lên s tò mò ca nhng v sư khác, và cui cùng h đã đng ý khai qut m ca ngài. Trong đó h không tìm thy gì ngoài mt chiếc dép đơn đc, và k t đó Ngài B Ð Ðt Ma thường được v mang mt cây gy trên có treo chiếc dép đã tht lc. 

pastedGraphic_8.png

    In Pamir Mountains someone saw the 

   Master walking barefoot holding a shoe.

With the assassination of Emperor Hsiao-wu several years later in 534, the Northern Wei split into the Western and Eastern Wei dynasties, and Loyang came under attack. Since the powerful Kao family of the Eastern Wei was renowned for its patronage of Buddhism, many of the monks living in Loyang moved to the Eastern Wei capital Yeh. Hui-k’o moved to Yeh too, and eventually he met T’an-lin there. T’an-lin worked first in Loyang and later in Yeh writing prefaces and commentaries to new translations of Buddhist sutras. After meeting Hui-k’o, he became interested in Bodhidharma’s approach to Buddhism and added a brief preface to the Outline of Practice. In this preface, he says that Bodhidharma was from Southern India and that following his arrival in China, he had found only two worthy disciples, namely Hui-k’o and Tao-yu. He also says that Bodhidharma taught wall-meditation and the four practices described in the Outline.
Sau khi vua Hsiao-Wu b thích sát chết vào năm 534, Bc Ngy tách ra làm Ðông và Tây Ngy, thành Lc Dương b tn công. Vì giòng h Kao ca triu Ðông Ngy thường có truyn thng tr đo Pht, nhiu tăng sĩ sng Lc Dương, trong đó có Hu Kh, đã di chuyn v kinh đô Yeh ca Ðông Ngy. Ti nơi đây Hu Kh đã gp được Tan Lin sau này. Tan Lin trước làm vic Lc Dương, sau đến Yeh thường viết li bình cho nhng bn dch mi ca kinh Pht. Sau khi gp Hu Kh, ông chú ý đến lý gii ca B Ð Ðt Ma v Pht đo và đã viết mt li bình ngn cho bài kinh “Nhp đo T hnh quán”. Trong đó ông nói rng B Ð Ðt Ma đến t min nam n và sau khi vào Trung quc ngài ch tìm được hai đ t xng đáng là Hu Kh và Ðo D. Ông cũng nói rng B Ð Ðt Ma dy phép quán vách tường (bích quán) và bn quán hnh như trong bài kinh Nhp đo đã nói.

If this is all we know about Bodhidharma, why is he the most famous of all the millions of monks who taught and studied the Dharma in China? For the simple reason that he is credited with bringing zen to China. Of course, Zen, as
meditation, had been taught and practiced for several hundred years before Bodhidharma arrived. And, as far as doctrine is concerned, much of what he had to say had been said before, by Tao-sheng for example, a hundred years earlier. But Bodhidharma’s approach to Zen was unique.

Nếu đây là tt c nhng điu ta biết v B Ð Ðt Ma, ti sao ngài li là người ni tiếng nht trong hàng triu nhng v tăng đã đến truyn pháp Trung quc? Ðó là bi vì ngài là người duy nht được công nhn đã đem thin tp vào Trung quc. Dĩ nhiên, thin đã được truyn dy và thc tp hàng my trăm năm trước khi B Ð Ðt Ma đến Trung hoa. Nhng điu ngài ging v Pht pháp cũng đã được nói cách đó hàng trăm năm, như t ngài Tao-Sheng chng hn. Nhưng s lý gii ca t Ðt Ma v thin tht là đc đáo.

As he says in these sermons, “Seeing your nature is zen. . . Not thinking about anything is Zen. . . Everything you do is Zen.” While others viewed Zen as purification of the mind or as a stage on the way to Buddhahood, Bodhidharma
equated Zen with Buddhahood – and Buddhahood with the mind, the everyday mind. Instead of telling his disciples to purify their minds, he pointed them to rock walls, to the movements of tigers and cranes, to hollow reed floating across the Yangze, to a single sandal. For Bodhidharma, Zen wasn’t meditation. Zen was the sword of wisdom.
Như ngài đã nói trong nhng bài pháp, “Thy tánh tc là thin… vô tâm tc là thin… Tt c nhng gì ta làm đu là thin…” Trong khi nhng người khác xem thin là mt cách thanh lc tâm trí hay như mt chng trên con đường đi đến qu Pht, B Ð Ðt Ma đã bình đng thin và Pht — và Pht vi tâm, cái tâm hàng ngày ca chúng ta. Thay vì bo các đ t phi lo thanh lc tâm mình, ngài ch thng vào nhng bc tường đá, vào nhng đng tác ca h và chim hc, bng nhánh cây rng băng vượt giòng sông Dương t. Thin ca B Ð Ðt Ma là thin Ði tha, không phi thin Tiu tha — là cây kiếm trí tu, không phi là cái gi ta thin.

As did other masters, he undoubtedly instructed his disciples in Buddhist discipline, meditation, and doctrine, but he used the sword that Prajnatara had given him to cut their minds free from rules, trances and scriptures. Such a sword, though, is hard to grasp and hard to use. Small wonder that his sole successor, Hui-k’o, was a one-armed man.
Cũng như các v thy khác, chc chn là ngài cũng dy các đ t v gii hnh, thin tp, và kinh đin, nhưng ngài đã dùng cây kiếm trí tu mà t Bát Nhã Ða La đã truyn li đ cht đt tâm ca các đ t khi nhng chp kiến v gii lut, v kinh, v đnh. Mt thanh kiếm như vy tht khó mà nm bt và x dng được. Cho nên đó cũng không phi điu l, khi người kế tha duy nht ca ngài là Hu Kh đã ch còn mt cánh tay. 

pastedGraphic_9.png

        Such a sword, though, is hard to grasp

     and hard to use. Small wonder that his sole 

      successor, Hui-k’o, was a one-armed man.

But such a radical understanding of Zen didn’t originate with Bodhidharma, nor with Prajnatara. It’s said that one day Brahma, lord of creation, offered the Buddha a flower and asked him to preach the Dharma. When the Buddha held
up the flower, his audience was puzzled. Except for Kashyapa, who smiled. This is how Zen began. And this is how it was transmitted. With a flower, with a rock wall, with a shout. This approach, once it was made known by Bodhidharma and his successors, revolutionized the understanding and practice of Zen in China.
Nhưng s đt lý thin mt cách rt ráo như vy đã không khi đu t B Ð Ðt Ma hay Bát Nhã Ða La, mà ngay t thi Ðc Pht, khi Brahma, v thiên vương ca to vt, đã dâng lên Ðc Pht mt cánh hoa và xin ngài ch dy v Pht pháp. Ðc Pht dơ cánh hoa lên im lng, đi chúng đu ngn ngơ không hiu, duy có Ca Diếp là mm ming cười. Thin theo li trc ch chân tâm đã bt đu t đó. Và nó đã được truyn dy như vy: bng mt cành hoa, mt bc tường đá, bng mt tiếng hét. Tâm truyn tâm thin, khi được B Ð Ðt Ma và nhng người kế v ca ngài đ ra, đã cách mng hóa s lý gii và tu tp đo Pht Trung hoa.

Such an approach doesn’t come across very well in books. But in his Further Lives of Exemplary Monks, Tao-hshuan says that Bodhidharma’s teachings were written down. Most of scholar agree that the Outline of Practice is one such
record, but opinion is divided concerning the other three sermons translated here. All three have long been attributed to Bodhidharma, but in recent years, a number of scholars have suggested that these sermons are the work of later
disciples. Yanagida, for example, thinks that the Blood Stream Sermon was written by a member of the Oxen head Zen School, which flourished in the seventh and eighth centuries. He also thinks that the wake-up sermon was an
eighth-century work of the Northern Zen School and the Breakthrough Sermon was by Shen-hsiu, the seventh-century patriarch of the Northern School. 

S lý gii như vy không d gì được din t tường tn nơi văn t sách v. Nhưng trong quyn “Cao tăng truyn”, Ðo Nguyên nói rng nhng li ging ca B Ð Ðt Ma đã được ghi li. Hu hết các hc gi đu đng ý là bài “Nhp đo t hành quán” là đích thc ca ngài, nhưng v ba bài kia thì có nhiu ý kiến khác nhau. C ba bài ging này vn được coi như ca t Ðt Ma t xưa nay, nhưng trong nhng năm gn đây mt s hc gi li đưa ra rng nhng bài pháp này là ca nhng đ t ca ngài sau này. T như, Yanagida cho rng bài “Huyết mch lun” là ca mt nhân vt thuc phái thin Ngưu Ðu, mt h phái đã phát trin mnh trong thế k th 7 và th 8, và ông còn nghĩ rng bài “Kiến tánh” là tác phm ca phái thin Bc tông và bài “Phá chp” là ca Shen-hsiu, v t ca phái thin Bc tông.

Unfortunately, documentary evidence that would conclusively prove or disprove the traditional attribution is lacking. Until the present century, the earliest copies of these sermons were fourteenth-century version of T’ang dynasty (618-907) originals in the collection of Japan’s Kanazaws Bunko. But with the discovery earlier in this century of thousands of T’ang dynasty Buddhist manuscripts in China’s unhuang caves, we now have seventh and eighth century copies of these sermons.
Ðáng tiếc là, không có tài liu gì có th chng minh hay bác b được nhng điu đã được công nhn xưa nay. Cho đến nay, nhng bn sao xưa c nht ca nhng bài pháp này được truyn li là t đi nhà Ðường (618-907), còn bn chính được lưu gi trong văn kh Kanazawa Bunko ti Nht bn. Nhưng cùng vi s khám phá ra hàng ngàn bn kinh Pht t đi Ðường trong hang đng Ðôn Hoàng t đu thế k này, chúng ta hin nay đã có nhng bn kinh ca thế k th 7 và th 8.

Clearly, they were compiled by monks who trace their ancestry to Bodhidharma at a very early date. If it wasn’t Huik’o, it might have been one of his disciples, or perhaps T’anlin who wrote them down. In any case, in the absence of convincing evidence to the contrary, I see no reason why they shouldn’t be accepted as the sermons of the man to whom they’ve been attributed for more than 1200 years.
Chc chn là nhng bn kinh này đã được son ra t thi rt xa xưa bi nhng hu bi ca T Ðt Ma, nếu không phi là Hu Kh hay đ t ca ngài đã viết li, cũng phi là Tan Lin. Dù gì đi na, nếu không có mt chng c gì tht vng chc đ bác b, ta thy không có lý do gì đ không chp nhn nhng bài kinh này là ca T Ðt Ma, như vn tng được tin tưởng t 1200 năm nay.

Bodhidharma’s disciples were few. And the zen tradition that traced its ancestry to him didn’t begin its full flowering until nearly two hundred years after his death. Given the spontaneity and detachment fostered by Bodhidharma’s
approach to Zen, it’s easy to see why these sermons were eventually neglected by native Chinese zen masters. By comparison, Bodhidharma’s sermons seem somewhat alien and bare.
Nhng đ t ca B Ð Ðt Ma tht là ít i, và s truyn giáo thin tông t ngài đ li đã không được phát trin cho đến 200 năm sau khi ngài viên tch. Xét v nhng li ging tht chân trc và siêu phàm ca ngài v thin, ta có th hiu ti sao nhng bài pháp này đã không được ngưỡng m nhiu như nhng li ging ca nhng v thin sư Trung hoa. Nếu so sánh ta thy nhng li ging ca B Ð Ðt Ma có v vn tt và hơi l thường.

I only found them myself by accident in an edition of Huangpo’s Essentials on the transmission of Mind. That was twelve years ago. Since then, I’ve grown quite fond of their bare-bone Zen, and I’ve often wondered why they aren’t more popular. But popular or not, here there are again. Before they fade once more into the dust of time, read them through once or twice. And look for the one thing that Bodhidharma brought to China. Look for the print of the mind.
Tình c bút gi (Red Pine) đã tìm thy được nhng li pháp này trong tp “Truyn tâm yếu” ca Hoàng Bá, 12 năm trước đây. T đó bút gi càng ngày càng thy thích cái li thin trc ch này, và vn thường t hi ti sao nó không được ph biến hơn. Nhưng dù được ph biến hay không, bây gi nó cũng đã tái xut hin nơi đây. Trước khi nó li b phai m đi trong lp bi ca mt ngôi m hay mt thư vin nào đó, xin đc gi hãy đc sut nhng li pháp này mt vài ln và hãy tìm kiếm điu mà T B Ð Ðt Ma đã đem đến Trung hoa, n chng ca tâm mình.

pastedGraphic_10.png

           Bamboo Lake, Taipei, Taiwan

Red Pine, Taiwan

Bamboo Lake, Taiwan
Big Cold, Year of the Tiger

Sources:

Tài liệu tham khảo:

1. THE ZEN TEACHING OF BODHIDHARMA-1.pdf

2. Zen-Teaching-of-Bodhidharma-trans-Red-Pine-clearscan.pdf

3. http://www.buddhism.org/the-zen-teaching-of-bodhidharma-translated-by-red-pine/

4.       Photo 3: https://www.chinainstitute.org/product/confucius-his-life-and-legacy-in-art/#tab-description

5. Photo 4: https://www.earthstoriez.com/japan-tea-daruma-legend/

6. Photo 5: https://medium.com/invaluable/the-monk-the-butcher-and-the-incredible-origins-of-deep-counting-8c85bb2c7e77

6. Photo 6: Zen-Teaching-of-Bodhidharma-trans-Red-Pine-clearscan.pdf

7. Photo 7: http://www.awakeningtoreality.com/2018/04/

8. Photo 8: https://en.wikipedia.org/wiki/Dazu_Huike

9. Photo 9: https://www.wayofbodhi.org/bodhidharma-lifestory/

10. Photo 10: http://the-wanderling.com/hui_ko.html

11. Photo 11: https://www.stockunlimited.com/image/bamboo-lake-yangming-mountain-taipei-taiwan_2049458.html