[43] Chương IX – Tập IV – Tương Ưng Vô Vi – Connected Discourses on the Unconditioned – Song ngữ

The Connected Discourses of the Buddha Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi. Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu. Compile: Lotus group   I. THE FIRST SUBCHAPTER – Phần Một – Phẩm Một II. THE SECOND SUBCHAPTER – Phần Hai – Phẩm Hai   I. THE FIRST SUBCHAPTER – Phần Một…

Read More

Bài số 14 – Ngày cuối cùng của Đức Phật – The Buddha’s Last Days – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson. Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An. Compile: Lotus group. Bài số 14 – Ngày cuối cùng của Đức Phật – The Buddha’s Last Days   The Buddha had taught the truth for forty-five years. His every action had been for the sake of others. Now he was…

Read More

Twenty-first Evening – Thập Nhị Nhân Duyên – Dependent Origination – Song ngữ

A Simple and Direct Guide to Buddhist Meditation Ba Mươi Ngày Thiền Quán – Kim Chỉ Nam Thiền Vipassana English: Joseph Goldstein Việt ngữ: Nguyễn Duy Nhiên – Nhà xuất bản: Sinh Thức Compile: Lotus group Twenty-first Evening – Thập Nhị Nhân Duyên – Dependent Origination It is because of the mystery of birth, old…

Read More

Phẩm 25a: Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập hồi-hướng – (Hán bộ quyển 23 – 26) – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984. Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983. Compile: Lotus group. Book Twenty-Five: Ten Dedication – page 477 – 640 (MsW page 531 – 693) Phẩm 25a: Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập hồi-hướng – (Hán bộ quyển 23 – 26)     THEN THE ENLIGHTENING…

Read More

Giọng Nói Trong Chiếc Hộp Điện Thoại – The Voice In The Box – Song ngữ

English: Paul Villiard. Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến. Compile: Middle Way Group. Giọng Nói Trong Chiếc Hộp Điện Thoại – The Voice In The Box – Song ngữ When I was quite young, my family had one of the first telephones in the neighborhood. I remember well the polished oak case fastened to the wall…

Read More